Решение по дело №154/2023 на Районен съд - Червен бряг

Номер на акта: 93
Дата: 18 март 2023 г.
Съдия: Йохан Мирославов Дженов
Дело: 20234440100154
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 14 февруари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 93
гр. Червен бряг, 18.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ, ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в публично заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и трета
година в следния състав:
Председател:Йохан М. Дженов
при участието на секретаря ВЕСЕЛКА ИВ. ВЕЛЧЕВА
като разгледа докладваното от Йохан М. Дженов Гражданско дело №
20234440100154 по описа за 2023 година
на Червенобрежки Районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе
взе предвид следното: Производството е по чл.28 ал.1 вр. чл. 30 и чл. 26 от Закона за
закрила на детето
Пред съда е представена молба от Дирекция “Социално подпомагане”, отдел “Закрила на
детето” гр. Червен бряг, в която на основание чл.28, във вр. с чл.26 от Закона за закрила на
детето е направено искане съдът да постанови решение, с което на осн. чл. 28 вр. с чл. 26 от
ЗЗДетето да продължи настаняването на малолетния Я. З. С., с ЕГН ********** в
приемното семейство на Д. Г. Й., с ЕГН ********** с адрес ................ за срок от една година
или до промяна на обстоятелствата, наложили настаняването. Иска се съдът да се произнесе
и че при нужда детето може да ползва заместваща приемна грижа. Приложени са следните
писмени доказателства: Заверено копие на Заповед № ЗД/Д-ЕН-ЧБ-005/01.02.2023 г. на
Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Червен бряг; социален доклад;
заверено копие на дубликат на удостоверение зараждане от 17.10.2019 г.; Решение №
2/12.01.2022 г. на РС Червен бряг.
Съдът намира, че е сезиран в рамките на производство по чл. 28, вр. чл. 26 от Закона за
закрила на детето с иск да продължи настаняването на детето Я. З. С., с ЕГН ********** в
приемното семейство на Д. Г. Й., с ЕГН ********** с адрес ................ за срок от една година
или до промяна на обстоятелствата, наложили настаняването, като съдът допусне при нужда
детето да ползва заместваща приемна грижа. В молбата се твърди, че майката на детето е З.
С. А., с ЕГН ********** с постоянен адрес ................ и настоящ в ................, а бащата на
детето е неизвестен по у-ние за раждане. З. А. не е търсила детето от предишното
настаняване и не се е интересувала от него. Детето Я. С. е настанено в професионално
1
приемно семейство на Д. Г. Й., с ЕГН ********** с Решение № 2/12.01.2022 г. на РС Червен
бряг за срок от една година. Невъзможността за реинтеграция в биологичното семейството е
мотивирала социалните работници да предприемат последваща мярка за закрила спрямо
малолетния. Поради изтичане срока на съдебното решение и становище на ОЗД – Червен
бряг, че на този етап няма възможност за реинтеграция на детето, с адм. Заповед № ЗД/Д-
ЕН-ЧБ-005/01.02.2023 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Червен
бряг е извършено настаняване на детето Я. С. в професионално семейство, което е полагало
грижи за малолетния. Същото е утвърдено като професионално приемно семейство и
подходящо за настаняване на едно дете, на възраст от 12-13 години.
Молителят Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Червен бряг редовно призована в
съдебно заседание се представлява от социалния работник ................, която поддържа
молбата.
Районна прокуратура – гр. Плевен – ТО – Червен бряг – редовно призована не се
представлява и не взема становище.
Заинтересована страна Д. Г. Й. – редовно призована в съдебно заседание се явява лично.
Заинтересована страна З. С. А. – редовно призована не се явява.
Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната
съвкупност и по вътрешно убеждение съгласно чл.235, ал.2 от ГПК, прие за установено
следното: От приетите от съда писмени доказателства се установява, че Я. С. е дете в риск
по смисъла на Закона за закрила на детето и престоя му в приемното семейство се отразява
изключително благоприятно по отношение на неговото психично и физическо развитие.
Детето се е адаптирало, изградило е близки взаимоотношения с приемния родител. Не
проявява индикации за отклонения. Видно от социалния доклад е, че бащата е неизвестен,
майката не може да се справя с отглеждането на детето, същата не може да осигури на
детето защитена и безопасна реда за отглеждането му. Няма възможност за задоволяване на
основните му жизнени потребности. Детето е привързано към Д. Й., при която е настанено.
С оглед задоволяване основните му потребности – режим на хранене съобразен с възрастта,
осигуряване на позитивна подкрепяща среда и изграждане в него на чувство за сигурност и
спокойствие, Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Червен бряг е приел, че
настаняването в професионално приемно семейство на Д. Г. Й., с ЕГН ********** с адрес
................ се явява най-подходящата мярка за правилното обгрижване, израстване и
отглеждане на малолетното дете Я. З. С. и е издал заповед по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона
за закрила на детето до произнасяне на съда с решение.
При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна
страна: Съгласно т. 1 на чл. 3 от Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на
20.11.1989 г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.,
в сила от 3.07.1991 г. и съставляваща част от законодателството ни, висшите интереси на
детето са "... първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата,
независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално
подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи". В унисон с
тази уредба е и нормата на чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето, прогласяваща
2
правото на всяко дете на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и
социално развитие и на защита на неговите права и интереси. Безспорно е установено от
доказателствата по делото, че поведението на родителя и близките на малолетния Я. З. С.
създават реална опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено,
интелектуално и социално развитие, и то представляват "дете в риск" по смисъла на § 1, т.
11, б. "в" от Допълнителната разпоредба на ЗЗДетето. Посредством предприетата мярка /чл.
4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД/ се постига целта на закона да бъдат защитени интересите на децата и
тяхното психическо и физическо здраве. В случая административният орган е преценил, че
са изчерпани възможностите за оставането на децата в семейна среда, и е пристъпил към
настаняването им в дома на приемен родител, с цел защита на висшите интереси на децата,
които имат приоритет пред желанията или интересите на родителите. В конкретния случай
са налице предпоставките на чл.25, ал.1, т.1 и т.2 ЗЗД. Съгласно тази разпоредба може да
бъде настанено дете извън семейството, чийто родители са починали или без основателна
причина трайно не полагат грижи за него. Мерките за закрила са визирани в чл.4 от закона,
като съдът при определяне на адекватната мярка следва да отчете нуждите и интереса на
детето. В правомощията на съда е да определи мярка "настаняване в семейство на роднини
или близки", "приемно семейство" или "настаняване в специализирана институция", но след
като извърши преценка дали са предприети други мерки, които са се оказали безрезултатни.
Съдът приема, че с оглед законодателните изисквания, охрана интересите на детето и
изследване на настъпването на промени в поведението му, адекватен срок за настаняване на
детето е една година. Поради това съдът намира, че следва да настани малолетния Я. З. С. в
професионално приемно семейство на Д. Г. Й., с ЕГН ********** с адрес ................ за срок
от една година или до промяна на обстоятелствата, наложили настаняването. Искането за
предоставяне на услугата, заместваща приемна грижа също е основателно и следва да се
уважи. Същото е основано на необходимост от нарочно произнасяне на съда в тази посока
по смисъла на чл. 20, ал.4, т.3 от ППЗЗД, съобразно процесите на развитие на детето, както и
отношенията му с приемащите го за отглеждане. Тъй като е налице постоянен контрол на
молителя в тази посока е наложително, с цел бързина на регулиране на проблеми в
отношенията да му се даде възможност в кръга от неговата компетентност да замести
грижата по отношение на децата без да преминава през съдебна процедура по смисъла на чл.
30а от ЗЗДетето. Воден от горното и на основание чл.28, ал.1 от Закона за закрила на детето,
съдът
РЕШИ:
На осн. чл.28 вр. с чл.26 от ЗЗД ВЗЕМА МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА „настаняване в
професионално приемно семейство” по отношение на Я. З. С., с ЕГН ********** и го
НАСТАНЯВА в професионално приемно семейство на Д. Г. Й., с ЕГН ********** с адрес
................ за срок от една година или до промяна на обстоятелствата, наложили
настаняването.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.20 от „Наредбата за условията и реда за
3
кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях”
възможност детето Я. З. С., с ЕГН ********** да ползва „заместваща приемна грижа” при
условията за ползване на тази грижа съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето през периодите, в които за професионалните приемни родители са възникнали
извънредни обстоятелства, непозволяващи им да полагат грижи за децата.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 28, ал. 4 от Закона за
закрила на детето.
Решението подлежи на обжалване и протест в едноседмичен срок от съобщението до
страните, че е изготвено пред Плевенски окръжен съд.
Съдия при Районен съд – Червен Бряг: _______________________
4