Определение по дело №247/2022 на Софийски окръжен съд

Номер на акта: 297
Дата: 9 май 2022 г. (в сила от 9 май 2022 г.)
Съдия: Светослав Николаев Николов
Дело: 20221800500247
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 18 април 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 297
гр. София, 09.05.2022 г.
СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, I ВЪЗЗИВЕН ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в закрито заседание на девети май през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:
Председател:Дора Д. Михайлова
Членове:Росина Н. Дончева

Светослав Н. Н.
като разгледа докладваното от Светослав Н. Н. Въззивно частно гражданско
дело № 20221800500247 по описа за 2022 година
Образувано по частна жалба на ДСИ при СИС към РС – гр. Пирдоп
срещу определение от 25 март 2022 г. на съдия по вписванията при Районен
съд – гр. Пирдоп, с което се отказва издаване на удостоверение за вещни
тежести относно имот с идентификатор 38558.16.683 по КККР на гр. К.,
заявено с искане вх. № 59/01.03.2022 година.
Отправя се искане за отмяна на обжалваното определение на СВ, като
му бъде дадени указания за издаването на удостоверение за тежести за имот
нива находящ се в м.“С.“ с площ от 20.676 дка, девета категория,
съставляваща имот 102051/по КВС/, в землището на гр. К., с ЕКНМ 38558,
който е идентичен с имот 38558.16.683 по действащата КК, одобрена със
заповед РД-18-17/14.05.2007 г.
Съдът, като обсъди доводите на молителя и доказателствата по делото,
приема за установено следното:
Производството пред Служба по вписванията при РС – гр. Пирдоп е
образувано по искане на ДСИ към РС – гр. Пирдоп за издаване на основание
чл. 431, ал. 3 ГПК на удостоверение за вещни тежести за четири недвижими
имота, както следва:
1. Ливада в местност „Т.л.“ с площ от 2.409 дка, седма категория,
съставляваща имот 034020/по КВС/, в землището на гр. К. с ЕКНМ38558,
който е идентичен с имот 38558.11.207 по действащата КК, одобрена със
заповед РД-18-17/14.05.2007 г.
2. Ливада в местност “Г.“, с площ 1.115 дка, седма категория, съставляваща
1
имот 062099/по КВС/, в землището на гр. К. с ЕКНМ38558, който е
идентичен с имот 38558.11.112 по действащата КК, одобрена със заповед
РД-18-17/14.05.2007 г.
3. Нива в местност “С.“ с площ от 20.676 дка, девета категория,
съставляваща имот 102051/по КВС/, в землището на гр. К. с ЕКНМ
38558, който е идентичен с имот 38558.16.683 по действащата КК,
одобрена със заповед РД-18-17/14.05.2007 г.
4. Нива в местност „К. 2“, с площ от 3,804 дка, съставляваща имот
№108017 по картата на землището на гр. К. при граници/съседи/: имот
000346- полски път на Община К.“, имот №1080180 пустееща
необработена земя на Община К., имот №108019- нива на наследниците
на Б. Д. Л., имот №108016-изоставена нива на наследниците на Р. П. К. и
имот №000349- полски път на Община К., за който имот съгласно
КККРС на гр. К., одобрени със заповед РД- 18-17/15.05.2007г. на
Изпълнителния директор на АК, съставлява поземлен имот с
идентификатор 38558.12.245, с адрес на поземления имот: гр. К.,
местността „К.-2“, с площ от 3803 кв.м., с трайно предназначение на
територията- земеделска, с начина на трайно ползване- нива, с номер по
предходен план 108017, парцел 17, при съседи:38558.12.244,
38558.12.208, 38558.12.293, 38558.12.225, 38558.12.153.
Имотите са изнесени на публична продан по силата на влязло в сила
съдебно решение, съсобственост между индивидуализирани с три имена, ЕГН
и адреси на общо 47 съделителя.
В искането всеки от имотите е описан с граници, номер по КВС и е
посочен идентификаторът му съгласно КККР.
Към молбата са представени доказателства за платена държавна такса, 4
бр. скици на имотите и нотариален акт № 14/1998 година. Част от преписката
е и изпълнителен лист от 14 юли 2021 г., издаден по гр. д. № 328/2017 г. по
описа на РС – гр. Пирдоп, чийто предмет са именно имотите, за които е
поискано и издаване на удостоверение за тежести.
За да постанови обжалваното определение, съдията по вписванията
приел, че сезиралият го орган не е изпълнил указанията, дадени с
разпореждане от 1 март 2022 г. както следва :
1. да уточни и конкретизира период за осъществяване на проверка за
издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания
досежно заявения имот предмет на проверката, съобр. чл.45 б. „в“ ПВ,
като съобрази, че за съдебния район на РС- Пирдоп няма въведен имотен
2
регистър съобр. чл.73 ЗКИР, а вписванията се осъществяват по реда на
чл.74 ЗКИР.
2. Да се представи доказателства за идентичност на нива в м.“С.“ с площ от
20.676 дка, девета категория, съставляваща имот 102051/по КВС/ в
землището на гр. К. с ЕКНМ 38558 с поземлен имот с идентификатор
38558.16.683 по действащата КК съобр. приложен по преписката скица с
№15-785570-19.07.2021г., издадена от СГКК- София област.
3. Да уточни и конкретизира в какво се състои правната връзка между
лицата посочени за проверка в заявление под т.1,2,3,4,8,9, 11, 16, 17, 18,
19, 20, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46 и лицата
изброени за носители на вещни права върху имота предмет на
проверката, съобразно доказателствения акт и приложената скица, а
именно посочените по т.1, 2, 11, 12 13-18, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 33-36 от
скица скица с №15-785570-19.07.2021г., като ангажира доказателства за
наличие на такава.
4. Да представи доказателства за удостоверяващи прякото праводателство
спрямо посочените по предходната точка лица, изброени в заявлението с
всяко едно от лицата: Ц. И. Д., Х. П. К., К. Н. К., К. Н. К., П. Г. К., Г. А.
Н., Н. П. Н., С. П. Н., М. К. Н., К. Т. К.а, Н. П. К.а, М. Н. Г.а, Т. И.а К., Л.
Н.а Д., З. И. К., Н. С. С., Р. С. Г. и М. И.а С., изборени за носители на
вещни права върху имота предмет на проверка, актуални към датата
01.03.2022г. В случай на несъответствие между данните за лицата е
поискано да се ангажират доказателства за идентичността на лицата с
различни имена.
5. Да се представи доказателства за идентичността на лице с различни
имена, относно лицето С. И.а Ш., ЕГН**********, посочена в т.47 и С.
И. Ш./посочена в скицата/ и Н. Т. К., ЕХН********** и Н. Т. К./т.20 от
скицата/.
6. Да се представят всички вписани актове, от които се черпят вещни права
върху имота, които имат отношение към заявения период, като отново в
случай, че са налице несъответствия е следвало да се ангажират
доказателства за идентичност.
Въз основа на така установеното съдът прие следното от правна
страна:
Удостоверение за наличие или липса на тежести за определен недвижим
3
имот, за определено лице или за определен период, указан от лицето, по
молба на което се издава удостоверението, се издава на основание чл. 45
Правилник за вписванията. В това удостоверение следва точно да бъдат
посочени данните за имота, респ. лицето, за което се отнася справката.
Удостоверението от съдията по вписванията се издава все още след справка в
книгите за вписванията за един недвижим имот по персоналната партидата на
посоченото лице при липса на имотен регистър. Справка по партидата на
имота може да бъде извършена, само ако в съответния регион има имотният
регистър и реалната система е факт. Издаването на удостоверение за наличие
или липса на тежести представлява нотариално удостоверяване (чл. 569, т. 7
ГПК), чиято доказателствена функция изисква същото да бъде в максимална
степен достоверно. В случая описанието на имота, за който е поискано
издаване на удостоверение, е съобразено с изискването на чл. 6, ал. 3 от
Правилника за вписванията – то е извършено съобразно данните по чл. 60, т.
1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и е придружено с прилагане на
скица- копие от кадастралната карта (изр. 2 на първата цитирана разпоредба
във вр. чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР ). Цитираната от съдията по вписванията
съдебна практика е неотносима към преписката, която е следвало да реши,
тъй като в настоящия случай идентичността на имота по КК и КВС е
установена с влязло в сила съдебно решение, въз основа на което е издаден и
изпълнителният лист. Вярна е поддържаната от съдията по вписванията теза,
че при подаване на заявление за издаване на удостоверение за вписвания,
отбелязвания и заличавания за тежести и права, което се издава за определен
имот, индивидуализиран по различен начин в представените към искането
документи, е необходимо да бъдат приложени доказателства за неговата
идентичност (скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната
карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения, копия от данни и
материали и други), които позволяват нейното установяване, защото съдията
по вписванията не разполага с възможност да извършва проверка на
идентичността, като събира доказателства в тази насока.
В случая обаче тази идентичност е установена с влязлото в сила
делбено решение, поради което пречки да бъде предоставена исканата от
ДСИ информация не съществува.
С оглед изложеното обжалваното определение следва да се отмени, а
делото – да се върне на съдията по вписванията с указания за издаване на
удостоверение за липса или наличие на вещни тежести по отношение на
заявения имот.
Така мотивиран, Софийски окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение от 25 март 2022 г. на съдия по вписванията при
РС – гр. Пирдоп, с което е отказано издаване на удостоверение за наличие или
липса на тежести по смисъла на чл. 569, т. 7 ГПК относно имот с
4
идентификатор 38558.16.683 по КККР на гр. К., заявено с искане вх. №
59/01.03.2022 година.
ВРЪЩА делото съдия по вписванията при РС – гр. Пирдоп за издаване
на удостоверение съобразно резултата от проверката.
Определението е окончателно.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
5