Разпореждане по дело №2725/2023 на Административен съд - Варна

Номер на акта: 1444
Дата: 9 февруари 2024 г.
Съдия:
Дело: 20237050702725
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 11 декември 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 1444

Варна, 09.02.2024 г.

Административният съд - Варна - IX състав, в закрито заседание на девети февруари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав:

Съдия: ИВЕЛИН БОРИСОВ

като разгледа докладваното от съдията административно дело2725 по описа за 2023 година на Административен съд - Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С протоколно определение от 05.02.2024г. по делото е била допусната СМЕ по формулирани от жалбоподателя въпроси.

С депозирана молба № 1948/08.02.2024г. жалбоподателят е представил доказателства за внесен депозит за СМЕ, като е поискал определяне на вещо лице с водеща специалност неврологични болести.

Предвид липсата на вещо лице с посочената специалност в утвърдения Списък на специалистите, утвърдени за вещите лица от комисията по чл.401, ал.1 от ЗСВ, за Съдебен район на Окръжен съд – Варна и Административен съд – Варна за 2024 г. (обн. ДВ бр. 12 / 09.02.2024г.), съдът намира, че следва да изиска от ректора на МУ - Варна да посочи специалист с водеща специалност неврологични болести за изпълнение на формулираните задачи.

Предвид изложеното, съдът

РАЗПОРЕДИ:

ИЗИСКВА от ректора на МУ - Варна да посочи специалист с водеща специалност неврологични болести за изпълнение на формулираните задачи по допуснатата СМЕ по адм. дело № 2725/2023г. на Адм. съд - Варна.

ДА СЕ изготви писмо до ректора на МУ - Варна с посочване на въпросите по допуснатата експертиза, като се приложи и протокола от о.с.з. от 05.02.2024г.

Съдия: