Разпореждане по дело №22233/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 64612
Дата: 26 май 2023 г. (в сила от 26 май 2023 г.)
Съдия: Лилия Иванова Митева
Дело: 20231110122233
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 28 април 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 64612
гр. София, 26.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 118 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ЛИЛИЯ ИВ. МИТЕВА
като разгледа докладваното от ЛИЛИЯ ИВ. МИТЕВА Частно гражданско
дело № 20231110122233 по описа за 2023 година
РАЗПОРЕДИ:
УКАЗВА на заявителя в тридневен срок:
1. Да посочи как са формирани претендираните със заявлението суми и какви отделни
вземания включват /конкретно от вноски с какъв месечен размер, респективно за какви
конкретни задължения към ЕС/, включително да посочи основанието, от което твърди
да е възникнало в тежест на длъжника задължение за заплащане на сумите в полза на
етажната собственост и да представи решенията на Общото събрание на етажната
собственост, чието изпълнение се търси с оглед разпоредбата на чл. 38, ал. 2 ЗУЕС в
случай, че твърди вземанията да са възникнали въз основа на такива решения; 2.
2. Да представи доказателства за представителна власт по отношение на „ВМ“ ЕООД,
тъй като представеният договор за услуга е изтекъл към датата на заявлението, и е
сключен от лице, за което не са налице доказателства да е представител на ЕС;
3. да индивидуализира самостоятелния обект, чиито собственик е длъжника;
4. да индивидуализира длъжника с три имена и ЕГН;
5. да заплати държавна такса за производството в размер на 25 лева и да представи
доказателства за това.
ПРЕДУПРЕЖДАВА заявителя, че при неизпълнение на указанията заявлението ще бъде
отхвърлено.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1