Решение по дело №104/2019 на Районен съд - Тетевен

Номер на акта: 55
Дата: 2 март 2020 г. (в сила от 2 април 2021 г.)
Съдия: Ани Борисова Георгиева
Дело: 20194330100104
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 6 февруари 2019 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 

 гр.Т. ,02.03. 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Т.СКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І-Ви състав, в публичното заседание на трети февруари  през две хиляди и двадесета  година, в състав

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНИ ГЕОРГИЕВА

 

          При секретаря Виолета Монова ,

 

           като разгледа гр.д. № 104 по описа на ТРС за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са субективно съединени установителен иск с правно основание  чл.54 ал.2 от ЗКИР във вр. с чл.124 ГПК  от ЗС .

 

     Ищците А.М.М.,В.М.М. и  З.М.Д.  твърдят ,че са наследници по закон на М М. *** , починал на 16.06.2011г., който бил съпруг на   ищцата А.М.М. и баща на другите двама ищци .Наследодателят им бил закупил с НА №27,том ІІ,н.д. 407/1969г.на Р.С.Т.  имот в с. Г. парцел *********от 700 кв.м. , към този парцел имало принадени по регулация 138 кв.м. от ПИ с пл. № 61 в кв.2 . В парцела били застроени 3 сгради , една жилищна , една стопанска и един гараж. Между УПИ ХІ и ХІІ в кв.2 по плана на с. Г. ,  била изградена ограда стигаща до регулационната линия до стопанската им постройка , която съществувала до 1980г. От към улицата парцелът също бил ограден с ограда , като оградата била изградена в периода 1975 -1980г.Уличната регулация не била прилагана към момента в ,който  бил закупен имота им с пл********* , имотът имал квадратура 700 кв.м. ,а не 680,7, 689 кв.м. както по ново изготвените скици. От момента на покупката на имота от техния наследодател ищците владеели имота  в граници с квадратурата описана по НА , като винаги са владели и терена попадащ пред стопанската им сграда.Твърди ,че ответницата А.М.Й.  e закупила от ОБНС по искане на съдебния изпълнител НА №182,томІ ,НД №331/1978г. на Р.С.Т. незастроено дворно място от около 552 кв.м. съставляващо парцел ХІІ , с пл.№36в кв.2 по рег. план на с. Г. , и към момента на сделката неин съпруг бил отв. Е.А.Й.. Поземленият имот на ищците  бил отразен с идентификатор №*********по КККР на с. Г.., не била отразена регулационната граница между имота на ищците и на ответниците в парцел ХІІ,кв.2 по рег. план на с. Г., която следвало да е имотна такава , не била отразена като права линия стигаща до ул. „****”, а била отразена с чупка ,така ,че минавала по югозападната страна на стопанската им постройка  и по този начин  квадратура от около 11 кв. м. от парцела на ищцата оставал в имот с идентификатор *********/имота на ответниците / и била записана на А.М.Й. с квадратура от 614 кв.м., въпреки ,че същата била закупила дворно място с квадратура от 552 кв.м., и имотната граница минавала неправилно по стопанската постройка. Твърдят ,че от съществено значение за КК е и вярното отразяване на улицата , по начина по който съществува ,а не както е по регулационния план , тъй като на мястото улична регулация не е била  приложена , считат ,че е налице грешка и в кадастъра и при отразяване на параметрите на самата улица .

Ищците молят съдът , да постановите решение, с което да признае на основание чл.54 ал.2 от ЗКИР за установено по отношение на ответниците , че ищците са  собственици по наследство,покупко-продажба и давностно владение на реална част от поземлен имот с идентификатор № *********, цялата с площ от около 11 кв.м.  находяша се в югоизточната му част  непосредствено пред собствената им сграда с идентификатор № *********по КККР на с.Г.. Обшина Т.. Ловешка област, както и че е допусната грешка в одобрената кадастрална карта на селото със заповед № РД-18-1788/30.10.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК. изразяваща се в неправилното заснемане на тази реална част от имот с идентификатор № *********като част от имот с идентификатор № *********, както и че е налице грешка в съшата кадастрална карта. изразяваща се в неправилно заснемане на съществуващата на място улица южно от имоти с идентификатори № *********и № ********* .

  В законно установеният срок е постъпил отговор от община Т. , в който се твърди  ,че иска е допустим, но неоснователен, предвид следните аргументи, факти и обстоятелства: В Община Т. е постъпило писмо с вх. №Ж-42/008/10.01.2018 г. РОНСК - гр. Л, за извършване на проверка на обекти/строежи:“Жилищна сграда“.,“Гараж“.,„Стопанска постройка“.Изследвана е хипотезата за търпимост по смисъла на §16 или §127 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията за обект/строеж: „Стопанска постройка“, изградени в урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-36, кв. 2 по Регулационния план (РП) на с. Г., твърди ,че строежите били търпими. Твърди ,че от  приложеното към исковата молба удостоверение от Отдел УТИД при община Т., след направена справка с действащия подробен устройствен план (ПУП) на с. Г. от 1963 г. и имотната ведомост, издадено на В.М.М. като на наследник на М М. А, е видно следното: 1./УПИ XI-36, кв. 2 по действащия ПУП на с. Г., одобрен със Заповед №4780/1963 г. е записан под името на М М. А с НА №27/1969 г.В обособяването на УПИ XI-36, кв. 2 участват ПИ №36 и ПИ №61. Същият е отреден за ПИ №36, а ПИ №61 се явява придаваема част. Видно било от приложената към искането разписка от 06.11.1969 г. за придаваемата част е извършено разплащане. Разписката обаче е с дата след съставяне на Нотариален акт (НА) №27, том II, дело №407 от 1969 г. т.е. след сделката са уредени регулационните отношения.2./УПИ XII-36, кв.2 е образуван изцяло, от ПИ №36 и няма придаваема част.Между УПИ XI-36, кв. 2 и УПИ ХП-36, кв. 2 няма придаваеми части. До настоящият момент няма регулационни изменения.В отговора на общината се твърди ,че от  приложения отговор от АГКК до ищеца - В.М.М. относно негово възражение е установено, че по реда на чл.48, ал.1 от ЗКИР същият не предвижда възможност за обжалване на този вид решения и за тяхното оттегляне или отмяна. Във връзка с признание на в молбата, че УПИ XI-36, кв.2 по действащия план на с. Г., който е придобил с НА №27, том втори, дело №407/1969г. е с уредени регулационни отнршения и от приложените към молбата доказателства, не можело да се направи извод, че югозападната граница на ПИ №*********по приетата КККР на с. Г. не трябва съгласно § 5, ал.1 от ПЗР на ЗКИР да отразява регулационния план, а следва да се премести по неиндетифицирана имотна граница, навлизаща в уличната регулация, както иска ищецът. Безспорно е и поддържали  извода на АГКК, че скицата на действащия план на с. Г. №359/22.05.1984 за УПИ XI-36, кв.2 по Х-36, относимите към нея строителни книжа и удостоверение изх.№ УТИД-04.36.54./001/13.08.2018г. на Община Т. изключвали тази корекция. Съвкупно те сочели , че постройките в югозападната част не са допуснати в параметрите на улицата, а са разрешени в границите на Х-36 кв.2 по плана на с. Г.. От това, че сградите са изпълнени съгласно чл.154, ал.2, т.1 от ЗУТ в нарушение на предвижданията на действащия подробен план на имота, не следва че частта от улицата, в която те са изпълнени е придадена към Х-36 кв.2 по действащия план на с. Г. и е придобита от него. Съгласно чл.51, ал.З от ЗКИР няма право да иска преместване на имота си в чужд поземлен имот, какъвто се явява улица/л.36/.

