Решение по дело №2473/2018 на Софийски градски съд

Номер на акта: 260830
Дата: 25 май 2021 г.
Съдия: Жаклин Димитрова Комитова
Дело: 20181100902473
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 23 ноември 2018 г.

Съдържание на акта Свали акта

              Р Е Ш Е Н И Е

     гр. София, 25.05.2021 г.

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 СЪСТАВ,

в публично заседание на седми април

две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАКЛИН КОМИТОВА

 

при секретаря Славка Д., като изслуша докладваното от съдия Комитова т.д. № 2473 по описа за 2018 г., И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

 

ПРЕДЯВЕН Е ИСК С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, АЛ.4 ВЪВ ВР. С АЛ. 6 ОТ ЗЮЛНЦ.

Ищецът СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО Ш.С.П.**“, ЕИК *******, представлявано от Председателя П.Й.М., чрез адв. Х.К., със съдебен адрес ***, aп. 1, с искова молба от 22.11.2018 г.. твърди, че на основание чл. 25, ал. 4 и ал. 6 от ЗЮЛНЦ, обжалва и моли съда да отмени като незаконосъобразни всички решения, взети от Общото събрание на сдружение „Б.Ф.ПО Ш.**“, проведено на 17.11.2018 г. в гp. Трявна. Твърди се в исковата молба, че процесното Общо събрание не е свикано в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 17 от Устава на Федерацията, тъй като най-малко един месец преди датата на събранието, т.е. до 17.10.2018 г., до по-голямата част от членовете на сдружението не е достигнала писмена покана или съобщение по електронна поща. Видно от представения като писмено доказателство № 2 Протокол от Общо събрание (стр. 1), за водещ на събранието е бил избран Р.Т. с 49 гласа „ЗА“ от общо присъствали 49 представители на клубове - членове на сдружението. Този избор е в нарушение на чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Федерацията, тъй като очевидно е гласувал и самият Р.Т., който чрез пълномощно е представлявал сдружение „О.Ш.К.С.Г.“. По т. 2 от дневния ред - Разглеждане на подадени жалби срещу решенията на Управителния съвет за прекратяване на членството на клубове са потвърдени две решения на Управителния съвет - по Протокол № 11/25.09.2018 г. и по Протокол № 15/01.11.2018 г., без изобщо да бъдат разгледани жалбите, подадени до Общото събрание от изключените клубове (стр. 3 и стр. 4 от Протокола от Общо събрание). По т. 2 от дневния ред (стр. 4 от Протокола от Общо събрание) е взето решение за връщане на членския внос в размер на 1 800 лв. на клубовете, които са платили след 01.11.2018 г., както и сумите за картотеки. Решението е взето в нарушение на  чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Федерацията, тъй като въпросите не са включени в обявения в поканата дневен ред. Прилага писмени доказателства по опис.

 

С молба от 10.12.2018 г., подадена във връзка с Разпореждане от 28.11.2018 г. на СГС, VI-9 състав, с което исковата молба е оставена без движение, ищецът СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО Ш.С.П.**“ уточнява, че ответник по делото е сдружение „Б.Ф.ПО Ш.**“, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „******. Обжалвани са всички решения на Общото събрание на сдружението, проведено на 17.11.2018 г., а именно: 1. По т. 1 от дневния ред: решение за приемане на Доклад за дейността на сдружение „Б.Ф.ПО Ш.**“ за 2018 г.; 2. По т. 2 от дневния ред: решение за потвърждаване на решението на Управителния съвет, взето с Протокол № 11/25.09.2018 г., за прекратяване на членството на 10 шахматни клуба; 3. По т. 2 от дневния ред: решение за потвърждаване на решението на Управителния съвет, взето с Протокол № 15/01.11.2018 г., за прекратяване на членството на 4 шахматни клуба; 4. По т. 2 от дневния ред: решение за връщане на членския внос в размер на 1 800 лв. на клубовете, които са платили след 01.11.2018 г., както и сумите за картотеки; 5. По т. 3 от дневния ред: решение за домакинства на състезания от Държавния спортен календар през 2019 г.; 6. По т. 4 от дневния ред: решение за попълване на състава на Управителния съвет на сдружение „Б.Ф.ПО Ш.**“.

 

С влязло в сила ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1016 от 18.02.2019 г. е постановено на осн. чл.369 от ГПК, че делото следва да се разглежда по общия ред, във връзка с възражение на СДРУЖЕНИЕ „Б.Ф.ПО Ш.**” в отговора на исковата молба от 18.01.2019 г.

 

Ответникът СДРУЖЕНИЕ „Б.Ф.ПО Ш.**“, (БФШ **), ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „*******, представлявано от Р.З.Т., в качеството му на Председатал, чрез адв. В.С., със съдебен адрес:***, с отговор на искова молба от 07.05.2019 г., счита че проведеното на  17.11.2018г. ОС  в град Трявна Общо събрание на Сдружение „Б.Ф.по Ш.**”, както и всички взети на него решения са законосъобразни, поради което предявените от ищеца искове на основание чл. 25, ал. 4 вр. с ал. 6 от ЗЮЛНЦ се явяват неоснователни и недоказани, поради което следва да бъдат отхвърлени. Съображенията му за това са следните:

Неоснователно е твърдението на ищеца, че Общото събрание не е свикано в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 17 от Устава на Федерацията. На 17.10.2018 г. е взето Решение на Управителния съвет за свикване на Общо събрание. Причините за свикване на процесното събрание, обективирани и в самия протокол, са че с Решение № 2008/10.10.2018 г. на СГС, постановено по т.д № 1888/2018 г., VI-11 с-в, съдът е свикал Общо събрание на БФШ ** за 18.11.2018 г. по искане на 30 членове. С Решение на УС, обективирано в Протокол № 11 от 25.09.2018 г., са изключени няколко клуба поради това, че са възпрепятствали процедурата по получаване на спортна лицензия от Федерацията както и поради това, че не са отговаряли на предпоставките за членство. С решение на УС, обективирано в Протокол № 15/01.11.2018 г. са били изключени 4 члена на БФШ **. Решенията на УС са били обжалвани от част от членовете, които жалби, съгласно Устава на БФШ **, подлежат на разглеждане от ОС. С оглед на окончателното уреждане на членствените правоотношения на изключените от УС клубове, се е наложило свикването на ОС във възможно най-кратки срокове. Този въпрос има непосредствено значение и по отношение на законосъобразността на провеждането и гласуването на решения по дневния ред на насроченото от СГС ОС на БФШ **. С цел да се избегне провеждането на незаконосъобразно събрание в гр. Плевен, с Решение на УС от 17.10.2018 г. е свикал ОС, като надлежно е уведомил за това всички членове на Сдружението при спазване на процедурата, предвидена за това с Устава. Съгласно чл. 17 от него: „Свикването на Общо събрание и оповестяването на дневния ред става чрез съобщение в сайта на Сдружението и писмена покана или при достигане на съобщение по електронната поща до членовете на БФШ най малко един месец преди датата на събранието. Писмената покана трябва да съдържа дневния ред, датата, мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква. Тя се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира управлението на БФШ **.” Поканата за свикване на ОС е качена на сайта на Сдружението, както и залепена на мястото за съобщения в сградата по седалището и адреса на управление на БФШ **, видно от Протокол от 17.10.2018 г., приложен като доказателство.

Заедно с това, на 17.10.2018 г., са изпратени електронни писма до всички членове на Федерацията на адресите от електронните им пощи от Г.П.– в качеството му на технически директор, както и от госпожа М.В., член на УС. С оглед установяване на обстоятелството кой електронен адрес за уведомяване на кой от клубовете се ползва, представя и моли да се приеме актуален към датата на провеждане на събранието списък с членовете на Федерацията, заверен от Председателя, в който са отразени адресите за уведомяване. Уведомяването на клубовете, членове на Федерацията, става по адресите на техните електронни пощи или на електронните пощи на техни пълномощни, които са присъствали и представлявали клуба на Учредителното събрание или на всяко едно последвало ОС. Този списък с членовете, съдържащ и съответните адреси за уведомяване, е публикуван на интернет сайта на Федерацията, като към настоящия момент нито един член на Сдружението не е възразил срещу посочения в този списък адрес за електронна поща, служещ за уведомяването му. Счита, че доколкото Уставът на Федерацията предвижда уведомяване по електронна поща, то, за да се счете, че членовете го спазват, всеки един от тях следва да разполага с електронна поща, за да бъде изначално възможно изпращането на такива съобщения. Именно във връзка с това обстоятелство и за възпрепятстване на всякаква възможност изпращането на уведомления на адресите, с които Федерацията разполага да се тълкува като ненадлежно уведомяване, Председателят Р.Т. е предложил на събранието на УС от 17.10.2018 г. на процесното ОС да се подложи на гласуване въпроса с уведомяването на членовете, като същите са задължат писмено (на електронна поща на БФШ ** или с писмо до БФШ **) да декларират актуални електронни адреси, на които същите могат да бъдат уведомявани за всички решения на УС и/или ОС. Актуалният списък с членовете, с посочени адреси за уведомление, е бил на разположение на всички присъстващи на процесното ОС в Трявна, като нито един от присъстващите членове на Федерация не е възразил срещу посочения адрес на електронна поща, служещ за уведомяване. С това счита, че Федерацията е положила всички необходими усилия и използвала достатъчно начини и средства, за да уведоми всички свои членове за предстоящото ОС.

Що се отнася до Сдружение с нестопанска цел Шахматен клуб „М.Т.”, ЕИК ******, тъй като то не разполага с електронна поща и не е посочена такава на негов пълномощник, по който може да бъде уведомен за свикване на ОС чрез изпращане на поканата по електронен път, поканата му е връчена лично на 17.10.2018 г., за доказване на което обстоятелство приложено представя Декларация за получена покана за свикване на Общо събрание на „Б.Ф.по Ш.**.

На последно място, с Решение на УС, обективирано в Протокол № 16/15.11.2018 г. е взето решение да бъдат приети за членове 18 нови клуба. С оглед на това да се обезпечи участието им на адресите на тези клубове на 16.11.2018 г., е връчена покана, като едновременно с това лично, на 16.11.2018 г., им били връчени и Уведомления за предстоящите на 17 и 18. 11.2019 г. общи събрания.

С оглед на всички изложени по-горе обстоятелства, счита, че твърденията, изложени съвсем шаблонно от ищеца по точка първа от исковата молба, са несъстоятелни, неоснователни и недоказани. Процесното събрание е свикано в съответствие с изискванията на закона и с чл. 17 от Устава, като всички членове на сдружението към датата на свикване на ОС са били надлежно уведомени за това един месец по-рано по посочените от тях електронни пощи, както и чрез залепване на покана на мястото за уведомление в сградата по седалището и адреса на управление на Федерацията, чрез съобщение, съдържащо поканата, качено на интернет сайта на БФШ **.

По твърденията от точка 2 от исковата молба на ищеца, относно избора на Р.Т. за водещ на събранието, ответникът счита, че изборът на водещ на събранието е процедурен въпрос, който по никакъв начин не може да доведе до незаконосъобразност на проведеното събрание и на взетите на него решения по дневния ред.

По доводите на ищеца, наведени под точка 3 от исковата молба досежно разглеждане на подадени жалби срещу Решенията на УС за прекратяване на членството на клубове - членове на Сдружението, на първо място, ответникът счита, че ищецът не разполага с правен интерес, за да обжалва решението на ОС по точка 2 от дневния ред, доколкото Решението на ОС за потвърждаване/отмяна на Решението на УС за изключването засяга само и единствено членствените правоотношения между Федерацията и съответния член. В този смисъл е и съдебната практика Решение № 81 от 25.04.2017 г. на ВКС по т. д. № 563/2016 г., II т. о., ТК, съгласно което правен интерес от предявяване на иск за отмяна на решение за изключване на член на сдружението съществува само за изключеното лице. Изключването по никакъв начин не е засегнало правната сфера на ищеца и евентуалната отмяна на решението на ОС в частта за изключване няма да доведе до благоприятни за него правни последици, поради което и с оглед на посочената съдебна практика на ВКС счита, че ищецът няма правен интерес да иска отмяна на Решението по точка 2 от дневния ред, поради което искът се явява недопустим и делото в тази част следва да бъде прекратено.

В случай че все пак съдът счете, че ищецът има правен интерес и искът за отмяна на Решението на ОС по точка 2 от дневния ред все пак е допустим, то счита, че същият е неоснователен и недоказан, поради което моли да бъде оставен без уважение. Преди да се пристъпи към гласуване по точка втора от дневния ред Г.П.е прочел защо са изключени клубове с Решение на УС от 25.09.2018 г. Обосновал е съответно, че е следвало да се спазят изискванията и сроковете за получаване на спортна лизенция. Уточнено е кои клубове са подали жалби, че два от клубовете са подали жалби, които по-късно са оттеглили, а след като са отговорили на всички изисквания за членство, са подали наново молба за членство и са били надлежно приети. По-нататък, обосновано е, че поради неплатен членски внос са изключени с Решение на УС от 01.11.2018 г. други четири клуба. Подробно е изяснено на процесното ОС защо, на какво основание, както и по каква причина са изключени клубовете. Пояснено е изрично, че е била налице опасност от невъзможност да се получи спортна лицензия, а поведението на клубовете е съблюдавано към момента на вземане на Решенията на УС.

В самия Устав никъде не е изрично посочена процедура, съгласно която жалбите следва да бъдат изрично, една по една, прочетени на ОС, за да се приеме, че Решението на ОС, с което потвърждава Решението на УС е законосъобразно. На Общото събрание е обезпечено копие от всяка една от жалбите. Чисто технически обаче, изчитането на 14 жалби би отнело много време, а е и безпредметно предвид идентичното им съдържание. Наред с това, всеки един от Протоколите на УС се качват на сайта на Федерацията, което осигурява тяхната лесна достъпност, така че всеки един член на Сдружението, който е искал и проявил интерес, е можело да се запознае подробно с основанията за изключването на тези членове. Решението на ОС за потвърждаване Решенията на УС за изключване на членове на Сдружение БФШ ** са взети при пълно спазване на изключването, предвидена в закона и Устава на Федерацията.

Във връзка с точка 4 от дневния ред от процесното събрание прекратяването на членствените правоотношения е неразривно свързано с уреждането на имуществените отношения между страните, каквато именно е била целта на гласуваното на ОС решение. В този смисъл твърдението на ищеца е абсолютно неоснователно, а и следва да се отчете, че вземането на това решение е в абсолютен интерес на изключените членове, тъй като следва да им се възстанови парична сума в размер на 1 800 лева.

Що се отнася до уточненията, които ищецът твърди да е направил, с молба в изпълнение на указанията на съда с вх. № 162074/10.12.2018 г., счита същите за шаблонни. На практика не са направени никакви уточнения във връзка с основанията, поради които ищецът възприема, че взетите решения по точка 3 и 4 от дневния ред на процесното ОС са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени. Единственото, което е посочено в молбата, са съответните точки в дневния ред с простото заявяване от страна на Ищеца, че са обжалвани всички решения. Поради това, за ответника е невъзможно да изгради правна защита, при положение, че не са изложени никакви твърдения и възражения относно законосъобразността на процесиите решения от страна на ищеца, а само и единствено са изброени тези решения. В този смисъл намира исковете по точка 3 и 4 от дневния ред за неоснователни, поради което моли да бъдат отхвърлени.

С оглед на гореизложените факти и обстоятелства, моли съда да прекрати производството в частта по обжалване на решението на процесното ОС на БФШ ** по точка втора от дневния ред, поради липса на правен интерес на ищеца за водене на делото. Моли съда да отхвърли предявените искове, включително и искът за отмяна на решението по точка втора от дневния ред, в случай че счете, че същият е допустим, като неоснователни и недоказани. Моли да му бъдат присъдени направените съдебно деловодни разноски. Прилага писмени доказателства по опис.

 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 10.01.2020 г. по ч.гр.д. 8/2020г. на САС, ТО, 11 с-в. е отменено Определение от 20.11.2019 г. по търг. дело № 2473/2018 г. на СГС, VІ-9 състав, в частта, с която е отхвърлено искането на М.Н.М. за встъпване като помагач на ответника сдружение „Б.Ф.по Ш.**“ в частта относно предявения иск за отмяна на решението от 17.11.2018 г. на Общото събрание на сдружението, с което молителят е избран за член на Управителния съвет, и вместо това е постновено  конституирането на  М.Н.М. за помагач на ответника сдружение „Б.Ф.по Ш.**“ само по предявения от СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО Ш.С.П.**” иск за отмяна на решението от 17.11.2018 г. на Общото събрание на ответното сдружение, с което М.Н.М. е избран за член на Управителния съвет на сдружение „Б.Ф.по Ш.**“. В останалата си част определението от 20.11.2019 г. по търг. дело № 2473/2018 г. е потвърдено.

 

М.Н.М., като третото лице – помагач на ответника е депозирал писмено становище, в което се излагат подробни аргументи по допустимостта на иска, съответно – неоснователността на същия. Направени са и доказателствени искания.

