Разпореждане по дело №1551/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 22756
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Димитър Георгиев Цончев
Дело: 20241110101551
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 10 януари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 22756
гр. София, 09.02.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 80 СЪСТАВ, в закрито заседание на
девети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ДИМИТЪР Г. ЦОНЧЕВ
като разгледа докладваното от ДИМИТЪР Г. ЦОНЧЕВ Гражданско дело №
20241110101551 по описа за 2024 година
Производството е по чл. 129 ГПК.
Като се запозна с молбата за защита намира и задължителните указания,
дадени с Определение № 1037/23.01.2024 г по ВЧГД № 735/2024 г. на СГС,
намира, че не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗЗДН, поради
което на молителката следва да бъдат дадени указания и да бъдат указани
последиците от неизпълнението им в срок.
Ето защо и на основание § 1 ЗР на ЗЗДН вр. чл. 129, ал. 2 ГПК съдът
РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ молба за защита от домашно насилие.
УКАЗВА на молителя, че следва в едноседмичен срок от съобщението
да конкретизира твърденията си относно обстоятелствата, при които е
извършен описаният в молбата акт на насилие от 09.01.2024 г., като:
1. Посочи дали Явор Стоянов е лице, с което С. К. се намира или е бил
във фактическо съпружеско съжителство или в интимна
връзка;
2. посочи къде в училището е извършен акта, какви са действията, които
е извършила ответницата С. К. по отношение на Р. Т. като се опише
конкретно по какъв начин се твърди, че тя го е малтретирала (с какви
действия). Посочи имали ли е очевидци на деянието и техните имена, ако са й
1
известни. Ако се твърди, че е осъществила физическо насилие спрямо него
чрез посредственото извършителство на Явор Стоянов или в съучастие с него,
да конкретизира действия какви действия се твърди, че е осъществила С. К.,
за да мотивира Янко Стоянов да упражни физическо насилие спрямо Р. Т.,
както да се посочи всеки конкретен акт на физическо насилие, за който се
твърди, че С. К. е мотивирала или подбудила Янко Стоянов да осъществи
спрямо Р. Т..
УКАЗВА на молителя, че при неизпълнение на дадените указания в
срок, молбата за защита ще бъде върната.
Препис от разпореждането да се връчи на молителя.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2