Решение по дело №824/2023 на Административен съд - Пазарджик

Номер на акта: 562
Дата: 9 февруари 2024 г.
Съдия:
Дело: 20237150700824
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 22 август 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

562

Пазарджик, 09.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административният съд - Пазарджик - II състав, в съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав:

Съдия: ГЕОРГИ ПЕТРОВ
   

При секретар АНТОАНЕТА МЕТАНОВА като разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИ ПЕТРОВ административно дело № 20237150700824 / 2023 г., за да се произнесе взе предвид следното:

I. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

 

1. Производството е по реда на Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК.

 

2. Образувано по жалба на „ДРАЙВИНГ ЛАБС“ ЕООД(с предишно наименование „Ангелова Драйвинг Академи“ ЕООД), ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. Ген. Гурко № 2, ет. 5, представлявано от управителя М. А., против Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г. на Главния директор на дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ към министерство на иновациите и растежа и ръководител на Управляващия орган по приоритетни оси 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., с което за нарушение по чл. 70, ал. 1, т. 7 от ЗУСЕФСУ, на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 71, ал. 3 от ЗУСЕФСУ на дружеството е наложена финансова корекция в размер на 24 395,23 лв., представляващи 25 на сто от изплатени средства за трудови възнаграждения по АДПБФП № BG16RFOP002-2.024-0497-C01от 10.06.2019 г.

 

3. Поддържа се, че не е налице фактическа и правна обоснованост на обжалвания административен акт, доколкото никъде в обстоятелствената част на решението, не се посочва точно кое действие на бенефициента, от коя дата и по какъв начин съставлява неизпълнение на одобрени индикатори, не е указано каква правна норма е била нарушена. Счита се, че това съставлява съществено нарушение на административно производствените правила.

Развити са съображения относно конкретно поетите от дружеството задължения по административния договор, сключен с Министерство на икономиката и тяхното фактическо изпълнение. Сочи се, че с Писмо изх. №26-А-180 от 19.10.2021 г. на зам. министъра на икономиката е констатирано, че отчетените дейности по договора са извършени в срок и заложените цели са постигнати.

Подробни съображения са развити и относно наличието на форсмажорни обстоятелства по време на изпълнение на дейностите по договора.

Поддържа се, че оспореното решение не е нададено от компетентния орган, тъй като не може да бъде индивидуализиран и проверен авторът на волеизявлението. Счита се, че липсва индивидуализация на издателя, която безспорно да определи физическото лице, автор на волеизявлението. Сочи се, че самия документ съдържа два електронни подписа, като за автор на единия е изписана И. Д. И., Главен директор на ГД „ЕФК“ и Ръководител на Управляващия орган на Програмата. Според жалбоподателя, за автора на електронния подпис не е генерирана дата и час на волеизявлението, а освен това, не може да се провери ЕГН на подписалия. При това положение се формира извода, че подписа не отговаря на изискванията на Регламент 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. Относно второто лице посочено като автор на документа се възразява, че не е ясно каква длъжност заема и в какво качество е подписала документа.

Иска се процесната заповед да бъде обявена за нищожна, като административния орган бъде задължен да заличи правните последици на обжалваното решение, с което се генерира писмена оценка за наличие на нередност при АДПБФП № BG16RFOP002- 2,024-0497-001, с бенефициент „Ангелова Драйвинг Академи" ЕООД. Иска се да бъда присъдени сторените разноски по производството.

 

4. Главния директор на дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ към министерство на иновациите и растежа и ръководител на Управляващия орган по приоритетни оси 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., чрез процесуалния си представител юрк. Г. е на становище, че жалбата недопустима. Сочи се, че образуваното по жалба на дружеството срещу Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г. съдебно производство е прекратено с влязло в сила определение, като е прието от съда, че оспорването е просрочено.

По същество се счита, че жалбата е неоснователна, недоказана и необоснована. Поддържат се изцяло фактическите и правни основания изложени в оспорената заповед. Счита се, че същата е издадена от материално компетентен административен орган, при спазване на материалните и процесуалните предпоставки за това.

Иска се да бъде присъдено юрисконсулско възнаграждение.

 

II. За допустимостта :

 

5. Действително, по жалба „ДРАЙВИНГ ЛАБС“ ЕООД против Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г. на Главния директор на дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ към министерство на иновациите и растежа и ръководител на Управляващия орган по приоритетни оси 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. е било образувано съдебно производство по адм. дело № 119 по описа на Административен съд Пазарджик за 2023 г. С Определение № 556 от 21.04.2023 г., постановено по същото дело, съдът е оставил без разглеждане жалбата на дружеството и е прекратил производството, като е приел, че жалбата е подадена след изтичане на преклузивния процесуален срок. С Определение № 7090 от 27.06.2023 г., постановено по адм. дело № 6231 по описа на Върховния административен съд за 2023 г., така постановения от първоинстанционния съд резултат е оставен в села.

 

6. В случая, следва да се констатира, че в производството по адм. дело № 119 по описа на Административен съд Пазарджик за 2023 г., съдът не е обсъждал и не се е произнасял по съществото на правния спор с който е бил сезиран. Каза се, преценката е била единствено и само по отношение на допустимостта на жалбата на дружеството, с оглед подаването  в рамките на установения за това срок.

Прие това положение, независимо, че срока за оспорване на законосъобразността на административния акт е пропуснат, то няма пречка да се атакува неговата действителност, като се иска обявяването на същия за нищожен. Според чл. 149, ал. 5 от АПК, административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето.

Това ще рече, че процесната жалба е допустима в частта и по искането за обявяване на нищожността на процесното решение.

 

7. Искането, административния орган бъде задължен да заличи правните последици на обжалваното решение, с което се генерира писмена оценка за наличие на нередност при АДПБФП № BG16RFOP002- 2,024-0497-001, с бенефициент „Ангелова Драйвинг Академи“ ЕООД обаче е недопустимо.

Съдът ще се произнесе изцяло по действителността на Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г. При това положение, дали административния орган ще предприеме някакви действия с оглед постановения от съда резултат или ще откаже да извърши същите е въпрос, който би възникнал едва след приключване на настоящото административно съдебно производство.

В тази част, жалбата е недопустима.

 

III. За фактите :

 

8. На основание чл. 37, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, между Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и „Ангелова Драйвинг Академи“ ЕООД, гр. Пазарджик е сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.024-0497-С01 от 10.06.2019 г., по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

 

9. С Писмо изх. № 26-А-180 от 19.10.2021 г., зам. министъра на икономиката и ръководител на Управляващия орган на Програмата е уведомил дружеството, че след извършена проверка на представения финален отчет по административен договор № BG16RFOP002-2.024-0497-C01 от 10.06.2019 г. е установено, че отчетените дейности са извършени в срок и заложените цели са постигнати. Посочено е, че във връзка с тази констатация ще бъде извършено плащане в размер на 78 458.66 лева по финалния отчет.

 

10. С Писмо изх. № 26-Б-362 от 20.10.2022 г., на главния директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., дружеството е уведомено, че в Управляващия орган на Оперативната програма е постъпил сигнал за нередност във връзка с отчитането на индикаторите по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. По сигнала е била извършена проверка и е установено неизпълнение на заложен индикатор по Административен договор № BG16RFOP002-2.024-0497-C01 от 10.06.2019 г. Посочено е, че предстои да определена финансова корекция във връзка с изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

11. В Рамките на тази хронология е издадено Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г., с което за нарушение по чл. 70, ал. 1, т. 7 от ЗУСЕФСУ, на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 71, ал. 3 от ЗУСЕФСУ на дружеството е наложена финансова корекция в размер на 24 395,23 лв., представляващи 25 на сто от изплатени средства за трудови възнаграждения по АДПБФП № BG16RFOP002-2.024-0497-C01от 10.06.2019 г.

По делото се представи разпечатано на хартиен носител Решение № 574 на МС от 13.07.2016 г., с което за Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. се определя Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката.

Представи се и Заповед № РД-02-16-209 от 14.10.2022 г. на министъра на иновациите и растежа, с което И. И., главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 2014-2020, е определена за лице, което да изпълнява функциите на ръководител на Управляващия орган по приоритетни оси 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК)

 

12. Копие от процесното решение е приложено към жалбата на дружеството(л. 20). Копие от решението се представи от ответната страна с административната преписка(л. 85).

В съдебно заседание на 01.12.2023 г., от страна на съда са дадени указания, ответния административен орган да представи заверено копие от процесното решение от което да е видно, че същото е подписано с електронен подпис от посочения за издател на акта И. И., като е видно генерираната дата и час на волеизявлението, съответно да се представи удостоверение за електронен подпис на издателя на акта И. И. към момента на постановяване на процесното решение. В изпълнение на това указание, от страна на администрацията се представи трето копие от решението(л. 199).

Представен е и Сертификат, който според изричното пояснение е пригоден за : „…. Доказателство за вашата самоличност пред отдалечен компютър. Защита на имейл съобщенията…“. Сертификата е издаден от “InfoNotary Qualified Personal Sing” CA на И. Д. И. и е валиден в периода от 16.03.2022 г. до 15.03.2025 г.

Относно така представените писмени документи, следва да се констатира, че трите екземпляра от процесното решение са с различно съдържание. Представеното със жалбата копие, в заглавната част има отпечатан номер РД-02-16-252/11.11.2022 г. и обозначение „…Signed by: TATYANA VASILEVA POPOVA…“. В края на документа е налице отбелязване „…И. И. Главен директор на ГД ЕФК и РУО на ОПИК Signed by: ILIYANA DIMITROVA ILIEVA…“

Представеното с преписката решение, в заглавната част има изписан саморъчно номер „…РД-02-16-252/11.11.2022 г….“. В края на документа е посочено единствено „…И. И. Главен директор на ГД ЕФК и РУО на ОПИК…“, без каквото и да е указание, че става реч за електронен подпис.

Представеното в хода на съдебното производство копие, в заглавната част съдържа отпечатан номер РД-02-16-252/11.11.2022 г. ; обозначение „…Signed by: TATYANA VASILEVA POPOVA…“ и отпечатана дата 11.11.2022 г. В края на документа е посочено „…И. И. Главен директор на ГД ЕФК и РУО на ОПИК Signed by: ILIYANA DIMITROVA ILIEVA 11.11.2022 г.…“.

 

IV. За правото :

 

13. Според чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), като писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, съдържащ електронно изявление. Според чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014, „електронен документ“ означава всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис

Съобразно чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ, квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014, а според определението съдържащо се във въпросния текст от Регламента, „квалифициран електронен подпис“ означава усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи.

Съответно според чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) № 910/2014, „усъвършенстван електронен подпис“ означава електронен подпис, който отговаря на изискванията, посочени в член 26, а според последно поменатия текст от Регламент (ЕС) № 910/2014, усъвършенстваният електронен подпис отговаря на следните изисквания: а) свързан е по уникален начин с титуляря на подписа; б) може да идентифицира титуляря на подписа; в) създаден е чрез данни за създаване на електронен подпис, които титулярят на електронния подпис може да използва с висока степен на доверие и единствено под свой контрол; и г) свързан е с данните, които са подписани с него, по начин, позволяващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях.

На следващо място, съобразно чл. 25, § 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година, правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.

 

14. Действително, според чл. 25, § 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година, правната сила и допустимостта на електронния подпис като доказателство при съдебни производства не могат да бъда оспорени единствено на основанието, че той е в електронна форма или че не отговоря на изискванията за квалифицирани електронни подписи.

С оглед приложението на въпросната норма обаче, следва да се съобразят указанията дадени в Решение от 20.10.2022г. по дело С-362 / 2021г. на Съда на Европейския съюз. Съотнасяйки правилото на чл. 25, § 1 с правилото на чл. 25, § 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година, Съдът е посочил, че целта на разпоредбата, която установява презумпция за „приравняване“ на саморъчен подпис единствено в полза на квалифицирания електронен подпис, би била компрометирана, ако въпреки че електронен подпис не отговаря на предвидените в този регламент изисквания, за да се счита за „квалифициран електронен подпис“, той има сходна и дори по-голяма сила, тъй като разширителното тълкуване на член 25, параграф 1 от Регламент № 910/2014 би направило невъзможно или най-малкото би затруднило всяко оспорване на такъв подпис в сравнение със саморъчния подпис.

 

15. Както се посочи, според чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014, „квалифициран електронен подпис“ означава усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи.

