Решение по дело №144/2022 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: 5
Дата: 9 януари 2023 г.
Съдия: Вера Коева
Дело: 20221200900144
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 23 юни 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 5
гр. Благоевград, 09.01.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ОСМИ СЪСТАВ, в публично
заседание на петнадесети декември през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Вера Коева
при участието на секретаря Илияна Стоименова
като разгледа докладваното от Вера Коева Търговско дело №
20221200900144 по описа за 2022 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по молба, подадена от Е. Х. М., ЕГН **********,
действаща в качеството на член на Туристическо дружество „К.“, ЕИК ***, седалище и
адрес на управление гр.П., ул.“Ц.К.“ № 12, представлявано от председателя Л.Н.Г.а, с искане
за отмяна на решения от 21.06.2022 г. на Общото събрание на Туристическо дружество „К.“,
ЕИК *** като незаконосъобразни, постановени в нарушение на закона и на устава на
дружеството.
Извършена е размяната на книжа по чл.367-373 от ГПК.
В законоустановения срок ответникът е депозирал писмен отговор. Препис от същия
е надлежно връчен на ищеца, който в законоустановения срок е подал допълнителна искова
молба. На ответника е надлежно връчен препис от същата, като в указания му срок не е
представил допълнителен отговор.
Ищцата твърди, че общото събрание на дружеството-ответник от 21.06.2022г. е
свикано и проведено незаконосъобразно, при грубо нарушение на правилата за свикване и за
провеждане на ОС на юридическо лице с нестопанска цел. Сочи, че на 02.04.2022г. е
проведено предходно такова, по повод на което чрез изготвяне на документи с невярно
съдържание, е извършено вписване на неверни обстоятелства в Търговския регистър и
регистър на юридически лица с нестопанска цел на 04.05.2022г., и чиито решения се
обжалват - предмет на т.д. № 108/2022г. по описа на БОС. Въпреки това обжалване, в
абсолютна тайна и в нарушение на закона, новоизбралата се председателка Л.Г. е
организирала провеждане на второ ОС за смяна и на членовете на УС на дружеството.
Твърди, че това събрание не е проведено по предвидения в закона - чл.26, ал.1 ЗЮЛНЦ ред-
по инициатива на УС или с искане на 1/3 от членовете на УС. Твърди, че поканата е
подписана от г-жа Г., цитира текста на поканата, като сочи, че същата не е изпратена до
всеки от членовете, както предписва чл.15, ал.1 от Устава на дружеството, поне 30 дни
преди опредЕ.та дата, нито е поставена на мястото за обявление в сградата, в която се
намира седалището на ответника. Твърди, че по този начин са известени за предстоящото
ОС само новосъбрани от г-жа Г. членове, които да официализират пълната подмяна на
ръководството на туристическото дружество, при пълно изключване на другите членове от
участие в ОС. Ищцата твърди, че е научила за свиканото ОС случайно, ден преди
1
провеждането му, и въпреки че е отишла на мястото, където е било свикано, по-голямата
част от членовете, в това число и ищцата, не са били допуснати. Блокадата на входа било
отслабена едва след намесата на медии.
Ищцата твърди, че събранието е свикано в нарушение на Устава и Закона -1/3 от
членовете му могат да проявят инициатива с искане до УС, който да свика ОС, в противен
случай не 1/3 от членовете, а съдът по седалището на сдружението свиква ОС. Поканата не е
изпратена до всеки член на сдружението, нито е поставена на мястото за обявления в
сградата, в която се намира седалището на дружеството-ответник. Не са предоставяни
материали от провеждането му. Дружеството има УС с мандат до 2023г., който не е
предвидено да бъде прекратен предсрочно, респективно членовете на УС да бъдат
освободени. Като членове на дружеството са били събрани хора, които нямат нищо общо с
дейността му като туристическо дружество.
В допълнителна искова молба ищецът допълва изложените в първоначалната молба
доводи, с които атакува решенията по т.1, 2 и 3 от 21.06.2022г. на Общото събрание на
дружеството, като сочи следното:
В нарушение на императивната разпоредба на чл.29, ал.3 от ЗЮЛНЦ, дневният ред на
провеждане на събранието и по който са вземани обжалваните решения е различен от
дневния ред, обявен в поканата. Същото е относимо и към изключването на Е. М. от ТД
„К.“.
Твърди, че председателят на туристическото дружество, сменен по
незаконосъобразен начин -решението е предмет на обжалване по делото пред БОС, все още
е член на УС на дружеството, е изключен от лица, които нямат общо със сдружението, с
някакви нескопосани обвинения, без да има такава точка в дневния ред, под формата на
„Разни“. Оспорва наличието на основание за несъвместимост на членството на Е. М. с
факта, че е собственик на капитала и управител на дружеството, като сочи, че такова
основание не е уредено в устава на сдружението.
Ищцата оспорва като несъстоятелно възражението на ответника за недопустимост на
иска като сочи, че решенията на ОС подлежат на обжалване в едномесечен срок пред
окръжен съд по седалище на дружеството, което в случая е сторено. Сочи още, че
ответникът не оспорва проявата на 21.06 .2022г., нито обжалването на предходното ОС.
Счита за изцяло незаконосъобразно свикването на ОС еднолично от председателя на
дружеството или от 1/3 от членовете му. В подкрепа на заявеното с исковата молба
възражение, че „членовете“ на процесното общо събрание не са такива сочи, че лицата С.Б.
и С.К. не са членове на сдружението. Сочи, че ответникът не представя надлежни писмени
доказателства, в подкрепа на твърдението си, че лицата, подписали искането за свикване на
процесното общо събрание и присъствали на същото, са членове на туристическото
дружество.
С гореизложеното обосновава искане за отмяна на всички взети на 21.06.2022г.
решения на ОС на ТД „К.“. Претендира съдебни разноски.
Ответникът, действащ чрез надлежно упълномощен адвокат - адв.В. Г., БАК, оспорва
претенцията като недопустима и неоснователна. В тази връзка сочи, че с решение от
21.06.2022г. на общото събрание на Туристическо дружество „К.“ ищцата е изключена като
член на същото. В тази връзка твърди, че молителката не е процесуално легитимирана да
атакува решенията, предмет на иска. Сочи, че в исковата молба не се релевират възражения
срещу решението за изключвана на ищцата от дружеството. Сочи, че процедурата по
свикване на общо събрание е проведена съгласно изискванията на закона и устава на
дружеството, като председателят на управителния съвет е организирал това събрание по
инициатива на една трета от членовете на дружеството, което искане именно е връчено на
ищцата. Признава, че поканата за това общо събрание не е изпратена до всеки член на
сдружението, тъй като ищцата в качеството си на предишен председател на сдружението е
отказала да предаде документацията на сдружението ,в това число и книгата с членовете му.
В тази връзка покана за общото събрание е била изпратена само до членовете, чиито имена и
адреси са били известни. Твърди, че членската маса на сдружението е голяма- повече от 100
члена, и връчването на покана на всеки от тях е фактически невъзможно.
Ответникът сочи, че през 2023г. изтича мандатът на управителния съвет на
2
сдружението. Сочи, че в дневния ред на организираното от действащия към онзи момент
председател на УС /ищцата/ през месец април 2022 г. общо събрание е била включена точка:
избор на нов управителен съвет, по причина, че действащият УС не изпълнява активно
задълженията си. Именно поради това една трета от членовете на сдружението са поискали
свикване на общото събрание. Твърди, че поканата е била обявена публично- чрез сайта на
местното радио „Б.“ и е била поставена на мястото за обявления в сградата, където се
намира седалището на сдружението. Оспорва ищцовото твърдение, че не са му предоставени
материалите от проведеното общо събрание, като твърди, че сочи никой не е искал да му се
предоставят такива материали. Ответникът сочи, че настоящият председател на дружеството
сам е организирал процесното общо събрание, тъй като предишното е прекратено преди да
се стигне до точката от дневния ред за избор на нови членове на управителния съвет.
Заявява становище за неоснователност на ищцовото възражение относно качествата на
членовете на дружеството, като счита, че не е необходимо да излага съображения.
С гореизложеното обосновава искане за отхвърляне на исковата молба като
недопустима и неоснователна. Прилага доказателства за упълномощаването на адв.Г. за
процесуален представител на ответника по делото.
Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.25,
ал.6 във връзка с ал.4 от ЗЮЛНЦ.
По делото са приети писмени доказателства. Събрани са и гласни такива чрез разпит
на свидетели при довеждане от страните.
Анализът на събраните доказателства, преценени във връзка с фактическите доводи
на страните, сочи на установено следното:
Видно от актуалните вписвания в Търговския регистър към датата на подаване на
исковата молба – 23.06-.2022г. ответната страна – Туристическо дружество „К.“ е вписано
под правната форма на сдружение, със седалище на управление: гр.П., ул.“Г.Д.“ № 26,
представляващ Л.Н.Г.а. Сдружението има цели – да съхранява, обогатява и развива
традиционните ценности на българското туристическо дружество, за подпомага социалната
политика на държавата и обществото в областта на отдиха, социалния туризъм и спорта, да
съдейства на община С., ДАМС и БТС за укрепване здравето на населението, за духовното
му извисяване, за формиране на любов към Род и Родина чрез видовете и формата на
туристическата и планинската практика, създаване на младежки/ юношески/туристически
клубове за популяризиране на туристическите традиции, за проучване и анализ на
потребностите и идеите на младите хора за развитие на туристическото движение в
България.
Като органи на сдружението са вписани– Управителен съвет и Общо събрание.
Мандата на управителния съвет е до 23.06.2023г. и в него са вписани лицата: ищцата Е. Х.
М., О.И.Б., С.И. И., Г.Н.К., Т.Д.П., М.Д.Г., Л.Н.Г.а.
Според Устава на сдружението органи на управление на дружеството са Общо
събрание, Управителен съвет и Контролен съвет за срок от 5 години, считано от избора –
чл.11.
В чл.13 от устава са разписани правомощията и въпросите, по които е компетентно да
взема решение ОС, а в чл. 15, ал.2 е разписан начина на свикване на общо събрание – най –
малко веднъж годишно с писмена покана до всеки член най – малко 30 дни преди опредЕ.та
дата, като поканата трябва да съдържа деня, часа, мястото и дневния ред, а писмените
материали, свързани с дневния ред на ОС трябва да са на разположение в седалището та
дружеството и да са на разположение на всеки член при поискване. Според чл.15, ал.2 от
устава поканата за свикване на ОС следва да се обяви и в местна медия, както и да се
постави на място за обявление в сградата, в която се намира управлението на дружеството
най – малко един месец преди насрочения ден. ОС се счита за законно ако присъстват повече
от половината от всички членове/делегати/ - чл.15, а.4 от Устава.
