Решение по дело №5031/2019 на Районен съд - Бургас

Номер на акта: 1647
Дата: 30 декември 2019 г. (в сила от 10 април 2020 г.)
Съдия: Петя Кръстева Георгиева
Дело: 20192120205031
Тип на делото: Административно наказателно дело
Дата на образуване: 6 ноември 2019 г.

Съдържание на акта Свали акта

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

  1647,  гр.Бургас,  30.12.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

       Бургаският районен съд,  осми наказателен състав,

на десети декември, две хиляди и деветнадесета година,

в публичното заседание в следния състав :

                                                                           Председател :    Петя   Георгиева

Секретар : Златка Калоянова

Прокурор : ………………….

като разгледа докладваното от съдия Георгиева

наказателно административен характер дело номер 5031 по описа на съда за 2019 година за да се произнесе  взе предвид следното:

 

      Производството по делото е образувано по повод жалбата на Л.В.Х. ЕГН ********** с адрес на местоживеене ***, подадена чрез адв.К.К. ***, като пълномощник против наказателно постановление № 05131/09.10.2019г., издадено от председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ – гр.София, с което на основание чл.65, ал.1 вр. чл.55, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400 лева и на основание чл.65, ал.1 вр. чл.57, ал.2  вр. ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ и е наложена глоба в размер на 400 лева. В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност и необоснованост, като се иска отмяна на обжалваното постановление.

   Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване от надлежно легитимирана страна и е допустима.

   Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност представените по делото доказателства и съобрази закона в контекста на правомощията си по съдебния контрол намира за установено от фактическа и правна страна следното :

    На 26.09.2019г. е извършена проверка на Л.В.Х., като продавач на едро с налични храни –праскови, нектарини и ябълки от търговско място № 6 на стоково тържище „***“ЕООД-гр.Бургас от контролни органи на ДКСБТ. При извършената проверка е установено, че Л.В.Х. извършва търговски сделки на едро с налични храни от територията на стоково тържище „*****“ ЕООД без да е търговец, регистриран по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите, лице, регистрирано по Закона за подпомагане на земеделските производители или лице,регистрирано по съответното законодателство на държава-членка на Европейския съюз или друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство в нарушение на чл.55, ал.2 от ЗСБТ. Нарушението е извършено и установено на 26.09.2019г. при поискване от проверяващите документи удостоверяващи съответната регистрация на лицето, но такива не са били предоставени до края на проверката на място, проведена от 06:30 часа до 08:00 часа.

  При същата проверка контролните органи са установили, че лицето Л.В.Х. не съхранява и не представя документи за произход, собственост и безопасност на продаваните налични  хранителни стоки : праскови в 30 касетки по около 7 кг., общо около 210 кг., нектарини в 4 касетки по около 7 кг., общо около 28 кг. и ябълки в 30 касетки по около 7 кг. общо 210 кг. в нарушение на чл.57, ал.2 вр. ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ. Нарушението е извършено и установено в деня на проверката на място, при поискване от страна на проверяващите да бъдат представени съответните документи за гореописаните стоки с цел осъществяване на контролна покупка, но такива не са били предоставени до края на проверката на място, проведена от 06:30 часа до 08:00 часа.

   На жалбоподателя е съставен акт за установяване на административно нарушение от оправомощен орган по смисъла на чл.66 от ЗСБТ, видно от представената по делото заповед на председателя на ДКСБТ. От формална страна същият съдържа законоустановените реквизити по чл.42 от ЗАНН. При предявяване на акта жалбоподателят е вписал собственоръчно в акта, че ще представи документите в определения срок. В законоустановения срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН  не е депозирано писмено възражение с приложени документи.

    Административнонаказващият орган, сезиран с преписката по акта е взел предвид доказателствата по нея, приел е фактическите констатации за доказани и е издал обжалваното постановление, с което на основание чл.65, ал.1 вр. чл.55, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400 лева и на основание чл.65, ал.1 вр. чл.57, ал.2  вр. ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ и е наложена глоба в размер на 400 лева.   При извършената служебна проверка съдът не констатира съществени процесуални нарушения при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на наказателното постановление, водещи до порочност или нарушаване правото на защита на жалбоподателя в хода на административнонаказателното производство. Наказателното постановление е издадено от компетентен административнонаказващ орган при спазване на формалните изисквания по чл.57, ал.1 от ЗАНН.

   Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.1 от ЗСБТ на стоковото тържище и на пазара на производителите се допуска извършването на сделки само с налични храни и цветя, приети на територията им, и на местата, определени за продажби. Втората алинея на  посочената правна норма предвижда, че сделките по ал.1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите, или от физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, или от лица, регистрирани по съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

    В съответствие с разпоредбите на цитираните в наказателното постановление чл.57, ал.2 вр.ал.1, т.2 и 3 от ЗСБТ  продавачът на стоковото тържище и на пазар на производителите е длъжен да съхранява и предоставя документите по ал.1, т.2, 3 и 4., в конкретния случай да представя на купувачите документи, нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, относно нейната безопасност или декларация от производителя, когато такива документи не се издават, както и документи за произхода и собствеността на стоката

   Според съда нарушенията се установянат от показанията на свидетелите Н.К., К.К. и И.И.. Безспорно е установено, че жалбоподателя Л.Х. на 26.09.2019г. е извършвала търговски сделки на едро с хранителни стоки  - праскови в 30 касетки по около 7 кг., общо около 210 кг., нектарини в 4 касетки по около 7 кг., общо около 28 кг. и ябълки в 30 касетки по около 7 кг. общо 210 кг. на територията на стокова борса „***“ЕООД-гр.Бургас, без да е търговец, регистриран по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите, лице, регистрирано по Закона за подпомагане на земеделските производители или лице, регистрирано  по съответното законодателство на държава-членка на Европейския съюз или друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство в нарушение на чл.55, ал.2 от ЗСБТ. Наред с това нарушение контролните органи безспорно са установили, че Х. не е изпълнила задълженията си да съхранява и да представи документи за произход, собственост и безопасност на продаваните налични хранителни стоки, съгласно изискванията на чл.57, ал.2 вр. ал.1, т.2 и 3 от ЗСБТ.. Същата се явява продавач на стоковото тържище и като такава е следвало да спазва специфичните изисквания на законодателя за сделките сключване на територията на стоковите тържища.

   В случая не е приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. С нарушенията се засягат отношения по повод условията и редът за създаването, устройството и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите. Случаят не се отличава с по-ниска обществена опасност от обичайните нарушения от този вид, поради което не може да се приеме, че е налице маловажност.

   При неизпълнение на горецитираните задължения съгласно санкционната норма на чл.65, ал.1 от ЗСБТ, който наруши чл.2, ал.2 и 3, чл.3, ал.2, чл.3а, ал.2, чл.3б, чл.3в, чл.6, ал.3, чл.8, ал.1, т.6, ал.3 и 4, чл.9, чл.11, чл.15, ал.1, чл.21б, чл.21в, чл.22, ал.2, чл.25, чл. 27, ал.1, чл.29, ал.2, чл.31, чл.35, чл.38, ал.2, чл.39, чл.41, чл.42, ал.1, чл.43,44, 52, чл.52а, ал.1, чл.54, ал.3, чл.54а, ал.3, чл.55, ал.2, чл.57, ал.1, т.2, 3 и 4 и ал.2, чл.59, ал.2 и 3, чл.60, чл.63а, ал.1, т.1 и 3 и чл.63б и § 3, се наказва с глоба от 400 до 3500 лева, ако деянието не съставлява престъпление. Наложените наказания на жалбоподателя се в размер на предвидения минимум и са съобразени с обществената опасност на деянията, както и обстоятелството, че същите са извършени за първи път. Съдът счита обжалваното постановление за законосъобразно и обосновано, поради което и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН                                                                 

                                                                    Р Е Ш И :

    ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 05131/09.10.2019г., издадено от председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ – гр.София, с което на основание чл.65, ал.1 вр. чл.55, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ на Л.В.Х. ЕГН ********** с адрес на местоживеене *** е наложена глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева и на основание чл.65, ал.1 вр. чл.57, ал.2  вр. ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ и е наложена глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева.

   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                           

                                                                                                        Председател:/П/

 

Вярно с оригинала:З.К.