Решение по дело №882/2021 на Софийски градски съд

Номер на акта: 13
Дата: 25 май 2021 г. (в сила от 25 май 2021 г.)
Съдия: Жаклин Димитрова Петрова Комитова
Дело: 20211100900882
Тип на делото: Частно търговско дело
Дата на образуване: 20 май 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 13
гр. 1000 София , 25.05.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-9 в закрито заседание на двадесет и
пети май, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Жаклин Д. Петрова Комитова
като разгледа докладваното от Жаклин Д. Петрова Комитова Частно
търговско дело № 20211100900882 по описа за 2021 година
И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:
ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 1 ИЗР. ВТОРО ОТ ЗЮЛНЦ.
Образувано е по молба на „Е.М.“ ЕООД, ЕИК ********* представлявано от
управителя Р. М.-Т., в качеството на оправомощен представител на Инициативен
комитет от свое име и от името на: „ЕОС С.“ ЕООД, ЕИК *********, представлявано
от управителя Р. М.-Т. „ОТП Ф. БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *********, представлявано
от Изпълнителния директор И.Г.Д.-М.; „Ф.И.“ ЕАД, ЕИК *********, представлявано от
Изпълнителния директор Л.К.Д.; „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД,
ЕИК *********, представлявано от Изпълнителния директор Д.Б. Б. и "МОСТ Ф.М." АД,
ЕИК *********, представлявано от Изпълнителния директор В. Ю.Б., като членове на
СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА „АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ
АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ“, ЕИК *********, ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ“,
ЕИК *********, което да се проведе на 22.07.2021 г. от 16 часа на адреса на управление
на Сдружението, а именно гр. София, ж.к. ********* ********* сграда „Матрикс Тауър“,
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен финансов отчет на АКАБГ за 2019г. и 2020г., потвърждение за
възлагането му на избран одитор и освобождаване на УС от отговорност.
2. Преглед и насоки за дейността на АКАБГ през 2021г.
3. Приемане на бюджет за 2021 г. и определяне на членски внос.
4. Гласуване на промяна на наименованието на АКАБГ и промяна на съответните
членове от Устава, в тази връзка.
1
5. Гласуване на промяна на чл. 24 от Устава на АКАБГ като кръгът на лицата, имащи
право да бъдат избирани за членове на Управителния съвет се разшири с лица,
отговарящи на изискванията на чл. 30 ал. 1 предложение първо и второ от ЗЮЛНЦ.
6. Гласуване на промяна на чл. 20 ал. 2 от Устава.
7. Гласуване на корекция на техническа грешка в номерацията на Устава - изменение на
номерацията на дублираните разпоредби на чл. 17 в Устава на чл. 17а и чл. 176.
8. Гласуване на промени в чл. 17а ал. 2, чл. 18, чл. 23 и чл. 30 от Устава.
9. Освобождаване на членове на Управителния съвет на АКАБГ.
10. Избор на нови членове на Управителния съвет на АКАБГ.
11. Разни;
Съдът намира следното:
Съгласно чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ Общо събрание на сдружение с нестопанска цел се
свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от
членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен
срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда
по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или
натоварено от тях лице.
С искането, по повод на което е образувано настоящото дело, са представени
доказателства, от които се установява, че молителите – „Е.М.“ ЕООД, ЕИК *********
„ЕОС С.“ ЕООД, ЕИК *********, „ОТП Ф. БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *********, „Ф.И.“
ЕАД, ЕИК *********, „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, ЕИК
********* и "МОСТ Ф.М." АД, ЕИК *********, са членове на сдружението. Съгласно чл.
14 ал.1 вр. чл. чл.15 от Устава същите имат статут на пълноправни членове, поради което
разполагат с всички права по чл.17 от Устава.
Съгласно Протокол от 27.04.2021 г. така изброените дружества, в качеството им на
Инициативен комитет, са приели единодушно решение за подаване на искане пред СГС за
свикване на Общо събрание на сдружението, като е назначен – „Е.М.“ ЕООД чрез
представляващия го Управител Р. М.-Т., да предприеме всички необходими правни и
фактически действия по свикване на ОС и разпращане на покани до всички членове на
сдружението.
Видно от Актуалния Списък на членовете на сдружението, подписан от Председателя
на УС, общият брой на пълноправните членове на АСОЦИАЦИЯТА НА КОЛЕКТОРСКИТЕ
АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ са 12 дружества.
