Решение по дело №1325/2019 на Софийски градски съд

Номер на акта: 1378
Дата: 25 юли 2019 г. (в сила от 28 август 2019 г.)
Съдия: Мария Георгиева Бойчева
Дело: 20191100901325
Тип на делото: Частно търговско дело
Дата на образуване: 10 юли 2019 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр. София, 25.07.2019 г.

 

В ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VІ-8 състав, в закрито заседание на двадесет и пети юли две хиляди и деветнадесета година в следния състав    

                                                                                

     СЪДИЯ : МАРИЯ БОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията търговско дело № 1325 по описа за 2019 година на Софийски градски съд, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 595 и сл. от ГПК вр. с чл. 35, ал. 3, изр.второ от ЗЮЛНЦ.

Производството по делото е образувано въз основа на заявление с вх. № 86638/03.07.2019 г., подадено от М.Е.Е., И.П.Т., В.А.К., А.В.К., А.С.А., чрез адв. Е.С..

В случая молителите претендират да бъде попълнен от съда състава на орган на фондация ОТ Д.С., ЕИК ********, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. В молбата е посочено, че е постановен отказ от длъжностното лице по регистрацията в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел по подадено заявление за вписване на промени в управителния съвет на фондацията след смъртта на председателя и учредител на фондацията – В. Р.Т.. Твърди се, че в отказа било прието, че в учредителния акт на фондацията не е предвиден ред за избор на председател на управителния съвет и е предвидено изрично, че това не може да бъде направено от управителния съвет. Твърди се, че длъжностното лице по регистрацията е дало указания за прилагане на разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Направено е искане за заличаване на В. Р.Т. като член и председател на управителния съвет на фондацията; за попълване на състава на управителния съвет, като бъдат определени за членове на управителния съвет следните лица: В.А.К., А.В.К. и А.С.А.; за определяне на В.А.К. за председател на управителния съвет на фондацията; за освобождаване на досегашните членове на управителния съвет на фондацията М.Е.Е. и И.П.Т..

 

Софийски градски съд, след като се разгледа направеното искане и обсъди писмените доказателства по делото, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) е предвидено, че към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието се води регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно §24 от ПЗР на ЗЮЛНЦ (обн. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.), всички заварени към датата на влизането в сила на този закон юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел запазват правоспособността си на юридически лица, съответно на клонове и статута си в частна или в обществена полза.

Следователно от 01.01.2018 г. вписването на обстоятелства относно фондация се извършва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, след пререгистрация на фондацията по предвидения ред, а не по досегашния ред – от окръжния съд по седалището на сдружението.

В случая се установява от служебно извършена справка в ТРРЮЛНЦ, че фондация ОТ Д.С. е пререгистрирана в регистъра при Агенцията по вписванията на 12.04.2018 г. с вписване № 20180412103044. Следователно искането за вписване на промени по партидата на фондацията относно заличаване на В. Р.Т. като член и председател на управителния съвет на ОТ Д.С. и за освобождаване на досегашните членове на управителния съвет на фондацията М.Е.Е. и И.П.Т., не е подведомствено на съда и не подлежи на разглеждане от съда, а следва да бъде направено с нарочно заявление пред ТРРЮЛНЦ.

По изложените съображения съдът намира, че следва да бъде върнато подаденото заявление в тази част и производството по делото да бъде прекратено в тази част.

 

По искането в останалата част съдът намира, че твърденията на молителите се субсумират под нормата на чл. 35, ал. 3, изр. второ от ЗЮЛНЦ, доколкото касаят попълване на органите на фондацията.

Искането е допустимо. От изложените твърдения се обосновава наличието на правен интерес на молителите да направят искане за попълване на състава на органите на фондацията.

Разгледано по същество, искането е неоснователно по следните съображения:

Нормата на чл. 35, ал. 3 от ЗЮЛНЦ предвижда, че органите на фондацията могат да вземат решения за попълване на състава си. Ако те не са в състояние да сторят това, всяко лице от състава им, както и всяко лице, което би се ползвало от дейността на фондацията, може да поиска от окръжния съд по седалището ѝ да попълни състава на органите си в съответствие с волята, изразена с учредителния акт.

Законодателят в чл. 35, ал. 3, изр. първо от ЗЮЛНЦ е предвидил специфичен ред за попълване на членския състав на органите на фондацията. Предвидено е, че органите на фондацията могат сами да вземат решение за попълване на състава си, т.е. действа принципа на самоизбирането.

Съставът на органите на фондацията може да бъде попълнен от окръжния съд по седалището на фондацията, като тази процедура има субсидиарен и условен характер. За да намери приложение тази намеса на съда в персоналния състав на органите на фондацията, следва да са налице следните предпоставки: 1. да е налице непълнота в членския състав на управителния или представителен орган на фондацията, поради напускане, смърт, освобождаване на член и други причини; 2. този орган да не е в състояние да вземе решение за попълване на състава си; 3. липса на друг ред за попълване на членския състав на управителния или представителен орган на фондацията (така в статия Специфични промени в органното представителство на фондация, гл.ас. Йордан Баланов, публикувана на интернет страница: http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=778&type=.pdf).

В случая от представените към заявлението писмени доказателства се установява, че учредителят на фондацията и председател на управителния съвет В. Р.Т. е починала на 04.03.2019 г. Налице е непълнота в членствения състав на управителния съвет на фондацията и представляващия фондацията.

След като учредителят на фондацията е починал, неговите запазени права преминават към управителния съвет на фондацията съгласно изричната норма на чл.36, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. Така към управителният съвет преминават правата на учредителя по чл. 17 и чл. 20, ал. 4 от учредителния акт на фондацията, вписан в ТРРЮЛНЦ.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че в случая правилото за самоизбирането на членове на управителния съвет е възприето в чл. 20, т. 4 от учредителния акт на фондация ОТ Д.С., който предвижда, че управителният съвет избира и освобождава от длъжност членовете на управителния съвет, с изключение на председателя. А след смъртта на учредителя, който по право е председател на фондацията, към управителния съвет преминава правото да избира и освобождава председателя на фондцията.

С оглед на горното съдът намира, че в случая управителният орган на фондация ОТ Д.С. е в състояние да вземе решение за попълване на състава си и съществува ред за попълване на членствения състав на управителния съвет на фондацията. Следователно не са налице посочените по-горе втора и трета предпоставка за уважаване на искането.

По изложените съображения съдът намира, че заявлението в частта по искането по чл. 35, ал. 3, изр. второ от ЗЮЛНЦ за попълване на състава на управителния съвет на ОТ Д.С., ЕИК ********, като бъдат определени за членове на управителния съвет следните лица: В.А.К., А.В.К. и А.С.А., и за определяне на В.А.К. за председател на управителния съвет на фондацията, се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

 

Водим от горното, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И :

 

ВРЪЩА заявление с вх. № 86638/03.07.2019 г., подадено от М.Е.Е., И.П.Т., В.А.К., А.В.К., А.С.А., чрез адв. Е.С., в частта по искането за заличаване на В. Р.Т. като член и председател на управителния съвет на ОТ Д.С., ЕИК ********, и за освобождаване на досегашните членове на управителния съвет на фондацията М.Е.Е. и И.П.Т., и ПРЕКРАТЯВА производството по търговско дело № 1325/2019 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-8 състав, в тази част.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление с вх. № 86638/03.07.2019 г., подадено от М.Е.Е., И.П.Т., В.А.К., А.В.К., А.С.А., чрез адв. Е.С., в частта по искането с правно основание чл. 35, ал. 3, изр. второ от ЗЮЛНЦ за попълване на състава на управителния съвет на ОТ Д.С., ЕИК ********, като бъдат определени за членове на управителния съвет следните лица: В.А.К., А.В.К. и А.С.А., и за определяне на В.А.К. за председател на управителния съвет на фондацията.

Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – София в едноседмичен срок от връчването му.

 

                                                                                   СЪДИЯ :