При липса на кворум събранието се отлага с един час, решенията се взимат с
обикновено мнозинство от присъстващите, а само решенията по чл.13, т.1 и т.8 от устава /за
изменение или допълване на устава, или за преобразуване или прекратяване/ се взимат с
мнозинство от 2/3 от присъстващите. За всяко отделно заседание на ОС се избира
председател на събранието, протоколчик и необходимите помощни органи /комисии/- чл.15,
3
ал.5-8 от Устава.
По делото от ответното дружество като доказателство е представена и приета Покана
– л.10, адресирана до членовете на ТД „К.“. В поканата е отразено, че една трета от
членовете на Сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „К.“, вписано в
ТРЮЛНЦ с ЕИКС ***, на основание чл.15, ал.1 и ал.3 от Устава и на основание чл.26, ал1,
изр.първо, предл.2 от ЗЮЛНЦ кани на Общо събрание, което ще се проведе на 21.06.2022г.
от 19:00 часа, в гр.П., ул.“А.С.“ № 14, вх.А, при следния проект за дневен ред: избор на
членове – седем на брой за управителен съвет на ТД „К.“ и разни. Поканата да се обяви в
местна медия и да се залепи на сградата, в която се намира управлението на дружеството.
Поканата е подписана от председателя Л.Г., като е съставена по повод Искане от
членове на ТД „К.“ – подписано от 38 лица /за едно няма положен подпис/ - за свикване на
извънредно Общо събрание на дружеството, на основание чл.15, ал.3 от Устава, при дневен
ред – избор на членове – седем на брой за управителен съвет на ТД „К.“ и разни.
С определението по насрочване на открито съдебно заседание за безспорни са приети
следните факти, а именно, че на 21.06.20222г. е проведено ОС на ТД „К.“ на 21.06.2022г.,
организирано самостоятелно от г-жа Л.Г.; че поканата за това общо събрание не е изпратена
за връчване на всеки от членовете на сдружението; че поканата е обявена чрез местна медия
Радио „Б.“. За извода на съда за липсата на спор за тези факти не е постъпило възражение от
страните.
Видно от Протокол от ОС, представен от ответната страна – л.23 и сл./ е отразено,
проведено такова на 21.06.2022г. в гр.П. по инициатива на 1/3 от членовете на сдружение с
нестопанска цел ТД „К.“. Отразено е, че са присъствали членове на сдружението по списък,
неразделна част от протокола при следния дневен ред – избор на членове – седем на брой за
Управителен съвет на ТД „К.“ и разни. В протокола е отразено, че е налице необходимия
кворум, съгласно чл. 15, ал.4 от Устава , за председател на събранието единодушно е избран
В. Г., за протоколчик – Т.Я., а за преброители И.Т. и Н.К.. По предложение на А.А.М. в
дневния ред е включена допълнителна точка под номер две – избор на членове на
контролния съвет на сдружението – три на брой. След гласуване е отразено, че с 63 гласа е
прието предложение за следния дневен ред – избор на членове – седем на брой за
Управителен съвет на ТД „К.“, избор на членове – три на брой за Контролен съвет на ТД
„К.“ и т.3 разни.
По т.1 от дневния ред е отразено, че с 63 гласа за – за членове на Управителния съвет
на сдружението са избрани В. Г., Л.Г., С.Б., Т.Я., а с 62 гласа – са избрани С.К. – И., В.С.,
И.Р.Т. и посочените лица са избрани за членове на Управителния съвет на сдружението.
По точка втора от дневния ред е отразено избор на Контролен съвет на ТД „К.“ на
следните лица Н.Х., А.К. и А.М. , първите две събрали по 62 гласа, а последната - 63 гласа.
По точка три от дневния ред е отразено направено предложение на Г.С. Е. Х. М. да
бъде изключена като член на ТД „К.“, поради уронване престижа на сдружението и
саботира дейността му чрез присвояване на документацията и архива и поради
несъвместимост, изразяващо се в това, че М. е управител и съдружник в търговско
дружество „Т. 2007“ ООД, чиито предмет на дейност фигурира дейността туристически
услуги, което е явен конфликт на интереси, предвид факта, че М. е била председател на
туристическото дружество до април месец тази година. След проведено гласуване със 63
гласа ОС за и 1 глас въздържал се ОС е взело решение за изключване на Е. Х. М. като член
на ТД „К.“. Протоколът е подписан от председателя Л.Г. и протоколчика Т.Я..
От ответната страна е представен Списък на членовете на ТД „К.“, който докучмент
няма отразена дата на съставяне, но съдържа имената на общо 118 лица.
Във връзка с възражение на ответното дружество относно недопустимостта на иска
от ищеца е представена членска карта № 001047, в която е отразено, че Е. М. е приета за
член на БТС и от 2016г. до 2022г. има отразено заплащане на членски внос.
От събраните по делото гласни доказателства, се установява следното:
Като свидетели от страна на ищеца са посочени и разпитани лицата А.А. И. и К.Д.Ш..
И двете лица са посочени в списъка като членове на ответното туристическо дружество
съответно под № 29 и № 7 от списъка.
4
В показанията си св.И. посочва, че за събранието, проведено на 21.06.2022г. не е бил
информиран, въпреки че е член на Контролния съвет на дружеството. Ето защо отишъл при
Л.Г. и я попитал дали ще има сбирка близките дни, която категорично отрекла. Въпреки
това свидетелят И. узнал за процесното събрание от ищеца Е. М., която била предишен
председател на дружеството, с която решили да отидат на събранието, тъй като узнали, че
ще се избира УС. На мястото и времето, което узнали, че ще се проведе събранието отишли ,
но на входа на сградата били спрени от лице – г-н Ш., който не допускал членове на
дружеството. Възникнало напрежение, тъй като се събрали близо 50 човека, имало и много
непознати лица. Според свидетеля по телефони е започнато два се викат хора, които да се
правят членове. Свидетелят посочва, че става дума за събрание, проведено месец юни на 20
или на 21. Твърди, че дори е поискал съдействие то полицията, за да не стигне до сблъсък.
Сочи, че е видял на събранието да присъства и лица, които е категоричен, че не знае да са
членове на дружеството. Изтъква, че познала правилника и устава на дружеството, според
които получаването качеството на член става с избор на събрание, а не с идването си и без
да са приети за членове да избират УС. Св.И. твърди, че е заявила на Л.Г., че е от
предишното ръководство, но тя му отговорила, че вече не са такива и са освободени от
такава функция. Свидетелят не е присъствал до края на събранието, което е било водено от
пълномощника на ответното дружество —адв.Г., който не е негов член по-голямата част от
редовните членове напуснали, като установили присъствието на много лица, които не
познавали за членове, които според свидетеля били външни лица. Не е присъствал по време
на взимане на решенията, а е напуснал, когато е започнало да се вземат решения. Свидетелят
твърди, че това събрание „не е нормално“, и спор него става дума за „нередности“. В
показанията си свидетелят уточнява, че разбрал за събранието от Е. М., покана не е получил,
както и не е видял такава да е била поставена на адреса на управление на дружеството.
Св.К.Ш. сочи, че разбрала за провеждане на събрание юни месец 2022г. в последния
момент. Св.Ш., както и св.И. категорично твърдят, че не са получили покана за събранието,
въпреки, че са членове на дружеството повече от 10 години. Когато направила опит с други
дългогодишни членове да влязат на събранието по времето и мястото, което узнали, че ще
се проведе, първоначално не били допуснати, с мотив, че трябвало залата на провеждане на
събранието да се подреди, като след викане на медии били допуснати и установили, че
присъстват лица, които не знаели защо присъстват и сочи и конкретно име на лице, което
отговорило, че не знае за какво присъства, а било извикано. Посочва, че адв.Г. е бил
председател на събранието, проведено на 21.06.2022г. Сочи2, че в залата присъствали много
хора, като започнало поименно да се изброяват иман като се отразявало, че са гласували 63
лица, но свидетелката сочи, че не са броени гласове, а става дума „буквално за 3минути се
избраха хора“. Свидетелката уточнява, че не е присъствала от началото на избор на
председател на събранието. „Истинските туристи“ останали отвън, не успели да влязат. При
влизането посочва, че е записала имената си в списък. Не е видяла покана за провеждане на
събрание на 21.06.2022г., не е получила поименна писмена такава, както и е категорична, че
на седалището на сдружението, също не е установила да има поставена покана за
събранието. За други събрание сочи, че винаги е имало изготвени поименни писмени
покани.
От страна на ответното дружество са посочени като свидетели лицата Н.З.К. и Г.С.Г..
От списъка на членове на ответника се установява, че само св.К. е вписан под № 101, но не и
св.Г.. Последният е вписан и в искането за свикване на извънредно ОС на ответното
дружество, но при липса на данни да е бил член на дружеството към този момент.
Св.К. посочва, че е член на дружеството от м.май тази година, като на въпросното
събрание отишъл по –рано и установил, че има много хора, които желаели да влязат. Имало
човек, който проверявал присъстващите и записвал всеки, който влиза. Твърди, че е получил
покана за събранието, получена лично от председателя на дружеството. При започване на
събранието всеки се е записал, като в залата било много шумно, имало викове, разправии,
караници и доста хора напуснали събранието, което продължило с останалите членове. В
залата останали много повече от половината. Проведено било гласуване. Имало хора, които
отговаряли за преброяването. За водещ на събранието бил избран адв.В.Г.. Посочва, че
повече от 70 покани били връчени, както и такава имало по местното радио Б.. Не знае кой в
момента държи Книгата на членовете на сдружението. Не е присъствал на други събрания.
Преди процесното събрание не е ходил в дружеството и не знае дали има практика да се
5
залепват покани за членовете.
Св.Г. сочи, че е член на дружеството то тази година. Посочва, че станал член като
заявил това на г-жа Г., получил книжка с марка, след като заплатил членски внос. По същия
начин посочва, че станал член на дружеството и св.К.. Св.Г. твърди, че е бил поканен на
събранието, проведено на 21.06.2022г., като заявява „мисля, че беше писмено“, но имало и
по радиото покана. Заявява, че често ходи в офиса на дружеството, но не си спомня да е
имало залепена покана. При провеждане на събранието имало доста хора, но заявява, че
всички желаещи били допуснати. На самото събрание се гласували решения, но не може да
си спомни точно какви решения се взели. Трябвало да се изберат председател, заместник на
цялото дружество и да се гласува, като при гласуването били броени гласове. При влизането
е категоричен, че всеки се вписвал с имена и срещу подпис. В получената от него покана
заявява, че пишело за избор на УС.
Така установеното от фактическа страна, сочи на следните правни изводи:
Предявеният иск е с пр. основание чл. 25, ал.6 вр. с ал.4 ЗЮЛНЦ.
Съгласно чл.25, ал.4 и ал.6 от ЗЮЛНЦ решенията на общото събрание на
сдружението подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и
съответствие с устава. Спорове могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището
на сдружението от всеки негов член или на негов орган, или от прокурора в едномесечен
срок от узнаването им, но не по- късно от една година от датата на вземане на решението.
Така на ищеца е предоставено потестативното право да иска отмяна на определени решения
на общото събрание на сдружението на материалноправни или процесуалноправни
основания. Искът се предявява срещу сдружението и по естеството си е конститутивен.
В случая исковата молба е подадена от лице, което е член на ответното сдружение
към датата на процесното събрание – 21.06.2022г. за този факт не се спори между страните.
Това се установява и от отразеното в протокола от оспорваното ОС, в което по т.3 от
дневния ред е прието решение за изключване на ищеца като член на сдружението и настоящ
ищец. Горното представлява извънсъдебно признание на факта, че към датата – 21.06.2022г.
ищецът е считан за член на ответното сдружение, т.е. налице е членствено правоотношение
на ищеца със сдружението. В противен случай, прекратяването на членството й чрез
изключване с едно от процесните решения на ОС, би било без предметно. Поради това
съдът намира, че ищецът е активнолегитимиран да поиска отмяна на решенията на ОС на
ответното сдружение, проведено на 21.06.2022г. /така в Решение № 172/09.12.2011г. по т.д.
№1047/2010г. по описа на ВКС, Т.К., 1 т.о.; Решение № 207/1.12.2010г. по т.д.№ 129/2010г.
по описа на ВКС, Т.К., 2 т.о./. В този смисъл оспорванията на ответната страна за
недопустимост на иска, поради липса на активна легитимация на ищеца да го предяви и
поддържа са неоснователни.
Исковата молба е подадена на 23.06.2022г. срещу решения на ОС, проведено на
21.06.2022г., т.е. два дни, след провеждането на ОС или в преклузивния срок – едномесечен
узнаването на решенията, съгласно чл. 25, ал.6 от ЗЮЛНЦ.
В производството по чл.25, ал.6 вр. с ал.4 от ЗЮЛНЦ съдът е ограничен от
въведените от ищеца пророци на процесните решения на общото събрание, заявени в
подадената искова молба. С първоначалната искова молба ищцата е оспорила изцяло
решенията на ОС, проведено на 21.06.2022г. с аргумент провеждане на събранието при
неспазване на определения в закона ред за свикването му, чрез нарушаване на разпоредбата
на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ– по инициатива на УС или с искане на 1/3 от членовете до УС.
Твърди се нарушение на устава и закона , като покана не е изпратено до всеки член /чл.15,
ал.1 от устава/ поне 30 дни преди опредЕ.та дата, нито е поставена на мястото за
жалбоподателя в сградата по седалище на дружеството, материалите за провеждане на
събранието не са предоставени, което също се сочи, че е нарушение на чл.15, ал.1, липса на
основание за прекратяване мандата на избрания УС, чиито мандат е до 2023г., избор за
членове на дружеството на хора, които нямат нищо общо с дейността му като туристическо
такова.
С допълнителна молба от ищеца и след получаване на препис от протокола на ОС от
21.06.2022г. ищецът е допълнил съображенията си за незаконосъобразност на всички
решения, взети на това събрание с аргументи: свикване и провеждане на събранието в
6
нарушение на устава, разминаване на дневния ред, по който е проведено събранието с
дневния ред, обявен в поканата за свикването му, с което се сочи нарушаване на
императивната разпоредба на чл.29, ал.3 от ЗЮЛНЦ. Не се спори, че ищцата не е
присъствала на процесното събрание, поради което узнава на реалните решение, взети на
него следва да се счете, че е настъпил с получаване на препис от протокола за проведеното
събрание, поради което следва да се счете, че с допълването на оспорванията с
допълнителната молба също е спазен преклузивния едномесечен срок за обжалването им,
считано от датата на фактическото узнаване на естеството на взетите решения с получаване
на протокола от събранието. Едномесечният срок е свързан с реалното узнаване на
решението, от който момент членът на сдружението следва да упражни по съдебен ред
потестативното си право по чл.25, ал.4 ЗЮЛНЦ /така Решение № 349/11.02.2019г. по т.д.№
3028/2017г. , ТК на ВКС 2 т.о./.
По изложените съображения предявеният иск следва да се счете за допустим –
подаден от лице, разполагащ с активна процесуална легитимация за оспорване, както и в
преклузивния срок по чл.25, ал.6 от ЗЮЛНЦ.
По същество на оспорванията:
Ищецът не носи доказателствена тежест да установява твърденията си, че общото
събрание на ответното сдружение е свикано и проведено незаконосъобразно и при
нарушение на устава на сдружението, предвид естеството на твърдените факти –
отрицателни такива. Той е длъжен само да установи, че оспорванията са заявени в
преклузивните за това срокове и да посочи основанията за процесуална и/или материална
незаконосъобразност на приетите от общото събрание решения, но не и да ги доказва.
Ответникът следва да установи чрез пълно главно доказване, че общото събрание на
ответното сдружение е свикано и проведено в съответствие със закона и устава, както и че
оспорваните решения са надлежно приети.
Искането за отмяна на решенията на общото събрание на ответното сдружение,
проведено на 21.06.2022 г., на първо място, се основава на твърдение за процесуална
незаконосъобразност на решенията, състояща се в опорочена процедура по свикване на
Общото събрание.
Съгласно чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, общото събрание се свиква от управителния съвет
по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в
последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за
свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. Съгласно чл.15,
ал.1 от Устава на ТД „К.“ , общото събрание се свиква най – малко веднъж годишно от УС
на дружеството с писмена покана до всеки член, най – малко 30 дни преди опредЕ.та дата.
Поканата съдържа деня, часа, мястото и дневния ред. Писмените материали, свързани с
дневния ред на ОС, трябва да са на разположение в седалището на дружеството и да са на
разположение на всеки член при поискване. Съгласно ал.2 – поканата за свикване на ОС се
обявява в местна медия и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира
управлението на дружеството най –малко един месец преди насрочения ден .
В случая се установява, че искане за свикване на извънредно общо събрание за избор
на 7 броя членове на УС на дружеството е направено от 38 лица /срещу името, нечетливо, на
едно от лицата в искането липсва подпис/. Искането е адресирано до председателя на ТД
„К.“, като оспорваното ОС е свикано с покана, подписана от председателя на дружеството
Л.Г..
В тази връзка събранието не е свикано от УС, както разпорежда чл.15, ал.1 от Устава,
а от председателя на сдружението. В тази връзка е нарушен този текст на устава, респ. на
чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23, ал.2 от ЗЮЛНЦ, според които текстове правомощие
за свикване на ОС има УС, който е управителен орган на сдружението, а председателят
осъществява функции по представителство, но не разполага с такива от изпълнително и
разпоредително естество, съгласно чл. 16 и чл.17 от Устава, които правомощия са от
изключителната компетентност на УС. Ако в 2- седмичен срок от искането на 1/3 от
членовете на сдружението УС не свика събрание с такова правомощие разполага
съответният окръжния съд по седалището на сдружението по отправено нарочно писмено
7
искане от тези членове.
По тези аргументи оспорването на ищеца е основателно, че оспорваното ОС е
свикано в нарушение на устава по еднолично действие на председателя, разполагащ само с
представителни функции, а не от органа по управление – УС /арг.чл.23, ал.2 ЗЮЛНЦ/.

Налице е изрично оспорване от ищеца относно липсата на компетентност на
председателя на сдружението за свикване на ОС. Следва да се прави разлика между
различните органи на дружеството – Общо събрание /ОС/ , Управителен съвет /УС/,
Контролен съвет /КС/, както и председателят му, като всеки орган разполага с различна
компетентност. Действия от един орган, извън законоустановената или съобразно устава
компетентност прави извършеното незаконосъобразно само на това основание. В този
смисъл е и съдебната практика - Решение от 8.05.2006 г. на ВКС по т. д. № 395/2005 г., II о.,
ТК, докладчик В.А. - свикване на върховния орган на ЮЛ с нестопанска цел от
неоправомощено лице е обстоятелство, което само по себе си е достатъчно, за да се отрече
законността взетите от последния решения; Решение № 60052 от 13.07.2021 г. на ВКС по т.
д. № 261/2020 г., II т. о., ТК, докладчик Е.В. и мн.др. – относно компетентните да свикат ОС
органи на ЮЛ с нестопанска цел – по инициатива на УС или по искане 1/3 от членовете на
сдружението. Ако в този случай управителният съвет в двуседмичен срок от получаване на
искането не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда
по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или
натоварено от тях лице. Съдът се произнася с определение, с което постановява свикване на
общото събрание при посочения от съответните членове на сдружението дневен ред.
Основателно е и оспорването, че е нарушена процедурата по свикване на процесното
ОС, изразяващо се в липса на изготвени и връчени покани със съответния дневен ред в тях
писмено до всеки член на сдружението и, както е разписано в чл.15, ал.1 от Устава, при
липса на поставено обявление за поканата по седалището на сдружението и че поканите не
са връчени поне 30 дни преди насрочената дата на ОС. Съгласно Чл.26, ал.3 ЗЮЛНЦ / в
сила от 01.01.2018г/, урежда, че ако друго не е предвидено в устава, поканата за ОС се
обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най - малко един
месец преди насрочения ден. Разпоредбата е диспозитивна, т. е. когато в устава е
регламентирана процедура за свикване на ОС, няма основание тя да се третира като
отменена / неприложима/, считано от влизане в сила на изменението на чл.26 ЗЮЛНЦ.
Предвидените в устава ред за свикване на общо събрание и начин на оповестяване на
поканата продължават да действат в отношенията между членовете на сдружението и между
тях и юридическото лице. Органите на управление са обвързани с тези правила и следва да
ги спазват до изричното им изменение от върховния орган.
Съгласно чл. 15, ал.1 от Устава на Т Д „К.“ , свикване на общо събрание става с
връчване на писмена покана до всеки член, най – малко 30 дни преди опредЕ.та дата, с
определено съдържание – ден, час, място и дневен ред. Според посочената разпоредба на
устава за ОС членовете се уведомяват с писмена покана с 30 дневен срок преди датата на
провеждането му, която едновременно с това се обявява в една местна медия и се поставя на
определеното за това място в управлението на сдружението.
По делото не бяха представени доказателства за поставяне на поканата за свикване на
ОС на определеното за това място в управлението на сдружението. Не се представиха и
доказателство за изготвяне на писмени покани и връчването им на всеки член на ответното
туристическо дружество. В отговора от ответника се съдържа изрично признание, че такава
писмена покана не е била изпратена на до всеки член на дружеството, както и липсват
доказателства за спазване на срока по чл.15 от Устава – за оповестяване на поканата и
дневния ред на ОС най – малко 30 дни преди насрочената дата на провеждането му.
Доказателствената тежест да установи редовно свикване на събранието чрез спазване
на устава и респ. с връчване на писмени покани до всеки член на сдружението е на
ответната страна. Тази страна не установи, че при свикване на ОС е спазен редът и
условията по свикването му, по начина, установен в чл.15, ал.1 и ал.2 от Устава. Доведените
от ответника свидетели не установиха, че на членовете на сдружението са връчени писмени
8
покани със съдържанието п о обявения дневен ред, както и че това е станало най- малко 30
дни преди датата на провеждане на ОС. Съдът не кредитира показанията на посочените и
доведени от ответника свидетели. Показанията на св.К. и св.Г. противоречат на показанията
на св.И. и Ш., посочени от ищеца. Последните двама свидетели фигурират и представения
от ответника списък като членове на ответното туристическо дружество, както и св.К., но в
списъка липсва отразен като член на сдружението св.Г.. В тази връзка и на това основание
съдът не кредитира показанията му относно свикването на събранието, като недостоверни.
От друга страна, показанията на св.К. и св.Г. относно твърдението му, че са получили
покани за ОС е в противоречи с процесуалната теза на самата ответна страна в отговора по
иска, в който се признава неизгодния за тази страна факт, че писмени покани не са връчвани
на всички членове на дружеството. При условията на пълно и главно доказване ответната
страна не установи и поставяне на поканата за дневния ред на събранието на мястото на
управление на дружеството.
Безспорно е, че радио Б. е местна медия , но с изчитане съдържанието на покана в
ефира на медията, не може да се приеме, че е изпълнено изискването на чл.156, ал.2 от
Устава, според който обявяването на поканата в местна медия следва да е кумулативно и с
оставянето на такава на мястото на управление на дружеството, както тези две кумулативни
действия следва да се извършат най – малко един месец преди насрочения ден на
събранието, като в случая не е установено кумулативното второ изискване, както и датата
на оповестяване на поканата в местната медия.
Изрично и ясно е изискването на Устава поканата за ОС да се връчи на всеки член
писмено, както и да се оповести публично и да се постави на мястото за обявление в
сградата, в която се намира управлението на дружеството най-малко 30 дни преди
насрочения ден на събранието. Не се установи и изпълнение от ответника на задължението
според устава да се предоставят на разположение на заинтересованите материалите,
свързани с насроченото ОС. Доказателства за горното липсват по делото. Разпитаните по
делото свидетели посочват, че при влизането си са се подписвали върху списъци с посочване
на имена и подписи, но такива списъци не се представиха по делото, поради което липсва
възможност да се направи извод дали са присъствали и дали отразените 62, 63 гласа,
отразени като гласували положително на предложенията са членове на сдружението към
датата на провеждане на събранието и дали на същото са взети решения с необходимото
мнозинство. Възражението на ответното дружество относно държането на книгата с имената
на членовете на сдружението от предходен председател би било основателно в случая при
установено по делото свикване на ОС от органа на ответното дружество, разполагащ с
такава компетентност според специалния закон /ЗЮЛНЦ/ или устава с оглед принципа, че
никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение. Ето защо
аргументите на ответното дружество, че начина, по който е било свикано и проведено ОС е
било единствено възможният начин с оглед на конкретните обстоятелства са неотносими.
Констатираното нарушение на процедурата на ЗЮЛНЦ и устава за свикване на
общото събрание от некомпетентен орган на дружеството и при неспазване на установения в
устава начин на разгласяване на ОС са достатъчни основания, които обуславят извода за
незаконосъобразно проведено общо събрание и съответно незаконосъобразност на взетите
на него решения изцяло.
С тези мотиви искът като основателен и доказан следва да бъде уважен.
Основателно е оспорването на ищеца относно вземане на решения по въпроси, които
не са били обявени като такива в дневния ред. Решенията на оспореното ОС по т.2 и т.3 са
незаконосъобразни и на самостоятелно основание, като противоречащи на императивната
разпоредба на чл. 29, ал.3 от ЗЮЛНЦ без да се разглеждат по същество и за наличието на
материално основание за вземането им .
Дори в искането на членове на дружеството за свикване на ОС липсва посочване като
точка от дневния ред избор на членове на УС, както и липсва искане за свикване на ОС по
въпроса за изключване на членове на търговското дружество и в частност на ищеца.
Доколкото по тези въпроси не само не са били включени в каквато и да било обявена по
надлежния ред, съгласно чл.15, ал.1 и ал.2 от Устава на дружеството Покана за дневен ред,
но по тези въпроси не е имало искане за провеждане на събрание от инициаторите на
свикването на такова – на 1–/3 от членовете на дружеството. Ето защо въпросите по които са
9
взети решения по т.2 3 т.3 са незаконосъобразни, на основание чл.29, ал.3 от ЗЮЛНЦ.
Под т.нар. точка - разни следва да се разбира разискването на организационни
въпроси или такива от организационно –технически характер, което е конкретен фактически
въпрос с оглед и основния предмет на дейност на съответното дружество /сдружение. По
същество под т.3 в случая е включена точка, която по същество представлява като правен
ефект прекратяване на членствено правоотношение на ищеца с ответното дружество.
Следва да се има предвид, че вземане на решение за изключване на член от
дружеството представлява по същество решение за прекратяване на членствено
правоотношение и предвид отразеното фактическо основание изисква предварително
уведомяване в съответните срокове за тази точка от дневния ред с възможност на
заинтересованите лица да представят насрещни доказателства за вмененото съществено
неизпълнение на задълженията им като членове на сдружението.
Ето защо включването на подобен въпрос като точка разни само по себе си като
подход е незаконосъобразно. Това е така, с оглед и анализиране на съдебната практика,
относно съдържанието на поканата за провеждане на ОС. Установеното в закона и по
специално на императивното правило на чл.29, ал. 3 от ЗЮЛНЦЦ цели да гарантира
членствените права на членовете на сдружението – правото на участие в управлението на
сдружението и упражняването на правото на глас. Поканата е израз и на регламентираното в
чл. 21, ал. 2, предл. 2 ЗЮЛНЦ право на информация за дейността на сдружението, тъй като
служи за уведомяване на членовете на сдружението за времето и мястото на провеждане на
събранието, както и за въпросите, включени в дневния ред на общото събрание. От
законовоопределеното съдържание на поканата следва информативният, уведомяващ
характер на същата за членовете на сдружението. С оглед гарантираните със
задължителното съдържание на поканата основни права на членовете на сдружението и
информативния й характер мястото, начина и относно въпросите за провеждане на общото
събрание в поканата следва да е посочено така, че да осигури възможността за участие в
общото събрание на членовете на сдружението /така Решение № 135 от 10.03.2021 г. на ВКС
по т. д. № 1653/2019 г., I т. о., ТК, докладчик съдията М.Ж./. Ето защо следва извода, че в
случаите, когато въпросите, които са включени в дневния ред на ОС и пряко засягат правото
на участие в управлението на сдружението и упражняването на правото на глас на
конкретно лице още повече и в случаите, когато с това пряко се вменяват определени
отговорност и неизпълнение на задължения, този въпрос не може да бъде включен в точка
разни, а следва да се оповести предварително и се даде право на засегнатото лице за участие
и да му се осигури право на защита.
За пълнота на изложението, въпреки липсата на изрично възражение в тази насока,
поради което и съдът не следва да го взима предвид като мотив за незаконосъобразност,
следва да се отбележи, че според представения списък на членовете на ответното
туристическо дружество от 118 човека за свикване на ОС от 1/3 от членовете е необходимо
искането да е подписано минимум от 39 човека, а в случая искането за свикване на такова
съдържа 38, а не 39 подписа.
По разноските:
С оглед изхода на спор на ищеца се следват сторените по делото разноски в размер
на 680, 00 лева (80 лв. – държавна такса; 600 лв. - заплатено адвокатско възнаграждение) –
арг. Чл.78, ал.1 ГПК.
Водим от изложеното, Окръжен съд Благоевград, ГО, 8 – ми състав
РЕШИ:
ОТМЕНЯ по иск на Е. Х. М., с ЕГН **********, с адрес: гр.П., ул.“Ц.К.“ № 12
всички решения от т.1 до т.3 на Общото събрание на Туристическо дружество „К.“, с ЕИК:
***, със седалище и адрес на управление: гр.П., ул.“Г.Д.“ № 26, представлявано от
председателя Л.Н.Г.а, взети на Общо събрание от 21.06.2022г., по Протокол от същата дата
/ 21.06.2022г. /
Осъжда Туристическо дружество „К.“, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на
10
управление: гр.П., ул.“Г.Д.“ № 26, представлявано от председателя Л.Н.Г.а да заплати на Е.
Х. М., с ЕГН **********, с адрес: гр.П., ул.“Ц.К.“ № 12 сумата от 680,00 /шестстотин и
осемдесет/ лева, направени по делото разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд София в
двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
Препис от решението да се връчи на страните.
Съдия при Окръжен съд – Благоевград: _______________________
11