Решение по дело №170/2019 на Административен съд - Ямбол

Номер на акта: 15
Дата: 4 февруари 2020 г. (в сила от 4 февруари 2020 г.)
Съдия: Ваня Стоянова Иванова
Дело: 20197280700170
Тип на делото: Касационно административно наказателно дело
Дата на образуване: 19 декември 2019 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е   15/4.2.2020г.

 

04.02.2020 г., гр. Ямбол

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Ямболският административен съд, І касационен състав, в публично заседание на шестнадесети януари 2020 г. в следния състав:

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Стаматова

                      ЧЛЕНОВЕ: 1. Вълко Драганов

2.    Ваня Стоянова                                                             

Секретар: Ст. Панайотова

Прокурор: Д.  Георгиева

Като разгледа докладваното от съдия В. Стоянова

кнахд № 170   по описа за 2019 година

За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Касационно нахд № 170/2019 г. е образувано по жалба на Областно пътно управление, Ямбол, чрез юрисконсулт Е. Я. против Решение № 258 от 30.10.2019 г. по анд № 922/2019 г. по описа на ЯРС, с което е отменено НП № 1/16.07.2019 г., издадено от Директора на ОПУ - Ямбол, с което на основание чл.54, ал.1 вр. чл.53, ал.1 вр. чл.26, ал.2, т.2, б. „а“ и чл.56, ал.3, т.1 от Закона за пътищата, на „БОЗАВ“ ЕООД – гр. Ямбол, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.В.В., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение по чл.26, ал.2, т.2, б. „а” от Закона за пътищата.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на съдебното решение. Твърди се, че не е нарушено правото на защита на ответната в настоящото производство страна при съставяне на АУАН. Позовава се на разпоредбата на чл. 61 ал. 1 от АПК /отм. в сила от 10.10.2019 г./, за която се сочи, че към момента на публикуване на  поканата, разпоредбата е действала.

Иска се отмяна на обжалваното решение и на НП.

В съдебно заседание касаторът редовно и своевременно призован не се явява и не изпраща представител. Депозира писмено становище, с което не възразява да бъден даден ход на делото. Намира решението на ЯРС за  неправилно и незаконосъобразно.

Ответникът по касацията, редовно и своевременно призован се представлява от адвокат Я., която поддържа депозираната жалба. Иска се оставяне в сила на решението на ЯРС.

Представителят на ЯОП изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Настоящият съдебен състав извършвайки касационна проверка на оспорваното решение за наличието на наведените в жалбата касационни основания, както и валидността, допустимостта и съответствието му с материалния закон, установи следното:

Жалбата е допустима, като подадена от страна, която има право и интерес да обжалва и в срока по чл.211 от АПК. Разгледана по същество се преценява като неоснователна. Съображенията за това са следните:

С обжалваното Решение № 258 от 30.10.2019 г. по анд № 922 от 2019 г. по описа а ЯРС е отменено НП № 1/16.07.2019 г., издадено от Директора на ОПУ - Ямбол, с което на основание чл.54, ал.1 вр. чл.53, ал.1 вр. чл.26, ал.2, т.2, б. „а“ и чл.56, ал.3, т.1 от Закона за пътищата, на „БОЗАВ“ ЕООД – гр. Ямбол, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Г.В.В., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение по чл.26, ал.2, т.2, б. „а” от Закона за пътищата.

          За да постанови своя съдебен акт, ЯРС е събрал всички необходими доказателства при строго спазване на процесуалните правила. Настоящата съдебна инстанция счита, че правилно е отменено оспореното пред първата инстанция наказателно постановление, тъй като при изготвянето на АУАН е допуснато нарушение на административнопроизводствените правила, което е съществено и  е  основание за отмяна на издаденото наказателно постановление. Безспорно е установено, че АУАН е съставен в отсъствието на ответника по касацията.

Нарушена е разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН, която императивно предвижда, че съставянето на акта по чл.36 от ЗАНН се извършва в присъствие на нарушителя, респ. на неговия законен представител или упълномощено лице. Като изключение от този принцип в ал.2 на същия член е допуснато и неприсъствено съставяне на акта, но само при наличието на някоя от изчерпателно посочените в текста предпоставки – нарушителят, макар и известен, да не е могъл да бъде намерен, и втората – когато същият след покана не се е явил за съставяне на акта. Ако посочените законови предпоставки не са налице, чл.40, ал.1 от ЗАНН задължава актосъставителя да състави акта в присъствието на нарушителя. Доколкото доказателствената тежест лежи върху АНО, последният следва да докаже по несъмнен начин не само извършването на нарушението, но и спазването на процедурата по неговото установяване и налагане на наказанието. В случая, от показанията и на актосъставителя, и на свидетелите по акта по безспорен начин се установява, че проверяващите са действали в разрез с установената в ЗАНН процедура, тъй като АУАН е съставен в отсъствие на представител на наказаното лице. То не е било уведомено по начина, предписан от ЗАНН. Процедурата по установяване на нарушението е регламентирана в Закона за административните нарушения и наказания, който е приложимия процесуален закон, и той не предвижда субсидиарно прилагане на правилата на АПК по отношение съставянето на акта. ЯРС приема обстоятелството, че оповестяването на поканата чрез интернет страницата на АПИ по реда на вече отменения чл.61, ал.3 от АПК /отм./ по никакъв начин не доказва наличието на надлежна покана за съставяне на АУАН.

ЯАС намира, че правилно ЯРС е отменил атакуваното НП. Следва да  се има предвид, че макар към момента на обявяване на поканата на страницата на АПИ, все още да е действала разпоредбата на чл. 61 ал.1 от АПК, то в конкретния случай приложимата разпоредба е чл. 40 ЗАНН. От друга страна адм.нак. орган е  посочвал различни дати в поканите на които да се яви за съставяне на АУАН, което от своя страна води до нарушаване правото на защита на наказаното лице.

 При това положение, след като АУАН е бил съставен в отсъствие на представител на наказаното дружество, при липсата на която и да е от предпоставките на чл.40, ал.2 от ЗАНН, е налице нарушение по смисъла на чл.40, ал.1 от същия закон, представляващо основание за отмяна и на издаденото НП.

           В този смисъл съдът изцяло споделя мотивите на ЯРС, че със съставянето на акта в отсъствие на нарушителя, актосъставителя е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до порочност на издаденото НП. Административно-наказателното производство има силно формализиран характер и  неизвършването на процесуалните действия в определената императивно установена последователност води до нарушаване и на правото на защита на наказаното лице.

         Констатираното съществено нарушение на административно-производствените правила при съставяне на акта е абсолютно основание за отмяна на НП. В този смисъл ЯРС е постановил правилно и законосъобразно съдебно решение.

        По изложените съображения, ЯАС намира, че подадената касационна жалба е неоснователна и като такава не следва да бъде уважавана. Решението на първоинстанционния съд е валидно, като постановено от законен състав, допустимо и следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното  и на осн. чл.221, ал. 2 предл. 1 от АПК, вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ЯАС, първи касационен състав,

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 258 от 30.10.2019г. по анд № 922 от 2019г. по описа а ЯРС .

Решението е окончателно и не подлежи на  обжалване и протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ не се чете    ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

 

                                                                              2. /п/ не се чете