Протокол по дело №197/2024 на Районен съд - Пазарджик

Номер на акта: 203
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Капка Живкова Вражилова
Дело: 20245220200197
Тип на делото: Частно наказателно дело
Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 203
гр. Пазарджик, 09.02.2024 г.
РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XXI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в
публично заседание на девети февруари през две хиляди двадесет и четвърта
година в следния състав:
Председател:КАПКА Ж. ВРАЖИЛОВА
при участието на секретаря Ива Чавдарова
и прокурора М. Ал. А.
Сложи за разглеждане докладваното от КАПКА Ж. ВРАЖИЛОВА Частно
наказателно дело № 20245220200197 по описа за 2024 година.
На именното повикване в 14:30 часа се явиха:
Обвиняемият М. С. Д., редовно призован- явява се лично, доведен от
служители на ОЗ „Охрана“- Пазарджик.
Явява се адв.А. Г., назначена за служебен защитник на обвиняемия по
ДП.
За РП-Пазарджик се явява прокурор А..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.
ОБВИНЯЕМИЯТ: Да се гледа делото.

Съдът намира, че не е налице процесуална пречка за даване ход на
делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Сне се самоличността на обвиняемия, както следва:
М. С. Д. - роден на ****г. в гр.Кнежа, обл.Плевен, живущ в гр.София,
кв.Банишора, ****, българин, български гражданин, неженен, работещ в
строителството на частно, осъждан, ЕГН: **********.
1
На обвиняемия се разясниха правата по НПК.
Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО
ПРОЧЕТЕ СЕ ИСКАНЕТО НА РП - ПАЗАРДЖИК.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам искането. Представям и моля да приемете
характеристична справка за обвиняемия М. Д., предоставена от РУ-Кнежа.
АДВ. Г.: Запозната съм със справката. Да се приеме.
СЪДЪТ намира, че съдържащата се в представената характеристична
справка информация е относима към предмета на делото и от значение за
правилното му решаване, поради което същата следва да се приеме като
писмено доказателство.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И
ПРИЕМА като писмено доказателство по делото: характеристична
справка за обвиняемия М. Д., изготвена от РУ-Кнежа.

Съдът намира, че също така следва да приемат като писмени
доказателства по делото съдържащите се материали по приложеното ДП.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И
ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: приложените към ДП
№ 111/2024г. по описа на РУ на МВР – Пазарджик.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо съдия, поддържам внесеното искане
от РП-Пазарджик за вземане на най-тежка мярка за неотклонение по
отношение обвиняемия М. Д.. На първо място, законодателят е предвидил,
2
съгласно чл.63 ал.1 от НПК, да е налице обосновано предположение, че
лицето, спрямо което се иска вземане на мярка, да е извършило
престъплението и за същото да се предвижда наказание лишаване от свобода
или по-тежко наказание. Считам, че спрямо обвиняемия М. Д. е изпълнена
първата предпоставка, а именно обосновано предположение, че същият е
извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Обективни
данни за това, че обвиняемият е взел участие в престъплението, се извеждат
от показанията на пострадалата Николина Шанкова и тези на свидетелите Г.
Д. и Н. Б., чиито показания са еднопосочни и последователни. Обвиняемият е
привлечен за извършено от него престъпление по чл.150 ал.1 от НК, за което
се предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години, което се явява
тежко по смисъла на чл.93 т.7 от НК.
На следващо място, считам, че е налице и втората предпоставка на чл.63
от НПК, а именно реалната опасност обвиняемият да се укрие или да
извърши друго престъпление. На първо място, реалната опасност да извърши
ново престъпление се извлича от тежестта и характера на обвинението за
тежко умишлено престъпление. На второ място, е налице и опасност от
извършване на друго престъпление, с оглед обремененото съдебно минало на
Д.. Същият е осъждан за престъпление от общ характер, като е извършил
престъплението, за което е привлечен по настоящото ДП, в изпитателния срок
на наложено с присъда от 30.09.2021г. по НОХД № 16361/2020г. на СРС,
влязла в сила на 16.10.2021г., на наказание лишаване от свобода в размер на 1
година и 6 месеца. Следва да се отбележи, че последното престъпление е
такова против личността - по чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 от НК. Това
характеризира обвиняемия като личност с висока степен на обществена
опасност и незачитащ правовия ред и неприкосновеност на другите граждани.
Предлагам да вземете най-тежка мярка за неотклонение спрямо обвиняемия
М. Д., обвиняем по ДП № 111/2024г. по описа на РУ-Пазарджик.
АДВ. Г.: Уважаема госпожо съдия, от името на моя подзащитен М. Д.,
не споделям становището на РП-Пазарджик и направеното пред Вас искане за
вземане на най-тежка мярка за неотклонение Задържане под стража. Считам,
че може да се приеме, че е налице обосновано предположение за извършено
престъпление, предвид това, че вчера подзащитният ми пред разследващ
полицай даде кратки обяснения за деянието, което е извършил, което бих
определила като извършено в пияно състояние, без да съзнава последиците,
3
които миха настъпили след това. От една страна, СМЕ по делото не доказва
наличие на блудствени действия. Считам, че направеното искане на
обвинението е неоснователно, защото законодателят в чл.63 ал.1 от НК е
категоричен, а именно, че освен обосновано предположение за извършено
престъпление, трябва да са налице и други две предпоставки, а именно
опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. По
делото има данни, че М. Д. има постоянен адрес в гр.Кнежа, но към
настоящия момент той живее и работи в гр.София, кв.Банишора. Лично пред
Вас той заяви, че работи като строителен работник. Има легитимен адрес, на
който може да бъде намерен по всяко време от органите на ДП. До настоящия
момент е съдействал напълно на разследващите органи за разкриване на
обективната истина. От приложената по делото справка за съдимост се вижда,
че същият има предишни осъждания за извършени различни престъпления,
без ефективни такива. Към настоящия момент е в условен срок на
изтърпяване на предишно наказание. Не бива мярката за неотклонение да се
превръща в изтърпяване на наказание. Това, че не е с чисто съдебно минало,
не означава, че ще извърши друго престъпление, ако не е в ареста.
Законодателят е предвидил и други мерки за неотклонение, а именно
Домашен арест и Парична гаранция. Моля, с Вашето определение да
наложите на моя подзащитен по-лека мярка за неотклонение, а именно
Домашен арест, като считам, че същата би постигнала превантивните цели,
които самата тя поставя. Моля за Вашия съдебен акт.
ПРАВО НА ЛИЧНА ЗАЩИТА на обвиняемия: Съгласен съм с
казаното от моя адвокат.
ПРАВО НА ПОСЛЕДНА ДУМА на обвиняемия: Искам по-лека мярка-
Домашен арест, която да се изпълнява в гр.Кнежа. Там имам къща и майка ми
е там.

Съдът се оттегли на тайно съвещание, за да постанови определението
си, след което обяви същото на страните и разясни реда и сроковете за
обжалване и протестиране.

На основание чл.63 ал.7, т.1 от НПК съдът запита обвиняемия дали
желае за задържането му да се съобщи на някой член на семейството му или
4
на друго посочено от него лице.
ОБВИНЯЕМИЯТ: Не искам да уведомявате никой. Моят адвокат ще
уведоми майка ми.
Протоколът написан в с.з., което приключи в 14:56 ч.
Съдия при Районен съд – Пазарджик: _______________________
Секретар: _______________________
5