Определение по дело №196/2009 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 17 юни 2009 г.
Съдия: Петър Пандев
Дело: 20091200200196
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 20 май 2009 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

6

Година

21.01.2016 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

01.21

Година

2016

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Тонка Гогова Балтова

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Тонка Гогова Балтова

Фирмено дело

номер

20065100800544

по описа за

2006

година

Производството е по реда на чл. 595 и сл. от ГПК.

Постъпило е заявление с вх. № 4413/28.12.2015 г., подадено от Аптула Аптилязим Шефки от гр. Кърджали, ликвидатор на сдружение „Сдружение за здравно, образователно, спортно и културно подпомагане”/в ликвидация/, чрез адв. Б. Милев от АК- Кърджали с искане за вписване на заличаване на сдружението на основание чл. 16, във вр. чл. 18 ал. 1, т. 9 от ЗЮЛНЦ. Към заявлението са приложени Решение № 213/30.10.2014 г. на Окръжен съд- Кърджали; Заключителен счетоводен баланс на ликвидатора; Отчет на ликвидатора; Пояснителен доклад на ликвидатора; Декларация на ликвидатора; Удостоверение по чл. 77 ал. 1 ДОПК; Удостоверение по чл. 5 ал. 10 КСО и документ за внесена такса.

Съдът намира искането за основателно, поради следното:

Разпоредбата на чл. 16 от ЗЮЛНЦ задължава ликвидатора на юридическо лице с нестопанска цел да поиска от съда заличаването му от регистъра, след приключването на действията по ликвидацията. В ЗЮЛНЦ не е регламентирана специална процедура за това, а нормата на чл. 14 ал. 4 препраща към разпоредбите на Търговския закон. Съдът счита, че това препращане няма за цел да задължи ликвидатора на юридическото лице с нестопанска цел да извърши стриктно всяко едно от онези действия, които трябва да извърши ликвидатора на едно търговско дружество, тъй като са налице съществени различия в целите и дейността на тези два правни субекта, макар общата цел да е удовлетворяването на всички кредитори и разпределянето на имуществото, останало след това удовлетворяване.

Представено е по делото удостоверение по чл. 77 ал. 1 от ДОПК изх. № 094711500004820/17.07.2015 г. на НАП- ТД- Пловдив, от което се установява, че сдружението, чрез представител, е уведомило НАП за подаване на заявление за подлежащо на вписване обстоятелство.

В случая се установява, че с решение № 213/30.10.2014 г., постановено по гр. д. № 206/2014 г. по описа на Кърджалийския окръжен съд, е прекратено сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Сдружение за здравно, образователно, спортно и културно подпомагане”, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „Републиканска” № 26, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд с решение № 916 от 14.12.2006 г. по фирмено дело № 544 по описа за 2006 г. по описа на същия съд и е назначен за ликвидатор на сдружението председателят на УС Аптула Аптилязим Шевки.

Видно от отчета на ликвидатора на сдружението, същото не е извършвало дейност от 30.10.2014 г. до 28.12.2015 г., няма вземания и задължения. Посочено е, че към 28.12.2015 г. сдружението не разполага с материални активи и разпределение на имущество не се прави. В представения пояснителен доклад на ликвидатора е посочено, че във връзка с обявяването на ликвидацията на сдружението, се извършила инвентаризация на активите и пасивите към датата на прекратяване му. Сдружението нямало налични активи и пасиви, които да се оценят по справедлива стойност, с цел изготвяне на окончателния ликвидационен баланс, съгласно изискванията на чл. 270 ал. 1 от Търговския закон и счетоводен стандарт № 13. Към заявлението е представен и заключителен счетоводен баланс на сдружението към 28.12.2015 г., в който няма записани активи и пасиви. Представена е и декларация, с която ликвидаторът е декларирал, че сдружението няма неудовлетворени кредитори, няма задължения и от момента на първоначалната му регистрация на 14.12.2006 г. не е придобивало имущество, което да подлежи на предаване на друго СНЦ със сродна дейност или на Общината, съгласно Устава на сдружението и ЗЮЛНЦ. А от удостоверение № 5501-08-06#4-17/15.12.2015 г. на НОИ- ТП- Кърджали, издадено на основание чл. 5 ал. 10 от КСО и въз основа на Приемателно- предавателен протокол № 5501-08-06#3-16/15.12.2015 г., се установява, че процесното сдружение е предало трудово- правната документация за времето м. 05.2011 г.- м.06.2011 г. и периода м. 09.2012 г.- м. 01.2015 г.

С оглед на така установеното съдът приема, че са налице предпоставките за исканото вписване, поради което

Р Е Ш И:

ВПИСВА в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд Кърджали т. З, peг. 5, стр. 79, парт. 61, пореден номер на вписването ... новонастъпило обстоятелство в „Сдружение за здравно, образователно, спортно и културно подпомагане”- Кърджали, ЗАЛИЧАВАНЕТО на сдружението.

Решението подлежи на вписване.

Председател: