Определение по дело №10232/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 18689
Дата: 26 май 2023 г. (в сила от 26 май 2023 г.)
Съдия: София Георгиева Икономова
Дело: 20231110110232
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 28 февруари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 18689
гр. София, 26.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 128 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА
като разгледа докладваното от СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА Гражданско дело
№ 20231110110232 по описа за 2023 година
Предявени са искове от „ПРБ“ ЕООД, ЕИК 17 със седалище и адрес на управление
гр.София, бул.“БЛ“ № 49, бл.53Е, вх.В, насочени срещу Ц. М. М., ЕГН **********, с адрес
гр.София, ж.к.МЛ бл.375, вх.1 , ет.1, ап.2, за признаване за установено, че ответницата
дължи на ищцовото дружество сумите, за които е издадена заповед за изпълнение на
парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 58835/2022 г. по описа на Софийски
районен съд, а именно: сумата от 1668.53 лв., представляваща главница по договор за
потребителски кредит ПРК № 30036002618/28.03.2019 г., сумата от 567.28 лв.,
представляваща договорно възнаграждение за периода от 15.12.2019 г. до 03.12.2020 г.,
сумата от 1959.47 лв., представляваща възнаграждение за закупен пакет от услуги.
С исковата молба са представени договор за потребителски кредит ПРК Стандарт №
30036002618, ведно с декларация за получени екземпляри от договор, Общи условия,
погасителен план и споразумение за предоставяне на допълнителни услуги, споразумение за
предоставяне на пакет от допълнителни услуги, Общи условия на ПРБ ЕООД към договор
за потребителски кредит, версия 10/07.01.2019 г., погасителен план към договор за
потребителски кредит № 30036002618, стандартен европейски формуляр за предоставяне на
информация за потребителските кредити, допълнителна преддоговорна информация,
представляваща приложения към стандартен европейски формуляр за предоставяне на
информация за потребителските кредити, искане за отпускане на потребителски кредит ПРК
Стандарт № 30036002618, Анекс № 1/12.08.2019 г. към договор за потребителски кредит №
30036002618, ведно с погасителен план от 12.08.2019 г., Анекс № 2/28.08.2019 г., ведно с
погасителен план от 28.08.2019 г., преводно нареждане от 28.03.2019 г., извлечение от
сметка по договор за потребителски кредит № 30036002618, уведомително писмо за
доброволно плащане, ведно с известие за доставяне.
Иска се към настоящето дело да бъде приложено ч.гр.д.№ 58835/2022 г. по описа на
Софийски районен съд, 128-ми състав, по което се е развило заповедното производство
между страните.
В срока за отговора, ответникът по делото е депозирал такъв, с който изразява
становище по основателността на предявените искове.
С искане за приемане като писмени доказателства са представени 9 бр. разписки за
1
получаване на парични средства, 7 бр. разписки за плащане чрез Изипей.
Съдът, след като извърши служебна проверка по реда на чл. 140, ал.1 от ГПК на
редовността на исковата молба и на предявените искове, както и другите искания и
възражения на страните, намира, че следва да се произнесе с определение по всички
предварителни въпроси и по допускане на доказателствата.
На първо място, доколкото отговора на исковата молба е подаден от адв.Г. в
качеството му на пълномощник на Ц. М., а е приложено изрично пълномощно, с което
страната е учредила представителна власт по отношение на адв.Г. по конкренто посочено
дело, а именно ч.гр.д.№ 58853/2022 г., съдът намира, че то не установява права на адв.Г. по
настоящето дело.
С оглед на това следва да се дадат указания на ответницата най-късно в първото по
делото съдебно заседание да представи доказателства за учредена представителна власт по
настоящето дело по отношение на адв.Г., респ. да приподпише отговора на исковата молба.
По направените от страните доказателствени искания, съдът намира следното: следва
да бъдат приети като доказателства представените с исковата молба документи предвид
относимостта им към предмета на спора.
По отношение представените с отговора на исковата молба документи, следва да се
даде възможност на ответника да ги завери и едва след това съдът ще се произнесе по
приемането им като писмени доказателства.
За изясняване делото от фактическа страна следва да бъде приобщено ч.гр.д.№
58835/2022 г. по описа на Софийски районен съд, 128-ми състав.
Водим от горното и на основание чл.140 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА НА СТРАНИТЕ ДОКЛАДА ПО ДЕЛОТО : Предявени са искове от
„ПРБ“ ЕООД, ЕИК 17 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“БЛ“ № 49,
бл.53Е, вх.В, насочени срещу Ц. М. М., ЕГН **********, с адрес гр.София, ж.к.МЛ бл.375,
вх.1 , ет.1, ап.2, за признаване за установено, че ответницата дължи на ищцовото дружество
сумите, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК
по ч.гр.д.№ 58835/2022 г. по описа на Софийски районен съд, а именно: сумата от 1668.53
лв., представляваща главница по договор за потребителски кредит ПРК №
30036002618/28.03.2019 г., сумата от 567.28 лв., представляваща договорно възнаграждение
за периода от 15.12.2019 г. до 03.12.2020 г., сумата от 1959.47 лв., представляваща
възнаграждение за закупен пакет от услуги.
В исковата молба се твърди, че на 28.03.2019 г. между страните е сключен договор за
потребителски кредит ПРК Стандарт № 30036002618, въз основа на който ищцовото
дружество е предоставило на М. сумата от 2000.00 лв., със срок на погасяване от 24 месеца.
Сочи се, че към основния договор, ответникът е закупил пакет от допълнителни услуги на
стойност 2475.12 лв. Отбелязва се, че ищецът е изпълнил задълженията си като е превел по
предоставената от ответницата банкова сметка сумата на кредита от 2000.00 лв.
2
Уточнява се, че по искане на ответницата два пъти са предоговаряни условията по
кредита, като в тази насока са подписани нарочни анекси.
Признава се, че преди завеждане на делото ответницата е заплатила 2333.38 лв., като
с тази сума са погасени 373.87 лв. задължения за лихва, 60.00 лв. такси по Тарифа за
извънсъдебно събиране на вземането, 804.00 лв. за законна лихва. За остатъка не се
пояснява какво задължение покрива. С оглед на това се поддържа, че към момента на
завеждане на исковете, ответницата остава да дължи 4195.28 лв.
В исковата молба подробно са развити съображения относно закупения от
ответницата пакет допълнителни услуги.
В срока за отговора, ответникът по делото е депозирал такъв, с който изразява
становище по основателността на предявените искове. Ответникът признава, че е сключил с
ищцовото дружество процесните договори /за кредит и за пакет от допълнителни усулги/,
но прави възражение за тяхната нищожност. В тази насока се навеждат доводи за
противоречие на договорите със Закона за потребителския кредит. Твърди се, че в
противоречие на закона, в договора е посочена само абсолютна стойност на ГПР, без да е
разписана методиката на формиране на разходите по кредита. По отношение уговорената
годишна лихва се сочи, че размерът на същата надвишава с повече от три пъти законната
лихва, която е критерий, установен в съдебната практика.
Отделно се навеждат съображения, че в случая е налице нееквивалентност на
престациите доколкото не са установени обстоятелства, които да обосноват определяне на
ГПР и ГЛП в посочения в договора размер.
Ответникът поддържа, че в случая и ГПР не отразява вярно разходите по кредита, тъй
като не включва стойността на пакета допълнителни услуги. Според ответника, ако този
разход бъде включен, ГПК би надхвърлил 200%, което противоречи на чл.19, ал.4 от ЗПК.
Обосновава се становище, че посочените пороци влекат нещожност на целия договор
за кредит, като в случая е неприложима разпоредбата на чл.26, ал.4 от ЗЗД.
