Разпореждане по дело №26866/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69237
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Мария Георгиева Коюва
Дело: 20241110126866
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 14 май 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69237
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 163 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:МАРИЯ Г. КОЮВА
като разгледа докладваното от МАРИЯ Г. КОЮВА Гражданско дело №
20241110126866 по описа за 2024 година
Предявени са кумулативно обективно съединени искове с правно основание чл.344,
ал.1, т.1-3 КT и чл.255 КТ, от ищец А. И. В., чрез адвокат без пълномощно към ИМ, срещу
ответник УМБАЛ И С.М./УМБАЛСМ/ Н.И. П. ЕАД, ЕИК **********, като исковата молба,
е нередовна и не отговаря на съдържателните изисквания за редовност на същата по смисъла
на чл.129, ал.2 във вр. чл.127, ал.1 и чл.128 ГПК, което налага оставяне на производството
по делото без движение и даване на указания за изправяне на нередовностите й.
Предвид изложеното, СЪДЪТ
РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ производството по делото.
ЗАДЪЛЖАВА ищцовата страна в едноседмичен срок от получаване на съобщението в
писмена молба със съответен брой преписи за ответната страна:
1/ да представи пълномощно за адвоката подал ИМ, доколкото същата видимо не е
подписана от ищеца лично;
2/ да посочи точно и ясно от какво е съставено като елементи БТВ на ищеца, за
последен пълен отработен месец, като уточни кои от елементите на ТВ са по ТД, кои са по
КТД и кои са по вътрешните правила на ответника;
3/ да уточни коя е заповедта с която е прекратено ТПО между страните и която се
оспорва пред съда;
4/ да се посочи какъв е размера на БТВ за последен пълен отработен месец от ищеца,
както и за кой период/с посочване на начална и крайна дата/ се иска да се заплати сумата от
128444,52лв.
5/ след горните уточнения да се формулира отново петитума на иска по чл.344, ал.1, т.1
1
КТ като се посочи коя заповед се иска да се отмени, като се посочи ясно и конкретно в какво
е незаконосъобразна същата;
6/ след горните уточнения да се формулира отново петитума на иска по чл.344, ал.1, т.3
КТ като точно се посочи сума на месечна претенция, общ размер на сума за период, и
периода с начална и крайна дата, както и да се уточни период за който се претендира лихва и
каква лихва се претендира/законна, договорна или друга/.
ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на указанията в цялост и в срок, исковата молба ще бъде
върната, а производството по делото – ПРЕКРАТЕНО на основание чл.129, ал.3 ГПК.
ПРЕДУПРЕЖДАВА ИЩЕЦА, че съгласно чл.40 и чл.41 ГПК ако отсъства повече
от един месец от адреса, който е съобщен по делото или на който веднъж му е връчено
съобщение или призовка е длъжен да уведоми съда за новите си адреси. Същото
задължение имат законния представител, попечителят и пълномощникът на страната - чл.40
и чл.41 ГПК. Когато разпоредбите на чл.40 и чл.41 ГПК не са спазени от страната, всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени.

ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на ищеца на съдебен адрес посочен в ИМ
за изпълнение на указанията на съда!
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2