 

Съдът, като се запозна и прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 

          ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:     

            По делото е представен Устав на Българската федерация по Ш.**, видно от който БФШ ** е доброволна, обществена организация, която обединява шахматните клубове в страната, с предмет на дейност координиране развитието, практикуването и администрирането на спорта Ш.на национално ниво на територията па Република България и представянето на шахматните клубове пред държавата и международните спортни организации. Федерацията има постоянно седалище и адрес на управление в град София, район Средец, бул. *******. Тя е продължител на дейността на Българския шахматен съюз, основан през ** г. (чл.2). БФШ ** е самостоятелно юридическо лице и се представлява от своите Председатели само заедно (Чл.3). Цялостната оперативна дейност на БФШ ** се осъществява от Управителния съвет (УС) на БФШ **, който може да възлага правомощия на техническия директор и на трето лице въз основа на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите и съдържанието.(чл.4). По смисъла на чл. 7, ал.1  от Устава член на БФШ ** може да бъде всеки шахматен клуб, който отговаря на следните условия: 1. регистриран е по ЗЮЛНЦ и дейността му е в съотвстствие със Закона за физическото възпитание и спорта; 2. развива шахматната дейност; 3. има поне 5 картотекирани състезатели или минимум три участия в държаьни първенства през предходната състезателната година; 4. разполага със спортпо-педагогически кадри; 5. разполага с материална база за учебно-тренировъчна дейност; Изискването по чл. 7.(1), т.З се удостоверява от новоприетите членове в рамки те на една календарна година от вземането на решение за членство. Неизпълнението от даден член на някое от условията по чл. 7 води до несъвместимост на членството, което е самостоятелно основание за изключване на шахматен клуб, който не отговаря на условията (чл.8). Несъвместимостта се констатира от УС с решение на УС, което може да се обжалва пред Общото събрание па сдружението. Член на БФШ ** се приема от УС с 2/3 мнозинство въз основа на подадена писмена молба, ако кандидатът отговаря на условията на чл. 7 от Устава (чл.9). Молби за напускане на БФШ ** се регистрират от УС ( чл.10). Всеки клуб, член на БФШ **, има свои индивидуални членове, които членуват в БФШ ** чрез него (чл.11). Правата и задълженията на членовете на Сдружението са предмет на раздел ІІІ от Устава.  По смисъла на Чл.16. ал.1 Върховен ръководен орган на БФШ ** е Общото събрание (ОС). То се свиква най-малко веднъж годншно по решение на УС на БФШ **. Предвидени още са още Отчетно-изборно общо събрание, което се свиква веднъж на четири години по решение на УС на БФШ **, като следващото трябва да бъде насрочено преди датата, на която изтича мандата на ръководните органи, както и Извънредно общо събрание, което може да бъде свикано при ясно мотивирано искане от 1/3 (една трета) от шахматните клубове членове на БФШ **. Това искане се депозира пред УС на БФШ ** не по-късно от 2 (два) месеца преди исканата дата за неговото провеждане, там, където се намира седалището на Б.Ф.по Ш.**. По внесеното искане за провеждане на извънредно общо събрание, Управителният съвет на БФШ ** е длъжен да се произнесе в двуседмичен срок след получаването му. Провеждането на извънредно общо събрание не може да наруши ритмичността на провеждане на редовните отчетно-изборни събрания. Новоизбран председател или председатели, или член на УС на такова събрание довършва мандата на предшественика си. Свикването на Общо събрание и оповестяването на дневния ред става чрез Съобщение в сайта на Сдружението и писмена покана или при съобщение по електронната поща до членовете на БФШ ** най-малко един месец преди датата на събранието. Писмената покана трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква. Тя се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира управлението на БФШ **. (чл.17). Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на БФШ **, имащи право на глас. (чл.18) Ако в определения час на Общото събрание се окаже, че няма необходимото мнозинство, то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. (чл.19) По въпроси, които не са предварително включени в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. (чл.20). Съгласно чл. 21 право на участие в Общото събрание имат всички клубове - членове на БФШ **, към датата на провеждане на ОС. Всеки клуб се представлява от делегат. Делегати по право са законните представители на шахматните клубове съгласно Удостоверение за актуално състояние на клуба, издадено от съда по регистрацията му. (ал.1) Право на глас имат членовете, които отговарят на изискванията за членство съобразно чл. 7 от Устава (ал.2). Шахматен клуб, чийто делегат по право е възпрепятстван да участва в работата на Общото събрание, може да упълномощи друг член от своя клуб, който да го представлява, Това упълномощаване става с писмено пълномощно, подписано и подпечатано от законния представител па клуба (ал.3). Всеки делегат има право на един глас.(ал.4) Един делегат може да представлява не повече от три клуба, въз основа на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, издадено от законните представители на съответните клубове. Преупълномощаване не се допуска.(чл.22). По смисла на чл. 23 с обикновено мнозинство (повече от петдесет процента) от присъстващите с право на глас се вземат всички решения на Общото събрание, освен решенията за изменение на Устава и за преобразуване или прекратяване на дейността на БФШ **, за вземането на които се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите.

             Съгласно разпоредбата на чл. 25 от Устава Общото събрание има следните функции: 1.Обсъжда и приема решения по отчетните доклади на Управителния съвет (УС) на БФШ ** и Контролния съвет (КС) на БФШ **, както и по всички други въпроси, свързани със състоянието и перспективите за развитие на българския шахмат, включени в дневния ред; 2. Приема изменения и допълнения към Устава на БФШ **; 3. Избира и освобождава с явно гласуване и обикновено мнозинство - Председател/и на БФШ **, които са и Председател/и на УС на БФШ **, "Управителен съвет БФШ **, който е в състав до 13 (тринадесет) души, Контролен съвет. 4. Приема бюджета на БФШ **.; 5. Решава въпроси за прекратяването и реорганизацията на БФШ; 6. Разглежда основни въпроси по развитието на шахмата и взима решения.

              Оперативната дейност на БФШ ** се ръководи от Управителен съвет, състоящ се до 13 (тринадесет) члена, избрани от Общото събрание по начина, установен в разпоредбата на чл. 29, ал.1 от Устава; УС работи по едногодишни планове и провежда заседанията си най- малко 6 (шест) пъти годишно. Заседанията на УС се свикват от неговия Председател/и, както и по писмено искане на 1/3 от неговите членове. Заседанията на УС са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове. (чл.33). Решенията на УС на КФШ ** се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на тези но чл. 30, т. 2, 8, и 16 от Устава, които се взимат с мнозинство от всички членове (чл.33). УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет (чл.33, ал.2).  За присъстващо на заседанията се смята и лице, с коего има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието (чл.34). 

 

Видно от представеното по делото Решение на УС, обективирано в Протокол № 11 от 25.09.2018 г., са били взети решения за изключването на няколко клуба с мотив, че са възпрепятствали процедурата по получаване на спортна лицензия от Федерацията както и че не са отговаряли на предпоставките за членство.

 

От приложеното за производството Решение № 2008/10.10.2018 г. на СГС, по т.д № 1888/2018 г., VI-11 с-в, се установява, че на основание чл. 26, ал. 1, изр.2 от ЗЮЛНЦ, по искане на повече от една трета от членовете на сдружение „БФШ **“,  Съдът е постановил, че свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18.11.2018 г., от 10.00 ч. в град Плевен, хотел „Ростов“, зала „Ротари“, при следния дневен ред: Избор на нов Председател на сдружение „БФШ **“,  Избор на нов Управителен съвет на сдружение БФШ **“,  Избор на нов Контролен съвет на сдружение БФШ **“.

 

Съгласно  последващ Протокол № 15/01.11.2018 г. от заседание на УС  са били приети решение за изключване още 4 члена на БФШ **.

 

Видно от представения по делото Протокол № 16/15.11.2018 г. от заседание на УС на БФШ **, са били взети решение във връзка подготовката на Общите събрания БФШ **, както и за приемането за членове на 18 нови клуба.  Уведомления за предстоящите на 17 и 18.11.2019 г. общи събрания на тези нови членове на 16.11.2018 г. са били връчени лично, както и чрез изпращане на такова на адресите им.

 

            С покана от 17.10.2018 г.  на УС е свикано ОС на Сдружение БФШ **  при следния дневен ред: 1.Доклад за дейността на БФШ ** за 2018 г.; 2. Разглеждане на подадени жалби срещу решения на УС на БФШ ** за прекратяване на членството на клубове, членове на сдружението.; 3. Обсъждане на кандидатури на шахматни клубове за домакинства на състезания от Държавния Спортен Календар за 2019 г.; 4. Попълване на състава на УС на БФШ **.

 

Видно от приетия като писмено доказателство Протокол от 17.10.2018г., поканата за свикване на Общо събрание на Сдружението, насрочено за 17.11.2018г. в гр. Трявна от 16.00 часа ,  е била поставена на  таблото за съобщения в сградата, находяща се на адреса на седалището и адреса на управление на сдружението на 17.10.2018 г.

 

За проведеното процесно ОС и взетите по време на същото решения, по делото е представен Протокол от 17.11.2018 г.

 

В изпълнение на съдебни указания от 13.06.2019г., от страна на ответника по делото е представен Списък на членовете на БФШ **г., актуален към проведеното на 17.11.2018г. в гр. Трявна ОС на Сдружението.

 

В качеството на печатен материал по делото е приложена разпечатка от електронния сайт на сдружението БФШ **, относно обстоятелството, че поканата за свиканото на 17.11.2018г. ОС е била качена на 17.10.2018 г.

 

За изясняване на спорни въпроси, по делото е допусната СТЕ, с основно и допълнително заключение, които като неоспорени, обеквни и компетентно дадени се възприемат от Съда, съгласно които:

На дата 17.10.2018г. на електронния сайт на Б.Ф.по Ш.** - https://******.org/, е качено съобщение, заверено с подпис и печат, със следното съдържание: „УС, на осн. чл. 16, ал. 1 от Устава, свиква ОС на БФШ **, което ще се проведе на 17.11.2018г в НЧ "П.С.****" - гр. Трявна, зала „Дръзновение“, находящ се на адрес: ул. „******от 16:00ч., при следния дневен ред: 1. Доклад       за дейността на БФШ ** за 2018г.; 2. Разглежданена подадени жалби срещу решения на УС на БФШ ** за прекратяване на членството на клубове, членове на сдружението.; 3. Обсъждане на кандидатури на шахматни клубове за домакинства на състезания от Държавния Спортен Календар за 2019г.; 4. Попълване на състава на УС на БФШ **.“

На       дата    17.10.2018 г. от електронен адрес на сдружението - director@******.org и office@******.org са били изпратени съобщения до членове на сдружението. Към съобщенията има прикачени файлове във формат pdf.

На дата 16.11.2018 г. от електронен адрес  pr@******.org са били изпратени съобщения до членове на сдружението.

Според допълнителното заключение общият брой на членовете на ответника, „Б.Ф.ПО Ш.**“, на които са били изпратени покани за свикване на Общо събрание за 17.11.2018 г. в гр. Трявна от електронен адрес director@******.org е 40 члена. Общият брой на членовете на ответника,, на които са били изпратени покани за свикване на Общо събрание за 17.11.2018г. в гр. Трявна от електронен адрес office@******.org е 41 члена. Общият брой на членовете на ответника, „Б.Ф.ПО Ш.** СДРУЖЕНИЕ“, на които са били изпратени покани за свикване на Общо събрание за 17.11.2018г. в гр. Трявна от електронен адрес pr@******.org е 16 члена.

Вещото лице е направило извод, че от Списъка на членовете на ответника „Б.Ф.ПО Ш.** СДРУЖЕНИЕ“ и от изпратените покани за свикане на ОС за 17.11.2018 г. в гр. Трявна от електронните адреси: director@******.org, office@******.org и pr@ ******. org, ясно се вижда, че всички членове са били уведомени за свиканото ОС на Сдружението с дата 17.11.2018 г. в гр. Трявна.

 

По делото са събрани и гласни доказателства, чрез разпита на св. Г.В.П.. Същият сочи, че е избран технически директор на ответника - Б.Ф.по Ш.** с конкурс от април месец 2018 г. В качеството си на технически директор ръководи всички състезания и организацията на федерацията. Има пълномощно, с което извършва плащания и работи през банката. Твърди ,че веднага след управителния съвет, на който е било решение за общо събрание с г-жа В., която е спортният директор във федерацията, който се занимава със състезателите,  си разделили клубовете по равно и изпратили от нейния имейл и от неговия имейл  покани за свикване на Общо събрание, което трябвало да се проведе в Трявна на 17.11.2018 г. Понеже на същия управителен съвет се приети още 18 клуба, пиарът на федерацията е следвало да изпрати имейлите на тези новоприети клубове. Трите имейла са качени официално – т.е този на пиара, на спортния директор и на технически директор. Уведомленията по имейл  били изпратени на всички клубове. Свидетелят, сочи, че е имало един клуб, който не бил уведомен по имейл, а именно - „М.Т.”. Въпросният клуб е имал направен имейл, но  човекът си е забравил паролата и не е можел да го ползва. За това само на него му се обадили допълнително по телефона и той после декларирал с декларация, че е уведомен в срок. Свидетелят заявява, че няма членове на Сдружението, които да са подали възражение, че не са уведомени надлежно за Общото събрание.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля като обективни, незаинтересовани и непосредствени и кореспондиращи както със събраните и обсъдени по-горе писмени доказателства, така и със заключението на СТЕ.

 

Към доказателствения материал по делото са приобщени още: 1. Декларация за надлежно уведомяване и получена покана във връзка със свикване на 17.11.2018г. ОС на БФШ **, подписана  от Сдружение шахматен клуб М.Т., чрез И.К.В.– председател на УС; 2. Пълномощно от О.Ш.К.С.Г., СНЦ, издадено в полза на Р.З.Т. - издадено в полза на Р.З.Т.,  като по отношение на насроченото за 17.11.2018г. на упълномощеното лице се предоставени следните права: да действа самостоятелно като упълномощен представител на Упълномощителя след приемането му като член на БФШ **, като:Упражнява от името и за сметка на Упълномощителя правото му на глас на Общото събрание на членовете на БФШ **, което ще се проведе на 17.11.2018 г. в НЧ "П.С.****" - гр. Трявна, залаДръзновение“, находящ се на адрес: ул. „*******от 16:00ч., при обявения дневен ред, като за тази цел пълномощникът има правото да гласува по всички точки от същия, по свое собствено усмотрение, както и да извършва всички други правни и фактически действия и да подписва, изготвя и представя всички документи, необходими за валидното упражняване на правата, предоставени по силата на контретното пълномощно. В  случай че на Общото събрание, насрочено за 17.11.2018 г., не бъде изискването за кворум, пълномощникът има правото да действа като представител на Упълномощителя в качеството му на член на БФШ **, като от името и за сметка на Упълномощителя всички прзоа, изброени по-горе, и събрание на членовете на БФШ **, отложено съгласно правилата на Чл. -9 Устгва на БФШ **, при същия дневен ред; 3.Списък с членовете на Федерацията към датата на процесното събрание 4. Присъствен лист;

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Искът по чл.25,ал.4 от ЗЮЛНЦ по своята същност е конститутивен и е предназначен да осигури защита на членствените права на ищеца в случай на нарушаването им с незаконосъобразни или противоуставни решения на общото събрание на сдружение с нестопанска цел.

              Органите на управление на сдруженията с нестопанска цел по смисъла на чл.19 ЗЮЛНЦ са уредени по законодателен път в разпоредбата на чл.23 от ЗЮЛНЦ. Съгласно чл.23 от ЗЮЛНЦ, върховен орган на сдружението с нестопанска цел е Общото събрание, което се състои от всички членове, освен ако в устава е предвидено друго, а негов управителен орган е Управителният съвет, чиито членове се избират от Общото събрание. Аналогична е структурата на управление и на сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл.37 от ЗЮЛНЦ, които според чл.39, ал.1 от ЗЮЛНЦ имат върховен колективен орган и управителен орган. Компетентността на органите на първата група сдружения е очертана в чл.25 от ЗЮЛНЦ и чл.31 от ЗЮЛНЦ посредством посочване на възложените им от закона изключителни правомощия, чрез които те осъществяват управителните си функции. По силата на препращащата норма на чл.37, ал.1 от ЗЮЛНЦ, разпоредбите на чл.25 от ЗЮЛНЦ и чл.31 от ЗЮЛНЦ са приложими и спрямо органите на организациите за общественополезна дейност, чиито правомощия са идентични на правомощията на общото събрание и на управителния съвет на сдруженията с нестопанска цел. Правомощията са определящи както за предметната компетентност на органите, така и за реда, по който членовете на сдружението могат да предприемат защита на правата си срещу противоречащите на закона и устава органни решения.

Законодателят е въвел диференциран правен режим като в зависимост от компетентността на органа е уредил различен ред за оспорване на неговите решения, а именно - редът на чл.25, ал.5 от ЗЮЛНЦ, предвиждащ възможност за оспорване на решенията на управителния съвет пред общото събрание, и исковият ред по чл.25, ал.4 във вр. с ал.6 от ЗЮЛНЦ, който предполага отнасяне на спора за законосъобразност и съответствие с устава на решенията на общото събрание като върховен орган за разглеждане от съда. Преценката кой е приложимият ред за оспорване на конкретно решение, взето от орган на сдруженията по чл.19 ЗЮЛНЦ и чл.37 от ЗЮЛНЦ, се извършва във всеки отделен случай според компетентността на органа, от който изхожда решението. Компетентността е разграничителният критерий, от който зависи отговора на въпроса дали членовете на сдружението следва да се защитят срещу незаконосъобразното или противоуставно решение по пътя на оспорването му пред върховния орган - чл.25, ал.5 от ЗЮЛНЦ, или трябва да предявят иск за отмяната му пред съда при условията и в преклузивните срокове на чл.25, ал.4 и ал.6 ЗЮЛНЦ. (в този см. Решение № 179 от 5.12.2011 г. на ВКС  по т.д. № 1023/2010 г., II т. о., ТК)

В настоящия случай искът е предявен в преклузивния едномесечен срок по чл.25, ал.6 от ЗЮЛНЦ. Страните по делото не спорят, а и от събраните по делото писмени доказателства се установява, че към датата на провеждане на ОС на 17.11.2018 г. ищецът е член на ответната федерация. Не се спори и относно обстоятелството, че на процесното ОС са взети атакуваните в настоящето производство решения. Тъй като последните са задължителни за всички членове на сдружението, без значение дали съответният член на сдружението е участвал в събранието и как е гласувал, за ищеца е налице правен интерес от предявяването им. Поради това съдът намира, че предявените от СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО Ш.С.П.**” искове са допустими.     

Ищецът е изложил твърдения за различни законови и уставни нарушения, заявени в хипотезите на порочност, както поради неспазване на процесуалните, така и на материално-правните правила.

Разгледани по същество, същите се явяват НЕОСНОВАТЕЛЕНИ, поради следните съображения:

При предявен иск за отмяна на решения на общото събрание на юридическо лице с нестопанска цел съдът е ограничен при произнасянето си само от заявените от ищеца основания за процесуалната и материалната им незаконосъобразност, като всяко едно от тях представлява самостоятелно основание на отделен иск по чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ.  

С оглед на това и при съобразяване на пороците, въведени от ищеца като основание на предявените искове, се налага извода, че съдът в настоящото производството по чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ, следва да провери спазена ли е установената в устава процедура за свикване и провеждане на общото събрание, на което са приети оспорените четири решения, както и дали са налице останалите изрично заявени от ищеца законови, респективно - противоуставни материално правни нарушения.

В този смисъл, на първо място, съдът следва да разгледа заявените от ищеца основания за процесуална незаконосъобразност, което е общо и за четирите оспорени решения на общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „БФШ**”, което се изразява в опорочаване на процедурата за свикване на общото събрание, тъй като поканата за това не е обявена на членовете по предвидения в устава ред за това.    

Съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 2 и чл. 14, ал. 1 от ЗФВС спортните федерации са вид спортни организации и представляват доброволни сдружения на спортни клубове по един или сходни видове спорт, които координират развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги представляват пред държавата и международните спортни организации. Поради това, че спортните федерации се регистрират като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност /чл. 14, ал. 4 от ЗФВС/, по отношение на свикване и провеждане на Общото събрание на членовете на спортната федерация приложение намират разпоредбите на ЗЮЛНЦ. В нормата на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ е предвидено, че Общото събрание на сдружението се свиква с писмена покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден, ако не е предвидено друго в устава.

Както е посочено по-горе, в чл. 17, ал. 1 от Устава на ответника, е предвидено различно правило за оповестяване на поканата за свикване на Общото събрание, което дерогира диспозитивната законова разпоредба. Съгласно тази клауза поканата за свикване на Общо събрание следва да се оповести в сайта на сдружението и чрез писмена покана до всеки един от членовете или чрез съобщение по електронната поща до всеки от членовете, като оповестяването по посочените начини трябва да стане най-малко един месец преди насрочения ден на провеждане на събранието. Наред с това писмената покана трябва да се постави и на мястото за обявяване в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

При извършената от съда на база на така установените изисквания проверка, следва да се приеме, че изискванията на чл.17 от Устава са спазени. Установяването на това обстоятелство е в тежест на ответника, който е страната, която черпи благоприятни правни последици от неговото настъпване.

Видно от събрания по делото доказателствен материал, анализиран в неговата съвкупност, и по-конкретно представената разпечетка от сайта на Б.Ф.по Ш.** и извършената по повод на същата служебна проверка от съда, приложената по делото Декларация за надлежно уведомяване и получена покана във връзка със свикване на 17.11.2018г. ОС на БФШ **, подписана  от Сдружение шахманет клуб М.Т., чрез И.К.В.– председател на УС; събраните гласни докателства, всички те отнесени към изцяло кореспондиращите им по смисъл основно и допълнително заключение на СТЕ, се установява, че на 17.10.2018г. на електронния сайт на Б.Ф.по Ш.** - https://******.org/, е качено съобщение, заверено с подпис и печат, със следното съдържание: „УС, на осн. чл. 16, ал. 1 от Устава, свиква ОС на БФШ **, което ще се проведе на 17.11.2018 г. в НЧ "П.С.****" - гр. Трявна, зала „Дръзновение“, находящ се на адрес: ул. „******от 16:00ч., при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на БФШ ** за 2018г.; 2. Разглежданена подадени жалби срещу решения на УС на БФШ ** за прекратяване на членството на клубове, членове на сдружението.; 3. Обсъждане на кандидатури на шахматни клубове за домакинства на състезания от Държавния Спортен Календар за 2019г.; 4. Попълване на състава на УС на БФШ **.“.

 Установява се също така, че с изпратени покани за свикане на ОС за 17.11.2018г. в гр. Трявна от електронните адреси: director@******.org; office@******.org и pr@******.org, всички членове, съобразно Списъка на членовете на ответника „Б.Ф.ПО Ш.** СДРУЖЕНИЕ“ са били уведомени за свиканото ОС на Сдружението с дата 17.11.2018 г. в гр. Трявна.

Предвид изложеното, съдът приема, че по делото се установява, че Общото събрание на ответното сдружение, проведено на 17.11.2018 г., е редовно свикано, при спазване на предвидения в устава ред за оповестяване на поканата за това до неговите членове.

 

Както бе посочено по-горе, при разглеждането на въведенто от ищеца основание, съдът се ограничава само до заявеното нарушение на неговите членствени права. В конкретния случай, извън нарушението за свикване на ОС, конкретно по отношение приетите на 17.11.2018 г. решения по т. 1, 3 и 4 от оповестения дневен ред не се сочи, респективно – доказва незаконосъобразност, респективно – противоуставност, поради което, единствено на база въведени твърдения за наличие на такива  съдът намира твърденията на ищеца за неоснователни. 

За неоснователни съдът намира и доводите на ищеца за нарушение на чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Федерацията, тъй като избраният за водещ на събранието Р.Т. е гласувал за себе си, чрез пълномощно му представено от сдружение „О.Ш.К.С.Г.. Обективираните в Протокола от ОС от 17.11.2015  г. действия на ОС досежно даване ход на ОС, гласуване на дневния ред и избор на водещ на Събранието имат технически , подготвителен характер за приемане на същинските решения - предмет на ОС, съгласно предварително обявения дневен ред. Ето защо тези решения нямат самостоятелен характер и не може да бъдат предмет на искане за отмяна по чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ. Освен това, посочените от ищеца ограничения са относими към членове на ОС, които са самостоятелни спортни клубове (сдружения с нестопанска цел). В този смисъл, гласувайки на база предоставеното му пълномощно, пълномощникът на практика не е упражнил собствената си воля, а е заявил тази на своя упълномощител. 

Не могат да бъдат споделени и твърденията за незаконосъобразност на Решенията по т. 2 от дневния ред. Ищецът твърди, че на процесното ОС  на сдружението са били потвърдени две решения на Управителния съвет - по Протокол № 11/25.09.2018 г. и по Протокол № 15/01.11.2018 г., без обаче изобщо да бъдат разгледани жалбите, подадени до Общото събрание от изключените клубове (стр. 3 и стр. 4 от Протокола от Общо събрание).

Съдът приема, на база на тези твърдения, че липсва ясна конкретизация на нормативната, съответно уставната уредба, която не е била спазена, за да се обоснове незаконосъобразност на решенията в тази им част. Видно от съдържанието на относимите към въпроса  уставни правила, приети от сдружението  липсва изискване за прочитане на всяка една от постъплите жалби против решенията на УС за прекратяване на членствено правоотношение. Изложеното се подкрепя и от неоспорения по делото факт, че всеки един от Протоколите на УС е бил качен на сайта на Федерацията, което е осигурило достъпност до съдържанието им за всеки един член при запознаване с основанията за изключването на конкретните членове. Видно от протокола от ОС преди гласуването по конкретната точка,  на присъстващите са били направени пояснения, обяснения и разяснения защо, по какви причини и кои точно са изключените клубове с Решения на УС от 25.09.2018г. и от 01.11.2018 г. Възражения и/или искания по така направените обяснения не са направени. Същевременно с потвърждаването или отмяната на Решенията на УС от ОС за прекратяване на членсвени правоотношения реално не се променя съдържанието на обявения по т. 2 дневен ред, тъй като жалби на посоченото основание могат да се подават срещу конкретни актове, в случая  - това са решения, постанови изцяло в правомощията на УС, съобразно възложените му такива с разпоредбите на чл. 15, ал.1 и чл. 8, ал.2 от Устава.  В тази връзка, потвърждаването или отмяната на Решение на УС от ОС се явява реципрочно на въпроса за допустимостта, съответно – основателността на подадена против същото жалба.  Отделно от това гласуването за или против Решенията на УС  от 25.09.2018 г. от 01.11.2018 г. е било взето за всеки един от изключените членове поотделно.

Доколкото уреждането на имуществените отношения между страните е последица именно от прекратяване на членсвените правоотношения, последното настъпило в резултат на потвърдените Решения на УС от 25.09.2018 г. и от 01.11.2018 г., то именно като такива, приетите от процесното ОС решения за възстановяне на членски внос на изключените членове, се явяват продължение на изхода на обявения по т. 2 обявения в поканата дневен ред.

С оглед изложеното съдът намира че състоялото се на 17.11.2018 г. Общо събрание на членовете на ответното сдружение  е законно и проведено в съответствие с изискванията на устава му и на закона, а както и, че взетите на него решения по точките от дневния ред са гласувани с изискуемото се мнозинство по устава и ЗЮЛНЦ.  Въведените в ИМ оплаквания за нарушения са неоснователни такива, тъй като не опорочават по какъвто и да е начин законността на атакуваните решения на ОС и не биха могли да са основание за отмяната им.

 

 

ПО РАЗНОСКИТЕ:

При този изход от спора, ответникът има право на разноски, съобразно чл. 78, ал. 3 ГПК. Искането е направено в отговора на исковата молба, като се  претендират разноски по делото в размер общо на 2 450 лв., от които: 1). 1050 лв. – депозит за вещо лице; 2.) 400 лв. – доп. Депозит за вещо лице; 3.) 1 000 лв. – адвокатско възнаграждение. Видно от приложените по делото документи претенцията се установя в заявения й размер.

Предвид изложеното, съдът намира, че ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените разноски в настоящото производство в размер общо на 2 450 лв.

 

            Водим от горното, СЪДЪТ                 

 

 

                                                                  

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска с правно основание чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ предявен от СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО Ш.С.П.**“, ЕИК *******, представлявано от Председателя П.Й.М., чрез адв. Х.К., със съдебен адрес ***, aп. 1 против СДРУЖЕНИЕ „Б.Ф.ПО Ш.**“, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „*******, представлявано от Р.З.Т., чрез адв. В.С.,  за отмяна на  всички решения, приети на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ „Б.Ф.ПО Ш.**“, проведено на 17.11.2018 г., при следния дневен ред: 1.Доклад за дейността на БФШ ** за 2018г.; 2. Разглеждане на подадени жалби срещу решения на УС на БФШ ** за прекратяване на членството на клубове, членове на сдружението.; 3. Обсъждане на кандидатури на шахматни клубове за домакинства на състезания от Държавния Спортен Календар за 2019г.; 4. Попълване на състава на УС на БФШ **.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО Ш.С.П.**“, ЕИК *******, представлявано от Председателя П.Й.М., чрез адв. Х.К., със съдебен адрес ***, aп. 1 да заплати на СДРУЖЕНИЕ “Б.Ф.ПО Ш.**”ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „*******, представлявано от Р.З.Т., чрез адв. В.С., сумата от 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева, представляваща разноски по делото пред СГС.

РЕШЕНИЕТО е постановено с участието на М.Н.М., - трето лице - помагач на ответника, в частта относно предявения иск за отмяна на Решението от 17.11.2018 г. на Общото събрание на сдружението, с което молителят е избран за член на Управителния съвет.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: