Протокол по дело №1488/2022 на Софийски градски съд

Номер на акта: 545
Дата: 17 март 2023 г.
Съдия: Цветанка Бенина
Дело: 20221100901488
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 12 август 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 545
гр. София, 16.03.2023 г.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-5, в публично заседание на
шестнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Цветанка Бенина
при участието на секретаря Антоанета Н. С.
Сложи за разглеждане докладваното от Цветанка Бенина Търговско дело №
20221100901488 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 14:30 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ „З.С. – ПС – П.“ ЕАД – редовно уведомен се представлява от
адв. В. Ц., с пълномощно от днес.
ОТВЕТНИКЪТ „Д.С.“ ООД – редовно уведомен се представлява от адв.
К. Х., с пълномощно по делото.
СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. Ц.: Във връзка с дадените ни указания представям платежно
нареждане за доплащане на сумата по първоначално определения депозит за
вещо лице в размер на 380 лв.

СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДА СЕ ИЗДАДЕ РКО за сумата по внесения депозит.

Процесуалните представители на страните заявиха, че страните са
постигнали съгласие и сключват съдебна спогодба в следния смисъл:

Днес, 16.03.2023г., в гр. София, се сключи настоящата спогодба на
основание чл. 234 от ГПК между:
1

1). „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* със седалище и адрес на
управление: гр. П., ул. „*******, представлявано от Н.М.Т., в качеството му
на Изпълнителен директор чрез процесуалния си представител адвокат В. С.
Ц., ЕГН **********, адвокат в Адвокатска колегия-П., гр..П., ул.”*******, с
адрес на упражняване на дейността гр. П., ул. „*******“ *******
ПРЕУПЪЛНОМОЩЕНА от Адвокат - Ч. С. Ч., ЕГН ********** от
Адвокатска колегия-П., с адрес гр.П., ул.”******* – ищец по гр. дело №
20221100901488/2022г., по описа на СГС, ТО, VI- 5 състав.

2). „Д.С.“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. *******, представлявано от управителя С.И.Ц. чрез
процесуалния си представител адвокат К. Х. Х. с ЕГН **********, адвокат
при САК, с адрес гр. София, бул. *******, тел. ******* email: *******
ответник по гр. дело № 20221100901488/2022г., по описа на СГС, ТО, VI- 5
състав.


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. (1) Страните взаимно приемат и се съгласяват, че към датата на
подписване на настоящата спогодба между „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК
******* със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „*******,
представлявано от Н.М.Т., в качеството му на Изпълнителен директор и
„Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* е постигнато извънсъдебно споразумение за
сумата общо в размер на 33676,83лв. (тридесет и три хиляди шестстотин
седемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки), представляваща сума в
размер на 22 710,93 лева (двадесет и две хиляди седемстотин и десет лева и
деветдесет и три стотинки)- остатъчна главница по следните фактури, а
именно: фактура № 10407/31.07.2019г., фактура № 11599/31.07.2019г.,
фактура № 12040/29.11.2019г., фактура № 12335/28.02.2020г. и фактура №
12428/25.03.2020г., които фактури не са били осчетоводени в счетоводството
на „Д.С.“ ЕООД с ЕИК *******, сума в размер на 3 368,90 лева (три хиляди
2
триста шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) - лихва за забава върху
всички процесни фактури, както и сума в размер на 7597 (седем хиляди
петстотин деветдесет и седем) лева- съдебно деловодни разноски,
представляващи сума в размер на 4837 (четири хиляди осемстотин тридесет и
седем) лева- заплатена държавна такса, сума в размер на 2000 (две хиляди)
лева- заплатено адвокатско възнаграждение и сума в размер на 760
(седемстотин шестдесет) лева- заплатен депозит за изготвяне на съдебно-
счетоводна експертиза по делото, като „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК *******
прави отказ от претенцията си за сумите, така както са описани по-горе, общо
в размер на 33676,83лв. (тридесет и три хиляди шестстотин седемдесет и шест
лева и осемдесет и три стотинки).
(2) Страните взаимно приемат и се съгласяват, че към датата на
подписване на настоящата спогодба и след отказа от претенцията за сумите
по чл. 1, ал. 1 от настоящата спогодба „Д.С.“ ЕООД с ЕИК *******, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. *******, представлявано от
управителя С.И.Ц., дължи на „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* със
седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „*******, представлявано от
Н.М.Т., в качеството му на Изпълнителен директор сума в размер на 95 036.91
лева /деветдесет и пет хиляди тридесет и шест лева и деветдесет и една
стотинки/.
(3) Страните взаимно приемат и се съгласяват, че поради различно
отразяване на плащанията от „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* в счетоводствата
на страните, съответно има и разминавания в това за кои фактури се отнася
дължимата сума в размер на 95 036.91 лева /деветдесет и пет хиляди тридесет
и шест лева и деветдесет и една стотинки/. По тази причина страните се
споразумяват, че с изплащането на сумата в размер на 95 036.91 лева
/деветдесет и пет хиляди тридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки/ в
счетоводството на „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* ще бъдат отразени
като платени следните фактури, а именно: фактура № 9078/14.7.2017г.,
фактура № 9393/16.10.2017г., фактура № 9533/23.11.2017г., фактура №
9565/30.11.2017г., , фактура № 9764/31.1.2018г., фактура № 9815/15.2.2018г.,
фактура № 9841/27.2.2018г., фактура № 9942/29.3.2018г., фактура №
10274/29.6.2018г., фактура № 10731/30.10.2018г. и фактура №
10924/31.12.2018г., а в счетоводството на „Д.С.“ ЕООД с ЕИК *******. ще
бъдат отразени като платени следните фактури, а именно: фактура №
3
9815/15.2.2018г., фактура № 9942/29.3.2018г., фактура № 10367/17.7.2018г.,
фактура № 10506/31.8.2018г., , фактура № 9764/31.01.2018г., фактура №
10731/30.10.2018г., фактура № 10845/30.11.2018г., фактура №
11399/25.4.2019г., фактура № 10924/31.12.2018г., фактура №
11196/29.03.2019г., фактура № 11294/24.4.2019г., фактура №
11493/29.6.2019г. и фактура № 11932/31.10.2019г.

Чл. 2. „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* декларира, че сумата по
чл. 1, ал. (2) - 95 036.91 лева /деветдесет и пет хиляди тридесет и шест лева
и деветдесет и една стотинки/ представлява крайно и окончателно плащане
за удовлетворяване на неговия интерес по т.д. № 1488/2022г., по описа на
СГС, ТО, VI- 5 състав, както и представлява цялото дължимо от „Д.С.“
ЕООД с ЕИК ******* плащане към момента на сключване на настоящата
спогодба.

Чл.3. Договарящите се страни взаимно приемат и се съгласяват, че
задължението по чл. 1, ал. (2) от настоящото споразумение ще се погасява
разсрочено, както следва: девет равни месечни вноски от по 10 000 (десет
хиляди) лева, дължими на 25 (двадесет и пето) число на всеки месец, считано
от 25.03.2023г. до 25.11.2023г. и една изравнителна вноска в размер на
5 036,91 (пет хиляди тридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки) лева,
дължима най- късно до 25.12.2023г., ВЕДНО със законната лихва, върху
всяка една сума при просрочие, като „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* има право
да погасява предсрочно дължимите суми без ограничения.

Чл. 4. Вноските по настоящото споразумение да бъдат заплащани по
банков път, по банковата сметка на „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК *******,
открита при К.Б.С. БАНК, а именно: IBAN: *******.
Чл. 5. В случай, че „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* не заплати, която и да
е от вноските за погасяване на задължението си по чл. 1, ал. (2) в уговореният
срок, то ищеца „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* има право да се снабди
с изпълнителен лист и да предприеме принудително събиране на вземанията
си.
Чл. 6. След заплащане на цялата сумата по банковата сметка на „ З.С. -
ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК *******, страните ще считат отношенията си във
4
връзка със следните фактури, а именно: фактура № 9078/14.7.2017г., фактура
№ 9393/16.10.2017г., фактура № 9533/23.11.2017г., фактура №
9565/31.11.2017г., , фактура № 9764/31.1.2018г., фактура № 9815/15.2.2018г.,
фактура № 9942/29.3.2018г., фактура № 10274/29.6.2018г., фактура №
10731/30.10.2018г. и фактура № 10924/31.12.2018г., фактура №
9815/15.2.2018г., фактура № 9841/27.02.2018г., фактура № 9942/29.3.2018г.,
фактура № 10169/31.05.2018г., фактура № 10367/17.7.2018г., фактура №
10506/31.8.2018г., , фактура № 9764/31.01.2018г., фактура №
10612/29.09.2018г., фактура № 10731/30.10.2018г., фактура №
10845/30.11.2018г., фактура № 11399/25.4.2019г., фактура №
10924/31.12.2018г., фактура № 11024/31.01.2019г., фактура №
11196/29.03.2019г., фактура № 11294/24.4.2019г., фактура №
11493/29.6.2019г. и фактура № 11932/31.10.2019г., претендирани по т.д. №
1488/2022г., по описа на СГС, ТО, VI- 5 състав, за изцяло уредени помежду
си така, както са описани в чл. 1 от настоящата спогодба, както и декларират,
че нямат и не могат да имат една към друга каквито и да е претенции относно
воденото по-горе производство. Въз основа на това, договарящите се страни
взаимно приемат и се съгласяват, че след изпълнението на всички
задължения, описани в настоящата спогодба, в уговорените срокове, напълно
са уредили всички имуществени и неимуществени спорове помежду им и те
нямат никакви (имуществени или неимуществени) претенции една спрямо
друга, касаещи въпросите на настоящата спогодба.
Чл. 6. Двете страни - „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* и „З.С. - ПС - П.“
ЕАД, с ЕИК ******* молят съда да одобри постигнатата между тях съдебна
спогодба като непротиворечаща на закона и добрите нрави и да прекрати
производството по делото.
За всички останали неуредени от настоящото споразумение въпроси се
прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

За „З.С. - ПС - П.“ ЕАД

.................................................
(адв. В. Ц. - пълномощник)

За „Д.С.“ ЕООД:
..........................................
5

(адв. К. Х. - пълномощник)

СЪДЪТ, като взе предвид, че постигнатата от страните спогодба не
противоречи на закона и добрите нрави, на основание чл.234, ал.1 ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА така постигнатата по-горе между страните спогодба.
ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ на основание чл. 78, ал. 9 ГПК на ищеца по т.д.
№ 1488/2022 г. сумата 2418.50 лв (две хиляди четиристотин и осемнадесет
0.50 лева), представляваща половината от внесената по делото държавна
такса по следната банкова сметка на „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК *******
при К.Б.С. БАНК, IBAN: *******.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 1488/2022 г. по описа на СГС,
Търговско отделение, VІ-5 състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството
подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес, с частна жалба пред
Апелативен съд - София.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в с.з., което приключи в 14.35 ч.
ОПРЕДЕЛИ:
СЪДЪТ, като взе предвид, че постигнатата от страните спогодба не
противоречи на закона и добрите нрави, на основание чл.234, ал.1 ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА така постигнатата по-горе между страните спогодба.
ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ на основание чл. 78, ал. 9 ГПК на ищеца по т.д.
№ 1488/2022 г. сумата 2418.50 лв (две хиляди четиристотин и осемнадесет
0.50 лева), представляваща половината от внесената по делото държавна
такса по следната банкова сметка на „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК *******
при К.Б.С. БАНК, IBAN: *******.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 1488/2022 г. по описа на СГС,
Търговско отделение, VІ-5 състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството
подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес, с частна жалба пред
Апелативен съд - София.
6
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
Секретар: _______________________
7