Определение по дело №266/2010 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 2 юни 2010 г.
Съдия: Величка Пандева
Дело: 20101200600266
Тип на делото: Въззивно наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 20 май 2010 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

41

Година

02.10.2012 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

10.02

Година

2012

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Кирил Митков Димов

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Кирил Митков Димов

Фирмено дело

номер

20125100800012

по описа за

2012

година

Производството е по чл.595 и сл. от ГПК.

Молителите Константин Кръстев Богданов, Тодор Георгиев Вакрилов Илия Сотиров Илиев - членове на УС на Сдружение с нестопанска цел “В Кинекс”- гр.Кърджали сочат в заявлението си, че на 21.08.2012 г. се провел учредително събрание на сдружение с нестопанска цел, което молят да бъд; вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Кърджалийски окръжен съд. Към заявлението са приложени учредителен протокол с да! 21.08.2012 г., устав на Футболен клуб “Кинекс”, 3 бр. декларации, спесимен уведомително писмо.

При тези данни съдът намира направеното искане за неоснователш Уставът на сдружението противоречи на императивни законови разпоредби, коет води до незаконосъобразност на учреденото сдружение. На първо място с учредителния протокол и от устава на ФК “Кинекс” не се установява по безспоре начин вида на сдружението с нестопанска цел така, както изисква разпоредбата н чл.7, ал.1 от ЗЮЛНЦ. В учредителния протокол е посочено, че се учредяЕ футболен клуб “Кинекс”, като не е посочен вида на юридическото лице нестопанска цел. От анализа на чл.2 от устава на футболния клуб също не може д се направи недвусмислен извод за вида на правния субект, тъй като посочена! клауза говори за “съдружие”, което е термин на търговското право и предполаг съвсем различни отношения. Впрочем, представения устав на футболния клуб не подписан, поради което не може да се направи извод дали се касае за действително приетия на учредителното събрание устав.

На следващо място в устава на футболния клуб не са уредени правомощията на общото събрание и начина на вземане на решения, както изисква разпоредбата на чл.20, т.8, във вр. с чл.25 от ЗЮЛНЦ. Противоречиво и неясно е уреден и начинът на свикване на общото събрание. Така, в чл.36, т.12 от устава е предвидено, че решението за свикване на общото събрание се оповестява публично, като не е посочен реда и начина на оповестяването. Също така е предвидено, че свикването на общото събрание се осъществява най-много 30 дни след датата на публичното оповестяване, което може да бъде и един ден след оповестяването. Впрочем, в устава не е предвиден ясен и недвусмислен срок за свикване на общото събрание, което противоречи на императивните разпоредби на закона. Текстът на чл.37 от устава посочва, че дневният ред на общото събрание се оповестява, като не е уреден срокът и начина на това оповестяване, като по този начин не е гарантирано правото на членовете на сдружението своевременно да бъдат уведомени за свикването на общото събрание и неговия дневен ред. Предвидено е също така общото събрание да бъде свиквано, както от управителния съвет, така и от друг орган на клуба, а именно Съвета на честта. Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, която също има императивен характер, общото събрание може да бъде свикано единствено от управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението, но не и от други органи на сдружението. Впрочем, ЗЮЛНЦ урежда по императивен начин органите на сдружението с нестопанска цел като текстът на чл.39, ал.1 от ц.з., предвижда, че юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на осъществяване на общественополезна дейност има колективен върховен орган и управителен орган.

Налице е противоречие в устава относно начина на вземане на решения от общото събрание. Така, чл.40, ал.1 предвижда, че всички решения на общото събрание се вземат с явно гласуване, а алинея 4 на същия текст сочи, че всички избори се провеждат с тайно гласуване, като не е ясно кои решения се вземат с явно гласуване и кои с тайно гласуване. Противоречиво е уреден и изборът на председател, като в чл.40, ал.5 от устава е посочено, че изборът се осъществява с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите членове, а при непостигане на това мнозинство в следващите кръгове за избран се счита получилият гласовете на повече от половината от присъстващите членове. Докато чл.71 предвижда, че когато има само двама кандидати за председатели, изборът се извършва с обикновено мнозинство, без да е уточнено дали касае за мнозинство от присъстващите или от всички членове. Чл.61 и чл.65 от устава говорят за заместници на председателя, като не е уреден начинът им на избиране и техните правомощия.

Нарушени са и императивните разпоредби на ЗЮЛНЦ относно представителството на сдружението. Така съгласно текста на чл.31, т. 1 от ЗЮЛНЦ УС представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове. Т.е., изводът е, че сдружението се представлява или колективно от управителния съвет, или от овлÓстен негов член. В случая футболният клуб се представлява от Председателя, който не е член на управителния съвет, а отделен едноличен орган на сдружението, каквато възможност не е предвидена в закона относно представителството на сдружението.

Също така в устава не са предвидени разпоредби, уреждащи задължението за водене на книги (чл.40 от ЗЮЛНЦ), разходване на имущество (чл.41 от ЗЮЛНЦ), преобразуване и ликвидация (чл.42 и чл.43 от ЗЮЛНЦ), както и имущество след ликвидацията (чл.44 от ЗЮЛНЦ).

И най-накрая, но не на последно място, в чл.ЗО, т.8 и 12 от устава на футболния клуб е предвидено, че юридическото лице с нестопанска цел може да извършва стопанска дейност, както и организиране на томболи, лотарии и обзалагания. Изброените сделки и дейности са търговски и след като не са свързани с предмета на основната дейност на сдружението, както изисква императивната разпоредба на чл.З, ал.З от ЗЮЛНЦ, не могат да бъдат извършвани от юридическото лице с нестопанска цел.

Ето защо, учредяването на сдружение с нестопанска цел “Футболен клуб Кинекс” - гр.Кърджали е незаконосъобразно, тъй като са нарушени императивни законови разпоредби, поради което следва да бъде отказано вписването на юридическото лице с нестопанска цел.

Водим от изложеното и на основание чл.602, ал.2 от ГПК, Окръжният съд

Р Е Ш И :

ОТКАЗВА ДА ВПИШЕ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Кърджалийския окръжен съд учреденото сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование “Футболен клуб Кинекс” - гр.Кърджали.

Решението подлежи на въззивно обжалване с частна жалба прел Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

Председател: