Разпореждане по дело №67447/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 2 април 2024 г.
Съдия: Георги Илианов Алипиев
Дело: 20221110167447
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 12 декември 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48877
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 66 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:ГЕОРГИ ИЛ. АЛИПИЕВ
като разгледа докладваното от ГЕОРГИ ИЛ. АЛИПИЕВ Гражданско дело №
20221110167447 по описа за 2022 година
По делото е постъпила въззивна жалба от “***”ООД.
Ето защо следва препис от въззивната жалба да се изпрати на
насрещната страна, като й се укаже, че може да подаде отговор в
двуседмичен срок.
Воден от горното, съдът
РАЗПОРЕДИ:
На основание чл.263, ал.1 от ГПК въззивната жалба от “***”ООД да се
изпрати на ответната страна, като се укаже, че може да подаде отговор в
двуседмичен срок.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1