Решение по дело №593/2021 на Софийски градски съд

Номер на акта: 261647
Дата: 30 декември 2021 г. (в сила от 11 април 2022 г.)
Съдия: Анна Владимирова Ненова Вълканова
Дело: 20211100900593
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 6 април 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

 

 

 

                               Р Е Ш Е Н И Е №

 

               гр. София, 30.12.2021г.

                                              

                                          В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Софийски  градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав, в открито заседание на двадесет и първи декември две хиляди двадесет и първа година, в състав: 

 

                                                                                                 Председател: Анна Ненова

 

при секретаря Димитринка Иванова  като разгледа  докладваното от съдията докладчик т.д. № 593 по описа за 2021г. и за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 25, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗЮЛНЦ.

 

  Ищците Сдружение „Б.К.К.Д.“, Сдружение „Н.К.Р.-НКР“, Сдружение „Н.К.Ч.Ч.– България“ и Сдружение „С.К.Д.– СКД“ твърдят, че управителният съвет на ответното сдружение е свикал на 06.03.2021г. от 10.00 часа в гр. Асеновград, комплекс 40-те извора, редовно по смисъла на Устава на сдружението, общо събрание, при дневен ред: 1. Изключване на клубове от БРФК на основания, предвидени в Устава на БРФК и/или при наличие на обстоятелства, несъвместими с по-нататъшното членство в БРФК; 2. Приемане на нови членове; 3. Отчет за дейността на БРФК за 2019г. и 2020г.; 4. Финансов отчет и доклад на одитор за 2019г. и 2020г.; 5. Обсъждане на състоянието на БРФК; 6. Освобождаване на И.И. и П.З.като членове на УС и избор на нови двама членове на УС на БРФК; 7.Обсъждане и приемане на изменения в Устава на БРФК; 8. Избор на председатели и състави на постоянните комисии към БРФК по чл. 10 от Устава на БРФК; т. 9  Разни.

Събранието е било проведено, но приетите решения следва да бъдат отменени като незаконни.

Не е била спазена процедурата за свикване на събранието. Поканата за свикване на общото събрание не е съдържала регламентираното в разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 3 от Устава минимално съдържание – мястото за провеждане на общото събрание. Това място в поканата е следвало да бъде посочено така, че да осигури възможност за участие в общото събрание на членовете на сдружението, а посоченото място за провеждане „гр. Асеновград, комплекс 40-те извора“ не е  физически или административен адрес, който да го индивидуализира. Не са били спазени изискванията за оповестяване на поканата по чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 3 от Устава – в случая поканата не е била поставена на адреса на управление на сдружението гр. София, район „Средец“, бул********, още по-малко 1 месец преди общото събрание. Не е имало и публикация в средствата за масова информация 30 дни преди откриване на събранието. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, не са били предоставени на разположение на членовете, съгласно чл. 6, ал. 4 от Устава. В дневния ред не е било отбелязано, че има постъпили жалби от Л.П. и И.И. по чл. 25, ал. 5 от ЗЮЛНЦ. Материалите относно точката за изменение на  Устава са били изпратени едва на 16.02.2021г. Нарушенията засягат конституционното право на сдружаване на българските граждани и принципите на публичност и прозрачност, които са в основата на ЗЮЛНЦ и правото на Европейския съюз, в частност в основата на Устава и вътрешните актове на международната организация по кинология, на която ответникът е член.

Общото събрание е било проведено незаконосъобразно. Нарушени са били чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 5 и ал. 7 от Устава. Не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от членовете, както и не е ясно дали е имало съставен списък на присъстващите. Като противодействие на превратното упражняване на властта на председателя на ответното сдружение, на входа на залата, в която е било проведено заседанието, е бил поканен нотариус, който е съставил констативен протокол за установените нарушения. Било е ограничено правото на гласуване. Ведно от констативния протокол на нотариуса, на събранието не са били допуснати членове на сдружението по всевъзможни съмнителни, необосновани и скалъпени причини, което не са били удостоверени или са били удостоверени превратно в протокола.  Нарушено е било правото на членовете на ответното сдружение да присъстват на събранието, като не са били допуснати председателят на БККАСТ и двама упълномощени представители с редовни пълномощни – Т.Г.и Л.Т., както и възстановени от съда членове. Заседанието на общото събрание  е било прекратено без да се разгледат всички точки, включени в дневния ред, в частност жалба на БККАСТ с вх. № 22/27.02.20201г., чийто представители не са били допуснати в залата за провеждане на събранието.              

 Общото събрание е приело изцяло незаконосъобразни решения. В нарушение на чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, без да е било включено в дневния ред, е било взето решение за създаване на нова федерация, която да е правоприемник на правата на БРФК. По смисъла на БРФК присъстващите представители на клубовете не са били упълномощени да вземат подобно решение. Решенията са били приети при нарушение на правилата на гласуване – на самото заседание е било взето решение да се гласува смесено – тайно и явно, което противоречи на Устава, а въпросът не може да се реши на заседанието. По т. 5 е гласувано със събиране на членски карти, което е спекулация с резултата от гласуването.

С оглед изложеното ищците искат да бъдат отменени решенията, приети на редовното общо събрание на ответното сдружение, проведено на 06.03.2021г., с присъждане на разноските по делото, включително адвокатско възнаграждение, като при допълнителните уточнения от страна на ищците и частичното прекратяване на производството решенията, предмет на исканата отмяна са приемане на финансовия отчет на сдружението за  2019г. и за 2020г., както и  прехвърляне на  правата и задълженията, които Б РФК има като пълноправен член на Federation Cynilogique Internationale на новосформираното Сдружение „Българска национална  федерация по кинология“.

 

Ответникът Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Б.Р.Ф.ПО К.“ не е дал отговор на иска в срока по чл. 131 от ГПК.

В хода на делото е оспорил допустимостта на част от оспорените решения на общото събрание на сдружението, което възражение, и при уточненията от страна на ищците, е било уважено от съда.

По отношение на останалите решения, предмет на делото, е възразено, че исковете за отмяна на решението за прехвърляне на членствени права  са недопустими, тъй като такива права не могат да се прехвърлят с  решение на общото събрание и решението е нищожно.  Допълнително, че решенията не са такива, които да касаят вписвания в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.  

 

По предявените искове

 

            Съдът като съобрази фактите и доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, възприема от фактическа страна по делото следното:

 

Ответникът „Б.Р.Ф.ПО К.“  е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, пререгистрирано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията през 2018г.

Членове на сдружението са 58 юридически лица (сдружения) с адреси на управление в гр. София и в страната, включително ищците. Качеството на ищците членове на ответното сдружение не е спорно по делото, а за броя на членовете на ответното сдружение от самите ищци е представен списък, неоспорен  от ответника.

Съгласно Устава на ответното сдружение, обявен и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и отделно представен по делото като писмено доказателства, негов върховен орган е общото събрание, а допълнително органи са още  управителният съвет и контролният съвет на сдружението (чл. 5 от Устава). Всеки член на сдружението е имал право на един глас в общото събрание (чл. 6, ал. 1 от Устава). Съгласно чл. 6, ал. 3 от Устава поканата за общото събрание, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква, се е поставяла на мястото за обявление в сградата на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди нарочния ден, както и чрез публикации с подобно съдържание в средствата за масова информация; времето от публикуване на съобщението до откриването на общото събрание не е можело да бъде по-малко от 30 дни. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, е трябвало да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание; при поискване те са се предоставяли на всеки член безплатно (чл. 6, ал. 4 от Устава).

Също съгласно чл. 6, ал. 5 от Устава на заседанието се е изготвял списък на присъстващите членове или техни представители. Решенията са се взимали само с лично гласуване на всеки от делегатите с право на глас при обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите  освен за приемане, изменение и допълнение на Устава и прекратяване на сдружението или преобразуването му (чл. 6, ал. 6). Общото събрание е можело да взема решения само ако е било свикано редовно и са се явили делегати, представляващи повече от половината от всички гласове. При липса на кворум се е насрочвало ново заседание в срок от един час по-късно и независимо броя на членовете (чл. 6, ал. 7). Компетенциите на общото събрание са включвали, освен другото, одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка от един или няколко лицензирани експерт- счетоводители (чл. 6, ал. 8, б.“ж“ от Устава), както и вземане на решения за встъпване на БРФК като член на други български или международни организации (чл. 6, ал. 8, т.“й“ от Устава). За неуредените в Устава случаи са се прилагали разпоредбите на ЗЮЛНЦ и на останалото действащо законодателство (чл. 16, ал. 3).          

От името на управителния съвет на ответното сдружение, на 06.03.2021г., е било свикано редовно общо събрание,  с начален час 10.00 часа и място на провеждане  в гр. Асеновград, комплекс 40-те извора. Дневният ред по поканата е бил: 1. Изключване на клубове от БРФК на основания, предвидени в Устава на БРФК и/или при наличие на обстоятелства, несъвместими с по-нататъшното членство в БРФК; 2. Приемане на нови членове; 3. Отчет за дейността на БРФК за 2019г. и 2020г.; 4. Финансов отчет и доклад на одитор за 2019г. и 2020г.; 5. Обсъждане на състоянието на БРФК; 6. Освобождаване на И.И. и П.З.като членове на УС и избор на нови двама членове на УС на БРФК; 7.Обсъждане и приемане на изменения в Устава на БРФК; 8. Избор на председатели и състави на постоянните комисии към БРФК по чл. 10 от Устава на БРФК; т. 9  Разни.

