Разпореждане по дело №27232/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69384
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Георги Илианов Алипиев
Дело: 20241110127232
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 15 май 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69384
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 66 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ГЕОРГИ ИЛ. АЛИПИЕВ
като разгледа докладваното от ГЕОРГИ ИЛ. АЛИПИЕВ Гражданско дело №
20241110127232 по описа за 2024 година
При извършване на служебна проверка съгл. чл.129, ал.1 ГПК за
редовност на депозирана от *** - София" АД с ЕИК ***, срещу Е. А., Е. А. и
наследниците на В. А. А. искова молба, съдът констатира че същата не
отговаря на изискванията за редовност.
Следва да се укаже на ищеца да насочи иска си и срещу надлежен
ответник/ци, а именно срещу наследниците на починалото лице, както и да
посочи размера на претенцията по квоти, като представи преписи от искова
молба и доказателства за него.
В тази връзка с постъпилата искова молба, ищецът е направил искане
по чл. 186 ГПК да бъде задължена СО-район „***“, дирекция „ЕСГРАОН“ да
представи удостоверение за наследници на В. А. А. с ЕГН ********** на
лицето, поради необходимостта от индивидуализиране на ответника/ците.
Това налага оставяне на производството по делото без движение, като
на ищецът бъдат дадени указания да отстрани нередовността по подадената
исковата молба.
Предвид изложеното и на осн. чл.129, ал.2 ГПК, съдът
РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ производството по гр.д. № 27232/2024 г. по
описа на СРС.
УКАЗВА на ищеца в едномесечен срок от получаване на съобщението
1
да отстрани нередовността в подадената искова молба, като:
- внесе държавна такса в размер на 147,42 лв., по сметка на Районен
съд – гр. София, на основание чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се
събират от съдилищата по ГПК за предявените искове, както и да представи
доказателства за това.
- да насочи иска си и срещу надлежен ответник/ци, а именно срещу
наследниците на починалото лице, както и да посочи размера на претенцията
по квоти, като представи преписи от искова молба и доказателства за него.
ДА СЕ ИЗИСКА удостоверение за наследници на В. А. А. с ЕГН
**********, от СО-район „***“, дирекция „ЕСГРАОН“.
След постъпване на изисканото удостоверение за наследници да се
уведоми ищеца.
УКАЗВА на ищеца, че при неотстраняване в срок на посочената
нередовност, исковата молба ще бъде върната и производството по делото ще
бъде прекратено на осн. чл. 129, ал.3 ГПК.
Разпореждането не подлежи на обжалване.


Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2