Разпореждане по дело №7251/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 22675
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Димитър Георгиев Цончев
Дело: 20241110107251
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 22675
гр. София, 09.02.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 80 СЪСТАВ, в закрито заседание на
девети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ДИМИТЪР Г. ЦОНЧЕВ
като разгледа докладваното от ДИМИТЪР Г. ЦОНЧЕВ Гражданско дело №
20241110107251 по описа за 2024 година
Производството е по чл. 129 ГПК.
Като се запозна с молбата за защита намира, че не отговаря на
изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 ЗЗДН и чл. 127, ал. 1, т. 5 ГПК,
поради което на молителката следва да бъдат дадени указания и да бъдат
указани последиците от неизпълнението им в срок.
Ето защо и на основание § 1 ЗР на ЗЗДН вр. чл. 129, ал. 2 ГПК съдът
РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ молба за защита от домашно насилие.
УКАЗВА на молителя, че следва в едноседмичен срок от съобщението
да:
1. Посочи единния си граждански номер и дата на раждане;
2. Посочи адрес, на който може да бъде призован ответникът и номера на
телефона му;
3. Конкретизира твърденията си за извършени актове на домашно насилие,
като посочи: къде и кога - точни дати и часове (или поне определяем
период от денонощието) е имало такива актове, какво е било
поведението на ответника (т.е. как точно е осъществил насилие спрямо
молителката) при извършване на всеки от твърдените актове, ако е
употребявал заплахи или обиди спрямо нея, следва да се посочат
точните изрази; да се посочи имало ли е очевидци на всеки от описаните
1
актове; в присъствието на детето на страните ли са осъществени), да
посочи дата и час през месец ноември 2023 г., когато твърди, че
ответникът е ритнал молителката по лявото бедро;
4. Ако актовете на насилие или някой от тях е извършен в присъствието на
детето й, да посочи неговите имена и ЕГН, както и дали търси защита за
детето.
УКАЗВА на молителя, че при неизпълнение на дадените указания в
срок, молбата за защита ще бъде върната.
Препис от разпореждането да се връчи на молителя.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2