Определение по дело №27313/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 20140
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Дебора Миленова Вълкова Терзиева
Дело: 20241110127313
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 15 май 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 20140
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 182 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ДЕБОРА М. ВЪЛКОВА

ТЕРЗИЕВА
като разгледа докладваното от ДЕБОРА М. ВЪЛКОВА ТЕРЗИЕВА Частно
гражданско дело № 20241110127313 по описа за 2024 година
Производството е образувано по молба вх. № 156656/14.05.2024 г. от
"ФИРМА - 1" ЕООД, ЕИК: ******, чрез адв. М. П., за обезпечение на
доказателства срещу посочен ответник "ФИРМА" ООД, ЕИК: *******.
Твърди се, че между молителя и бъдещия ответник е постигната устна
уговорка, по силата на която последният е приел да извърши строителни
дейности - полагане на подова замазка на обекта, в новострояща се сграда -
"Х", в УПИ xxvi1109,1111, кв. 229, м. "Х. Твърди се, че без да е налице
приемане на извършените дейности от страна на молителя, "ФИРМА" ООД е
издало фактура № 29/24.07.2023 г. за извършени услуги на стойност 4980 лв.
без ДДС. Посочва се, че въпросната фактура не е заведена в счетоводството
на молителя, не е осчетоводена и не е ползван данъчен кредит, тъй като
същият е направил възражение, че дейностите на обекта не са извършени
качествено, както и че са допуснати поредица от технологични грешки,
довели до некачествено полагане на замазки във вътрешността на сградата.
Съдът намира молбата за допустима и формално редовна. Действително
събирането на доказателства би било затруднено, в случай, че обезпечението
не се допусне, доколкото процесната сграда представлява строителен обект,
който е в процес на изграждане, преди издаване на Акт-образец 15. Следва да
се допусне доказателственото искане, като с оглед характера на
производството като спорно и двустранно, което се развива по правилата на
исковото производство, следва да се предостави възможност на другата
1
страна с оглед чл. 208, ал. 4 ГПК да представи доказателства, вкл. да зададе
въпроси към вещото лице по допуснатата експертиза.
По изложените съображения Софийският районен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ изцяло Определение № 20136/15.05.2024 г.
НАСРОЧВА открито съдебно заседание по делото на 28.06.2024 г. от 10:30
ч., за която дата и час страните и вещото лице да бъдат незабавно призовани,
вкл. по известните по делото телефони. ПРЕПИС от молбата за обезпечение
на доказателствата да се връчи на другата страна, като се предоставя
възможност на същата в едноседмичен срок от получаване на съобщението да
представи доказателства, свързани с тези на молителя, вкл. да зададе
допълнително въпроси към вещото лице.
ДОПУСКА изслушване на съдебно-техническа експертиза, със задачи,
подробно формулирани в молбата за обезпечение на доказателства, при
депозит в размер на 600 лева, вносим от молителя в тридневен срок от
получаване на съобщението.
НАЗНАЧАВА за вещо лице А. Н. Д. , ****** , като в призовката до него да
бъде посочено, че заключението следва да бъде представено не по-късно от
една седмица преди съдебното заседание с преписи за страните. Същото да
бъде незабавно призовано!
УКАЗВА на страните да осигурят достъп на вещото лице за изготвяне на
експертизата, в противен случай създаването на пречки ще се цени по чл. 161
ГПК.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2