Разпореждане по дело №15480/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 2 април 2024 г.
Съдия: Радослав Руменов Ангелов
Дело: 20231110115480
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 27 март 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48878
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 26 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ
като разгледа докладваното от РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ Гражданско дело
№ 20231110115480 по описа за 2023 година
РАЗПОРЕДИ:
ДА СЕ ИЗДАДАТ заверени преписи от решението, след представяне на документ по чл.23
ТДТССГПК.
Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1