Определение по дело №55/2024 на Административен съд - Плевен

Номер на акта: 576
Дата: 9 февруари 2024 г.
Съдия:
Дело: 20247170700055
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 16 януари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 576

Плевен, 09.02.2024 г.

Административният съд - Плевен - I състав, в закрито заседание на девети февруари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав:

Съдия: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията административно дело55/2024 г. на Административен съд - Плевен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба подадена от Община Плевен представлявана от Кмета Д-р В. Х., против Решение № РД-02-36-21 / 08.01.2024г. на Ръководителя на УО на ОПРР, с което е наложена финансова корекция в размер на 25 % от допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.007-004-С01- U-06/27.10.2017г., с изпълнител „Ламбаджиев стандарт“ ООД на стойност 111400 лв без ДДС Съдът приема, че жалбата е подадена в предвидения в чл. 149, ал. 1 от АПК преклузивен 14-дневен срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването.

На основание чл.154 АПК следва да се конституират страните в настоящото производство- в качеството на жалбоподател – Община Плевен представлявана от Кмета д-р В. Х. и Зам. Министър и Ръководител на УО на Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на МРР Национален орган по Програма ОПОС 2014-2020, в качеството на ответник по жалбата.

Следва да бъде указано на ответника, че следва в 14 - дневен срок от съобщението за настоящото определение, да представи писмен отговор по делото на осн. чл. 163, ал. 2 от АПК, с препис за жалбоподателя, вкл. да посочи кои твърдения от жалбата му приема за спорни и кои за безспорни, с оглед отделяне на спорното от безспорното по делото.

На основание чл. 163, ал. 3 от АПК следва да се дадат указания на страните за изясняване на обстоятелствата от значение за делото във връзка с разпределение на доказателствената тежест съобразно чл. 170 от АПК – административният орган и лицата, за които оспореният административен акт е благоприятен, трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания акт, както и изпълнение на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл. 144 АПК вр. чл. 154, ал. 1 ГПК жалбоподателят следва да установи съществуването на фактите и обстоятелствата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици.

На основание чл.171, ал.4 вр. с чл. 170, ал.1 АПК съдът следва да укаже на ответника, че носи доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнение на законовите изисквания при издаването му.

Воден от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ :

НАСРОЧВА административно дело № 55 по описа на Административен съд-гр.Плевен за 2024 год., за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.03.2024 год. от 11,15 часа, за когато да се призоват страните.

КОНСТИТУИРА страните в производството-

  • в качеството на жалбоподател – Община Плевен представлявана от Кмета Д-р В. Х.
  • в качеството на ответник - Зам. Министър и Ръководител на УО на Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на МРРБ

УКАЗВА на ответника, че в 14 - дневен срок от връчване на определението, може да представи писмен отговор по делото на осн. чл. 163, ал. 2 от АПК, с препис за жалбоподателя, вкл. да посочи кои твърдения от жалбата му приема за спорни и кои за безспорни, с оглед отделяне на спорното от безспорното по делото.

УКАЗВА на ответника, че на основание чл. 170, ал. 1 АПК, носи доказателствената тежест за установяване съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Указва на ответника, че не сочи доказателства за компетентността на органа издател на акта.

УКАЗВА на жалбоподателя, че на основание чл. 154, ал. 1 от ГПК вр. с чл. 144 от АПК, носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, на които основава своите искания или възражения и да представи писмени доказателства в тази връзка.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя препис от представеното по делото становище на ответника, който да изрази становище в срок до насроченото съдебно заседание по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

Съдия: