Решение по дело №1307/2019 на Софийски градски съд

Номер на акта: 261241
Дата: 15 август 2021 г.
Съдия: Жаклин Димитрова Комитова
Дело: 20191100901307
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 9 юли 2019 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е

          гр. София, 13.08.2021 г.

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 СЪСТАВ,

в публично заседание на втори юни

две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАКЛИН КОМИТОВА

 

 

при секретаря Славка Димитрова, като изслуша докладваното от съдия Комитова т.д. № 1307 по описа за 2019 г., И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

 

ПРЕДЯВЕН Е ИСК С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, АЛ.4 ОТ ЗЮЛНЦ.

Ищецът С.Т.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. К.М., със съдебен адрес:***, с искова молба от 08.07.2019 г. твърди, че е член на Съюза на б.к.от 1974 г., а на Сдружение „СЪЮЗ НА Б.К.“ (СБК) - от учредяването му и вписването му в СГС през 1990 г., до момента.

На 08.06.2019 г. в сградата на СБК в гр.София, ул.“******, се е провело Общо събрание на Сдружението, със следния дневен ред: освобождаване на член (членове) от УС на СБК; промяна на Устава на СБК; разни.

Ищецът твърди, че взетите на това ОС решения са незаконосъобразни. Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, ако друго не е предвидено в устава, поканата за ОС се обявява в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В случая не са спазени законовите изисквания за свикване на ОС на Сдружението и обявяване на поканата.

В чл. 11, ал. 2 от Устава на Сдружението (който е публично достъпен на сайта на Сдружението: https://ubc-bq.com) е предвидено, че свикването на ОС се извършва с писмена покана, предвидено е какво трябва да е съдържанието на поканата, но не и как същата се обявява или връчва на членовете. Посочено е само, че поканата не се обнародва в ДВ. При това положение следва да се приложи разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, което не е направено.

На първо място, поканата за ОС на 08.06.2019 г. не е обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, нито е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението. Дори в някакъв момент поканата да е поставена на мястото за обявления, законът предвижда кумулативно да бъдат извършени и двете действия, а обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, безспорно не е извършено. Ищецът лично е получил поканата единствено на личния си имейл адрес на 10.05.2019 г., като такъв ред за връчване на покана за провеждане на ОС не е предвиден нито в Устава на Сдружението, нито в закона.

На второ място, не е спазен предвиденият в чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ едномесечен срок. Видно от самата покана, решението на УС за свикване на ОС е взето на 10.05.2019 г., а ОС е проведено на 08.06.2019 г.

Тъй като на проведеното на 08.06.2019 г. ОС не са присъствали всички членове на Сдружението, а една малка част от тях, нарушаването на процедурата по свикване на ОС и обявяване на поканата, представлява сериозно нарушение на закона и опорочава проведеното ОС, което води до незаконосъобразност на всички взети решения.

На 24.06.2019 г. ищецът е депозирал в Сдружението молба да му бъде предоставен препис от протокола от ОС на 08.06.2019 г., тъй като същото се е провело доста хаотично и не е станало ясно какви точно решения са взети. Въпреки, че в чл. 13, ал. 5 от Устава е предвидено, че протоколът се изготвя до седем дни от деня на събранието, до момента препис от него не е предоставен, нито е обявен на публично достъпно място, поради което не е в състояние с точност да посочи взетите решения. По памет може само да посочи, че са освободени двама от членовете на УС, както и че са направени промени в чл. 13, ал. 2, абзац 3 от Устава. Останалите решения може да уточни след като се снабди с протокола от проведеното ОС.

С оглед всичко гореизложено, моли съда, след като се увери в наличието на посочените от ищеца нарушения на закона при свикването на ОС и обявяване на поканата за провеждането му, да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразни всички решения, взети на проведеното ОС на Сдружението на 08.06.2019 г. Прилага писмени доказателства по опис.

 

Ответникът СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА Б.К.“, с Булстат ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „******, представлявано от председателя Ц.А.М., с отговор на искова молба от 30.10.2019 г. възразява срещу исковата молба на С.Т.Д., с която се иска отмяна на всички Решения, взети на проведеното Общо събрание на СБК на 08.06.2019 год. Счита, че исковата молба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Ищецът неправилно твърди, че СБК е допуснало нарушение на процедурата за свикване на ОС на сдружението. Според него е следвало поканата задължително да бъде публикувана в регистъра на Агенцията по вписвания, съгласно чл.26 ал.З ЗЮЛНЦ. Тази разпоредба обаче определя този ред за задължителен, ако не е предвидено друго в Устава на Сдружението. Твърди, че според действащия Устав на СБК, поканата за свикване на ОС не се обнародва в ДВ, не се публикува в Агенцията по вписвания. Съгласно чл.10 ал.2 от Устава, свикването на Общото събрание се извършва с имейли или писмена покана, които съдържат дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието. Подчертава, че приетият в чл. 10 ал.2 от Устава ред е наложен като удачен и законен в дългогодишната практика на Сдружението - част от членовете живеят трайно в чужбина, други - извън София. Приело се е за разумно известяването за свикване на Общо събрание да се извършва и чрез имейл кореспонденция - бърз и достъпен начин за узнаване дори от тези техни членове, които се намират извън страната. Видно от приложените с настоящия отговор писмени доказателства, поканата за свикване на Общото събрание е изпратена до по-голямата част от членовете именно на посочени от тях имейли, а тези, които нямат такива - чрез изпращане на поканата на адресите им. С оглед гореизложеното и приложените с настоящия отговор документи, твърди, че Сдружението е спазило формата и реда за свикване на ОС, съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението.

Не е вярно твърдението на ищеца, че не е спазен предвиденият едномесечен срок по чл. 26 ал.З ЗЮЛНЦ. От датата на решението на УС на сдружението - 10.05.2019 г. до датата на провеждане на заседание на ОС са изминали 30 календарни дни, от една страна. От друга страна - чл. 25 ЗЮЛНЦ указва, че ако не е превидено друго, редът за свикване на ОС е определен съгласно чл.25 от закона. Видно е обаче, че Уставът предвижда друга процедура, различна от тази разпоредба, следователно приложение следва да намерят именно разпоредбите на Устава на СБК по отношение реда за свикване на Общо събрание.

Видно от Протокол № 5/10.05.2019 год. на УС на СБК, този орган е взел Решение за свикване ОС на Сдружението на 08.08.2019 г., като е приел и следния дневен ред на ОС: 1.Освобождаване на член/членове от УС на СБК; 2. Промяна на Устава на СБК; Разни. Именно горепосоченият дневен ред на ОС е вписан в поканата, която е разгласена на членовете на Сдружението, съгласно процедурата по чл. 10 ал.2 от Устава.

Ищецът оспорва Решенията на Сдружението, взети на Общо събрание на 08.06.2019 год., като неправилно твърди, че не може да ги конкретизира, тъй като не разполага с Протокола. От една страна, самият ищец е присъствал на Общото събрание, гласувал е и е могъл да проследи взетите решения по предварително обявения дневен ред. От друга страна, УС и КС на СБК са приели на свое съвместно заседание от 20.04.2015 г. следното решение: „Всякакви документи, свързани с дейността на съюза, са конфиденциални и тяхното разглеждане е възможно само в библиотеката и/или администрацията на СБК от членове на съюза." Ищецът много добре е запознат с това взето решение на УС, тъй като той самият е бил член на този орган на съюза към 2015 год., когато е взето това решение. Това е и дългогодишната практика в СБК, както впрочем е и в повечето съюзи - всеки член има достъп до документацията на сдружението, може да се информира, прави справки и бележки. Ето защо, невярно ищецът твърди, че не е разполагал с възможност да се запознае с Протокола на ОС от 08.06.2019 год. Той е на разположение от месеци на указаните места в сградата на сдружението.

ОС своето заседание от 08.06.2019 год. е взело решения по обявения предварително дневен ред след дълги дискусии и проведени гласувания. Счита, че тези решения са законосъобразни. Съгласно чл.10 ал.З от Устава, ОС се счита законно, ако присъстват повече от половината от членовете. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага с 1 час по-късно и се счита законно, колкото и членове да са се явили. В тази връзка, видно от Протокола от ОС, на 08.06.2019 год. заседанието е било отложено с един час - започнало е провеждането му в 10.00 часа. Решенията по дневния ред са взети с необходимото мнозинство, поради което същите са законосъобразни. С оглед гореизложеното, моли съда да постанови Решение, с което да отхвърли исковата молба на ищеца С.Т.Д. като неоснователна и недоказана и потвърди като законосъобразни взетите решение от ОС на проведеното заседание на 08.06.2019 год. Прилага писмени доказателства по опис.

 

Ищецът С.Т.Д., с ЕГН **********, чрез адв. К.М., с допълнителна искова молба от 25.11.2019 г. пояснява и допълва първоначалната искова молба, имайки предвид представения от ответника отговор и приложените към него писмени доказателства. Поддържа становището си, че всички решения, взети на Общото събрание на Сдружение „СЪЮЗ НА Б.К.“, проведено на 08.06.2019 г. в сградата на СБК в гр.София, ул. “******, са незаконосъобразни. Уточнява, че незаконосъобразните решения, чиято отмяна се иска с предявения иск, са следните: 1. Приемане оставката на акад. Г.М.и освобождаването му от членство като в УС на СБК; 2.Освобождаване на проф.Г.К.от членство в УС на СБК; 3. Приемане първа точка от дневния ред за следващото ОС на СБК да бъде „Избор на двама нови членове на УС на СБК“; 4. Приемане към чл.11 от Устава да се прибави нова буква „П със следния текст: „Общото събрание прекратява или удължава мандата на УС и на КС на СБК. За секция „Музиколози“ ОС на секцията решава този въпрос“; 5. Приемане промяна в Устава на СБК, като чл. 13, ал. 1, буква г) да се промени в текста, както следва: „Четирима“ на „Двама“ членове композитори“; 6. Приемане промяна текста на чл.13, абзац 3 в Устава на СБК, както следва: „За пълен мандат се счита този, който е минал повече от половината срок, упоменат в Устава“.

 

Ответникът СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА Б.К.“, Булстат ******, представлявано от председателя Ц.А.М., с допълнителен отговор на допълнителна искова молба от 04.02.2020 г. изразява становището си относно допълнителната искова молба.

 

Съдът, като се запозна и прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 

          ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Съюзът на б.к.(СБК) е сдружение с нестопанска цел - юридическо лице със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „******. Като организация, същият осъществяваща дейността си в частна полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.

Съгласно чл..4 от Устава (Изм. С ОС на СБК от 28.06.2014 г. ), в СБК членуват навършили пълнолетие български граждани, които са композитори с изявено творческо развитие и които приемат и спазват Устава на СБК. Веднъж годишно УС докладва пред ОС за движението на членове на СБК - новоприети, починали, напуснали и изключени. В чл.5 от Устава е предвидено, че в обособена като подразделение на СБК секция "Музиколози" членуват навършили пълнолетие български граждани, които са музиколози (музиковеди) с изявено творческо развитие в изследването на българската музика и българското музикално творческо изкуство. Като асоциирани членове, без право на глас в органите на СБК, могат да членуват и чуждестранни граждани, които имат изявен творчески принос в създаването и развитието на българското музикално творческо изкуство (чл. 6).

Членовете на СБК, които са композитори, имат следните права (чл.7): Да участват в Общото събрание на СБК и да гласуват по всички поставени на обсъждане и предложени за приемане решения; Да избират и да бъдат избирани в органите на СБК; да бъдат редовно информирани за дейността на съюзните органи; Да искат даването на отчет за изпълнението на взетите решения и резултатите от тях; Да участват в творческите обсъждания, дискусии, събрания, срещи и други форуми, организирани от СБК;  да обсъждат и критикуват, да изказват свое мнение и правят предложения по всички въпроси на съюзната дейност; Да се обръщат с въпроси, предложения и лични молби до всички органи и да получават отговор и решение по тях; Да бъдат представлявани от съюзните органи за защита на правата и интересите им като автори на музикални произведения; да ползват печатната база, библиотеката, фонотеката, студиото, концертната зала и други служби и съоръжения на съюза по ред и условия, определени с решение на УС, както и творческите домове и бази на СБК, както и редица други права.

В раздлел III на Устава са посочени  ОРГАНИ НА СБК (устройство). По смисъла на чл.10 ал.1 ръководни органи за управлението на СБК са: а) Изм. - ОС на СБК от 28.06.2014 г. Общото събрание на СБК, което е върховен орган на съюза и включва членовете-композитори; б) Управителен съвет; в) Контролен съвет.

Устройството на секция "Музиколози" към СБК се състои от: а)  Събрание на секцията, която включва членовете-музиколози. Всеки има право на един глас и не се допуска гласуване с пълномощие; б) Ръководство на секцията.

 Според (л.11 ал.1 от Устава (изм. - ОС на СБК от 28.06.2014 г.), ОС се състои от членовете по чл.7 от настоящия устав. То се свиква от УС на СБК най-малко четири пъти в годината. УС свиква Общото събрание по решение на ОС, по своя инициатива или по искане на една трета от членовете по чл.7 от настоящия устав. Съгласно алинея втора на същата разподеба (изменена на ОС на СБК от 28.06.2014 г. ), свикването на ОС се извършва с писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на събранието в населеното място, където се намира седалището на дружеството, а така също и по чия инициатива се свиква събранието. Към поканата се прилагат копия от документите, предлагани за обсъждане и разглеждане в ОС и вземане на решения по тях. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се взимат решения от Общото събрание. Поканата не се обнародва в Държавен вестник. В алинея трета на чл.11 е предвидено, че ОС се счита законно, ако присъстват повече от половината от всичките му членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

Съгласно чл.12 Общото събрание: а) избира председател, главен секретар, членове на УС, председател и членове на КС; б) приема устава на Творческия фонд на СБК и избира председател и членове на неговия УС; в) приема нови членове в СБК и изключва от членство, с изключение на членуващите в секция "Музиколози"; г) приема устава на СБК и приема решения за неговото изменение и допълнение. Когато се обсъждат и решават въпроси, свързани със статута на секция "Музиколози" и на членуващите в нея, това става само по предложение на събранието на тази секция;д) приема основните насоки, плановете и програмите за дейността на СБК и другите вътрешни актове на сдружението; е) одобрява годишния финансов план на СБК и отчета за неговото изпълнение; ж) определя годишния членски внос; з) приема отчетите на УС и КС; з)утвърждава произведения на Членове на СБК за изпълнение на организирани от СБК прояви; и) постановява организирането на прояви, които имат характер на творчески портрети и авторски концерти на български композитори; к) учредява и присъжда награди на творби и творци; л) обсъжда и прави предложения пред компетентните органи по въпросите на труда, трудовите отношения, жизненото равнище, социалното осигуряване и защитата на авторските права на членовете на СБК; м) съдейства за решаването на социалните въпроси на съюзните членове; н) утвърждава правилници и наредби за функционирането на съюзните групи извън град София; о) разглежда и решава въпросите, повдигнати от УС, КС или отделни негови членове; п) приема и други решения, предвидени в настоящия устав и в действащото законодателство.

Видно от чл.13 ал.1 от Устава ОС на СБК приема решения с мнозинството от гласовете на присъстващите, като всеки от членовете на ОС има право на един глас. За изменение и допълнение на устава или за приемането на нов устав, както и за прекратяването, разделянето на съюза или сливането му с друг, е необходимо квалифицирано мнозинство две трети от присъстващите. Гласуването в ОС е явно, освен в случаите, когато самото събрание реши гласуването да се извърши тайно. Гласуването е лично и не може да се упражнява по пълномощие – ал.3 от същата разпоредба. Член на ОС на СБК няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително, а така също и до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения (ал.4). За заседанията на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващият и секретар - протоколчик, като се прави аудио/видео запис, който се съхранява в архив, в СБК. Протоколът се изготвя до седем дни от деня на събранието.

Съставът и Правомощията на УС са уредени в разпоредбите на чл. 14 и 15 от Устава, а статутът на контролния съвет на Сдружението, както и събранието на секция Музиколози са предмет на чл. 18, съответно – чл. 19 от Устава;

Уставът на сдружението е приет от Общото събрание на СБК на 28.06.2014 г., като с оглед данните, предоставени от регистърния съд и обявени по партида на СНЦ към АВ  именно същият се приема за актуален към датата на провеждане на процесното ОС.