В чл. 3, т. 23 от Регламент (ЕС) № 910/2014 е определено, че „устройство за създаване на квалифициран електронен подпис" означава устройство за създаване на електронен подпис, което отговаря на изискванията, предвидени в приложение II, тоест такова, което гарантира чрез подходящи технически и процедурни средства най-малко, че: а) поверителността на данните за създаване на електронен подпис, използвани за създаването на електронния подпис, е разумно гарантирана; б) данните за създаване на електронен подпис, използвани за създаването на електронния подпис, на практика се срещат само веднъж; в) данните за създаване на електронен подпис, използвани за създаването на електронния подпис, са обезпечени в достатъчна степен и не могат да бъдат извлечени, а електронният подпис е надеждно защитен срещу подправяне чрез използване на наличната към момента технология; г) данните за създаване на електронен подпис, използвани за създаването на електронния подпис, могат да бъдат надеждно защитени от законния титуляр на електронния подпис срещу използване от други лица.

Устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис не изменят данните, които ще бъдат подписвани, и не препятстват представянето им на титуляря на електронния подпис преди подписване.

Генерирането или управлението на данни за създаване на електронен подпис от името на титуляря на електронния подпис може да се извърши единствено от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги.

Без да се засяга точка 1, буква г), доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, които управляват данни за създаване на електронен подпис от името на титуляря на електронния подпис, могат да дублират данните за създаване на електронен подпис единствено с цел съхраняване на резервно копие, ако са спазени следните изисквания: а) сигурността на дублираните набори от данни е на равнището на сигурността на оригиналните набори от данни; б) броят на дублираните набори от данни не превишава минимума, необходим за осигуряване на непрекъснатост на обслужването.

Съответно, в чл. 3, т. 15 от Регламент (ЕС) № 910/2014 е определено, че „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ означава удостоверение за електронни подписи, което се издава от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изискванията, предвидени в приложение I, тоест същото съдържа: а) указание най-малко във форма, подходяща за автоматизирана обработка, че удостоверението е издадено като квалифицирано удостоверение за електронен подпис; б) набор от данни, които еднозначно представляват издалия квалифицираното удостоверение доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който набор включва най-малко държавата членка по установяване на доставчика и: — за юридическо лице: наименованието и, където е приложимо, регистрационния номер според официалните регистри, — за физическо лице: името на лицето; в) най-малко името на титуляря или псевдоним; ако се използва псевдоним, той се посочва ясно; г) данни за валидиране на електронния подпис, които съответстват на данните за създаване на електронния подпис; д) информация за началото и края на срока на валидност на удостоверението; е) идентификационен код на удостоверението, който е уникален за доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги; ж) усъвършенстван електронен подпис или усъвършенстван електронен печат на издаващия доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги; з) място, където удостоверението, което поддържа усъвършенствания електронен подпис или усъвършенствания електронен печат, посочени в буква ж), е на разположение безплатно; и) място на услугите, до което се отправят искания за проверка на валидността на квалифицираното удостоверение; й) когато данните за създаване на електронен подпис, свързани с данните за валидиране на електронен подпис, се намират в устройство за създаване на квалифициран електронен подпис, това съответно се указва най-малко във форма, подходяща за автоматизирана обработка.

Най сетне, според чл. 3, т. 15 от Регламент (ЕС) № 910/2014 „титуляр на електронен подпис“ означава физическо лице, което създава електронен подпис.

 

16. Както се посочи в т. 12 от настоящото решение, в хода на текущото производство се представиха три екземпляра от оспореното решение, които съдържат различни данни относно автора на властническото волеизявление обективирано в него и относно начина на удостоверяване на автентичността на това волеизявление. Два от екземплярите съдържат обозначения за положени електронни подписи от две различни физически лица. В третият от екземплярите(л. 85), липсва означение, че документа е подписан с електронен подпис, а е изписано само името „…И. И. Главен директор на ГД ЕФК и РУО на ОПИК…“. В нито един от екземплярите не е положен саморъчен подпис, удостоверяващ авторството на волеизявлението.

В два от екземплярите(л. 20 и л. 199), освен указанието „…Signed by: ILIYANA DIMITROVA ILIEVA…“, липсват каквито и да е други данни, от които може да се установи, че евентуалния електронен подпис е свързан по уникален начин с титуляря на подписа и може да го идентифицира по еднозначен и несъмнен начин. Такива данни не се съдържат е в представения по делото сертификат, както се посочи в т. 12 от настоящото решение. Въпросния сертификат очевидно не съдържа данни, които биха могли да го определят като удостоверение за квалифициран електронен подпис.

Съобразно определението на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014, „квалифициран електронен подпис“ е този, който се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, тоест на удостоверение за електронни подписи, което се издава от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изискванията, предвидени в приложение I или казано с други думи, съдържа данните описани във въпросното приложение І към Регламента. Тези данни не бяха представени по делото, във формата на квалифицирано удостоверение за електронни подписи.

Действително, при проверка в публичния регистър на InfoNotary Qualified Personal Sing” CA се визуализират данни за наличието на електронен подпис, тип Qualified Delegated Signature (RAZ) на името на ILIYANA DIMITROVA ILIEVA, за който е отразено, че е валиден до 15.03.2025 г., но не е посочено от кой момент е началото на срока на валидност. Липсват данни за квалифицирано удостоверение за електронен подпис с делегирани правомощия, съобразно посочения тип на електронния подпис. Липсват данни за организацията или юридическото лице, които са делегирали правомощия за подписване с въпросния електронен подпис. Липсват разбира се и данни, от които да възможно да се направи извод за идентитет между ILIYANA DIMITROVA ILIEVA и физическото лице, изпълняващо длъжността Главен директор на дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ към министерство на иновациите и растежа.

Освен това, трябва да се отбележи, че процесното Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г., не бе представено по делото във формат, позволяващ валидирането му като електронен документ и съответно потвърждаването на валидността на евентуалния квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 32 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

 

17. В контекста на изложените до тук факти и правни съображения, трябва да се посочи, че според указанията на Съда на Европейския съюз дадени в Решение от 20.10.2022г. по дело С-362 / 2021г., чл. 3, т. 12 от Регламент № 910/2014 трябва да се тълкува в смисъл, че при липса на „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ по смисъла на член 3, точка 15 от този регламент, е налице достатъчно основание, за да се приеме, че електронният подпис не представлява „квалифициран електронен подпис“ по смисъла на посочения член 3, точка 12, като в това отношение е ирелевантно евентуалното му обозначаване като „професионален електронен подпис“. Регламент № 910/2014 трябва да се тълкува в смисъл, че ако в удостоверението, издадено от доставчика на удостоверителни услуги, е вписан електронен подпис, това не е достатъчно, за да се смята, че този подпис отговаря на предвидените в Регламента изисквания и за да се счита за „квалифициран електронен подпис“ по смисъла на член 3, точка 12 от посочения регламент. Когато това обозначаване се оспорва в рамките на съдебно производство, националният съд е длъжен да провери дали са изпълнени всички предвидени в член 3, точка 12 кумулативни условия, което го задължава по-специално да провери дали са изпълнени условията по член 26 и по приложение I към същия регламент.

Крайният извод при това положение е, че Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г. е нищожно, поради липсата на данни за автора на властническото волеизявление и липсата на подпис – електронен или саморъчен, удостоверяващ неговата автентичност.+

 

V. За разноските :

 

18. С оглед констатираната основателност на жалбата, на дружеството се дължат сторените разноски по производството, които се констатираха в размер на 2195,17 лв., съобразно представения по делото списък по чл. 80 от ГПК.

Ето защо, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г. на Главния директор на дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ към министерство на иновациите и растежа и ръководител на Управляващия орган по приоритетни оси 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., с което за нарушение по чл. 70, ал. 1, т. 7 от ЗУСЕФСУ, на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 71, ал. 3 от ЗУСЕФСУ на дружеството е наложена финансова корекция в размер на 24 395,23 лв., представляващи 25 на сто от изплатени средства за трудови възнаграждения по АДПБФП № BG16RFOP002-2.024-0497-C01от 10.06.2019 г.

 

ОСЪЖДА Министерство на иновациите и растежа, София, ул. Княз Александър I, 12, да заплати на „ДРАЙВИНГ ЛАБС“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. Ген. Гурко № 2, ет. 5, сумата от 2195,17лв.(две хиляди сто деветдесет и пет лв. и 17 стотинки), представляваща извършени от дружеството разноски по производството.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ДРАЙВИНГ ЛАБС“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. Ген. Гурко № 2, ет. 5, административния орган бъде задължен да заличи правните последици на Решение ДР-02-16-252 от 11.11.2022г., с което се генерира писмена оценка за наличие на нередност при АДПБФП № BG16RFOP002- 2,024-0497-001, с бенефициент „Ангелова Драйвинг Академи" ЕООД.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 824 по описа на Административен съд Пазарджик за 2023 г. в тази част.

 

В тази част Решението има характер на определение и подлежи на обжалване с частна касационна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 

Съдия: (П)