Решение по дело №761/2021 на Софийски градски съд

Номер на акта: 260970
Дата: 15 юни 2021 г. (в сила от 6 юли 2021 г.)
Съдия: Жаклин Димитрова Комитова
Дело: 20211100900761
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 29 април 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е

               Гр. София, 15.06.2021г.

 

                                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 СЪСТАВ,

в закрито заседание на петнадесети юни

две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                                                                           

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАКЛИН КОМИТОВА

 

като изслуша докладваното от съдия Комитова т.д. № 761 по описа за 2021 г.,  И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

 

            Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ вр. глава XXI от ГПК

Образувано е по жалба с вх. № 20210421100911, подадена от Н.К.В., в качеството му на председател Управителния съвет на Сдружение „ДВИЖЕНИЕ „И.“, против ОТКАЗ с per. № 20210413112812/14.04.2021 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията по подадено Заявление по образец А15 20210413112812/13.04.2021 г.. Жалбоподателят излага аргументи за неправилност и незаконосъобразност на отказа и иска неговата отмяна, като аргументите в тази връзка са следните:

Твърди се, че длъжностното лице от АВ е обосновал отказа с мотив, че е налице „несъответствие на вписаните в заявлението средства за постигане на целите на сдружението“ с тези, посочени в неговите Учредителен протокол и Устава. Заявено е, че в заявлението средствата за постигане на целите са възпроизведени точно и дословно по обобщеното им дефинитивно описание в Учредителния протокол, (стр.2, втори абзац), но без пояснителните подробности от този протокол, съдържащи се в точки а, б и в на глава VI, които по никакъв начин не променят смисъла на посочените в заявлението средства, а само ги уточняват. Също така в Устава - глава VI, средствата за постигане на целите на сдружението са посочени като „всички разрешени от закона средства“, което по никакъв начин не противоречи на изброените в Учредителния протокол средства и на разпоредбата на чл.18 ал.1 от ЗЮЛНЦ. В отказа си длъжностното лице от АВ е отбелязало, че в Устава липсва предвиден ред за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството съгласно чл.20 т.10 от ЗЮЛНЦ. Това не е така, защото глава VIII от Устава със съдържащите се четири точки урежда всички въпроси на членството в сдружението, съгласно глава IX от Устава, собствеността на всички събрани и налични средства са притежание на сдружението, а глава X т.2 от Устава урежда преминаването в обществена полза на притежаваните от сдружението средства към момента на прекратяването му. Иска се постановяване на акт, с който да бъде уважена подадената жалба.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, гр.София, ул. Елисавета Багряна № 20, представлявана от изпълнителния директор Г. К., чрез И. Т., юрисконсулт в отдел „ПОЧРД“, дирекция „ПОИРД", с пълномощно № РД-01-518/27.09.2019 г. на основание чл.25, ал.2, изр. трето от ЗТРРЮЛНЦ е депозирала писмен Отговор свой изх.№11-00-972/26.04.2021 г. по Жалба вх. №. вх. № 20210421100911.

 В отговора се излага, че жалбата е неоснователна, а отказът на длъжностното лице по регистрация е правилен и законосъобразен. Със заявление по образец А15 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (НВСДТРРЮЛНЦ) с вх. per. № 20210413112812/13.04.2021 г. е постъпило искане за вписване на първоначална регистрация на Сдружение ,ДВИЖЕНИЕ „И.“, подадено от адв. П.Я.К.. В рамките на проверката длъжностното лице по регистрацията е установило, че от приложените документи не се установява съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона. Не са заявени и всички обстоятелства, подлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ, а част от заявените обстоятелства не отговарят на взетите решения, респ. на данните от Устава. Заявените за вписване в поле № 6в „Средства за постигане на целите“, а именно „със средства на възпитанието, просветата, културата, изкуството, информацията, убеждението, личния пример, както и с всички разрешени по закон средства, и ще си сътрудничи с други органи и организации, осъществяващи сходна дейност в страната и чужбина“, не съответстват в пълен обем на тези, определени в учредителния протокол и в Устава на сдружението. Оспорва се твърдението на жалбоподателя, че обобщаването на същите е допустимо. Незаявяването в пълен обем на посочените в учредителния протокол и в Устава на сдружението средства за постигане на целите е в противоречие на чл. 18, ал 1.т.1от ЗЮЛНЦ, като по този начин е налице опасност да бъдат въведени в заблуждение третите лица. Произнасянето в регистърното производство е ограничено в рамките на заявените за вписване, респ. заличаване обстоятелства. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ вписване, заличаване и обявяване се извършва със заявление. Заявлението съдържа подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт (чл. 13, ал. 2, т. 3 от ЗТРРЮЛНЦ), т. е налице е диспозитивен характер на производството, от който следва, че длъжностното лице се произнася само по заявените за вписване обстоятелства, съществуването на които следва да се установи от представените документи, т. е. недопустимо е вписването в РЮЛНЦ на незаявени по надлежния ред обстоятелства, дори съществуването им да се установява от представените документи. Длъжностното лице по регистрацията е констатирало, че липсва част от задължителното съгласно чл. 20 от ЗЮЛНЦ съдържание на представения Устав на сдружението. В устава не се съдържат и данни по т.10 от цитираната разпоредба по отношение на реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството, по т. 12. - начина на внасяне на имуществените вноски, т. 13. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите. Отбелязано е че, при установяване на порок, който не може да бъде саниран в рамките на регистърното производство, какъвто е настоящия случай, разпоредбата на чл. 22 от ЗТРРЮЛНЦ за задължително даване на указания е неприложима, тъй като тя се прилага единствено когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса. С оглед изложеното, моли съда да остави без уважение жалба с вх. per. № 20210421100911 и да бъде потвърден отказа на длъжностно лице но регистрацията като правилен и законосъобразен. На основание чл. 25, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ във връзка с чл. 81 от ГПК, претендира съдебни разноски за юрисконсултско възнаграждение в настоящото производство.

На 07.05.2021 г. от страна на молителя пред СГС е депозирана допълнителна жалба към жалба с per. № 20210421100911 на ТР. Наред с доводите си за неоснователност на обжалвания отказ жалбоподателят е добавил и оплакване за незаконосъобразност на същия, тъй като преди произнасянето си длъжностното лице по регистрацията е следвало да даде на заявителя срок за допълване на данни, ако това е необходимо и едва след изтичането на този срок да постанови решението си.

Във връзка с горното, от АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА е депозиран отговор на подадената допълнителна жалба, в който е изразено становище за недопустимост, тъй като същата е подадена след 7-дневния срок по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ. Развити са и аргументи в посока неоснователността на същото.

 

Софийски градски съд, след като обсъди доводите на жалбоподателя и събраните по делото доказателства намира следното:

Регистърното производство е започнало по подадено Заявление Образец А 15 с per. № 20210413112812 от 13.04.2021 г., с което е направено искане за първоначална регистрация на СДРУЖЕНИЕ "ДВИЖЕНИЕ И.", заявено от П.Я.К. в качеството й на адвокат. Към Заявлението са приложени: Решение за учредяване; Учредителен акт/Устав; Решение на учредителите за избор на управителен орган, както и за избор на представляващи; Образец от подпис на лицата, представляващи Сдружението; Актуален списък на членовете на Сдружението; Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства; Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя; Пълномощно; квитанция за заплатена държавна такса;

