Разпореждане по дело №47206/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 2 април 2024 г.
Съдия: Радослав Руменов Ангелов
Дело: 20231110147206
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 24 август 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48865
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 26 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ
като разгледа докладваното от РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ Частно гражданско
дело № 20231110147206 по описа за 2023 година
заповедта е връчена по реда на чл.44, ал.1, изр. последно ГПК - при отказ.
РАЗПОРЕДИ:
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, на основание чл.416 ГПК.
ДА СЕ ИЗВЪРШИ надлежна бележка върху акта/да се отбележи това
върху акта, на основание чл.406, ал.3 вр. чл.416 ГПК.
ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на заявителя.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД чрез СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД с частна жалба по реда на
ГЛАВА XXI ГПК, в двуседмичен срок, който за молителя тече от връчване на
разпореждането, а за ответника – от връчване на поканата за доброволно
изпълнение на длъжника, на основание чл.407 ГПК.
ДЕЛОТО да се докладва на съдия – докладчик при постъпване на
книжа.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1