Определение по дело №162/2008 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 30 януари 2009 г.
Съдия: Таня Спасова
Дело: 20081200500162
Тип на делото: Въззивно гражданско дело
Дата на образуване: 5 февруари 2008 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

74

Година

04.06.2010 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

06.04

Година

2010

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Веселина Атанасова Кашикова

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Веселина Атанасова Кашикова

Фирмено дело

номер

19975100800596

по описа за

1997

година

Производството е по реда на чл. 595 ГПК, във вр. с чл. 9, ал.7, във вр. с ал. 4 от Закона за народните читалища.

Постъпило е заявление от членовете на настоятелството на Народно читалище “Христо Смирненски 1924г.” гр. Джебел за вписване в надлежния регистър на съда на новонастъпили обстоятелства - приемане изменения и допълнения на устава на читалището, избор на членове на настоятелството, проверителната комисия и председател.

Окръжният съд, за да се произнесе, взе предвид:

Видно от представен със заявлението протокол, на 30.04.2010 година в гр. Джебел е проведено общо събрание на членовете на Народно читалище „Христо Смирненски”, на което са взети редица решения, включително приемане на устав и избор на членове на настоятелството, проверителната комисия и председател.

От представените със заявлението списъци е видно, че действителните членове на читалището са сто петдесет и шест, в съответствие с разпоредбата на чл.8, ал.1 от Закона за народните читалища, които с подписите си са удостоверили, че са получили покана за датата на провеждане на общото събрание с дневния ред, а присъствалите сто тридесет и двама души са приели измененията и допълненията на устава и другите решения, включени в дневния ред; приложена е покана за общото събрание. Решенията са взети с необходимото мнозинство - с единодушие от присъстващите членове на общото събрание. Представен е екземпляр от приетия устав, /което по съществото си представлява изменение и допълнение на същия/, разпоредбите на който са приведени съобразно параграф 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища /обн., ДВ, бр. 42/2009 Òодина/ в съответствие с разпоредбите на посочения закон.

Представени са декларации от членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя за липсата на пречките 16, чл.18 и чл. 19 от Закона за народните читалища да заемат посочените длъжности и нотариално заверен образец от подписа на лицата, представляващи читалището, както и валиден печат на читалището.

С оглед на изложеното съдът намира, че са налице законовите предпоставки за вписване на заявените промени по партидата на читалището.

Ето защо, Окръжният съд

Р Е Ш И:

ВПИСВА в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд - том 3, per. 5, стр. 71, парт. 15 промени в обстоятелствата при Читалище “Христо Смирненски”, със седалище и адрес гр. Джебел, а именно: промяна на наименованието на Читалище „Христо Смирненски” на Народно читалище „Христо Смирненски 1924”; изменение и допълнение на устава, както следва: „Народно читалище „Христо Смирненски - 1924” е традиционно, самоуправляващо се, българско културно-просветно сдружение с нестопанска цел, в обществена полза, изградено върху принципите на доброволността, демократизма и автономията. То няма политическа насоченост и в дейността му могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Читалището е самостоятелна институция, която работи във взаимодействие с учебни заведения, обществени организации и други структури, които извършват определена културно-просветна или образователна дейност.

Читалището се сдружава, сътрудничи и координира своята дейност с други читалища на територията на Република България, за защита на своите интереси и за провеждане на съвместни дейности и инициативи като: фестивали, събори, тържества и др. на местно или регионално ниво.

Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, с обществено полезна дейност, с наименование: Народно читалище „Христо Смирненски - 1924 г.” със седалище и адрес на управление - гр. Джебел, ул. „Васил Левски” №19, общ. Джебел, обл. Кърджали.

Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани със: развитие и обогатяване на културния живот; запазване на обичаите и традициите на българския народ; разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание; осигуряване на достъп до информация.

Читалището осъществява дейност в обществена полза, като: урежда и поддържа библиотека, читалня, фото-фоно-филми и видеотеки, създава и поддържа електронни информационни мрежи; развива и подпомага любителското художествено творчество; организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видео показ, празненства, концерти и чествания и младежки дейности; събира и разпространява знания за родния край; създава и съхранява музейни сбирки, съгласно Закона за културното наследство; развива самостоятелно или в сътрудничество с други организации спомагателна стопанска дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените от устава цели; осъществява социално дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и уплътняването на свободното време на деца и млади хора; осъществява обучения на деца, младежи и лица в трудоспособна възраст; предоставя компютърни и интернет услуги; работи за преодоляване на между етническите проблеми и бедността на засегнатите социални групи и общности; развива културен, семинарен и др. туризъм в страната и чужбина; извършва консултантска, преводаческа, издателска и информационна дейност; изв·ршва и допълнителни дейности, които не са забранени от закона, подпомагащи изпълнението на основните функции.

Читалището провежда и възпитателна дейност, съобразно своите основни цели.

Читалището няма право възмездно или безвъзмездно да предоставя притежавано или ползвано от него движимо или недвижимо имуществото за: хазартни игри и нощни заведения; за дейност на нерегистрирани от Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности; за постоянно ползване на политически партии и организации; на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

Членовете на читалището са: индивидуални, колективни и почетни.

Индивидуалните членове са български граждани. Те могат да бъдат действителни и спомагателни:

- действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, плащат редовно определения по Устава на читалището членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;

- спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани, и имат право на съвещателен глас.

Колективните членове съдействат за осъществяване на целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас общото събрание. Колективните членове могат да бъдат: професионални организации; стопански организации; търговски дружества; кооперации и сдружения; културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи. Почетни членове на читалището могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги към читалището.

Членуването в читалището е доброволно. Кандидатът подава писмена молба до настоятелството, в която декларира, че е запознат с Устава и го приема. Кандидатите - юридически лица представят освен молба и преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в читалището.

Прекратяването на членството се извършва чрез: Изключване на съответния член на читалището от общото събрание по предложение на настоятелството, за системни нарушения на Устава на читалището и злоупотреба с името и традициите на народно читалище „Христо Смирненски 1924 г.” гр.Джебел, както и чрез освобождаване от Общото събрание поради незаплащане на определения с решение на общото събрание членски внос за период от 2 (две) последователни календарни години и поради три последователни неучастия в заседанията на Общото събрание; по писмена молба на съответния член на читалището, адресирана до настоятелството; поради смърт на съответния член на читалището или поставянето му под пълно запрещение; с прекратяването на юридическото лице при колективните членове.

Органи на читалището са: Общото събрание, Настоятелството и Проверителната комисия.

Върховен орган на читалището е Общото събрание.

Общото събрание на читалището се състои от всички членове на народно читалище „Христо Смирненски - 1924 г.” гр. Джебел, имащи право на глас.

Общото събрание: изменя и допълва устава; избира и освобождава членове на настоятелството, проверителната комисия и председателя и определя броя на членовете им; приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището; изключва членове на читалището по предложение на настоятелството на основание чл.12, т. 1 от Устава на народно читалище „Христо Смирненски - 1924 г.”; определя основните насоки на дейността на читалището; взема решения за члÕнуване или за прекратяване на членство на читалището в читалищно сдружение; приема бюджета на читалището - до 30 март на следващата година; приема годишния отчет до 30 март на следващата година; определя размера на членския внос за всяка календарна година, по предложение на настоятелството на читалището; отменя решения на органи на читалището, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на читалището; взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината; взема решение за прекратяване на читалището; взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни членове.

Решенията на общото събрание се взимат с явно гласуване и са задължителни за другите органи на читалището.

Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Решенията на органите на читалището, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересованите членове на читалището или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, не по-късно от една година от вземане на решението.

Две трети от членовете на общото събрание на читалището могат да предявят иск пред Кърджалийски окръжен съд за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Редовното общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на 1/3 от членове на читалището с право на глас. Ако в последния случай настоятелството в 15 дневен срок не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, то се свиква от проверителната комисия или от една трета от членовете на читалището.

Поканата за общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Поканата трябва да бъде получена не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на провеждането срещу подпис или връчена на членовете на читалището. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места на територията на гр. Джебел, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове имащи право на глас. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, след което то се счита за законно, ако на него присъстват минимум една трета от членовете при редовно общо събрание или минимум половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

Всеки член на общото събрание има право на един глас.

Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: него, неговият съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. Решенията по чл.15, т.1, 4, 10, 11 и 12 от Устава се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от от всички членове.

По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Настоятелството се състои от 7 члена, избрани за срок от 3 години. Същите да нямат родствени връзки по права и съребрена линия до 4-та степен.

Настоятелството: свиква общото събрание; осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; подготвя и внася в общото събрание проект за бюджета на читалището и утвърждава щата му; подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището; разпорежда се с имуществото на читалището; определя реда и организира извършването на дейността на читалището, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това; назначава секретаря на читалището, утвърждава длъжностната му характеристика и определя трудовото му възнаграждение; приема членове на читалището по тяхна писмена молба, с която те заявяват, че приемат устава на читалището,че са съгласни с определения от общото събрание членски внос за съответната календарна година. Приемането на нови членове се извършва най- късно до седем дни преди провеждането на годишното отчетно-изборно събрание на читалището; взема решения за сключване на договори с ръководители, репетитори и други лица, необходими за осъществяването на читалищната дейност; определя и утвърждава размера на месечните хонорари и взима решения за награждаване на ръководители и самодейци; взема решения и утвърждава договори за наем на помещения, собственост на читалището; взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Настоятелството може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Настоятелството взема решенията си с мнозинство повече от половината от членовете си, а решенията по чл.24, ал.2, т. „д”, „е” от Устава единодушно от всички членове.

Настоятелството провежда редовни заседания най-малко 6 пъти годишно.

Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок от 3 години.

Председателят: организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание; представлява читалището; свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание; отчита дейността си пред настоятелството; сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно с бюджета на читалището и въз основа на решение на настоятелството;

Секретарят на читалището се назначава от настоятелството. Той не може да бъде в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/а/ на председателя на читалището.

Секретарят: организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета; ръководи текущата - основна и допълнителна дейност на читалището; отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал; представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

Проверителната комисия се състои най-малко от 3 /трима/ членове, избрани за срок от 3 /три/ години.

Членовете на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини с членовете на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището, по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

При констатирани нарушения, проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - органите на прокуратурата.

За членове на настоятелството, проверителната комисия и секретари на читалището не могат да бъдат избрани лица, които са осъждани на лишаване

от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения, регламентирани от закона.

Читалището набира средства от следните източници: членски внос; културно-просветна и информационна дейност; субсидия от държавния и общинския бюджет; наеми от движимо и недвижимо имущество; приходи от стопанска дейност, предвидена в настоящия устав; дарения, спонсорства и завещания; други приходи, незабранени от закона.

Всички членове на читалището дължат годишен членски внос, който се определя от общото събрание и бива: индивидуален; колективен.

При приключване на счетоводния баланс със загуби общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски за членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по - доброкачествени само по решение на настоятелството.

Недвижимото и движимо имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение, освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

Настоятелството изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.

Отчетът за изразходваните от общинския бюджет средства се представя в община Джебел.

Читалището извършва следната допълнителна стопанска дейност: осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и уплътняването на свободното време на деца и млади хора, във връзка с осъществяване на предметната си дейност; осъществява обучения на деца, младежи и лица в трудоспособна възраст, професионална квалификация и преквалификация, консултантска дейност; работи за преодоляване на междуетническите проблеми и бедността на засегнатите социални групи и общности; развива културен и семинарен туризъм в страната и чужбина.

Читалището няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основните дейности, предвидени в настоящия устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на читалището.

Извършването на дейностите по ал. 1. се подчинява на условията и реда, определени със законите, които ги регулират.

Читалището не разпределя печалба.

Читалището може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

За безвъзмездно разходване имуществото на читалището по чл.41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на Кърджалийски окръжен съд.

Читалището може да бъде прекратено, когато не развива дейност за период от две години.

Читалището може да бъде прекратено, когато е обявено в несъстоятелност;

Читалището може да бъде прекратено, когато не е учредено и регистрирано по законов ред.

При прекратяване на читалището се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Ликвидацията се извършва от настоятелството.

Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на читалището от наличните парични средства, а ако това е невъзможно чрез осребряване право на движимото и след това на недвижимото имущество на читалището.

Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се представя по следния ред:

На друго народно читалище със същите или близки цели до тези на прекратеното читалище, което е определяемо според разпоредбите в устава.

Ако подобно определяне липсва в устава, имуществото се предоставя на читалище, определено с решение на Кърджалийски Окръжен съд.

Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на Община Джебел, като тя е длъжна да го предостави за извършване на читалищна дейност, която е възможно май-близка до тази на прекратеното читалище.”

ОСВОБОЖДАВА членовете на настоятелството и ИЗБИРА за членове на настоятелството: Мюмюн Ахмед Кабул от гр.Джебел, ул.”Единство” № 4, ЕГН ********** - председател и членове: Русанка Иванова Бонева от гр. Джебел, кв. „Младост” № 19, ЕГН 59081025 51-секретар на читалището; Хайрие Мехмед Мехмед от гр.Джебел, ул.”Едонство” № 7А, ЕГН **********;-. Янка Димитрова Коджаманова от гр.Джебел, ал.”Надежда” № 3, вх. Б, ет.4, ап. 27, ЕГН **********; Василка Стоянова Симитчиева от гр. Джебел, ул. „Тракия” № 12, вх. By ет.2, ап. 34, ЕГН **********; Дечка Христова Андреева от гр. Джебел, ул. „Иван Вазов” №2, ЕГН **********; Мехмед Сали Давуд от гр.Джебел, ул.”Тракия” №2, вх.В, ет.1, ап.32, ЕГН **********.

ОСВОБОЖДАВА членовете на проверителната комисия и ИЗБИРА за членове на проверителната комисия: Назмия Акиф Юсуф от гр. Джебел, ул. „Върбица” № 17, ЕГН **********, Ремзие Адем Хашим от гр. Джебел, ул. „Осми март” №11, ЕГН ********** и Гюлшен Фаик Махмуд от гр. Джебел, кв. „Прогрес” № 79, ЕГН **********.

Читалището се представлява от председателя Мюмюн Ахмед Кабул, ЕГН ********** и секретаря Русанка Иванова Бонева от гр. Джебел, кв. „Младост” № 19, ЕГН **********, заедно и поотделно.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.