Разпореждане по дело №67447/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 2 април 2024 г.
Съдия: Георги Илианов Алипиев
Дело: 20221110167447
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 12 декември 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48875
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 66 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:ГЕОРГИ ИЛ. АЛИПИЕВ
като разгледа докладваното от ГЕОРГИ ИЛ. АЛИПИЕВ Гражданско дело №
20221110167447 по описа за 2022 година
По делото е подадена частна жалба от “***”ООД срещу постановеното
по делото Определение по реда на чл. 248 ГПК. Съдът констатира, че не е
представена вносна бележка за платена държавна такса в размер на 15,00
лева.
Ето защо ЧЖ следва да се остави без движение, за внасяне на държавна
такса за въззивно обжалване в размер на 15,00 лева, по сметка на Софийски
градски съд в едноседмичен срок, като вносната бележка следва да се
представи по делото.
Воден от горното, съдът
РАЗПОРЕДИ:
Оставя частната жалба на “***”ООД срещу постановеното по делото
Определение по реда на чл. 248 ГПК, БЕЗ ДВИЖЕНИЕ, тъй като не е
внесена дължимата държавна такса.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на “***”ООД да внесе дължимата държавна
такса в размер на 15,00 лева в ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК от получаване на
съобщението, по сметка на СГС, като представи вносната бележка по делото,
като при неизпълнение частната жалба ще бъде върната.
Разпореждането не подлежи на обжалване и следва
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1