Решение по дело №2403/2020 на Административен съд - Пловдив

Номер на акта: 2303
Дата: 14 декември 2020 г.
Съдия: Дичо Иванов Дичев
Дело: 20207180702403
Тип на делото: Касационно административно наказателно дело
Дата на образуване: 25 септември 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е №2303/14.12.2020г.

гр. Пловдив, 14.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Пловдив, ХХ състав, в открито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и двадесета година, в състав:                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ 

ЧЛЕНОВЕ:           МАРИЯ ЗЛАТАНОВА 

                             ЙОРДАН РУСЕВ

 

при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурора Данаила Станкова, като разгледа докладваното от съдия Дичев КАНД № 2403 по описа на съда за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е образувано по жалба на ДКСБТ - София срещу Решение № 1146/ 20.07.2020 г. по АНД № 8074 по описа за 2019 г. на РС  - Пловдив, с което е отменено атакуваното в първата инстанция НП. Моли се съда да отмени атакуваното решение и да потвърди НП по съображения, изложени в жалбата. В СЗ жалбодателят чрез представител поддържа жалбата. Ответникът чрез представител оспорва жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата и моли съда да остави в сила решението на РС - Пловдив. 

     Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

          Съгласно чл. 55, ал. 1 и 2 от ЗСБТ "На стоковото тържище и на пазара на производителите се допуска извършването на сделки само с налични храни и цветя, приети на територията им, и на местата, определени за продажби. Сделките по ал. 1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите или от физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, или от лица, регистрирани по съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство." От анализа на така цитираните разпоредби, следва, че изпълнителното деяние на първото нарушение, посочено в НП, се състои в извършването на сделки на територията на стокова борса, от лице което няма едно от изброените в ал. 2 на чл. 55 от ЗСБТ качества. Очевидно се касае за резултатно по своя характер нарушение и за да е довършено същото, следва да е налице извършена сделка. В процесното наказателно постановление се твърди, че лицето извършва търговски сделки, но безспорни доказателства за действително извършени такива не са ангажирани, а отделно от това липсва такова описание в АУАН и в НП, което представлява достатъчно основание за отмяната на последното в тази му част. От събраните доказателства  се установява единствено, че на посочената в АУАН и НП дата лицето предлага за продажба стоки на територията на тържището, но не и че такива продажби са действително извършени. При липса на доказателства за извършването на сделки, вмененото на касатора деяние е несъставомерно, тъй като по аргумент от чл. 9 от ЗАНН, приготовлението към извършване на административно нарушение не се наказва, а опитът се наказва само в изрично предвидени случаи. Като е отменил НП в тази му част, съдебният състав е постановил законосъобразен съдебен акт, който в тази му част следва да се остави в сила.

         В останалата му част съдебното решение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. От събраните в първата инстанция доказателства и от представените в настоящото производство информационен фиш /същият е представен и в първата инстанция/ и писмо от изп.директор на стоковото тържище  се установява, че жалбодателят като продавач безспорно е предлагал за продажба стоки на територията на стоковото тържище без да е притежавал изискуемите по чл. 57, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ документи. За съставомерността на това деяние е достатъчно предлагането за продажба, тъй като това нарушение не е резултатно, за разлика от предходното посочено. Ето защо и при безспорната установеност и доказаност на нарушението, като е отменил в тази част НП, съдът е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, с постановяване на ново решение, с което обаче да бъде намалена наложената глоба за второто нарушение на минимума, тъй като липсват доказателства, а са налице само твърдения кое е мотивирало наказващия орган да наложи наказание в максимален размер.           

     Ответникът е направил искане за присъждане на разноски в касационното производство. При този изход на делото му се дължи половината от заплатеното адвокатско възнаграждение или 300 лв. за осъщественото процесуално представителство пред касационната инстанция.

Мотивиран от изложеното, настоящият касационен състав

 

РЕШИ :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1146/ 20.07.2020 г. по АНД № 8074 по описа за 2019 г. на РС  - Пловдив, в частта с която е отменено  Наказателно постановление № 05132/11.11.2019 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, по отношение наложената на основание чл. 65, ал. 1 от ЗСБТ във връзка с чл. 55, ал. 2 от ЗСБТ, глоба в размер на 3500 лв., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 05132/11.11.2019 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата  в ЧАСТТА, с която на Д.В.А., ЕГН **********,  на основание чл. 65, ал. 1 от ЗСБТ във връзка с чл. 55, ал. 2 от ЗСБТ, е наложена глоба в размер на 3500 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 400 лв.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1146/ 20.07.2020 г. по АНД № 8074 по описа за 2019 г. на РС  - Пловдив, В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.

ОСЪЖДА Държавна комисия по стоковите борси и тържищата – София да заплати на   Д.В.А., ЕГН **********, разноски в размер на 300 лв.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ :                  

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                           

 

   2.