Решение по дело №146/2024 на Административен съд - Враца

Номер на акта: 945
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Красимир Георгиев
Дело: 20247080700146
Тип на делото: Касационно административно наказателно дело
Дата на образуване: 20 февруари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

№ 945

Враца, 15.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административният съд - Враца - , в съдебно заседание на двадесет и пети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:

Председател: МИГЛЕНА РАДЕНКОВА
Членове: ТАТЯНА КОЦЕВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

При секретар МАРГАРИТКА АЛИПИЕВА и с участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИКТОРОВ ВЪТОВ като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ кнахд № 20247080700146 / 2024 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК /Административно-процесуалния кодекс/ вр. с чл. 63в  ЗАНН /Закон за административните нарушения и наказания/.

Образувано е по КАСАЦИОННА ЖАЛБА  на Началник група в Сектор „Пътна Полиция“ при ОД на МВР-Враца  против Решение  № 19/ 19.01.2024г.,  постановено  по АНД № 20231420201199/2023г. на Районен съд  /РС/ - Враца, с  което  е  отменено Наказателно постановление /НП/ № 23-0967-001819/18.10.2023г., издадено от касатора. С касационната жалба  се твърди, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила, вкл. и необоснованост за което се излагат доводи. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП по изложени съображения в касационната жалба или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Ответникът – П.С.  в писмен отговор и пред съда, чрез пълномощник –  * М. ***,  излага съображения за неоснователност на жалбата. Иска се потвърждаване на решението, като законосъобразно, мотивирано и правилно. Претендират се разноски.

 Участващият по делото прокурор от ОП-Враца дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Сочи, че решението е правилно, като съобразно чл. 10 от ЗАНН съучастничеството, с изключение на извършителството, както и допустителството се наказват в изрично предвидените в конкретния закон случаи. Иска оставяне на решението в сила.

 Административен съд-Враца, в настоящия касационен състав, след  преценка  на доказателствата по делото и във връзка с доводите на страните намира, че касационната жалба е подадена  в  законоустановения 14 - дневен преклузивен срок по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт, поради което същата е ДОПУСТИМА.

 Разгледана  по  същество  е  ОСНОВАТЕЛНА.

С  обжалваното в настоящото производство решение  на  РС-Враца  е  отменено НП № 23-0967-001819/18.10.2023г., издадено от Началник група, сектор „Пътна Полиция“ при ОДМВР-Враца, с което на основание чл.175, ал.1, т.1 ЗДвП, на  П.И.С. ***, е наложена „глоба“ в размер на 50 лева и е постановено „лишаване  от  право да управлява МПС“ за срок от 1 месец за нарушение на чл.140, ал.1 ЗДвП – затова, че на 07.10.2023г. около 16:20 ч. в ***, на ул. *** до номер **, като родител настойник допуска малолетния й син С.Ц.С. да управлява мотопед „Х.-Б.“, с рама номер ZDCAF32FOXF333839, за който мотопед, след направена справка се е установило, че е регистриран с номер ** със собственик И.И.Й.***, като регистрационната табела не е поставена на обозначеното от закона място. АУАН е съставен във връзка с чл. 26 ал. 3 от ЗАНН.

 В оспореното решение е прието, че НП отговаря на изискванията на чл. 57, ал.1 ЗАНН, както и че същото е издадено от компетентен орган. За да отмени НП, като незаконосъобразно  въззивният съд е приел, че съгласно чл.175, ал.1, т.1 ЗДвП се наказват водачите, които управляват МПС, на което регистрационната табела не е поставена на определеното за това място. В случая  ответникът не е управлявал МПС и не се твърди да е бил водач на същото, като е обвинен за това, че е допуснал друго лице да управлява, при което административно-наказателната отговорност е недопустимо да се ангажира по см. на чл.175, ал.1, т. 1 ЗДвП. Затова е прието, че НП е неправилно и незаконосъобразно и подлежи на отмяна, поради което и същото е отменено с оспореното решение, като ОД на МВР – гр.Враца е осъдена да заплати адвокатско възнаграждение на адв. М.Б. *** в размер на 400 лв., на основание чл. 38 от Закон за адвокатурата.

  Решението е НЕПРАВИЛНО, като постановено в нарушение на материалния закон.

  В  конкретния случай от описаната в НП фактическа обстановка е видно, че на 07.10.2023г. около 16:20 ч. в ***, на ул.*** до номер **, ответникът като родител съзнателно допуска  малолетния  й син С.Ц.С.  да управлява мотопед „Хонда-Бали“, с регистриран с № ** със собственик И. И. Й. ***, като регистрационата табела не е поставена на обозначеното от закона място. На МПС не е имало изобщо поставена рег.табела. НП е издадено въз основа на съставен АУАН серия GA № 1041175 от 07.10.2023г, в който е описана същата фактическа обстановка.

 Тази фактическа обстановка е установена и пред РС-Враца, с едно изключение, а именно - относно възрастта на водача на мотопеда, а именно, че същия не е малолетен, а е бил непълнолетен, считано към момента на извършване на деянието.

  Налице е безспорно нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 175, ал. 1, т.1 ЗДвП правилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на ответника по касация П.С. за така извършеното нарушение от непълнолетния й син С.. Отговорността е ангажирана във вр. с чл. 26, ал. 3 ЗАНН, което изрично е посочено, както в НП, така и в АУАН. Това нарушение, извършено от непълнолетното лице е било допуснато да бъде извършено от ответника С., в качеството й на родител на  С. С. - непълнолетен. Съгласно  разпоредбата на чл. 26  ал.3 ЗАНН  за административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение отговарят, съответно, родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им. Видно от дадените сведения от ответника същия съзнателно е допуснал процесното МПС да се управлява от нейния син. Дадената от АНО правна квалификация на нарушението е правилна и правилно е ангажирана отговорността на ответника по чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП. В този смисъл следва да бъде съобразена специалната разпоредба на чл. 26, ал. 3 ЗАНН, което не е съобразено от въззивния съд, въпреки че изрично е посочена в НП и е коментирана в мотивите на решението.  С оглед на изложеното  изводите на РС в тази насока  са неправилни и не се споделят от настоящата инстанция.

При съставянето на НП не са допуснати съществени процесуални  нарушения, довели до ограничаване правото на защита на  ответника. Административно-наказващият орган, в кръга на правомощията си, е издал законосъобразно НП, в което подробно е описал нарушението, посочил е времето и мястото на извършването му, административно отговорното лице, както и правните норми, които са били нарушени.  Последният правилно е определил и наложените наказания в минималния им размер, съобразявайки разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, тежестта на извършеното нарушение и значимостта на нарушените обществени отношения.

Установено е от РС-Враца, че лицето С.Ц.С. не е малолетно, а непълнолетно, родено на ** .**.****  г. Това неправилно отразяване на възрастта не се явява съществено нарушение. Лицето е навършило ** год. на **.**.**** г. и считано към момента на нарушението 07.10.2023г. е било на възраст ** год. и ** дни. Съгласно  разпоредбата на чл. 26  ал. 3 ЗАНН, както се посочи по-горе, за административни нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни на възраст от 14 до 16 години отговарят родителите, които съзнателно са допуснали извършването им.

Процесното нарушение не съставлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 ЗАНН. В конкретния случай не са установени обстоятелства, сочещи, че въпросното нарушение е с по-ниска обществена опасност от обичайните. Законодателят, имайки предвид, че се касае до обществени отношения, свързани със създаване опасност за живота и здравето както на шофьорите, така и на другите участници в движението на пътя, за да въздейства възпиращо и да не се достига до вредни последици, е предвидил този вид състав на нарушение и съответно размер на санкцията.

Предвид изложеното решението на РС – Враца като неправилно, в нарушение на материалния закон следва да бъде отменено изцяло и вместо него по съществото на спора следва да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление, предмет на обжалване пред районния съд, като законосъобразно.

Касационната жалба е основателна и следва да се уважи.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК Административен съд – Враца

 

Р Е Ш И:

        

 ОТМЕНЯ изцяло Решение  № 19/19.01.2024г, постановено  по АНД № 20231420201199/2023г. на Районен съд – гр. Враца и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  НП № 23-0967-001819/18.10.2023г. на Началник група, Сектор “Пътна Полиция“ към ОД на МВР-Враца, с което на основание чл. 175, ал.1, т.1 ЗДвП, на  П.И.С. ***, е наложена „глоба“ в размер на 50 лева и е постановено „лишаване  от  право да управлява МПС“ за срок от 1 месец.

   

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

        

 

Председател:  
Членове: