Решение по дело №64/2021 на Апелативен съд - Бургас

Номер на акта: 6
Дата: 9 април 2021 г. (в сила от 9 април 2021 г.)
Съдия: Илияна Тодорова Балтова
Дело: 20212001000064
Тип на делото: Въззивно търговско дело
Дата на образуване: 30 март 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта


РЕШЕНИЕ
№ 6
гр. Бургас , 08.04.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС в закрито заседание на осми април, през
две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Павел А. Ханджиев
Членове:Илияна Т. Балтова

Иван А. Воденичаров
като разгледа докладваното от Илияна Т. Балтова Въззивно търговско дело №
20212001000064 по описа за 2021 година
Производство по чл. 2***8, вр. чл. 606 ГПК, вр.чл. 49 КТ.
Образувано е по повод жалбата на П. П. П., ЕГН **********, с
адрес: гр. K+ ул. „Т.“ № ***, в качеството му на председател на Управителния
съвет на Н.Р.С. „С.“ (НРСС) – в процес на регистрация, против Решение № 2
от 22.03.2021 г., постановено по ф.д. № 20212100800002/ 2021 г. по описа на
Окръжен съд Бургас.
С решението си съдът е отказал да впише в Регистъра на
синдикалните и работодателски организации, воден при Окръжен съд Бургас,
образуването на Н.Р.С. „С.“ (НРСС), със седалище и адрес на управление: гр.
K+ ул. „Т.“ № ***.
Жалбоподателят поддържа, че обжалваният съдебен акт е
неправилен, необоснован и незаконосъобразен, постановен при неправилно
приложение на материалния закон и допуснати нарушения на процесуалните
правила, а направените от съда правни изводи не съответстват на
представените писмени доказателства. Сочи се, че видно от съдържанието на
учредителния протокол и приетия устав, учредителите ясно са изразили воля
1
да учредят синдикална организация, а не юридическо лице с нестопанска цел.
Твърди се, че в нито един от представените по делото документи не се
предвижда новоучреденият синдикат да развива стопанска дейност. В
жалбата се квалифицират като необосновани доводите на Окръжен съд
Бургас, че няма данни осемте физически лица – учредители на синдиката да
са представители на браншови, сектори или териториални сдружения –
синдикати, тъй като в такъв случай същите не биха имали право да
регистрират независим синдикат. Навеждат се оплаквания, че съдът е
следвало да даде указания и срок за отстраняване на нередовностите на
заявлението, ако е считал, че има такива.
Въвежда се искане за отмяна на решението и вписване в Регистъра
на синдикалните и работодателски организации, воден при Окръжен съд
Бургас, на Н.Р.С. „С.“ (НРСС).
Жалбата е депозирана в предвидения от закона срок, от
легитимирана да обжалва страна, срещу подлежащ на обжалване валиден
съдебен акт. Същата отговаря на изискванията за редовност и подлежи на
разглеждане по същество.
Съдът, след като се запозна с обжалваното решение, оплакванията
на жалбоподателя и след преценка на събраните по делото доказателства,
намира за установено от фактическа и правна страна следното:
С молба вх.№ ******4/ 19.03.21 г. частният жалбоподател е поискал
от Окръжен съд Бургас вписването във водения Регистър на синдикалните и
работодателски организации на Н.Р.С. „С.“ (НРСС). Към молбата са
приложени Устав на НРСС, протокол от учредителната конференция,
нотариално заверен образец от подписа на представляващия синдикалната
организация, протокол от заседание на Управителния съвет на НРСС,
учредителен протокол за учредяване на синдикална секция в ОП „Управление
на отпадъците“ – K+ заявление от синдикалната секция за членство в НРСС,
протокол от заседание на УС на НРСС за приемане на секцията в синдиката,
удостоверение за легитимност и копие от личната карта на Председателя на
УС.
С обжалваното пред настоящата инстанция решение вписването е
било отказано, като в мотивите си Окръжен съд Бургас е извел съображения,
2
че с молбата е било поискано вписването на юридическо лице с нестопанска
цел, сдружение в частна полза, с посочени в заявлението предмет на дейност,
цели и допълнителна стопанска дейност. Съдът е отбелязал още, че
юридическото лице е учредено от осем физически лица, за които няма данни
да са представители на браншови, секторни или териториални сдружения
(синдикати, съюзи и пр.) или на синдикални организации на работници и
служители, престиращи труд по трудови и служебни правоотношения.
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 КТ, работниците и служителите
имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой
избор синдикални организации, доброволно да встъпват и да излизат от тях,
като се съобразяват само с техните устави. По смисъла на втората алинея на
текста, синдикалните организации представляват и защитават интересите на
работниците и служителите пред държавните органи и пред работодателите
по въпросите на трудовите и осигурителните отношения и на жизненото
равнище чрез колективно преговаряне, участие в тристранното
сътрудничество, организиране на стачки и други действия съгласно закона.
Синдикалните организации придобиват качеството на юридическо
лице след вписването им в регистъра на синдикалните и работодателските
организации към съответния окръжен съд по седалището им – чл.49, ал.1 КТ,
като подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства са посочени в ал. 4.
Съответно приложение за неуредените в специалния закон предпоставки за
възникването, съществуването и прекратяването на организацията следва да
намерят разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
Свободата на сдружаване, така, както е прокламирана в чл.12 и чл.44
от Конституцията, и чл.11 от ЕКПЧ, намира израз в разбирането, че
гражданите могат свободно да се сдружават за защита на интересите си,
включително и в професионални съюзи, освен когато дейностите, които
предвиждат да извършват, противоречат на суверенитета, териториалната
цялост на страната, единството на нацията, или провокират към разпалване на
вражда, нарушаване правата и свободите на останалите граждани или
насилие. Синдикалните организации не могат да си поставят политически
цели или да извършват политическа дейност.
При запознаване с устава на организацията, чието вписване се иска,
3
е видно, че предназначението на конкретното сдружаване е именно да
осъществява специфичната идеална цел, присъща на синдикална организация
- защитата на икономическите и социални интереси на своите членове, по
повод техните трудовоправни отношения. Изпълнено е изискването да не се
поставят политически цели, не са престъпени забраните за дейности,
накърняващи висшите демократични ценности на обществото,
регламентирани в Конституцията и ЕКПЧ.
Учредителното събрание е редовно проведено, учредителите са
достатъчно на брой лица (съответно приложение на чл.19, ал.1 ЗЮЛНЦ),
решенията са приети с необходимото мнозинство, приет е устав, с
необходимото съдържание (съответно приложение на чл.20 ЗЮЛНЦ),
конституирани са органите на формированието.
Ето защо, следва да се приеме, че са изпълнени изискванията на
закона за вписване на синдикалната организация в регистъра на синдикалните
организации, воден при Окръжен съд Бургас.
Решението на съда от първа инстанция следва да се отмени и се
разпореди извършването на вписване на организацията.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.2***8 и сл. ГПК, вр. чл.
606 ГПК, вр.чл. 49 КТ, Апелативен съд Бургас


РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 2 от 22.03.2021 г., постановено по ф.д. №
20212100800002/ 2021 г. по описа на Окръжен съд Бургас.
ВПИСВА в Регистъра на синдикалните и работодателски
организации, воден при Окръжен съд Бургас Н.Р.С. „С.“ (НРСС), със
седалище и адрес на управление: гр. K+ ул. „Т.“ № ***.
ОРГАНИ на синдиката са Общо събрание, Управителен съвет и
4
председател на Управителния съвет.
ОРГАН на управление на синдиката е Управителния съвет.
ВПИСВА Управителен съвет в следния състав: П. П. П., ЕГН
********** – председател; Д.Д.Т. ЕГН *** главен секретар; и Н.М. П.,
ЕГН***М.А, ЕГН***; ВХ.П., ЕГН ***; М.Д.Г ЕГН****; Р.С.Я, ЕГН ** Г.С.Ж
ЕГН *** - членове.
Сдружението ще се представлява от председателя на управителния
съвет - П. П. П., ЕГН **********.
ПРИЛАГА по фирменото дело устава, приет на Учредителното
събрание на 1***.03.2021г.
Решението е окончателно.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
5