Определение по дело №1624/2021 на Софийски градски съд

Номер на акта: 261343
Дата: 23 февруари 2022 г. (в сила от 24 февруари 2022 г.)
Съдия: Нели Бойкова Алексиева
Дело: 20211100501624
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 8 февруари 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№..............

 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на двадесет и трети февруари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВА КАЦАРСКА

                                  ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ АЛЕКСИЕВА

                                                        ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Алексиева частно гражданско дело № 1624 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ЧЛ. 274 – ЧЛ. 278 ОТ ГПК ВР. ЧЛ. 577 ОТ ГПК И ЧЛ.32А И СЛ.  ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА /ПВ/.

Образувано е във връзка с изпратена от Агенция по вписванията жалба на П.Н.Ц., срещу определение № 1659 от 12.11.2020 г. на съдия по вписванията при Районен съд гр. София, с което е отказано вписване на заповед на Столична община р-н Нови Искър за възстановяване правото на собственост.

Оплакванията са за неправилност и незаконосъобразност на атакувания акт, като се поддържа, че същият е постановен въз основа на необосновани и незаконосъобразни изводи на съдията по вписванията, като при произнасянето си той е действал извън рамките на законоустановените си правомощия.   Жалбоподателят посочва, че издадената от кмета заповед е съответна на разпоредбата на чл. 28а от ППЗСПЗЗ, която норма предписва по какъв начин следва да бъде индивидуализиран имота и то именно по плана на новообразуваните имоти с посочен размер, граници и съседи. Чл 29 от ППЗСПЗЗ допуска решението, с което се възстановява имот на починал собственик да бъде издадено общо на неговите наследници. С издаването на тази заповед се слага край на сложния фактически състав на процедурата, започнала с признаване на права на бившите собственици, като съдията по вписванията не разполага с правомощие да преценява наличието на материалноправните предпоставки за издаване на тази заповед. Към заповедта са приложени кадастрални скици с установена идентичност между имота по предходен план и с документ за собственост на наследниците на Д.У., представляващ именно възстановителното решение, издадено от поземлената комисия по реда на ЗСПЗЗ. Констатацията на съдията по вписванията за липсващо удостоверяване на отсъствие на задължения в представеното удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК е неправилно, тъй като самият документ съдържа изрично посочване на продължения срок на валидност, удостоверен от издалия документа орган.   Иска от съда да отмени обжалвания отказ, като постанови да се извърши поисканото вписване.

За да постанови отказа си, съдията по вписванията е приел, че представената от нотариус за вписване заповед на Столична община, район Нови Искър за възстановяване правото на собственост, не отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, б. „а“ и б. „в“ от Правилника за вписванията, тъй като в нея не се съдържа изискваната съгласно тези норми индивидуализация на ползващите се от акта лица и имотът – предмет на заповедта. Освен това не са представени и доказателства за липсата на непогасени данъчни задължения, доколкото представеното удостоверение да данъчна оценка е със срок на валидност до 30.06.2020 г. Не е представено и актуално удостоверение за наследници на лицето Д.Ц.У..

Заявлението за вписване, по което е постановен процесният отказ, е подадено на 12.11.2020г. от нотариус Р.Р.. С него се иска вписването на заповед № РД-09-284 от 05.04.2012 г. на Столична община, район „Нови Искър“, с която се възстановява право на собственост върху новообразуван имот № 57011.5981.185 в м. „Чукавица“ в землището на с. Подгумер, СО-район „Нови Искър“, с площ от 1464 кв.м., при граници: имот № 57011.5506.98, № 57011.5506.16, № 57011.5981.188, № 57011.5506.11 и № 57011.5981.184 на наследниците на Д.Ц.У. /Димитър Ц. Митров/, роден на *** г., починал на 20.07.1952 г., видно от удостоверение за наследници изх. № КПД19-УГ01-125 от 19.11.2019 г. на кметство с. Подгумер, като са изброени включените в това удостоверение наследници, с посочен ЕГН, номер на лична карта и дата на издаване и постоянен адрес. Към заявлението са приложени заповедта, чието вписване се иска, скици, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на лице с различни имена, удостоверение за отказ от наследство, удостоверение за данъчна оценка и  документ за платена държавна такса.

Съдът, като взе предвид навeдените доводи и като съобрази доказателствата по делото намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от надлежно легитимирано лице /П.Н.Ц. е сред наследниците на Д.Ц.У. и в това качество е заинтересовано лице по смисъла на  чл. 531, ал. 1 от ГПК и чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията/, срещу подлежащ на съдебен контрол акт, поради което е процесуално допустима.

Отказът на съдия по вписвания да извърши определено вписване подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 577, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията, съдията по вписванията отказва да впише определен акт, когато актът не отговаря на изискванията на закона или не подлежи на вписване. Актовете, които подлежат на вписване са изброени в чл. 4 от ПВ, а изискванията на които актът следва да отговаря са посочени в чл. 6 от Правилника за вписванията.

Съгласно т.6 от Тълкувателно решение № 7/25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС, по тълк. д. № 7/2012 г., проверката, която съдията по вписванията извършва, съгласно  чл. 32а, ал.1 от Правилника за вписванията, относно това дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона се ограничава до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание.

След преценка на събраните по делото доказателства и с оглед наведените от жалбоподателя твърдения, съдът в настоящия му състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

Заявената за вписване заповед на кмета на Столична община, район „Нови Искър“, издадена на основание § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1  ППЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на Д.Ц.У. върху новообразуван имот, одобрен със заповед № РД-15-013/25.01.2011 г. на Областен управител на област София-град, пореден номер № 5981.185 в местността „Чукавица“ в землището на с. Подгумер, СО-район „Нови искър“, с площ от 1464 кв.м., при граници: имот № 5981.184 и 5981.188, съгласно скица № 185/01.03.2011 г., представляваща неразделна част от заповедта, подлежи на вписване в имотния регистър. Тази заповед има вещно правно действие по изричното разпореждане на закона, поради което е предвидено вписването й. Съгласно изискването на чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията, в този случай описанието на имота следва да се извърши съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, с прилагане на скица-копие от кадастралната карта /изр.2 на първата цитирана разпоредба във вр. с чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗКИР/. Когато е представена такава скица с извлечение от кадастралния регистър, в които се съдържат всички данни по чл. 60 от ЗКИР, съдията по вписванията няма право да откаже вписване на подлежащ на вписване акт /така постановеното по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 от ГПК определение № 33/15.03.2021 г. на ВКС, ІІ ГО, по ч. гр. д. № 187/2021 г./. В случая към подаденото от нотариуса заявление за вписване е представена скица-копие от кадастралната карта за имота-предмет на заповедта по  § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Липсата на индивидуализация на наследниците на Д.Ц.У. в текста на заповедта също не е основание за отказ актът да бъде вписан в имотния регистър. Когато се възстановява правото на собственост на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници, като дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението – арг. от чл. 29 от ППЗСПЗЗ. Заявената за вписване заповед е издадена именно въз основа на такова решение,  поради което в нея не следва да се индивидуализират поотделно наследниците на починалия собственик. По отношение на тези лица е направено препращане към издадено удостоверение за наследници, което също е представено към заявлението. В това удостоверение наследниците на Д.Ц.М./лице идентично с Д.Ц.У., видно от представеното удостоверение за идентичност на лице с различни имена/ са посочени с три имена и ЕГН, а в заявлението за вписване са посочени и други индивидуализиращи тези лица данни, като номер на лична карта и постоянен адрес, с което изискването на чл. 6, ал. 1, б. „а“ от ПВ следва да се счита изпълнено. Доколкото в Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, не е предвиден срок на валидност на издаденото въз основа на чл. 9 от тази наредба удостоверение за наследници, то констатацията на съдията по вписванията, че не е представено актуално удостоверение за наследници не може да обоснове наличие на основание да бъде отказано заявеното вписване.

Необоснован се явява и изводът на съдията по вписванията за липса на представено валидно удостоверение да данъчна оценка, в което е удостоверено липсата на непогасени данъчни задължения. Видно от съдържанието на представеното към заявлението удостоверение същото съдържа удостоверяване по смисъла на чл. 264, ал. 1 от ДОПК, което е валидно до 31.12.2020 г. /заявлението за вписване е от 12.11.2020 г./, съгласно направената от издалия го орган отметка върху самия акт.

По изложените съображения съдът намира, че отказът на АВ-СВ следва да бъде отменен, а поисканото вписване следва да бъде извършено.

Мотивиран от гореизложеното, Софийският градски съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1659 от 12.11.2020 г. на съдия по вписванията при Районен съд гр. София, с което е отказано вписване на заповед на Столична община р-н Нови Искър за възстановяване правото на собственост и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ВПИШЕ в регистъра на Службата по вписванията при Районен съд – гр. София заповед № РД-09-284 от 05.04.2012 г. на Столична община, район „Нови Искър“, с която се възстановява право на собственост върху новообразуван имот № 57011.5981.185 в м. „Чукавица“ в землището на с. Подгумер, СО-район „Нови искър“, с площ от 1464 кв.м., при граници: имот № 57011.5506.98, № 57011.5506.16, № 57011.5981.188, № 57011.5506.11 и № 57011.5981.184 на наследниците на Д.Ц.У. /Д.Ц. М./, роден на *** г., починал на 20.07.1952 г., съгласно удостоверение за наследници изх. № КПД19-УГ01-125 от 19.11.2019 г. на кметство с. Подгумер, което искане за вписване е заявено от нотариус Р.Р..

Определението е окончателно.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

                                                                                 2.