С отговора се аргументира извод за нищожност на споразумението за предоставяне
на допълнителни услуги поради противоречието му с добрите нрави. В тази насока се
отбелязва, че се дължи възнаграждение по него, независимо дали и коя от услугите ще бъде
използвана, като последните и не са ясно и точно определени. Освен това, според ответника,
договореното възнаграждение е прекомерно – в рамер надвишаващ предоставения заем, и
противоречи на добрите нрави. Навежда се противоречие на това споразумение с
изискванията на чл.10а, ал.2 и ал.4 вр. чл.19, ал.4 от ЗПК.
Ответницата представя доказателства за ивършени преди завеждане на делото
плащания, с които според нея погасена частично предоставената й в заем сума, доколкото
при нищожност на договора, потребителят дължи връщане само на чистата стойност на
кредита.
Отделно от това ответникът оспорва да е изпаднал в забава, тъй като при нищожен
договор, кредиторът не може да с еползва от уговорения в него срок.
По така изложените съображения се иска съдът да отхвърли предявените искове.
- обстоятелства, от които произтичат претендираните права и задължения -
ищецът претендира права от заемно правоотношение с ответника;
- правна квалификация – предявения иск е с правно основание чл.422 от ГПК вр.
чл.415 от ГПК;
- права и обстоятелства, които се признават – няма такива;
- обстоятелства, които не се нуждаят от доказване – няма такива;
- разпределение на доказателствената тежест - ищецът трябва да докаже
3
съществуването на облигационно правоотношение с ответника, и изпълнение на
задълженията си по него, а именно предаване на паричната сума на ответника, респ. на
неговия съдлъжник, ищецът следва да докаже и проведено заповедно производство по
отношение на претендираното с настоящия иск вземане;
- факти, за които страните не сочат доказателства – няма такива.
УКАЗВА на ответницата Ц. М. най-късно в първото по делото съдебно заседание да
представи доказателства за учредена представителна власт по настоящето дело по
отношение на адв.Г., респ. да приподпише отговора на исковата молба.
УКАЗВА на ответницата Ц. М., че при неизпълнение на указанията в дадения срок,
съдът ще приеме, че отговор на исковата молба не е постъпил по делото и ще измени
определението си в тази насока.
ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да завери най-късно в първото по
делото съдебно заседание приложените към отговора на исковата молба документи, след
което съдът ще се произнесе по приемането им като писмени доказателства.
УКАЗВА на ответника, че в случай, че не завери представените от него документи в
указания срок, съдът ще отхвърли искането му за приемане като писмени доказателства.
ПРИЕМА следните писмени доказателства: договор за потребителски кредит ПРК
Стандарт № 30036002618, ведно с декларация за получени екземпляри от договор, Общи
условия, погасителен план и споразумение за предоставяне на допълнителни услуги,
споразумение за предоставяне на пакет от допълнителни услуги, Общи условия на ПРБ
ЕООД към договор за потребителски кредит, версия 10/07.01.2019 г., погасителен план към
договор за потребителски кредит № 30036002618, стандартен европейски формуляр за
предоставяне на информация за потребителските кредити, допълнителна преддоговорна
информация, представляваща приложения към стандартен европейски формуляр за
предоставяне на информация за потребителските кредити, искане за отпускане на
потребителски кредит ПРК Стандарт № 30036002618, Анекс № 1/12.08.2019 г. към договор
за потребителски кредит № 30036002618, ведно с погасителен план от 12.08.2019 г., Анекс
№ 2/28.08.2019 г., ведно с погасителен план от 28.08.2019 г., преводно нареждане от
28.03.2019 г., извлечение от сметка по договор за потребителски кредит № 30036002618,
уведомително писмо за доброволно плащане, ведно с известие за доставяне.
ПРИЛАГА към материалите по настоящето дело ч.гр.д.№ 58835/2022 г. по описа на
Софийски районен съд, 128-ми състав.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.07.2023 г. от
9.30 ч., за която дата да се призоват страните.
На основание чл. 140, ал. 3 ГПК, СЪДЪТ НАПЪТВА СТРАНИТЕ КЪМ
ПОСТИГАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕ и към МЕДИАЦИЯ.
Препис от настоящето определение да се връчи и на двете страни, а на ищеца и
препис от отговора на ответника.
Определението не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4