Разпореждане по дело №26500/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69442
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Димитър Куртев Демирев
Дело: 20241110126500
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 13 май 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69442
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 27 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ДИМИТЪР К. ДЕМИРЕВ
като разгледа докладваното от ДИМИТЪР К. ДЕМИРЕВ Гражданско дело №
20241110126500 по описа за 2024 година
Съдът при извършена служебна проверка на редовността и допустимостта на подадена
искова молба намира, че същата следва да бъде връчена на ответника за отговор в едномесечен
срок от съобщението.
Така мотивиран, Софийският районен съд
РАЗПОРЕДИ:
ДА СЕ изпрати исковата молба с приложенията към нея на ответника за подаване на
отговор на искова молба в едномесечен срок от съобщението.
УКАЗВА, че отговорът трябва да съдържа: посочване на съда и номера на делото; името и
адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;
становище по допустимостта и основателността на иска; становище по обстоятелствата, на които
се основава искът; възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават; подпис
на лицето, което подава отговора. В отговора ответникът е длъжен: да посочи доказателствата и
конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи всички писмени доказателства,
с които разполага. Към отговора се представят: пълномощно, когато той се подава от
пълномощник, и преписи от отговора и приложенията към него според броя на ищците.
УКАЗВА, че когато в установения срок не е подаден писмен отговор, не е взето становище,
не са направени възражения, не се оспори истинността на представен документ или не се упражнят
правата по чл. 211, ал. 1 ГПК, чл. 212 ГПК и чл. 219 ГПК, се губи възможността да се направи това
по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
УКАЗВА, че ако не се представи в срок отговор на исковата молба и не се яви
страна/представител в първото заседание по делото, без да е направено искане за разглеждането
му в отсъствие, съдът може, на основание чл. 239 ГПК, да постанови неприсъствено решение по
искане на ищеца.
УКАЗВА, че на основание чл. 40 ГПК, страната, която живее или замине за повече от един
месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват
съобщенията - съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България. Същото
задължение имат законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. Когато
лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени. За тези последици те трябва да бъдат предупредени от съда при връчване на първото
съобщение.
1
УКАЗВА, че на основание чл. 41 ГПК Страната, която отсъства повече от един месец от
адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да
уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят
и пълномощникът на страната. При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде
предупредена от съда при връчване на първото съобщение.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от разпореждането да се връчи на ответника!
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2