Представено е Искане, отправено до Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА НА
КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ да бъде свикано Общо събрание на
сдружението, като е посочен час, място и дневният ред, при който събранието да бъде
проведено. Същото е подписано от дружествата–молители в настоящото производство и е
връчено на Председателя на УС на Асоциацията. Така посочените дружества (6 на брой
пълноправни членове) са повече от една трета от членовете на сдружението. Искането за
свикване на ОС е надлежно връчено на Председателя на УС на 26.03.2021 г., който съгласно
чл. 37 ал.1 от Устава на сдружението е негов представляващ и изпълнява изпълнителна и
оперативно-разпоредителна дейност.
Видно от изявлението на в Протокола от 27.04.2021 г. , до тази дата не не е получена
покана за свикване на ОС на сдружението съгласно изискванията на Устава.
С оглед така установеното от фактическа страна, съдът намира, че направеното искане
за свикване на ОС е допустимо и основателно. Налице са фактическите основания,
установени в чл. 26, ал. 1, изр. второ от ЗЮЛНЦ - Управителният съвет на сдружението не е
свикал Общо събрание в едномесечен срок съгласно чл.20 ал.1 от Устава, след като с Покана
2
от 26.03.2021 г. повече от 1/3 от членовете на сдружението са поискали свикване на
извънредно Общо събрание, поради което същото следва да бъде свикано от Съда.
Нещо повече, видно от ангажираните писмени доказателства и служебната справка в
ТРРЮЛНЦ, трима от членовете на УС (физически лица) са загубили качеството си на
законни представители на членове на Сдружението по смисъла на чл. 24, ал. 3 от Устава на
Сдружението, поради което УС е останал да действа в състав от двама членове. Същият
обаче не може да упражнява правомощията си съгласно изискването на чл. 30, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ за минимум 3 лица, които да действат в управителния орган на ЮЛНЦ. В тази
връзка е Решение № 248/26.04.2021 г. на САС, ТО, 3 състав по т.д. № 147/2021 г., с което е
потвърдено Решение на СГС, VІ-54 състав, по т.д. № 2185/2020 г., с което е оставено без
уважение жалбата на сдружение Асоциация на колекторските агенции в България срещу
отказ на Агенцията по вписванията № 2020110214146/03.11.2020 г. за вписване на нов УС,
тъй като свиканото Общо събрание на сдружението е било нередовно поради липса на
валидно прието решение на УС, който е действал в състав от двама члена.
С постановяване на акта за свикване на Общото събрание правомощията на съда в
охранителното производство по чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ се изчерпват, като действията по
разгласяване на дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание е
задължение на молителя, съобразно установеното в Устава на сдружението – чл.20 ал.2 от
него, и императивните норми на ЗЮЛНЦ.
Водим от горното и на основание чл. 26, ал. 1, изр.2 от ЗЮЛНЦ, СЪДЪТ
РЕШИ:
СВИКВА на основание чл. 26, ал. 1, изр.2 от ЗЮЛНЦ, по искане на повече от една
трета от членовете на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ
В БЪЛГАРИЯ“, ЕИК ********* - юридическо лице с нестопанска цел за извършване на
дейност в частна полза, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ж.к.
„********* ********* сграда „Матрикс Тауър“, ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на
22.07.2021 г. от 16.00 ч. което да се проведе на адреса на управление на сдружението -
гр. София, ж.к. „********* ********* сграда „Матрикс Тауър“, ПРИ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен финансов отчет на АКАБГ за 2019 г. и 2020 г., потвърждение за
възлагането му на избран одитор и освобождаване на УС от отговорност.
2. Преглед и насоки за дейността на АКАБГ през 2021 г.
3. Приемане на бюджет за 2021 г. и определяне на членски внос.
4. Гласуване на промяна на наименованието на АКАБГ и промяна на съответните
членове от Устава, в тази връзка.
5. Гласуване на промяна на чл. 24 от Устава на АКАБГ като кръгът на лицата, имащи
право да бъдат избирани за членове на Управителния съвет се разшири с лица,
отговарящи на изискванията на чл. 30 ал. 1 предложение първо и второ от ЗЮЛНЦ.
6. Гласуване на промяна на чл. 20 ал. 2 от Устава.
7. Гласуване на корекция на техническа грешка в номерацията на Устава - изменение на
номерацията на дублираните разпоредби на чл. 17 в Устава на чл. 17а и чл. 176.
8. Гласуване на промени в чл. 17а ал. 2, чл. 18, чл. 23 и чл. 30 от Устава.
9. Освобождаване на членове на Управителния съвет на АКАБГ.
10. Избор на нови членове на Управителния съвет на АКАБГ.
11. Разни;
3
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
4