Не се установява какви обекти съществуват на посочения адрес по поканата -  комплекс 40-те извора в гр. Асеновград, но по данни в интернет това е ловно-рибарски комплекс на голяма паркова територия със стрелбища, хотелска част, ресторанти и басейн.

Не се установява поканата за общото събрание от 06.03.2021г. да е била поставена в сградата на адреса на управление на ответното сдружение поне един месец преди 06.03.2021г., както и да е била публикувана в средства за масова информация. По делото няма събрани доказателства за такива обстоятелства.

Не се установяват и материали на разположение на членовете на сдружението на адреса му на управление във връзка с насроченото събрание. За такива обстоятелства също липсват представени доказателства. 

Съгласно представения от ответника  протокол от проведеното събрание, неоспорен от ищците, то е започнало в обявения час при присъствали 49 делегати съгласно списък на делегатите и техните пълномощници, без да е била осъществявана процедурата по спадащ кворум. 

Като първо е било взето решение гласуването да е явно, но да се гласува и тайно, ако има такова предложение за съответната точка.

Съответно на т. 4 от обявения дневен ред, като решение под № 6, е било взето решение да се приемат финансовите отчети на сдружението за 2019г. и 2020г. Това е било при  обикновено мнозинство и при явно гласуване.

Във връзка с т. 5 от дневния ред – обсъждане на състоянието на БРФК, е било посочено, че сдружението има огромен дълг към Национална агенция за приходите, има влошен имидж, включително в международен план, и е създадено ново сдружение – „Българска национална федерация по кинология“, за да бъде „подсигурено бъдещето на киноложката общност в България в случай на фалит на старата организация“. Председателя на управителния съвет е направил предложение правата и задълженията на ответното сдружение, произтичащи от членството и в Международната федерация по кинология, като неин пълноправен член, са бъдат прехвърлени на БНФК. След прегласуване чрез даване на делегатските карти на вносителите на предложението, в чиято подкрепа се гласува, и преброяване, е било прието за взето решение под № 7 от протокола – правата и задълженията на „Б.Р.Ф.ПО К.“, произтичащи от членството в Международната федерация по кинология (FCI), като неин пълноправен член, да бъдат прехвърлени на „Българска национална федерация по кинология“.

 

При така установеното от фактическа страна, от правна страна съдът намира следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ решенията на общото събрание на сдружение подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокуратурата в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.    Искът се предявява срещу сдружението.

В случая от ищците се оспорват като противоречащи на ЗЮЛНЦ и на Устава на „Б.Р.Ф.ПО К.“  решенията на общото събрание на членовете на сдружението от 06.03.2021г.  за приемане на финансовите отчети за 2019г. и 2020г., както и за прехвърляне на правата и задълженията на сдружението,  произтичащи от членството в Международната федерация по кинология (FCI), на новоучредено сдружение - „Българска национална федерация по кинология“.

 

Исковете са основателни.

Установява се оплакването на ищците, че поканата за общото събрание по чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, вр. чл. 6 от Устава, не е съдържала достатъчна индивидуализация на мястото, където ще бъде проведено събранието. Посоченият адрес   „гр. Асеновград, комплекс 40-те извора“ е представлявал ловно-рибарски комплекс, голяма паркова площ с различни сгради и съоръжения, но по-важното - в нарушение на чл. 6, ал. 3 от Устава, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ е липсвало поставяне на поканата на мястото за обявления в сградата на адреса на управление на сдружението в гр. София най-малко един месец преди деня на събранието, както и са липсвали публикации с подобно съдържание в средствата за масова информация, също в установен от Устава срок. Това е бил предвиденият в Устава ред за обявяване на поканата, частично в отклонение от диспозитивната разпоредба на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ,  но спазването на този ред не се установява. 

Не се установява да е осигурено упражняването на правото на членовете на сдружението на сведения (информация) относно въпросите от дневния ред от общото събрание, считано от датата на поканата за събранието, така както изисква клаузата на чл. 6, ал. 4 от Устава. Нарушено е било надлежното упражняване на  правото  на глас, което обосновава противоуставност на взетите решения.

По отношение на взетото решение за прехвърляне на правата и задълженията на сдружението,  произтичащи от членството в Международната федерация по кинология (FCI), се е касаело за самостоятелно решение по чл. 6, ал. 8, б.“й“ от Устава във връзка с правомощието на общото събрание по чл. 25, ал. 1, т. 6 – вземане на решение за участие в други организации, т.е. както членство, така и прекратяване на участието на сдружението в такива организации. Това решение е изисквало посочването му като самостоятелна точка в дневния ред, което не е било направено, отделно основание за неговата незаконосъобразност и противоуставност, допълнително, че за  решението е имало гласуване със събиране на членски карти, което не е било предвидено в Устава и също е противоуставно. Оплакване на ищците в исковата молба в този смисъл също е основателно.     

При изложеното оспорените по делото решения на общото събрание на ответното сдружение от 06.03.2021г. следва да бъдат отменени, независимо от неоснователността на останалите оплаквания – без значение е, че в дневния ред не е било отбелязано, че има постъпили жалби от Л.П. и И.И. по чл. 25, ал. 5 от ЗЮЛНЦ, тъй като това не касае конкретните решения от дневния ред, чиято отмяна се иска, както и е без значение  кога е било прекратено заседанието, щом прекратяването не касае процесните решения; при общия брой  членове на сдружението и тези, отразени по списъка на членовете, участващи в събранието по чл. 6, ал. 5 от Устава, е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от членовете, без да е необходимо изчакване от един час (чл. 6, ал. 7 от Устава, вр. чл. 27 от ЗЮЛНЦ); не се установява да е било ограничено правото на гласуване на членове, както и взетото решение за тайно гласуване, каквото Уставът действително не предвижда, е без значение за спорните по делото решения, тъй като те не са били при тайно гласуване; не е било приемано решение  за създаване на нова федерация, която да е правоприемник на правата на БРФК, а само за прехвърляне на такива права.

 

С оглед възприетото от фактическа страна е установено качеството на ищците членове на ответното сдружение, както и е спазен срокът за предявяване на исковете по чл. 26, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗЮЛНЦ  – исковата молба е с дата  06.04.2021г., т.е. предявените по делото искове са и допустими.

 

Неоснователно е възражението на ответника, че решението за  прехвърляне на правата и задълженията на ответното сдружение,  произтичащи от членството в Международната федерация по кинология (FCI), е нищожно, тъй като с решение такова прехвърляне не може да бъде извършено. Както се посочи по същество се касае за решение за преустановяване на участието на ответника в международната федерация, за сметка на новоучредено сдружение, отново организация на киноложката общност в страната, поради влошеното финансово състояние на ответното сдружение, така както е била и дискусията на самото събрание, а не за изявление за прехвърляне на права или задължения.

Същевременно разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ, установяваща преобразуващото право на член на сдружение да иска отмяна на взети от общото събрание решения, не предпоставя решенията да са такива, обосноваващи вписвания, заличавания или обявявания в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписвания, и възражението на ответника, че исковете са недопустими, тъй като процесните решения не касая вписвания, също са неоснователни. 

 

По разноските

Ищците са поискали присъждане на направените по делото разноски. Установяват разноски за платена държавна такса по исковата молба от по 80 лева всеки и по 200 лева разноски за адвокат по представени договори за правно обслужване от 16.04.2021г.

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, тези разноски, общо от по 280 лева за всеки от ищците, са дължими изцяло. 

За разноските за адвокат на ищците ответникът е възразил, че са прекомерни (чл. 78, ал. 5 от ГПК).

Съдът намира възражението неоснователно.   

При съобразяване на минималните размери на адвокатските възнаграждения по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения относно неоценяемите искове (600 лева),  разноските за адвокат на всеки от ищците  са дори под минималните.

 

            Воден от горното съдът

 

 

                                                       Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ, по искове с правно основание чл. 25, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗЮЛНЦ, предявени от Сдружение „Б.К.К.Д.“, с ЕИК ******* и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Илинден“, ж.к.“*******, ап. 1, Сдружение „Н.К.Р.-НКР“, с ЕИК*******и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Студентски“ бул.“*******Сдружение „Н.К.Ч.Ч.– България“, с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к.“*********,  и Сдружение „С.К.Д.– СКД“, с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, ул.“*******, срещу Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Б.Р.Ф.ПО К.“ , с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, бул*******, като взети в нарушение на закона  и Устава на „Б.Р.Ф.ПО К.“  решенията на общото събрание на сдружението от 06.03.2021г. -  за приемане на финансовите отчети на „Б.Р.Ф.ПО К.“   за 2019г. и 2020г., както и правата и задълженията на „Б.Р.Ф.ПО К.“, произтичащи от членството в Международната федерация по кинология (FCI), като неин пълноправен член, да бъдат прехвърлени на „Българска национална федерация по кинология“.

 

   ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Б.Р.Ф.ПО К.“ , с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, бул*******,  да заплати на Сдружение „Б.К.К.Д.“, с ЕИК ******* и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Илинден“, ж.к.“*******, ап. 1, Сдружение „Н.К.Р.-НКР“, с ЕИК*******и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Студентски“ бул.“*******Сдружение „Н.К.Ч.Ч.– България“, с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к.“*********,  и Сдружение „С.К.Д.– СКД“, с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, ул.“*******, сума от по 280 лева (двеста и осемдесет лева) на всяко от сдруженията, разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.     

 

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – гр. София в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                                               

 

 

                                                                                  Съдия: