Протокол по дело №29942/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: 12964
Дата: 26 май 2023 г. (в сила от 26 май 2023 г.)
Съдия: Ивета Венциславова Иванова
Дело: 20221110129942
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 7 юни 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта


ПРОТОКОЛ
№ 12964
гр. София, 22.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 51 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и втори май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ИВЕТА В. ИВАНОВА
при участието на секретаря ДИАНА АЛ. ИВАНОВА
Сложи за разглеждане докладваното от ИВЕТА В. ИВАНОВА Гражданско
дело № 20221110129942 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 10:01 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ С. С. Х. редовно призован, не се явява и не изпраща
представител.
Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от 22.05.2023 г. от
ищеца, чрез пълномощника му адв. М., с която последният заявява, че поради
служебна ангажираност не може да се яви в днешното заседание, като не
възразява да бъде даден ход на делото. Заявява, че поддържа исковата молба и
отговора на насрещния иск. Няма възражения по проекта за доклад и моли да
бъде обявен за окончателен. Няма да сочи доказателства и няма
доказателствени искания. При даване ход на делото по същество, моли искът
да бъде уважен като основателен. Претендира адвокатско възнаграждение по
реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗА. Възразява срещу размера на претендираното
възнаграждение от ответната страна. Моли копие от протокола да бъде
изпратено на електронен адрес, посочен в молбата. Към същата е приложен
списък на разноските по чл. 80 ГПК, копие от договор за правна защита и
съдействие, както и доказателство за регистрация по ЗДДС.
ОТВЕТНИКЪТ [фирма] - редовно призован, не изпраща представител.
С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са
налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното заседание и
ОПРЕДЕЛИ:
1
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Същото е докладвано с определение на съда от 05.04.2023 г.
Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от 19.04.2023 г. от
третото за процеса лице [фирма], с приложено към същото копие от Разписка
№ [№]/23.12.2021 г., във връзка със задължаването му по реда на чл. 192 ГПК.
Съдът КОНСТАТИРА, че с определението от 05.04.2023 г. е указал на
ответника и ищец по насрещните искове [фирма], да формулира въпроси към
поисканата съдебносчетоводна експертиза, с указание, че в противен случай –
при липсата на уточнение и на това основание искането ще бъде оставено без
уважение. Препис от определението е получен от ответното дружество на
13.04.2023 г., като към настоящия момент не е депозирана молба в
изпълнение на тези указания.
Съдът намира, че с оглед липсата на проведено оспорване от страните,
проектът за доклад по делото следва да бъде обявен за окончателен.
Представеното от третото за процеса лице доказателство следва да бъде
прието по делото.
Предвид липсата на уточнение от ответната страна съдът намира, че
искането й за допускане изслушване на съдебносчетоводна експертиза следва
да бъде оставено без уважение поради липсата на поставени въпроси към
същата съгласно изискването на чл. 156, ал. 4 ГПК.
С оглед изложеното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА за окончателен проекта за доклад по делото, обективиран в
определението от 05.04.2023 г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмено доказателство по делото днес
докладваната Разписка № [№]/23.12.2021 г., представена от [фирма].
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника и ищец по
насрещните искове [фирма] за допускане изслушването на съдебносчетоводна
експертиза, направено с отговора на исковата молба, поради липсата на
надлежно формулирани въпроси към същата съгласно изискването на чл. 156,
ал. 4 ГПК.
С оглед липсата на доказателствени искания от страните, съдът намира
2
делото за изяснено от фактическа страна и
ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:
Съдът счете делото за разяснено и
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИ и, че ще се
произнесе с решение.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца, обективирано в
докладваната молба от 22.05.2023 г., за издаване на незаверен препис от
протокола от днешното съдебно заседание, който да бъде изпратен на посочен
в молбата електронен адрес, предвид липсата на доказателство към
настоящия момент за внасяне на дължимата държавна такса за това.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:11
часа.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
Секретар: _______________________
3