Определение по дело №46/2023 на Окръжен съд - Добрич

Номер на акта: 99
Дата: 6 февруари 2023 г. (в сила от 6 февруари 2023 г.)
Съдия: Жечка Николова Маргенова Томова
Дело: 20233200500046
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 17 януари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 99
гр. гр. Добрич, 06.02.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ в закрито заседание на шести февруари
през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Галина Д. Жечева
Членове:Жечка Н. Маргенова Томова

Станимир Т. Ангелов
като разгледа докладваното от Жечка Н. Маргенова Томова Въззивно частно
гражданско дело № 20233200500046 по описа за 2023 година
намира следното :
Производството е по реда на гл.ХХІ , чл.274 и сл., вр.чл.577 от ГПК.
Образувано е по частна жалба вх.№26/10.01.2023г./по регистър та СлВп-
Каварна/от ЧСИ И. Г. К. с рег.№907 КЧСИ с район на действие ОС-Пловдив,
срещу определение №26/10.12.2022г. на съдия по вписванията при Агенция
по вписванията – РС гр.Каварна, с което е отказано вписването на възбрана
върху недвижим имот-жилищна сграда-къща А 20, изградена в УПИ
№049010, 049011-І по ПУП на гр.Каварна, по искане вх.
№2931/20.12.2022г.на ЧСИ И. Г. К. с рег.№907 КЧСИ с район на действие
ОС-Пловдив.
Жалбоподателят счита отказа за неправилен и незаконосъобразен с
доводи, свеждащи се до необоснованост на отказа поради неприложимост на
изискването на чл.77, ал.3 от ЗКИР и наличие на предпоставките на ПВ за
извършване на исканото вписване. Заявено е искане за отмяна на отказа и
постановяване на вписването на възбраната.
Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира за
установено следното от фактическа и правна страна:
Обжалваният съдебен акт- определение №26/20.12.202г. на съдия по
вписванията в Районен съд –Каварна, е връчен на жалбоподателя на
05.01.2023г. , при което жалбата е подадена в срока по чл.275, ал.1 от ГПК,
от страна в производството, с право и интерес да обжалва отказа на съдията
1
по вписване, с оглед на което е допустима. Разгледана по същество частната
жалба е и основателна.
С искане за вписване вх.№2931/20.12.2022г. ЧСИ И. Г. К. с рег.№907
КЧСИ с район на действие ОС-Пловдив, е поискал на основание чл.449, ал.2
от ГПК във вр.чл.26 от ПВ вписване на възбрана върху жилищна сграда-къща
А 20, изградена в УПИ №049010, 049011-І по ПУП на гр.Каварна върху който
имот е насочено изпълнението по изп.д.№20229070400364 за събиране на
вземане на взискателите ТД НАП Пловдив и П.Т. по изпълнителен лист лист
№6870/24.11.2022г., издаден от РС-Пловдив по ч.гр.д.№13464/2022г. срещу
длъжника Б.Т., в общ размер от 139 487.34лева.
Искането има изискуемото по чл.26 от ПВ съдържание -съдържа
описание на имота, който се поставя под възбрана съгласно чл. 6, ал. 1, буква
"в" вида / местонахождението, номера на имота, застроената площ/; данните
по в чл. 6, ал. 1, буква "а" за взискателите и длъжника/имена, ЕГН/ЕИК,
адреси/; размера на сумата, номера на изпълнителното дело,датата на
изпълнителния лист и от кой съд е издаден. Внесена е изискуемата държавна
такса.
По данни от обжалваното определение от 20.12.2022г., съдията по
вписвания е отказал вписване поради липса на представена актуална
скица/схема/-копие от кадастрална карта или справка от електронния
регистър на АГКК съобразно чл.77, ал.3 от ЗКИР.
Касае се за производство по вписване на възбрана, правилата за което
са уредени в глава V, чл. 23 - 32 от ПВ. Няма основание за прилагане
правилата на ЗКИР за вписване в имотния регистър след като няма заповед
по чл. 73 от ЗКИР на Министъра на правосъдието за въвеждането на имотния
регистър в съдебния район на РС-Каварна, ако и със Заповед № ЛС-04-
67/01.02.2006 г., обн. ДВ, бр.16/21.02.2006 г. по чл.70 от ЗКИР на Министъра
на правосъдието да е открито производство по създаване на такъв ,т.е.
понастоящем не е въведен имотен регистър по предвидения в ЗКИР ред в
съдебния район на РС-Каварна/както и в нито един съдебен район в страната/.
Изрично е разпоредено с нормата на чл. 74 от ЗКИР, че до обнародването на
заповедта по чл. 73 вписванията да се извършват по досегашния ред. При това
положение в случая приложима е норма на чл. 26 от ПВ, а тя изисква
искането на съдебния изпълнител за вписване на възбрана да бъде направено
2
в писмо в два екземпляра, съдържащо данните по чл. 24, т.а-в от ПВ -
описание на имота, съобразно чл. 6, ал. 1, б. "в" ПВ, данните по чл. 6, ал. 1, б.
"а" ПВ относно кредитора и длъжника, размера на сумата за обезпечаване, на
която се налага възбраната, номера на изпълнителното дело, датата на
изпълнителния лист и от кой съд е издаден. Тези изисквания са изпълнени. В
нормата на чл.26 от ПВ липсва препращане към разпоредбата на чл. 6, ал.3
ПВ, според която, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена
кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1
- 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като към акта се прилага
скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, или нотариално удостоверени преписи от
такива, с цел удостоверяване на тези данни . Нещо повече, с разпоредбата на
чл.6, ал. 4 от Правилника за вписване изискване на чл.6, ал.3 от ПВ изрично е
изключено при вписвания, отбелязвания и заличавания по чл. 11, 17, 18, 19,
22, чл. 22а, ал. 1 и 3, чл. 23, 24, 25, 26 и 31. Следователно, при вписване на
възбрана, независимо дали имотът се намира в район с одобрена кадастрална
карта, съгласно нормата на чл. 6, ал.4 от ПВ не се прилага нито изискването
за описание на имота с данните по чл. 60, т. 1-7 ЗКИР, нито изискването за
представянето на кадастрална скица/схема, удостоверяваща същите данни.
При действащата система на вписванията съдията по вписванията дължи
проверка в рамките, установени от Правилника за вписванията и след като са
изпълнени условията на чл.26 от ПВ следва да извърши исканото вписване.
Отказът за вписване следва да бъде отменен, а преписката да бъде
върната на Служба по вписванията Каварна за извършване на исканото
вписване.
Мотивиран от горното, Добричкият районен съд

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение №26/10.12.2022г. на съдия по вписванията при
Агенция по вписванията – РС гр.Каварна, с което е отказано вписването на
възбрана върху недвижим имот-жилищна сграда-къща А 20, изградена в УПИ
№049010, 049011-І по ПУП на гр.Каварна по искане вх.№2931/20.12.2022г.на
ЧСИ И. Г. К. с рег.№907 КЧСИ с район на действие ОС-Пловдив.
3
Връща преписката на съдията по вписванията при Агенция по
вписванията – РС гр.Каварна за извършване на вписване на възбрана по
искане вх.№2931/20.12.2022г.на ЧСИ И. Г. К. с рег.№907 КЧСИ с район на
действие ОС-Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
4