Решение по дело №1154/2018 на Районен съд - Пазарджик

Номер на акта: 443
Дата: 26 септември 2018 г. (в сила от 18 декември 2018 г.)
Съдия: Красимир Стефанов Комсалов
Дело: 20185220201154
Тип на делото: Административно наказателно дело
Дата на образуване: 19 юли 2018 г.

Съдържание на акта Свали акта

 

Р       Е       Ш     Е       Н      И      Е

 

 

гр.ПАЗАРДЖИК 26.09.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД наказателна колегия в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                          

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР КОМСАЛОВ

 

 

 

при секретаря:Десислава Буюклиева разгледа докладваното от СЪДИЯТА АНД 1154 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

          

 

           Производството е по чл.59 и след. от ЗАНН.

           С наказателно постановление № 04961 от 21.06.2018г. на Председателя на държавната комисия по стокови борси и тържища гр.София на С.К.А. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 400 лв. на основание чл.65 ал.1 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.2 във връзка с чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ .

Срещу НП е подадена жалба от С.К.А. ***,  в която се навеждат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на постановлението и се моли да бъде отменено.

 В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява. По делото е постъпило писмено становище, с което се моли съдът да отмени постановлението, тъй като проверяващите не са констатирали продажба на зеле към момента на проверката.

 Ответникът по жалбата чрез процесуалният си представител  оспорва жалбата и иска потвърждаване на постановлението.

 

  Съдът, като съобрази доводите изложени в жалбата, становището на ответната страна и събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

 

 

 Жалбата е неоснователна .

 На 07.06.2018г. в с.О. при извършване на проверка от св.Г.Т. на длъжност старши инспектор в ДКСБТ на територията на стоково тържище „Пазар на производителите-Пазарджик“ АД с.О., местност „д.а.“ било констатирано, че жалб.С.А. продавач на едро с налични храни на територията на стоковото тържище предлага за продажба хранителни стоки зеле – 130 кг. в чували по 18 кг., като не съхранява и не представя документи за произход, собственост и безопасност на предлаганите храни. За констатираното нарушение св.Т. съставил на жалб.А. АУАН. Актът бил връчен на жалбоподателят, който го подписал. Възоснова на акта било издадено обжалваното наказателно постановление, с което АНО приел, че жалб.А. е извършил адм.нарушение по чл.65 ал.1 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.2 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ и на основание посочения тест от закона наложил на жалб.А. адм.наказание глоба в размер на 400 лв.  

 

            По делото е разпитан като свидетел Г.Т., който установява в показанията си, че е извършил проверка на стоковото тържище и е констатирал, че жалб.А. предлага хранителни стоки – зеле за продажба, като не съхранява и не представя документи за произход, собственост и безопасност на предлаганите храни.

 

            Гореописаната фактическа обстановка се потвърждава от показанията на св.Г.Т. и писмените доказателства по делото. От анализа на приетите по делото доказателства може да се направи обоснован извод, че към момента на проверката жалб.А. не е съхранявал и не е представил на контролните органи документи за произход, собственост и безопасност на предлаганата стока. Такива документи не са представели и впоследствие от жалбоподателят, поради което съдът счита, че към момента на проверката горепосочените документи не са били налични. В случая жалб.А. е представил пред АНО единствено документите касаещи другото констатирано нарушение по чл.55 ал.2 от ЗСБТ, поради което адм.наказателното производство в тази му част е било прекратено. Не са били представени обаче документите относно констатираното нарушение по чл.57 ал.2 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ. Съдът кредитира показанията на св.Г.Т., тъй като същите се подкрепят от писмените доказателства по делото, от които е видно, че жалб.А. не е представил документи за произход, собственост и безопасност на предлаганото зеле.

 

 

 

            При тези данни от правна страна съдът намира, че жалбоподателят е осъществил състава на чл.65 ал.1 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.2 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ, като на 07.06.2018г. в с.О. на стоковото тържище „Пазар на производителите-Пазарджик“ АД, в качеството си на продавач на зеле – 130 кг., не е съхранявал и не е предоставил на контролните органи документи за произход, собственост и безопасност на предлаганата стока.

 

              По делото е установено, че жалб.А. е предлагал стоката за продажба на стоковото тържище. Установено е също така, че при проверката, а и впоследствие не е представил на контролните органи документи за произход, собственост и безопасност на предлаганата стока. Така, че съдът счита, че по делото е безспорно установено, че жалбоподателят е извършил адм.нарушение, за което е санкциониран. Съдът счита за неоснователни възраженията на жалбоподателят, че не е осъществил състава на адм.нарушение, тъй като не е била констатирана продажба, тъй като съгласно разпоредбата на чл.57 ал.2 във връзка с чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ продавачът е длъжен да съхранява процесните документи и да ги предоставя на купувачите. Следователно необходимо е продавачът да притежава документите в момента когато предлага стоките. Не е необходимо извършването на сделка – продажба, за да се осъществи състава, тъй като е възможно купувача да не закупи стоката след като се запознае с документите за произход, собственост и безопасност на стоката. В случая идеята на законодателят с въвеждането на това изискване към продавачите е да се гарантира безопасността и здравето на купувачите за стоката, която представлява храна и е възможно да се увреди живота и здравето на хората, които ще консумират храната. Посочените в закона документи за произход, собственост и безопасност на хранителните стоки са необходими и за проследяване на собствеността на стоката и евентуално търсене на отговорност на съответното лице, при наличие на храни опасни за здравето и живота на човека. Така, че наличието на документите е абсолютно необходимо при  предлагането за продажба на храни и тяхната липса води до търсене на отговорност на продавача на стоката. В тази връзка съдът счита, че случаят не може да бъде определен като маловажен, тъй като засяга обществените отношения гарантиращи предлагането на безопасни храни и осигуряващи възможност за проследяване на произхода и собствеността на стоката.

Съдът счита, че АНО правилно е приложил материалния закон и правилно е определил правната квалификация на адм.нарушение по чл.65 ал.1 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.2 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ.

Съдът намира, че при издаването на постановлението не е допуснато нарушение на процесуалния закон, което да е съществено и да обосновава отмяна на постановлението.

 

 

При определяне вида и размера на адм.наказание административно-наказващият орган се е съобразил с изискванията на чл.27 ал.1 от ЗАНН за индивидуализацията на административните наказания и като е отчел тежестта на нарушението и обстоятелството, че е извършено от жалбоподателя за първи път правилно му е наложил глоба в размер на 400 лв., която е минимално предвидена в закона за извършеното адм.нарушение.

 

От друга страна съдът счита, че случая не може да бъде определен като маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като с оглед естеството и значението за живота и здравето на хората на търговията с храни обществената опасност на нарушението не позволява определянето на случаят като маловажен. В тази връзка в наказателното постановление са изложени мотиви от АНО относно неприложението на чл.28 от ЗАНН.

 

          По изложените съображения въззивният съд счита, че обжалваното наказателно постановление  следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано, а жалбата на  С.К.А. *** оставена без уважение, като неоснователна .

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

       

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 04961 от 21.06.2018г. на Председателя на държавната комисия по стокови борси и тържища гр.София, с което на С.К.А. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 400 лв. на основание чл.65 ал.1 от ЗСБТ във връзка с чл.57 ал.2 във връзка с чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ .

 

          Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

 

                                                                  

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: