Протокол по дело №56232/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: 12963
Дата: 26 май 2023 г. (в сила от 26 май 2023 г.)
Съдия: Ивета Венциславова Иванова
Дело: 20221110156232
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 18 октомври 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 12963
гр. София, 22.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 51 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и втори май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ИВЕТА В. ИВАНОВА
при участието на секретаря ДИАНА АЛ. ИВАНОВА
Сложи за разглеждане докладваното от ИВЕТА В. ИВАНОВА Гражданско
дело № 20221110156232 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 09:45 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ Д. П. Б. - редовно призован, не се явява и не изпраща
представител.
Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от 22.05.2023 г. от
ищеца, чрез пълномощника му адв. З., с която моли да бъде даден ход на
делото в негово отсъствие. Прави искане за изменение размера на иска до
сумата от 176 лева. Моли да бъде прието заключението, а по същество
исковете да бъдат уважени, както и за присъждане на направените по делото
разноски. В молбата се посочва, че се представят разписки за извършени
плащания по процесния договор, но реално такива не са приложени към
същата.
ОТВЕТНИКЪТ [фирма] - редовно призован, не изпраща
представител.
Съдът ДОКЛАДВА молба от ответника от 10.04.2023 г., с която моли да
бъде даден ход на делото в отсъствието на негов представител. Отправя
искане исковете да бъдат отхвърлени, както и за присъждане на сторените
разноски. Моли препис от протокола да бъде изпратен на електронния адрес,
посочен в молбата. Към същата прилага препис от договор за предоставяне на
поръчителство във връзка със задължаването му по реда на чл. 190 ГПК, като
заявява, че не може да представи Стандартен европейски формуляр и
погасителен план.
1
ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. Л. Д. - редовно уведомено, се явява.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
делото в днешното съдебно заседание и
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Същото е докладвано с определение на съда от 26.03.2023 г.
Съдът ДОКЛАДВА постъпил по делото писмен отговор от 07.04.2023 г.
от третото за процеса лице [фирма], с приложено към същото копие от
договор за паричен заем № [№]/09.03.2022 г. В молбата се посочва, че
дружеството не разполага с екземпляр от Стандартния европейски формуляр
и от погасителния план, тъй като същите са предоставени на клиента.
Уточнява, че погасителният план е инкорпориран в самия договор за заем.
ДОКЛАДВА постъпило по делото заключение от 12.05.2023 г. по
допуснатата съдебносчетоводна експертиза, депозирано от вещото лице в
срока по чл. 199 ГПК.
Съдът намира, че с оглед липсата на проведено оспорване от страните,
проектът за доклад по делото следва да бъде обявен за окончателен, а
докладваните писмени материали – приети като доказателства по делото.
С оглед изложеното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА за окончателен проекта за доклад по делото, обективиран в
определението от 26.03.2023 г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото днес
докладваните договор за предоставяне на поръчителство, представен от
[фирма] и договор за паричен заем № [№] от 09.03.2022 г., представен от
[фирма].
ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по
съдебносчетоводната експертиза.
СНЕ САМОЛИЧНОСТТА на вещото лице, както следва:
ВЕЩОТО ЛИЦЕ – И. Л. Д., на 52 г., българин, български гражданин,
неосъждан, без дела и родство със страните по делото.
ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл. 291 НК, вещото
2
лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.
Вещото лице Д.: Поддържам заключението и нямам какво да добавя по
него. Липсата на предоставена информация от третото за процеса лице не
оказва влияние върху изводите на експертизата, касаещи договора за
гаранция. При определяне на ГПР по процесния договор като 49,14 % се
вземат предвид самите погасителни вноски по договора, които включват
главницата и лихвата по договора за заем, като в самия договор за паричен
заем ГПР е посочен като 47.18 %.
Съдът намира, че в заключението си вещото лице е дало обоснован
отговор на поставените му задачи, поради което и с оглед липсата на
проведено оспорване от страните
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението по
съдебносчетоводната експертиза.
На вещото лице И. Д. да се изплати възнаграждение в размер на сумата
от 300 лева от внесения депозит, за което да се издаде разходен касов ордер.
Издаде се един брой РКО.
Съдът намира, че искането на ищеца за изменение на исковата
претенция по чл. 55 ЗЗД чрез намаляване на размера й до сумата от 176 лева,
като направено в срока по чл. 214 ГПК и касаещо промяна в размера, при
запазване на основанието й, следва да бъде уважено, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА изменение на предявения иск по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД
чрез намаляване на неговия размер от 250 лева на 176 лева като
ПРЕКРАТЯВА производството за разликата от 74 лева.
С оглед липсата на доказателствени искания от страните, съдът намира
делото за изяснено от фактическа страна и
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:
Съдът счете делото за разяснено и
3
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИ и, че ще се
произнесе с решение.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответната страна за изпращане
на незаверен препис от протокола от днешното заседание на посочения
електронен адрес, предвид липсата на доказателство за внасяне на дължимата
за това държавна такса.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:01
часа.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
Секретар: _______________________
4