Протокол по дело №67878/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: 7783
Дата: 31 март 2023 г.
Съдия: Светлозар Димитров Димитров
Дело: 20221110167878
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 14 декември 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 7783
гр. София, 30.03.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 40 СЪСТАВ, в публично заседание на
тридесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:СВЕТЛОЗАР Д. ДИМИТРОВ
при участието на секретаря ДЕСИСЛАВА ИВ. ПОПОВА
Сложи за разглеждане докладваното от СВЕТЛОЗАР Д. ДИМИТРОВ
Гражданско дело № 20221110167878 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 11:08 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ /фирма/, редовно призован, не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ /фирма/, редовно призован, представлява се от адв. В. с
пълномощно по делото.

адв. В. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
делото, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА молба от 24.03.2023г. от ищеца, с която заявява, че прави
отказ от предявените искове и моли делото да бъде прекратено. Прави
възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение.

адв. В.: При това положение, моля делото да се прекрати. Тъй като
отказът от иска е направен след като ние сме подали отговор на исковата
молба и е била ангажирана адвокатска защита, моля да ни бъдат присъдени
разноски, които се изразяват в адвокатско възнаграждение в минимален
размер и моля съда да го присъди в полза на моя доверител. Представям
молба, ведно с платежно за плащането на възнаграждението от 400лв.
СЪДЪТ намира, че процесуалният представител на ищеца разполага с
изрично учредена представителна власт да извършва отказ от исковете,
поради което десезирането на съда е надлежно извършено и производството
следва да бъде прекратено. Вследствие на това, следва да бъде обезсилена
издадената заповед за изпълнение и да бъдат присъдени на ответника
1
сторените разноски.
Воден от горното,
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК производството по делото.
ОБЕЗСИЛВА издадената по ч. гр. д. № 28042/2022г., по описа на СРС,
40-ти състав, заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 18935/05.07.2022г.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 4 ГПК /фирма/, ЕИК ***********,
да заплати на /фирма/, ЕИК *************, сумата от 400 лв. - разноски по
делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 1-
седмичен срок пред СГС.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание,
което приключи в 11,14 ч.


Съдия при Софийски районен съд: _______________________
Секретар: _______________________
2