Разпореждане по дело №15794/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69224
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Стойчо Тодоров Попов
Дело: 20241110115794
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 20 март 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69224
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 148 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:СТОЙЧО Т. ПОПОВ
като разгледа докладваното от СТОЙЧО Т. ПОПОВ Частно гражданско дело
№ 20241110115794 по описа за 2024 година
Като взе предвид наличните по делото данни, съдът
РАЗПОРЕДИ:
I. УКАЗВА на връчителя в случай, че не може да намери длъжника на
посочения по делото адрес и не се намери друго лице по чл. 46, ал. 2 от ГПК,
което е съгласно да получи съобщението:
1. Да посети съответния адрес поне три пъти в продължение поне на
един месец (например от 01.03.2024 г. до 01.04.2024 г.), с интервал от поне
една седмица между всяко от посещенията, като най-малко едно от тях да е
в неприсъствен ден и удостовери в съобщението датите, на които е посетил
адреса (например 01.03.2024 г., 17.03.2024 г. (неделя) и 01.04.2024 г.);
2. При последното посещение да залепи уведомление на вратата на
жилището или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на
входната врата или на видно място около нея. Ако има достъп до пощенската
кутия, да пусне уведомление и в нея, като удостовери това в съобщението;
3. При посещенията на съответния адрес да събере при възможност
сведения от управителя на етажната собственост или от съседи, като посочи
имената и качеството им, дали лицето отсъства от адреса и от колко време,
като също удостовери тези обстоятелства в призовката.
II. В случай, че длъжникът не бъде открит на посочения по делото адрес
и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, ДА СЕ
ИЗВЪРШАТ справки в НБД „Население“ за адресна регистрация и справки в
НОИ/ НАП за местоработата, работодатели по действащи трудови
правоотношения и осигурители на длъжника и справка дали същият е
починал.
Ако се установи, че посочените по делото адреси не съвпадат с
1
постоянния и настоящия адрес на длъжника, ДА СЕ ВРЪЧИ съобщението по
постоянния и настоящия адрес на длъжника.
Ако се установи действащо (което не е прекратено) трудово
правоотношение, ДА СЕ ВРЪЧИ съобщението и по местоработата (чрез
работодател) на длъжника.
Ако по делото се установи, че е налице телефонен номер и/или ел. адрес
на длъжника (например от запис в договор за кредит), ДА СЕ УВЕДОМИ
длъжникът по телефон и/или на ел. адрес.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2