 

Съгласно Протокол № 5/10.05.2019 год., УС на СБК, е взел Решение за свикване ОС на Сдружението на 08.06.2019 г., при следния приет дневен ред, а именно: 1.Освобождаване на член/членове от УС на СБК; 2. Промяна на Устава на СБК; 3. Разни.

Посоченият дневен ред на ОС е вписан в поканата за разгласяване на членовете на Сдружението.

 

Видно от представения по делото Протокол № 2/08.06.2019 г.,  Решенията, взети на Общото събрание на СдружениеСЪЮЗ НА Б.К.“, проведено на 08.06.2019 г. в сградата на СБК в гр.София, ул. “******, са следните: 1. Приемане оставката на акад. Г.М.и освобождаването му от членство като в УС на СБК; 2.Освобождаване на проф.Г.К.от членство в УС на СБК; 3. Приемане първа точка от дневния ред за следващото ОС на СБК да бъде „Избор на двама нови членове на УС на СБК“; 4. Приемане към чл.11 от Устава да се прибави нова буква „П със следния текст: „Общото събрание прекратява или удължава мандата на УС и на КС на СБК. За секция „Музиколози“ ОС на секцията решава този въпрос“; 5. Приемане промяна в Устава на СБК, като чл. 13, ал. 1, буква г) да се промени в текста, както следва: „Четирима“ на „Двама“ членове композитори“; 6. Приемане промяна текста на чл.13, абзац 3 в Устава на СБК, както следва: „За пълен мандат се счита този, който е минал повече от половината срок, упоменат в Устава“.

Към протокола са представени още - Приложения №№1,2,3 и 4 към Протокол № 2/08.06.2019 от ОС на СБК; Мотиви на Председателя на СБК; Списък на членовете на сдружението.

 

            Приобщени към доказателствения материал по делото още са:Квитанция за платен от членски внос за 2018 г. и 2019 г., от която е видно, че ищецът е член на Сдружението-ответник; Извлечение от имейл адреса на ищеца, съдържащ изпратената до същия покана за провеждането на ОС на 08.06.2019 г.; Молба вх.№ РД-21-24 от 24.06.2019 г. за получаване на препис от протокола от ОС на 08.06.2019 г.; Списък на членовете на СБК към 08.06.2019 г.; Списък на композиторите, с посочени от тях имейли за кореспонденция; Електронна извадка на имейл пощата на СБК за изпращане на поканата до членовете на СБК; Протокол №7/20.04.2015г. от съвместно заседание на УС и КС на СБК; Протокол №5/30.11.2019 на ОС на СБК и Списък на членовете на СБК към 30.11.2019, с посочени присъстващи членове на събранието.; Протокол № 4/28.06.2014год. на ОС на СБК и Списък на членовете на СБК с посочени присъстващи членове на събранието; Протокол № 5 от ОС на СБК от 30.11.2013г., с който се се променя Устава -в чл.11 ал.2 от Устава се добавя нов текст относно свикването на ОС: „Поканата да не се обнародва в Държавен вестник".; Протокол на ОС на СБК от 29.10.2017г. за избор на Председател и членове на УС на СБК; Молби - 2 броя от СБК до СГС за вписване на промени с оглед приети решения на ОС на СБК с Протокол № 5 от ОС на СБК от 30.11.2013г и Протокол на ОС на СБК от 29.10.2017г.; Решения на СГС, фирмено отделение - 2 бр., за вписване на исканите от СБК промени;

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Искът по чл.25,ал.4 от ЗЮЛНЦ по своята същност е конститутивен и е предназначен да осигури защита на членствените права на ищеца в случай на нарушаването им с незаконосъобразни или противоуставни решения на общото събрание на сдружение с нестопанска цел.

              Органите на управление на сдруженията с нестопанска цел по смисъла на чл.19 от ЗЮЛНЦ са уредени по законодателен път в разпоредбата на чл.23 от ЗЮЛНЦ. Съгласно чл.23 от ЗЮЛНЦ, върховен орган на сдружението с нестопанска цел е Общото събрание, което се състои от всички членове, освен ако в устава е предвидено друго, а негов управителен орган е Управителният съвет, чиито членове се избират от общото събрание. Аналогична е структурата на управление и на сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл.37 от ЗЮЛНЦ, които според чл.39, ал.1 ЗЮЛНЦ имат върховен колективен орган и управителен орган. Компетентността на органите на първата група сдружения е очертана в чл.25 ЗЮЛНЦ и чл.31 ЗЮЛНЦ посредством посочване на възложените им от закона изключителни правомощия, чрез които те осъществяват управителните си функции. По силата на препращащата норма на чл.37, ал.1 от ЗЮЛНЦ, разпоредбите на чл.25 от ЗЮЛНЦ и чл.31 от ЗЮЛНЦ са приложими и спрямо органите на организациите за общественополезна дейност, чиито правомощия са идентични на правомощията на общото събрание и на управителния съвет на сдруженията с нестопанска цел. Правомощията са определящи както за предметната компетентност на органите, така и за реда, по който членовете на сдружението могат да предприемат защита на правата си срещу противоречащите на закона и устава органни решения.

Законодателят е въвел диференциран правен режим като в зависимост от компетентността на органа е уредил различен ред за оспорване на неговите решения, а именно - редът на чл.25, ал.5 от ЗЮЛНЦ, предвиждащ възможност за оспорване на решенията на управителния съвет пред Общото събрание, и исковият ред по чл.25, ал.4 във вр. с ал.6 от ЗЮЛНЦ, който предполага отнасяне на спора за законосъобразност и съответствие с Устава на решенията на общото събрание като върховен орган за разглеждане от съда. Преценката кой е приложимият ред за оспорване на конкретно решение, взето от орган на сдруженията по чл.19 от ЗЮЛНЦ и чл.37 от ЗЮЛНЦ, се извършва във всеки отделен случай според компетентността на органа, от който изхожда решението. Компетентността е разграничителният критерий, от който зависи отговора на въпроса дали членовете на сдружението следва да се защитят срещу незаконосъобразното или противоуставно решение по пътя на оспорването му пред върховния орган - чл.25, ал.5 от ЗЮЛНЦ, или трябва да предявят иск за отмяната му пред съда при условията и в преклузивните срокове на чл.25, ал.4 и ал.6 от ЗЮЛНЦ. (в този см. Решение № 179 от 5.12.2011 г. на ВКС  по т.д. № 1023/2010 г., II т. о., ТК)

В настоящия случай искът е предявен в преклузивния едномесечен срок по чл.25, ал.6 от ЗЮЛНЦ. Страните по делото не спорят, а и от събраните по делото писмени доказателства се установява, че към датата на провеждане на ОС на 08.06.2019 г. ищецът е член на ответното сдружение. Установява се, че на процесното ОС са взети атакуваните в настоящето производство решения. Тъй като последните са задължителни за всички членове на сдружението, без значение дали съответният член на сдружението е участвал в събранието или как е гласувал, за ищеца е налице правен интерес от предявения иск. С оглед на така изложеното съдът намира, че предявеният от ищеца иск е допустим.          

Ищецът е изложил твърдения за различни законови и уставни нарушения, заявени в хипотезите на порочност, както поради неспазване на процесуалните, така и на материално-правните правила. Разгледани по същество, същите се явяват ОСНОВАТЕЛЕНИ, поради следните съображения:

При предявен иск за отмяна на решения на общото събрание на юридическо лице с нестопанска цел съдът е ограничен при произнасянето си само от заявените от ищеца основания за процесуалната и материалната им незаконосъобразност, като всяко едно от тях представлява самостоятелно основание на отделен иск по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ.  

С оглед на това и при съобразяване на пороците, въведени от ищеца като основание на предявените искове, се налага извода, че съдът в настоящото производството по чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ, следва да провери спазена ли е установената в устава процедура за свикване и провеждане на Общото събрание, на което са приети оспорените решения, както и дали са налице останалите изрично заявени от ищеца законови, респективно - материално правни нарушения, основани на Устава на сдружението.

Предвид горното, на първо място, съдът следва да разгледа заявените от ищеца основания за процесуална незаконосъобразност, което е общо и за всички оспорени решения на общото събрание на „СЪЮЗ НА б.к.”, което се изразява в опорочаване на процедурата за свикване на Общото събрание, тъй като поканата за това не е обявена и разгласена на членовете по предвидения в Устава, съответно -  закона ред и срок за това.