С  отговорите  си ответниците А.М.Й. и Е.А.Й. твърдят ,че  исковата претенция е допустима, но неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, поради следното:Проблема на ищците не е била  грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Г., одобрена със Заповед №РД-18-1788/30.10.2018 год. на Изп. директор на АГКК, а факта, че ищците са построили на границата на имота им  стопанска сграда, която е незаконен строеж и следва да бъде премахната. Дали скицата е с чупка или без чупка, стопанската им постройка не можело да бъде преместена и тя или изцяло или отчасти ще остане на границата с имота ни и винаги ще е причина за спорове между  тях  докато не бъде премахната, не само поради мястото, на което се намира, а и поради начина, по който се експлоатира - обор, от който се разнася неприятна миризма почти през цялата година.Твърди, че няма никаква грешка при изготвяне на кадастралната карта и издаване на Заповед №РД-18-1788/30.10.2018 год. на Изп. директор на АГКК, а към  иска  е приложено писмо Изх. №24-21960- 04.10.2018 год. на Началника на СГКК Л, в която подробно е обяснено, защо заснемането и КККР на с. Г., е по начина, по който е и в момента. От съдържанието на цитираното писмото ставало  ясно, че не е уважено възражението на единия от ищците - В.М.М., за извършване на корекция в КК, като най-малко, поради същите причини, съдът следва да отхвърли иска  като неоснователен .

Ищците са направили изменение на иска  по отношение на петитума с писмена молба  съобразно чл.214 ал.1 изр. последно ГПК  ,като молбата е връчена на ответните страни  , с която моли съдът да признае  на основание чл.54 ал.2 ЗКИР  за установено по отношение н ответниците ,че ищците   ,че са собственици по наследство ,покупко продажба и давностно владение  на реална част от пи с идентификатор ********* ,цялата с площ от 20 кв.м. , находящи се в югоизточната му част , както и ,че едопусната грешка в кадастралната карта на селото със заповед РД -18-17788/30.10.2018г. на ИД на АГКК,  изразяваща се в неправилно заснемане  на тази реална част от имот №*********, като част от имот с идентификатор №*********, както и ,че е налице грешка в  съществуващата кадастрална карта  изразяваща се в неправилно заснемане на  на място улица южно от имоти  с идентификатор №*********и № №*********, в едно с всички законни последици , като молят  комбинирана скица 2-3  от гр.д. №104/2019г. по описа на Т.Р.С.  с координати на граничните точки  и верни имотни граници  на верните имотни граници  да бъде неразделна част от решението .

       В съдебно заседание ищците се представляват от адв. С.С. , която поддържа иска и моли същия да бъде уважен , ответника Община Т. се представлява от юрисконсулт Й.В. ,  ответниците А.М.Й. и Е.А.Й. се представляват от адв. С.С. от ЛАК, ответниците оспорват иска и молят същия да бъде отхвърлен.

       Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, приема от фактическа страна за установено следното:

        Видно от удостоверение за наследници /л.9/наследодателя на ищци М М. А е починал на 16.06.2011г., установява се от удостоверение за идентичност на лице с различни имена на наследодателя на ищците  /л.10/ ,че лицето М М. А е идентично с ММА ,  

         С нотариален акт за покупко –продажба  №27, том ІІ ,д. №407/1969г на Р.С.Т.  наследодателя на ищците М М. А/  ММА/ , е придобил в с. Г. парцел ХІ-36 в кв.2-ри  от 700 кв. м . Имота наследодателя на ищците е придобил от продавачите ДИИ, МИИи МИИ. На продавача МИИна 24.07.1968г е издадено строително разрешение №60 за строеж на жилищна сграда  върху 73 кв.  в собственото му място в кв.2, парцел  ХІ-36 и протокол за строителна линия №8 от 24.07.1968г., след продажбата е издаден и проект за жилищната сграда  от 1971г. на наследодателя М М. А /ММА/.

           Видно е също от представената скица  на СГКК-Л /л.11/ че имота е с идентификатор № *********с площ от 689 кв.м.по кад. Карта и кад. Регистри на с. Г.. В имота  има отразени 3 сгради , които ,обаче не са посочени на скицата с идентификаторите си  , същия е предназначен за ниско застрояване  и няма издадена заповед за изменение в КККР . Представена е и скица на *********от регулационният план на с. Г. /л.12,155/, от която е видно ,че УПИ  е собственост на М М. А /наследодателя на ищците /и е с площ от 680,07 кв.м., както и заснемане на сгради в *********в с. Г. , обл. Л          Видно от удостоверение № УТИД.04-36-54/001/13.08.2018г. на община Т. /л.13/ ,че *********по действащия ПУП на с. Г. , обл. Л е записан на М М. А по НА № 27/1969г , в обособяването на *********, участват *********, същият е отреден за ПИ 36, а ПИ 61 се явява придаваема част ,и видно от приложената разписка от 06.11.1969г за придаваемата част е извършено плащане /такава разписка е представена и към делото на л.8/, *********е образуван изцяло от ПИ 36 и няма придаваеми части , като между *********и *********няма придаваеми части , както и регулационни изменения .

           По делото са представени и писмени доказателства относно факта ,че ищеца В.М.М. е предприел действия по отношение търпимостта на сгради в имота , но настоящия състав счита ,че факта търпим ли или не е даден строеж в имота в случая не касае процесния спор . 

           Ответницата А.М.Й. от своя страна е закупила ,чрез съдия изпълнител по изпълнително дело №560 от 1977 г. имот  в с. Г. ,незастроено дворно място  от 552 кв.м. съставляващо УПИ ХІІ , имот пл. №36 ,кв.2, като за покупко продажбата е съставен НА №182 от  1978г  на Р.С.Т./л.14 / , като имота е закупен по време на брака на ответницата с Е.А.Й. който е СИО .  Бракът  на ответниците е  сключен на 19.09.1975г.  и същата е с Фамилия Й. /л.72,110 /, т.е по време на действие на Семейния кодекс Обн., ДВ, бр. 23 от 22.03.1968 г., в сила от 22.05.1968 г., отм., бр. 41 от 28.05.1985 г., в сила от 1.07.1985 г.

         По делото при огледа на място са разпитани свидетелите :Г.М.И.- ДЕ,Ф.И.И, А.Е.А. ,  ЕИМ., М.К.К., от чиито показания се установява ,че : страните са роднини, преди 2години страните ищцата А. и ответницата  А. са се скарали         . Подпорната стена е правена преди демокрацията Първо е правена подпорната стена с яхъра, да влизат стена е след като отв.Е. построил къщата и направи подпорна стена, за да вкарват материали.Когато бил жив М -съпруга на  ищцата А. сайвантът се използвал и нямало спорове.На първия етаж на сайванта били  овцете.Този сайвант бил правен отдавна от покойния съпруг на ищцата и това било преди демокрацията , т.е преди 1989г., тогава била правена и подпорна стена .През 2018г , пътя/улицата/ бил отремонтиран , излят бил бетон 2018г , м. септември.Оградите на къщите на улица „И.В.” били правени по време на строежа им.

По делото е изготвено заключение на вещо лице  по  СТЕ /л.112/, която е приета от съда се установява ,че несъответствието между регулационните граници на *********с имотната граница между ПИ  с идентификатор *********и ПИ с идентификатор *********, се дължи на това ,че между улицата  и северозападния  ъгъл на селскостопанската сграда  с идентификатор *********няма изградена ограда по регулационната линия , която да бъде отразена в ККР на с. Г., а между двата имота на ищците  и на ответниците  няма неуредени  регулационни отношения  тъй като двете *********са отредени за един общ имот с пл. № 36 и между двата УПИ няма бивша имотна граница. Като южната имотна граница на имоти с идентификатори *********, *********, *********е съобразена с действително находящата се  от юг улица „Иван Вазов”, от заключението на  допълнителната експертиза /л.206/и от разпита на в.лице в с.заседание се установява ,че отместването на регулационният план в е северна посока , като грешката  в кадастралната карта  на имотната граница в западната точка на сградата *********, по комбинирана скица 2-2, т. В  е 0,53м което е допустимо, а грешката в южната точка на сградата по коминирана скица 2,2 , т. Г е 4,20м , което е недопустимо , като при двете грешки  е невъзможен достъп до второто ниво –съществуващата врата на сградата .Посочена е и височината на подпорната стена в имотите от 1,25м. Експертизата доказва ,че в регулационния план на с. Галата , осовите точки 17,18,19 и др. са грешно нанесени /общ справочен регистър л. 146- 148 и л.149 извадка от плана на с. Г. от 1963г. с отбелязване на осовите точки 13,1417,18,19,82 на ул. „Иван Вазов”/.Осови точки 17,18,19  не съвпадат с техническите координати , трасиране на имотите и сгради  по рег. План . Като за УПИ ХІ-36 оградата между  осови т.17,18 и жилищна сграда 36.1 са били вярно трасирани , но това не може да се каже за оградата около осова т.18 към осова т.19 и гаража 36.2.Разстоянието  от жилищната сграа  в съседния парцел УПИ ХІІ-36 в кв.2 е 0,88м.Улица „Иван Вазов” ,на която са процесните 2 имота по регулационен план е широка 6м, но не са указани широчини на тротоарите и пътното платно , като широчината на улицата на мястото на терена  между  2 сгради *********.2 и 3 е 4,35м , като ширината на улицата на терена е 5,80 м.  с изключение ъгъла между оградите , където е 4,35м. Сграда *********.2  навлиза в трасето  на предвидената по рег. план улица с 1,10м , а сграда *********с 0,15м, както и че представената от ищите скица №359/22.05.1984г с виза за гараж   е предвиден такъв с размери от 3,50 на 6ми  същия не съвпада   по местоположение и размери с построеното на място  предвид регулационната линия от 1963г.  След анализа на координатите  на имота имот УПИ  ХІІ-36 в кв.2  по ПУП на с. Г. е установено ,че същите са извлечени след трасиране на регулационния план  без да се вземе предвид грешката на осовите точки  и отместването на регулационните линии , което означава ,че границата между УПИ ХІІ и ХІ в кв.2 е грешно трасирана с 0,51м., но ако се допусне изграждане на ограда между двете УПИ  с оглед прилежащия наклонен терен , бетонни огради и бетонирана улица  няма да е възможно достъп на МПС до двора на ответниците , като  едновременно наличие на достъп на източната част на двора на ответниците в  УПИ  ХІІ-36 в кв.2  , достъп до второ ниво на сграда *********в УПИ  ХІ -36 в кв.2  може да се осъществял само при взаимно съгласие за промяна на ПУП .Ширината на ул. „****” в с. Г. на мястото на терена между съществуващи огради е 5,80 кв.м., с изключение на ъгъла на оградата между сгради с идентификатор *********.2 и *********.3, където е 4,35м.Като площта на имота на ищците УПИ  ХІ -36 в кв.2  по документа за собственост е НА №27/1969г.е 700 кв.м., по представената скица /л.12/ е 680,70кв.м.;по цифров модел УПИ  е с площ от 688 кв.м. , а по съществуващи имотни граници ПИ *********е 689 кв.м. точността при изчисляване на  имотите  при издаване на скица УПИ  е около 11 кв.м.  за площ на УПИ  от 700 кв.м.

В съдебно заседание вещото лице е пояснило /л.216/,че  на комбинираната скица са дадени регулационните линии на  УПИ и на улицата  по кординати на осови точни  , верните координати на осовите точки  са отбелязани със зелено, показана е и грешната червена линия по регулация , в кадастралната карта е нанесена ,черна линия ,която е на място на съществуваща ограда . Кадастралната карта относно отразяване на улицата е вярна, тоест това са 20 кв.м .

       Разгледан по същество така предявеният иск се явява основателен .            

        Иищците А.М.М.,В.М.М. и  З.М.Д.  са наследници по закон на М М. *** , починал на 16.06.2011г..Наследодателят им бил закупил с НА №27,том ІІ,н.д. 407/1969г. имот в с. Г. парцел *********от 700 кв.м. , към този парцел имало принадени по регулация 138 кв.м. от ПИ с пл. № 61 в кв.2  , като по кадастрална карта имота е с идентификатор 14148.701.36 и  площ от 698 кв.м. находящ се в с. Г. ,обл. ЛОтветниците по делото са закупили съседен имот на ищците с НА №182,томІ ,НД №331/1978г. на Р.С.Т. незастроено дворно място от около 552 кв.м. съставляващо парцел ХІІ , с пл.№36в кв.2 по рег. план на с. Г.. С доклада по делото съдът е указал на ищцовата страна ,че Съобразно ТР № 8/23.02.2016г. по т.д. № 8/2014г. на ОСГК на ВКС. ,  спорното право следва да се установява към момента на предявяване на иска, респективно – към момента на приключване на съдебното дирене. Съобразно пар. 1 т. 16 ДР на ЗКИР не следва да се тълкува изолирано, а във функционална и логическа връзка с чл. 2 ал. 5 и чл. 51 от ЗКИР, тоест – че установяването както на спорното право на собственост, така и на неточното отразяване на обема на това право, по принцип е към момента на предявяване на иска /респективно – на приключване на съдебното дирене в инстанцията по същество/, като се вземат предвид настъпилите след одобряването на КК юридически факти, които имат значение за придобиване, изменение или погасяване на правото и само по изключение правото на собственост се установява към минал момент.

       Следователно в случаите, когато ищецът се легитимира като собственик към момента на предявяване на иска, правото на собственост се установява към този момент и само в изключителни случаи /например – при хипотезата на чл. 16 ал. 1 от ЗУТ или при отчуждавания по реда на ЗДС или ЗОбС/, то ще се установява към минал момент.В този смисъл е и р. 70/2016 по гр.д. 6305/15г. ВКС/.

         Поради което съдът трябва да прецени по отношение претенцията на ищците , собственици ли са  по наследство ,покупко продажба и давностно владение  на реална част от ПИ с идентификатор ********* ,цялата с площ от 20 кв.м. , находящи се в югоизточната му част , както и , по въпроса  допусната ли е грешка в кадастралната карта на селото със заповед РД -18-17788/30.10.2018г. на ИД на АГКК,  изразяваща се в неправилно заснемане  на тази реална част от имот №*********, като част от имот с идентификатор №*********, както и ,че е налице грешка в  съществуващата кадастрална карта  изразяваща се в неправилно заснемане на  на място улица южно от имоти  с идентификатор №*********и № №*********.

         Изхождайки от твърденията и направеното искане в исковата молба, съдът счита, че е предявен положителен установителен иск за собственост, тъй като се твърди грешка н кадастралната карта на с.Г.  по отношение на имота на ищците . За да е налице интерес от предявяване на такъв иск, достатъчно е да се оспорва претендираното или да се претендира оспорваното от ищците право. Наличието на интерес се обуславя от формулираното в исковата молба твърдение, тъй като всички , който претендира, че е носител на право, засегнато от правен спор, може да упражни правото си на иск. Предявяването на установителен иск за признаване на правото на собственост от владеещи собственици против община Т. и ответниците  , но претендиращи същото право е допустимо тогава, когато правата са засегнати .

        Квалификацията на иска е   по чл. 54 ал. 2 от ЗКИР във вр. с чл.124 ГПК , твърденията в иска  са свързани с наличието на неточно отразяване на границите на правото на собственост в КК, поради което се иска съдът да признае ищците за собственици . Съдът  тогава следва   да изследва правото на собственост към момента на одобряването на КК  и към момента на предявяването на иска .  Наследодателят на ищците е закупил имота на 06.10.1969г., когато е действал все още ЗПИНМ, същия е започнал да упражнява фактическа власт  върху целият имот който е закупил . В случая наследници  ищци се легитимират като собственици  на базата на нотариален акт  №27,том ІІ,н.д. 407/1969г. за покупко продажба и наследство от наследодателя им и удостоверение за наследници  , но не и на придобивна давност , която е оригинерен/първичен/ способ за придобиване на собственост, поради което съдът следва да ги признае за собственици по наследство , но не и за собственици по давностно владение  на претендираното спорно право ,още по-вече че предвид законовите разпоредби чл.40 от ЗПИНМ , 59 ЗТСУ и чл.200 от ЗУТ никой не би могъл да завладее по давност реална част от имота, също така  по делото няма данни по отношение на имота на ищците да са предприети отчуждителни действия по силата на ЗТСУ или ЗУТ, които да са влезли в сила и да са приложени .Ищците като собственици наследници  имат призната и гарантирана от закона възможност да владеят , да ползват и да се разпорежда имота и да искат от всички други лица да се въздържат от въздействие върху нея.

          По отношение на възражението  в отговора на ответниците  А. и Е. Й ,че проблема на ищците не е била  грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Г., одобрена със Заповед №РД-18-1788/30.10.2018 год. на Изп. директор на АГКК, а факта, че ищците са построили на границата на имота им  стопанска сграда, която е незаконен строеж и следва да бъде премахната, то иск по чл.109 ЗС не е предявен ,като насрещен с настоящият иск  поради което съдът не може да се произнесе по това възражение.

           Доказва се от СТЕ  и от разпита на вещото лице /л.216/  ,че на комбинираната скица са дадени регулационните линии на  УПИ и на улицата  по кординати на осови точни  , верните координати на осовите точки  са отбелязани със зелено, показана е и грешната червена линия по регулация , в кадастралната карта е нанесена ,черна линия ,която е на място на съществуваща ограда . Кадастралната карта относно отразяване на улицата е вярна, тоест това са 20 кв.м , скица 3-2  от допълнителната експертиза , заявено е ,че се работи по зелената линия  и това са координатите . Съобразно ТР № 8/2014г от 23.02.2016г. на ОСГК на ВКС ,т.4 , иск за собственост на реална част от поземлен имот, когато тази част неправилно е заснета в кадастралния план или в кадастралната карта като част от съседен имот или изобщо не е заснета като самостоятелен имот, е допустим.  В производството по иска за собственост съдът изследва наличието на непълнота или грешка в одобрената кадастрална карта.

      С оглед изхода на спора, искането на ищците на основание чл.78, ал.1 от ГКП за присъждане на разноски се явява основателно, тъй като не се доказа  ищците да са станали причина за завеждане на делото  Съобразно представения списък по чл.80 от ГПК и доказателствата за сторените по делото разноски те са в размер на  общо 1550 лв, представляващи адвокатски хонорар и съдебно деловодни разноски/800 лв. адв. възнаграждение, за експертизи : 200 лв.- пл. нареждате от 12.06.2019г. ; 300 лв с платежно нареждане от 17.05.2019г., 200 лв. с пл. нареждане 25.09.2019г. и 50 лв. за ДТ /.    

        Мотивиран от така изложените съображения, Т.ският районен съд:

                    Р   Е   Ш   И  :

 

  ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Т. ЕИК ********* ,гр. Т. , обл. *********, представлявана от кмета д-р М.Б.-Н  ,А.М.Й. ЕГН********** и Е.А.Й. с ЕГН ********* *** ,че А.М.М. ЕГН ********** *** ,В.М.М. ЕГН ********** *** и  З.М.Д. ЕГН ********** ***  са собственици на основание  покупко продажба и наследство на реална част от ПИ с идентификатор ********* , с площ от 20/двадесет/ кв.м. , находящи се в югоизточната му част , както и ,че е допусната грешка в кадастралната карта на село Г. , обл. Л одобрена  със заповед РД -18-17788/30.10.2018г. на ИД на АГКК,  изразяваща се в неправилно заснемане  на тази реална част от имот №*********, като част от имот с идентификатор №********* и двата по кадастралната карта на с. Г. , общ. Т. , както и ,че е налице грешка в  съществуващата кадастрална карта  изразяваща се в неправилно заснемане на  място улица южно от имоти  с идентификатор №*********и № №*********.

 

        Комбинирана скица за  имоти  с идентификатор №*********и № №********* в с. Г. , общ. Т. ,обл. Л  с № 3-2 изготвена от вещото лице по назначената и приета експертиза  , приложена към делото/л.213/ е неразделна част от настоящото решение.

 

        ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК Община Т. ЕИК ********* ,гр. Т. , обл. *********, представлявана от кмета д-р М.Б.-Н  ,А.М.Й. ЕГН ********** и Е.А.Й. с ЕГН ********* *** да заплатят на А.М.М. ЕГН ********** *** ,В.М.М. ЕГН ********** *** и  З.М.Д. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на  1550 лева.

 

ОПРЕДЕЛЯ на страните шестмесечен срок за отбелязването на  настоящото решение в Служба по вписванията - гр. Т. на основание чл. 115, ал. 2 ЗС.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Л в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                               

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: