Решение по дело №123/2024 на Районен съд - Плевен

Номер на акта: 144
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Зорница Димитрова Димитрова Банкова
Дело: 20244430100123
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 9 януари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта


РЕШЕНИЕ
№ 144
гр. Плевен, 09.02.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, VII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
публично заседание на девети февруари през две хиляди двадесет и четвърта
година в следния състав:
Председател:Зорница Д. Д.а БА.ва
при участието на секретаря Калина В. Д.а
като разгледа докладваното от Зорница Д. Д.а БА.ва Гражданско дело №
20244430100123 по описа за 2024 година
* * *
Водим от горното, Съдът
РЕШИ:
ПРЕКРАТЯВА с развод на основание чл.50 от СК гражданския брак,
сключен на 08.06.2018г., въз основа на акт ***, в *** между А. Д. Н.,
ЕГН********** и Н. Д. И., ЕГН**********, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА писменото споразумение както следва:
УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА
Родителските права относно непълнолетно дете –
Д.А.Д.,ЕГН**********, родено на 22.05.2008г., се предоставят за
упражняване на бащата А. Д. Н., ЕГН**********.
Родителските права относно непълнолетно дете –
И.А.Д.,ЕГН**********, родено на 22.05.2008г., се предоставят за
упражняване на бащата А. Д. Н., ЕГН**********.
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА
1
След развода децата Д.А.Д.,ЕГН********** и И.А.Д.,ЕГН**********,
ще бъдат с местоживеене при бащата А. Д. Н., ЕГН**********- с***
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ И КОНТАКИ с ДЕЦАТА
На майката Н. Д. И., ЕГН**********, се предоставя следният режим на
лични отношения и контакти с децата Д.А.Д.,ЕГН********** и
И.А.Д.,ЕГН**********: всяка първа и трета събота и неделя и ще ги взема
при себе си за| времето от 9:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя, с
преспИ.не при нея, както и един път в годината за един месец, когато това не
съвпада с платения годишен отпуск на бащата и когато това няма да пречи на
учебните занятията на Децата. Като на всички четни години Коледата, Нова
година и Великден, и всички национални празници и лични празници децата
ще бъдат при баща си, а на нечетни при майка си.
ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦАТА
Майката Н. Д. И., ЕГН********** се задължава да заплаща на детето
Д.А.Д.,ЕГН**********, чрез бащата и законен представител А. Д. Н.,
ЕГН**********, издръжка в размер на 250лева месечно, считано от датата на
решението- 09.02.2024г. до настъпване на обстоятелства за изменение или
прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка
просрочена вноска.
Майката Н. Д. И., ЕГН********** се задължава да заплаща на детето
И.А.Д.,ЕГН**********, чрез бащата и законен представител А. Д. Н.,
ЕГН**********, издръжка в размер на 250лева месечно, считано от датата на
решението- 09.02.2024г. до настъпване на обстоятелства за изменение или
прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка
просрочена вноска.
Майката Н. Д. И., ЕГН********** ще заплаща издръжката на децата в
срок до 30-то число на съответния месец.
ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ
Молителите нямат претенции за издръжка един към друг.
ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА
След прекратяване на брака съпругата носи фамилното име И..
ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ
2
Семейното жилище, находящо се в с*** се предоставя за ползване на
бащата А. Д. Н., ЕГН********** с децата.
ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
СЪПРУЗИТЕ
Съпрузите заявяват, че по време на брака си не са придобили
недвижимо имущество, а придобитото по време на брака ни движимото
имущество е на незначителна стойност и същото са си разделили доброволно,
извънсъдебно и нямаме претенции един към друг в тази насока.
OTHOCHO РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО
Разноските по делото за сметка на двамата.
ОСЪЖДА Н. Д. И., ЕГН**********, да заплати по сметка на ПлРС
доп. д.т. 15лв., както и 360лв. д.т върху определената издръжка.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________
3