Съдържанието на поканата за свикване на общо събрание на сдружението е установено с разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, съгласно която поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Нормата е част от правния режим по свикване на общото събрание и поставя императивни изисквания за съдържанието на поканата, които са от значение за редовността на провеждане на общото събрание и за законосъобразността на взетите от него решения. Независимо дали общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението, както и от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице, ако Управителният съвет не извърши действията по свикване в двуседмичен срок от искането на групата членове, поканата има регламентираното в нормата на чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ минимално съдържание

 До изменението на ЗЮЛНЦ (обн. ДВ, бр. 79/2006 г.) разпоредбата на чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ предвижда изискване за обнародване на поканата за общото събрание в „Държавен вестник“ и поставянето й в сградата на управлението на сдружението един месец преди деня на събранието. Според действащата към момента на провеждане на Общото събрание на ответното дружество, чиито решения са оспорени с предявените искове по чл. 25, ал. 6 вр. ал. 4 от ЗЮЛНЦ, редакция (ДВ, бр. 79/2006 г.) на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ този ред за оповестяване на поканата вече не е императивно изискване, като е уредена възможността уставът на сдружението да предвиди друго. Съгласно новелата на чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ (ДВ, бр. 74/2016 г., в сила от 1. 01. 2018 г.), ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

            В настоящия случай съгласно действащия към датата на провеждане на процесното ОС Устав, същото се свиква чрез писмена покана отправена до членовете на сдружението. Редът и срокът за разгласяване не са изрично и напълно установени в разпоредбата на чл. 11, ал.2 от Устава. Единственото условие е същата да не бъде обявявана в Държавен вестник, а предвид последващите измененията в чл. 26, ал.3 ЗЮЛНЦ от 2018г. – условието се явява относимо и към изискването за обявяване в съответния регистър към АВ.

Разгласяването на писмена покана за Общо събрание включва както предприемане на действия по отправяне на изявлението на Управителния съвет, така и достигане на поканата до адресата й. В зависимост от определения в устава на сдружението способ за разгласяване на поканата се преценява начинът на удостоверяване на връчването й. Чрез отправянето на писмена покана, която съдържа уведомяване за дневния ред, се създават предпоставки всеки член на сдружението да се подготви и участва ефективно в ОСС. Законът е установил императивно това право - всеки член да бъде уведомен за предстоящото общо събрание, като в Устава на сдружението с нестопанска цел следва да е определен редът, по който да се осъществи това уведомяване, без членовете на сдружението да са ограничени от избора на конкретен способ за разгласяване на поканата.

В случаите, когато в Устава не е уреден изрично облекчен ред за разгласяване на поканата, следва да се приеме, че редовно е изричното индивидуално известяване. Само този способ на лично връчване установява по безспорен начин, че съдържанието на поканата е достигнало до знанието на отделните членове. Останалите способи за разгласяване на поканата, които съдебната практика приема за допустими при свикване на Общо събрание (например чрез средства за масово осведомяване), намират приложение само ако са изрично предвидени в Устава.

В настоящата хипотеза такова индивидуално известяване по отношение на всеки от членовете на сдружението не се доказва. В този смисъл, дори възприемайки за обичайна практиката на сдружението, установена от приетите по делото 2 бр. Решения на СГС по ф.д. 4446/1990 г., за връчване на писмени покани по имейл, следва да бъде отбелязано, че спазването й не може да бъде изведена от съдържанието на приложената в производството електронна извадка от имейл пощата на СБК за масово изпращане на писмена покана до членове на сдружението. Това е така, предвид обстоятелството, че единствено на база същата не се установя фактът на изпращане, както и получаването на съответния имейл със заявеното съдържание от лицата, посочени като адресати – получатели на същата. Т.нар. извадка няма характер на електронен документ, а доказателства и искания в посока установяване на тези обстоятелства в процеса не бяха ангажирани. Не без значение е и обстоятелството, че както с оглед изявленията на самия ответник, направени в писмения му отговор, така и предвид данните, изведени от съдържанието на приложения по делото актуален Списък с членове на сдружението, е видно, че не всички разполагат с посочен имейл – адрес, като според отразеното в Списъка е очевидно, че кореспонденцията с тях се осъществява „по поща“. По отношение на тези лица и въпреки направеното твърдение на ответника, за изпълнена процедура по връчване на писмената поканата относно свикването на процесното ОС, доказателства, както за изпращане, респективно – получаване на такава, в хода на процеса не се релевират.

Установеното в закона съдържание на поканата гарантира членствените права на членовете на сдружението – правото на участие в управлението на сдружението и упражняването на правото на глас, както и на регламентираното в чл. 21, ал. 2, предл. 2 от ЗЮЛНЦ право на информация за дейността на сдружението, тъй като служи за уведомяване на членовете на сдружението за времето и мястото на провеждане на събранието, както и за въпросите, включени в дневния ред на общото събрание. Това включва и установяване на спазване на правилата по свикване и провеждане на общото събрание за приемане на процесните решения. В случая обаче не се установява редовно разгласяване на поканата, поради изложените по-горе съображения относно липсата на доказателства за индивидуалното известяване на всеки от членовете на сдружението.

В допълнение към изложеното по-горе, следва да бъде отбелязано, че ответникът не е доказал още и обстоятелството поканата е разгласена един месец преди датата на Общото събрание, приложим съгласно изискването на чл. 26, ал.3 ЗЮЛНЦ, доколкото такъв не е предвиден в Устава. В този смисъл, следва да бъде посочено, че изискването за срок е обвързано с нормативно установен месечен период време, чието изтичане следва да е преди датата на общото събрание. Предвид така изложеното и съобразно правилата на чл. 72 от ЗЗД, респективно - чл. 60 от ГПК за изчисляване на сроковете, е видно, че при Решение, взетото от УС на 10.05.2019г. за свикване на процесното ОС и проведено такова на 08.06.2019г., нормативно установеният срок за разгласяване на поканата не е бил спазен.

 

По изложените съображения настоящият състав приема, че в случая не са спазени правилата за свикване на общото събрание на сдружението, поради което оспорените решения на процесното общо събрание са изцяло незаконосъобразни.

 

При констатираните по-горе нарушения е безпредметно разглеждането по същество на  нарушенията.

 

ПО РАЗНОСКИТЕ:

При този изход от спора, ищецът има право на разноски, съобразно чл. 78 ал.1 от ГПК. Искането е направено своевременно, като е представен и Списък по чл.80 от ГПК, като се  претендират разноски по делото в размер общо на 365 лв., от които: 1). 60 лв. – държавна такса за образуване на производството; 2.) 5 лв. – държавна такса за съд. удостоверение; 3.) 300 лв. – адвокатско възнагреждие. Видно от приложените по делото документи - претенцията се установя в заявения й размер.

Предвид изложеното, съдът намира, че ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените разноски в настоящото производство в размер общо на 365 лв.

 

Водим от горното, СЪДЪТ

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ на основание чл. 25, ал. 6 вр. ол. 4 от ЗЮЛНЦ по иск на С.Т.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА Б.К.“, с Булстат ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „******, представлявано от председателя Ц.А.М., следните Решения, взети на Общото събрание на Сдружение „СЪЮЗ НА Б.К.“, проведено на 08.06.2019 г. в сградата на СБК в гр.София, ул. “******, а именно: 1. Приемане оставката на акад. Г.М.и освобождаването му от членство като в УС на СБК; 2.Освобождаване на проф.Г.К.от членство в УС на СБК; 3. Приемане първа точка от дневния ред за следващото ОС на СБК да бъде „Избор на двама нови членове на УС на СБК“; 4. Приемане към чл.11 от Устава да се прибави нова буква „П със следния текст: „Общото събрание прекратява или удължава мандата на УС и на КС на СБК. За секция „Музиколози“ ОС на секцията решава този въпрос“; 5. Приемане промяна в Устава на СБК, като чл. 13, ал. 1, буква г) да се промени в текста, както следва: „Четирима“ на „Двама“ членове композитори“; 6. Приемане промяна текста на чл.13, абзац 3 в Устава на СБК, както следва: „За пълен мандат се счита този, който е минал повече от половината срок, упоменат в Устава“, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА Б.К.“, с Булстат ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „******, представлявано от председателя Ц.А.М. да заплати на С.Т.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 365,00 (триста шестдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото пред СГС.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: