Определение по дело №16568/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 14290
Дата: 2 април 2024 г.
Съдия: Васил Валентинов Александров
Дело: 20241110116568
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 22 март 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 14290
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 156 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:ВАСИЛ В. АЛЕКСАНДРОВ
като разгледа докладваното от ВАСИЛ В. АЛЕКСАНДРОВ Частно
гражданско дело № 20241110116568 по описа за 2024 година
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, II Г. О., 156-ти състав в закрито заседание на
втори април през две хиляди и двадесет и четвърта година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ

като разгледа докладваното от съдия Васил Александров ч. гр. д. № 16568/2024 г. по описа
на СРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 411, ал. 1 ГПК, във вр. чл. 118 ГПК.
Подадено е заявление за издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК от „А1
България“ ЕАД срещу Х. М. Г..
Съгласно правилото на чл. 411, ал. 1 ГПК (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., бр. 50 от 2015
г., доп., бр. 86 от 2017 г., бр. 100 от 2019 г.), заявлението се подава до районния съд по
постоянния адрес или по седалището на длъжника, който в тридневен срок извършва
служебна проверка на местната подсъдност. Заявление срещу потребител се подава до
съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, а при липса на настоящ адрес – по
постоянния. Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща незабавно на
надлежния съд.
От извършена справка НБД „Население“ се установява, че длъжникът е с постоянен и
настоящ адрес в Софийска област, община Правец, с. Разлив, мах. „Под моста“ № 5.
Настоящото производство е за вземания по договор за електронни съобщителни
мобилни услуги, като длъжникът се явява потребител. Следователно настоящото
производство не е местно подсъдно на Софийският районен съд, поради което следва да
бъде прекратено и изпратено по местна подсъдност на Районен съд – гр. Ботевград.
Така мотивиран, Софийският районен съд
ОПРЕДЕЛИ:
1
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 16568/2024 г. по описа на СРС, II Г.
О., 156-ти състав.
ИЗПРАЩА делото на основание чл. 411, ал. 1 ГПК, във вр. чл. 118 ГПК, по местна
подсъдност на Районен съд – гр. Ботевград.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването на
заявителя с частна жалба пред Софийски градски съд.
Препис от определението да се връчи на заявителя!

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2