Разпореждане по дело №10558/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 48880
Дата: 2 април 2024 г. (в сила от 2 април 2024 г.)
Съдия: Димитринка Иванова Костадинова-Младенова
Дело: 20241110110558
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 27 февруари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48880
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 37 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:ДИМИТРИНКА ИВ.

КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА
като разгледа докладваното от ДИМИТРИНКА ИВ. КОСТАДИНОВА-
МЛАДЕНОВА Гражданско дело № 20241110110558 по описа за 2024 година
В срока за отговор е постъпила насрещна искова молба от ответника М. Д., и като
съобрази, че исковата молба не отговаря на чл. 128, ал. 1, т. 2, на основание чл. 129, ал. 2
ГПК съдът
РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ НАСРЕЩНАТА искова молба без движение.
УКАЗВА на ищеца в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за
внесена по сметка на СРС държавна такса в размер на 25 лева както и екземпляр от молбата
с приложенията за изпращане на другата страна. .
При неизпълнение на кое да е от указанията в срок исковата молба ще бъде върната.
Ако отсъствате повече от един месец от адреса, който сте съобщили по делото или на който
веднъж Ви е връчено съобщение, сте длъжни да уведомите съда за новия си адрес; а ако
живеете или заминете за повече от един месец в чужбина, сте длъжни да посочите лице в гр.
София, на което да се връчват съобщенията. Същото задължение имат законният
представител, попечителят и пълномощникът на страната. Юридическите лица и
едноличните търговци са длъжни да вписват в съответния регистър промените на адреса си.
При неизпълнение на тези задължения всички съобщения се прилагат към делото и се
смятат за връчени, т.е. делото се разглежда без призоваване на страните.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1