Решение по дело №153/2023 на Окръжен съд - Разград

Номер на акта: 66
Дата: 31 март 2023 г.
Съдия: Емил Димитров Стоев
Дело: 20233300200153
Тип на делото: Частно наказателно дело
Дата на образуване: 29 март 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 66
гр. ***, 31.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – *** в публично заседание на тридесет и първи март
през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Лазар Й. Мичев
Членове:Емил Д. Стоев

Пламен М. Драганов
при участието на секретаря Диана Здр. Станчева
в присъствието на прокурора Р. Д. Б.
като разгледа докладваното от Емил Д. Стоев Частно наказателно дело №
20233300200153 по описа за 2023 година
Производството е по чл. 32 от Закона за признаване, изпълнение и
изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане
на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС) - по искане за признаване на
решение за налагане на финансова санкция, постановено от несъдебен орган
на Австрия против на М. А. Ю..
Постъпило е удостоверение по чл. 4 от Закона за признаване,
изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения
за налагане на финансови санкции, с искане за признаване за плащане на
финансова санкция в размер 1050 евро, наложена с решение №BH-
ND/03/221000006988/22, постановено от несъдебен орган на Австрия –
Областна администрация Нойзидл ам Зее (Bezirkshauptmannschaft Neusiedl
am See) на 01.06.2022 г. и влязло в сила на 08.07.2022 г. С решението на Ю. М.
е наложена санкция в размер на 1050 евро за поведение, което нарушава
правилата за движение по пътищата – за това, че на 23.02.2022 г. с превозно
средство с рег. №**** транспортира малко кученце, на около 8 седмици
(млечните му зъби са изцяло поникнали), порода Чоу Чоу, с цвят на козината
бежов от Русе до Антшерпен, което съответства на разстояние около 2400
км., като извършва продължителен транспорт на животни с транспортно
средство, което не контролирано и регистрирано и без валиден лиценз и без
документи за произход, собственик на животното, място на експедиране, дата
и час, в които започва транспорта, местоназначението, очакваната
продължителност - нарушение по § 21, ал. 1, №17 от Закона за транспорт на
1
животни, във вр. с чл. 7, ал. 1 от Регламент (ЕО) 1/2005; по § 21, ал. 1, №23 от
Закона за транспорт на животни, във вр. с чл. 10 и чл. 11 от Регламент (ЕО)
1/2005; №8 от Закона за транспорт на животни, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
Регламент (ЕО) 1/2005.

М. А. Ю., редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Прокурорът счита, че са налице основания за постановяване на
решение, с което се признае за изпълнение решението за налагане на
финансова санкция.

Съдът се запозна с представените по делото доказателства и установи:
С влязло в сила решение, постановено от несъдебен орган на Австрия, е
наложена санкция на М. А. Ю. в размер на 1050 евро за поведение, което
нарушава правилата за движение по пътищата.
Решението е в обхвата на актовете по чл. 1 от закона, тъй като
представлява постановен и влязъл в сила несъдебен акт на държава-членка на
ЕС за налагане на задължение за плащане на парична санкция, във връзка с
нарушение на правилата за движение, което съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 пр.
последно от ЗПИИРКОРНФС е решение за налагане на финансова санкция,
което се признава и изпълнява по реда и при условията на закона.
Постъпилото удостоверение съдържа реквизитите, предвидени по чл. 4
от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005 г. и в
ЗПИИРКОРНФС.
От направената справка в НБД „Население“ се установяват данните на
засегнатото лице М. А. Ю. – български гражданин, роден на ***** г. в гр. ***,
с постоянен и настоящ адрес в гр. ***, с ЕГН **********.
Засегнатото лице М. А. Ю. е български гражданин и с оглед
регистрирания постоянен адрес в ***, следва да се приеме, че
местоживеенето му е на територията на съдебния район на ОС *** и съгласно
чл. 31 от ЗПИИРКОРНФС делото следва да се разгледа от ОС ***.
Приложено е удостоверение по чл. 4 от Закона за признаване, изпълнение
и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане
на финансови санкции с превод на български.
Приложено е копие от акта, с който е наложена финансовата санкция.
Според отразеното в удостоверението по чл. 4 решението и срока и реда
за обжалване са съобщени на засегнатото лице. Поради това съдът следва да
приеме, че засегнатото лице е уведомено за постановеното решение.
Съответно не е налице основание за отказ по чл. 35. Според чл. 35, т. 9 от
закона съдът може да откаже да признае и допусне изпълнение на решение,
ако съгласно удостоверението и в съответствие със законодателството на
2
издаващата държава засегнатото лице не е било уведомено лично. В
удостоверението е отразено, че лицето е уведомено лично.
Няма твърдения и доказателства, че срещу наказаното лице за същото
деяние в Република *** или в друга държава, различна от издаващата и от
изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане
на финансови санкции.
Изпълнението на решението не се отнася за деяние, подсъдно на
български съд.
Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство,
които правят изпълнението на решението недопустимо.
Решението, с което Ю. е осъден да заплати финансова санкция се отнася
за деяния, извършени на територията на Австрия.
Решението е постановено срещу физическо лице, което по българското
законодателство, носи отговорност и подлежи на преследване за деянията,
които обосновават решението.
Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и
изпълнение по чл. 35 ЗПИИРКОРНФС.
На основание чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 32 от ЗПИИРКОРНФС следва да
се определи равностойността на 1050 евро в български левове по курса на
Българската народна банка, която е 2553, 62 лв.
Налице са условията представеното решение да бъде признато и
изпратено на органите на НАП за изпълнение.
Поради това съдът
РЕШИ:
Признава решение за налагане на финансова санкция №BH-
ND/03/221000006988/22, постановено от несъдебен орган на Австрия –
Областна администрация Нойзидл ам Зее (Bezirkshauptmannschaft Neusiedl
am See) на 01.06.2022 г. и влязло в сила на 08.07.2022 г., с което на М. А. Ю.,
роден на ***** г., с посочен адрес в гр. ***, с постоянен и настоящ адрес в гр.
***, с ЕГН **********, е наложена санкция в размер на 1050 евро за
поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата – за това, че
на 23.02.2022 г. с превозно средство с рег. №**** транспортира малко
кученце, на около 8 седмици (млечните му зъби са изцяло поникнали), порода
Чоу Чоу, с цвят на козината бежов от Русе до Антшерпен, което съответства
на разстояние около 2400 км., като извършва продължителен транспорт на
животни с транспортно средство, което не контролирано и регистрирано и без
валиден лиценз и без документи за произход, собственик на животното, място
на експедиране, дата и час, в които започва транспорта, местоназначението,
очакваната продължителност - нарушение по § 21, ал. 1, №17 от Закона за
транспорт на животни, във вр. с чл. 7, ал. 1 от Регламент (ЕО) 1/2005; по § 21,
ал. 1, №23 от Закона за транспорт на животни, във вр. с чл. 10 и чл. 11 от
3
Регламент (ЕО) 1/2005; №8 от Закона за транспорт на животни, във вр. с чл. 4,
ал. 2 от Регламент (ЕО) 1/2005.
Изпраща решението, постановено от несъдебен орган на Австрия, ведно
с препис от настоящото решение, на органите на Националната агенция по
приходите за изпълнение.
Препис от решението на съда да се връчи на засегнатото лице.
Да се уведоми компетентният орган на издаващата държава.
Копие от уведомлението, на основание чл. 38 да се изпрати и на
Министерство на правосъдието на Р ***.
Решението подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд в 7-
дневен срок от узнаване за постановяването му. Обжалването не спира
изпълнението.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
4