На 14.04.2021 г. е постановен Отказ № 20210413112812.  Длъжностното лице по регистрация е приело, че заявлението е подадено съгласно изискуемия образец от оправомощено лице, но от приложените документи не се установява съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона. В хода на проверката е констатирано, че не са заявени всички обстоятелства, подлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ, а част от заявените обстоятелства не отговарят на взетите решения, респ. на данните от Устава. Заявени са за вписване в поле 6в "Средства за постигане на целите", но по съществото си те не съответстват на тези, определени в учредителния протокол и в Устава на сдружението. Въведени за вписване са средствата за постигане на целите, но те не съответстват в пълен обем, с тези в Устава и в учредителния протокол. Там се намират средства за постигане на целите, които не са заявени за вписване в РЮЛНЦ. Според длъжностното лице, в случая не са заявени за вписване подлежащи на задължително вписване обстоятелства. Регистърното производство започва с подаване на заявление по образец, което съгласно разпоредбата на чл. 13 ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ съдържа подлежащото на вписване обстоятелство. Попълването на тези данни в заявлението е задължително - това е обстоятелството, за което се сезира Агенцията с искане за вписването му. Заявителят следва да има в предвид, че вписване се извършва въз основа на подадено заявление, в което се съдържа конкретното искане за вписване на обстоятелство, подлежащо на вписване, т.е. налице е диспозитивен характер на производството. В тази връзка, длъжностното лице се произнася само по заявените за вписване обстоятелства, т.е. недопустимо е вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на незаявени по надлежния ред обстоятелства, дори съществуването им да се установява от представените документи. С оглед на това, тъй като изброените обстоятелства са подлежащи на задължително вписване обстоятелство в РЮЛНЦ, а не са заявени, то следва да бъде постановен отказ, понеже заявлението не е подадено по предвидения от закона ред. Отделно от това, обстоятелствата, които подлежат на вписване за Сдруженията с нестопанска цел, са посочени в чл. 18, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. Необходимото съдържание на устава е регламентирано в разпоредбата на чл. 20 от ЗЮЛНЦ. Приложен е Устав на сдружението, в което част от задължителното съдържание, предвидено в чл. 20 от ЗЮЛНЦ липсва. В устава не се съдържат и данни по т. 10 от същата разпоредба по отношение на реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството, по т. 12. - начина на внасяне на имуществените вноски, т. 13. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите. Посочено е, че в случая не е налице хипотезата на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, при която е възможно да се изправят посочените нередовности с подаване на допълнителни документи.

 

Срещу  отказа на длъжностно лице от Търговския регистър към АВп под № ОТКАЗ № 20210413112812, е подадена настоящата жалба, като същата е с вх.№ на АВ  Жалба с вх. № 20210421100911.

 

Видно от приложените писмени доказателства, жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, тъй като:

- изхожда от активно легитимирана страна в процеса (заявител в производството по вписване пред Агенцията по вписване);

- насочена е против акт, който подлежи на съдебен контрол (чл. 25, ал. 4 от ЗТР);

- подадена е в преклузивния 7- дневен срок за обжалване по чл. 25, ал. 1 от ЗТР.

 

Разгледана по същество, жалбата е  НЕОСНОВАТЕЛНА  по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 21 от ЗТР, длъжностното лице по регистрацията проверява дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред, дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър, дали заявлението изхожда от оправомощено лице, дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона съобразно представените документи, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона, дали е представена декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР ; дали документите, които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Правото на сдружаване е основно конституционно право на гражданите. То се упражнява чрез създаване на обединения на граждани, които си поставят различни нестопански по своя характер цели – образователни, правозащитни, политически, религиозни и др. Създадените обединения от граждани могат да имат качеството юридическо лице, т.е. организационна форма, призната от правния ред.  

ЗЮЛНЦ е общият закон, който регламентира основните форми на ЮЛНЦ – фондация и сдружение и урежда необходимите правни стъпки за придобиване и загубване качеството на юридическо лице с нестопанска цел– учредяване, регистрация, устройство, дейност и прекратяване. Организациите по ЗЮЛНЦ могат да бъдат в обществена и частна полза, като се налице законово уредени  особености при тяхното възникване, структура, дейност и прекратяване. Същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на основната им дейност като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

Според ЗЮЛНЦ юридическото лице с нестопанска цел възниква с вписването му в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Законът разделя възникването на ЮЛНЦ на два етапа – учредяване и регистрация.

Учредяването е процесът, при който определен брой български или чуждестранни лица (юридически или дееспособни физически лица) изразяват воля за създаването на ЮЛНЦ, като определят неговите цели, дейности, органи и всички основни обстоятелства, които следва да бъдат заявени за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията във втория етап по регистрация.

За да бъде вписано ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, лицата, определени да представляват организацията, следва да подадат заявление за първоначално вписване по образец, придружено от определен набор документи. Част от тези документи са посочени в ЗЮЛНЦ като подлежащи на обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ, а друга част служат като доказателство, че дадено обстоятелство, което законът предвижда да се вписва в Регистъра, съществува.

Обявяването на актове в Регистъра на ЮЛНЦ означава, че достъп до тях ще има всеки, без да е необходимо да заявява или да иска разрешение или да заплаща такса. Тези документи се публикуват по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ в цялост. При всяка промяна в тези документи е необходимо те да бъдат наново подадени за обявяване.

ЗЮЛНЦ определя следните документи, които подлежат на обявяване за различните видове ЮЛНЦ и клонове на чуждестранните ЮЛНЦ -  документи, подлежащи на обявяване при сдружение: учредителен протокол, устав, решения на органите за промени в обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра, финансови отчети, а при сдруженията в обществена полза – също и докладът за дейността по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Освен документи, които подлежат на обявяване, ЗЮЛНЦ предвижда и определени обстоятелства, които подлежат на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ. Те също ще бъдат достъпни и видими за всички по партидата на организацията. На вписване в Регистъра подлежат следните обстоятелства, съответно – промени в тях: Наименованието, целите и средствата за постигането им, предметът на допълнителната стопанска дейност;  Седалището и адресът на управление; Органите;  Имената на членовете на управителния орган (например членовете на Управителния съвет, директора, управителя и т. н.);  Имената и длъжностите на лицата, представляващи организацията;  Определянето за извършване на дейност в обществена полза или в частна полза; Прекратяването на организацията;  Преобразуването на организацията; Имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;  Заличаването на организацията;  Клоновете на организацията, седалището и адресът им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.

 Законът определя кои лица могат да заявят регистрация на ЮЛНЦ в Регистъра. Тези лица, наречени „заявители“, могат да бъдат или лицето, определено да представлява организацията след нейната регистрация, т. е. бъдещият законно представляващ, или адвокат с изрично адвокатско пълномощно. Само данните на лице, което има качеството „заявител“, могат да бъдат попълнени в заявленията за регистрация и само това лице може да го подпише.

В конкретния случай със заявление Образец А15 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (НВСДТРРЮЛНЦ) с вх. per. № 20210413112812/13.04.2021 г. е постъпило искане за вписване на първоначална регистрация на Сдружение ,ДВИЖЕНИЕ „И.“ в Търговския регистър (ТР). Заявлението е подадено от упълномощено лице, а именно - адв. П.Я.К..

Съдът след служебна проверка по заявените за вписване обстоятелства констатира, че изброените в поле № 6в „Средства за постигане на целите“, а именно „със средства на възпитанието, просветата, културата, изкуството, информацията, убеждението, личния пример, както и с всички разрешени по закон средства, и ще си сътрудничи с други органи и организации, осъществяващи сходна дейност в страната и чужбина“, не покриват в пълен обем а тези, определени в учредителния протокол и в Устава на сдружението. Същевременно за част от заявените обстоятелства е налице несъответствие на взетите решения, респ. на данните от Устава. Тъй като в регистърното производството Длъжностното лице се произнася само по заявените за вписване обстоятелства, съществуването на които следва да се установи от представените документи, е недопустимо вписването на незаявени по надлежния ред обстоятелства. Не могат да бъдат споделени в този смисъл твърденията на молителя, че същите са с обобщаващ характер и длъжностното лице е следвало да има предвид устава предвид оповестителното действие на вписването и значението му за трети лица.

Освен изложеното се установява несъответствие на представения устав на изискванията на закона. Същото макар и частично съвпада с констатираните такива от длъжностното лице по регистрацията. Обстоятелствата, които подлежат на вписване за Сдруженията с нестопанска цел, са посочени в чл.18, ал.1 ЗЮЛНЦ. Сред тях е и "необходимото съдържание на устава" (чл.18, ал.1, т.1 ЗЮЛНЦ). От своя страна това "необходимо съдържание на устава", т.е. това, което подлежи на вписване в регистъра при съответния Окръжен съд е регламентирано в разпоредбата на  чл.20 ЗЮЛНЦ.

Наред с това и тъй като съгласно представените документи е направено искане за регистриране на юридическо лице с нестопанска цел, което се е определило като такова за извършване на дейност в обществена полза, в учредителните документи е необходимо да бъдат спазени не само общите изисквания към юридическите лица с нестопанска цел (по Глава първа от ЗЮЛНЦ), но и специалните изисквания по Глава Трета, Раздел първи от ЗЮЛНЦ. Уставът на Сдружението не съдържа част необходимото задължително съдържание, като не е регламентиран въпроса относно реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството (чл.20, т.10 ЗЮЛНЦ). В действителност уредба имат въпросите относно възникване и прекратяване на членството (раздел VІІІ, т.1 и т.4), но не и въпроса за начина на уреждане на имуществените отношения между сдружението и лицето, чието членство е прекратено, независимо от основанието за това. Така посоченото е достатъчно, за да обоснове извод, че приетият устав не отговаря на задължителните изисквания на закона, а това е пречка за вписване на Сдружението.

 

Установените с оглед изложението противоречия в Устава и Заявлението, съответно – несъответствието на учредителния акт с изискванията на закона, не могат да бъда коригирани и преодолени с указания в регистърното производството, тъй като не е налице хипотезата на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, поради което съдът приема, че постановеният отказ е законосъобразен и като такъв същият следва да бъде потвърден, а процесната жалба - да се отхвърли като неоснователна ведно с допълнението към нея от 07.05.2021 г.

Съдът не дължи произнасяне по отношение допълнението към жалбата, тъй като същото е подадено след изтичане на преклузивния срок за обжалване.

 

ПО РАЗНОСКИТЕ:

АВ   претендира присъждане на разноски.

Съобразявайки охранителния характер на настоящото производство обаче, липсва на основание за приложимост на разпоредбата на чл. 78 от ГПК,  тъй като е налице изрична правна норма – тази на чл. 541 от ГПК, съгласно която разноските по охранителните производства са за сметка на молителянезависимо от това дали отказът на длъжностното лице по регистрацията ще бъде потвърден или отменен. Действително, с  измененията на чл. 25 ал.6 от ЗТРРЮЛНЦ (с ДВ бр.105 от 11.12.2020 г.)  е предвидено, че съдът да присъжда разноски на страните по реда на ГПК. Препращането обаче, предвид охранителния характер на производството по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ, е не към нормите на исковото производство (в частност тези по чл.78 от ГПК), а към разпоредбата на чл. 541 от ГПК. Производството по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ и след изменението на чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ с ДВ бр.105/2020 г. продължава да има охранителен, а не исков характер. Същото продължава да е едностранно, тъй като произнасянето по молба за вписване/обявяване засяга единствено и само правната сфера на лицето, направило искането за вписване/обявяване. Правната сфера на регистърния орган по никакъв начин не се засяга от произнасянето, затова и възможността на АВп да даде становище по депозирана жалба и да получи препис от постановено решение по жалбата (изрично предвидено с измененията на ЗТРРЮЛНЦ), не й придава качеството страна в производството по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ. Това производство запазва едностранния си характер, поради което и независимо от изхода му разноски на жалбоподателя, а още по малко на АВп, която няма качеството на ответник по жалбата,  не могат да бъдат присъдени по реда на чл. 81 вр. чл. 78 от ГПК с крайния съдебен акт. 

 

Водим от горното, С Ъ Д ЪТ 

 

 

Р    Е    Ш   И :

    

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  ЖАЛБА с вх. № 20210421100911 подадена от Н.К.В., в качеството му на председател Управителния съвет, ведно с допълнението към нея от 07.05.2021 г. на Сдружение „ДВИЖЕНИЕ „И.“, срещу ОТКАЗ с per. № 20210413112812/14.04.2021 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията по подадено Заявление по образец А15 20210413112812/13.04.2021 год.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от връчването на препис на жалбоподателя и АВп (на последната с оглед изменението на чл.25 ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ с ДВ бр.106/11.12.2020 г.).  

            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: