Решение по дело №72/2020 на Административен съд - Перник

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 1 юни 2020 г. (в сила от 19 февруари 2021 г.)
Съдия: Лора Рангелова Стефанова
Дело: 20207160700072
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 27 януари 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

209

гр. Перник, 01.06.2020 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          АДМИНСТРАТИВЕН СЪД – ПЕРНИК, в публично съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди и двадесета година, в състав:                                         

                                                СЪДИЯ: ЛОРА СТЕФАНОВА

 

          В присъствието на секретаря НАТАЛИЯ СИМЕОНОВА  и прокурора МОНИКА ЛЮБОМИРОВА, като разгледа административно дело № 72/2020 г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 203 – 207 от АПК, във вр. с чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ.

          Предявен е иск с правна квалификация чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 204, ал. 1 от АПК.

          Съдът е сезиран с искова молба, подадена от „****“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, кв. ****, представлявана от управителя В.А.К.против Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ****

          Ищецът твърди, че с наказателно постановление № 05123/28.03.2019 г., издадено от председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата на основание чл. 3б от ЗСБТ му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Сочи, че наказателното постановление е отменено с решение № 396/17.07.2019 г. по АНД № 662/2019 г. описа на Районен съд – Перник, отменено с решение № 453/28.10.2019 г., постановено по КАНД № 564/2019 г. по описа на Административен съд – Перник. Твърди, че в хода на съдебното производство е упълномощил адвокат, който да го представлява, за което е заплатил сумата от 600 лв., представляваща адвокатско възнаграждение. Сочи, че посочената сума представлява претърпяна от него имуществена вреда в резултат на отмененото, поради незаконосъобразност наказателно постановление.

          Искането към съда е да осъди ответника да му заплати сумата от общо 600 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, в резултат на незаконосъобразен акт на администрацията – наказателно постановление № 05123/28.03.2019 г., издадено от председателя на ДКСБТ – гр. София, отменено с влязло в сила съдебно решение № 396/17.07.2019 г., постановено по АНД № 662/2019 г. по описа на Районен съд – Перник, отменено с решение № 453/28.10.2019 г., постановено по КАНД № 564/2019 г. по описа на Административен съд – Перник.

          Исковата молба с приложенията е връчена на ответника и на Окръжна прокуратура - Перник.

          В срока по чл. 131 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК е постъпил писмен отговор от ответника – Държавна комисия по стоковите борси и тържища. Искът е оспорен като неоснователен. Твърди се, че отмененото наказателно постановление е издадено при упражняване на правораздавателна дейност и няма характеристиките на административен акт. Сочи се, че заплатеното в административно-наказаталеното производство адвокатско възнаграждение не представлява вреда по смисъла на чл. 1 от ЗОДОВ, тъй като разходът е доброволен, срещу него се дължи услуга и не води до засягане на имуществената сфера на лицето, което го е направило. Изложено е, че възстановяването на съдебни разноски е допустимо само в производството, в което са направени и отсътвието на разпоредби, които въвеждат правила за разпределението им налага извода, за възлагането им в тежест на страната, която ги е направила, независимо от изхода на делото. Искането към съда е да отхвърли предявения иск, като неоснователен.

          В срока по чл. 131 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК Окръжна прокуратура – Перник не е депозирала становище.

          В съдебно заседание ищецът, чрез процесуалния си представител адв. Д., поддържа иска. Моли съда да го уважи. Претендира присъждане на направените разноски.

          В съдебно заседание ответникът – Държавна комисия по стоковите борси и тържища, чрез процесуалния си представител юрисконсулт С., оспорва иска по изложените в отговора съображения. Сочи, че е неоснователен и по размер, тъй като Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в съответствие, с която е определен, е отменена с Решение № 13062/03.10.2019 г. по административно дело № 3586/2016 г. по описа на ВАС, оставено в сила с Решение № 5419/08.05.2020 г. по административно дело № 14384/2019 г. по описа на ВАС, петчленен състав. Искането към съда е да отхвърли иска.

          В съдебно заседание Прокуратурата на Република България, чрез прокурор Моника Любомирова от Окръжна прокуратура – Перник, изразява становище за основателност на предявения иск. Предлага на съда да го уважи.

          Съдът, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост, взе предвид становищата на страните и обсъди събраните по делото доказателства, намери следното:

          Искът е предявен от надлежно легитимирана страна по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ срещу надлежен ответник съгласно чл. 205 от АПК, във вр. с чл. 5, ал. 1 от Закона за стоковите борси и тържищата, поради което е процесуално допустим.

          Разгледан по същество е основателен по следните съображения:

          За уважаването му, в тежест на ищеца е да установи, че акт на  администрацията, чийто адресат е той, е отменен като незакосъобразен и че в резултат на издаването му е претърпял имуществени вреди.

          От изисканото и представено АНД № 662/2019 г. по описа на Районен съд - Перник, се установява, че с решение № 396/17.07.2019 г. по АНД № 662/2019 г. по описа на Районен съд – Перник, отменено с решение № 453/28.10.2019 г. по КАНД № 564/2019 г. по описа на Административен съд – Перник, влязло в сила на 28.10.2019 г. е отменено наказателно постановление № 05123/28.03.2019 г., издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на „****” ЕООД на основание чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 3б от ЗСБТ. Затова настоящият състав приема, че е налице първата предпоставка за уважаване на предявения иск – отменен по съответния ред акт на администрацията. 

          Видно от приложеното АНД № 662/2019 г. по описа на Районен съд – Перник и КАНД № 564/2019 г. по описа на Административен съд - Перник, в съдебните производства пред двете инстанции жалбоподателят, ищец по настоящото дело, е представляван от адв. К.С.. Като негов процесуален представител той е изготвил и подписал жалбата и касационната жалба, явявал се е в проведените открити съдебни заседания и е получавал призовки и съобщения по делото. Тези процесуални действия са извършени въз основа на упълномощаване от 14.06.2019 г. и от 08.10.2019 г. и сключени на същите дати два договора за правна защита и съдействие, приложени съответно към административно-наказателното дело и към касационното административно-наказателно дело. За предоставената му правна помощ и съдействие, ищецът е заплатил на адвокат К.С., в брой, сумата от общо 600 лв. Това е отразено в представените договори. Затова, съдът приема, че в резултат на издаването на незаконосъобразния акт на администрацията, ищецът е претърпял имуществени вреди, които следва да бъдат обезщетени.

          Неоснователно е възражението на ответника, че наказателното постановление не е акт на администрацията по смисъла на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 203, ал. 1 от АПК и по тази причина отмяната му не е основание за търсене на отговорност за причинените с него вреди. Действително, наказателното постановление не съдържа белезите на индивидуален административен акт по чл. 21 от АПК и не се издава по реда на АПК. По естеството си то е правораздавателен акт, тъй като е издаден в резултат на дейност на администрацията, насочена към разрешаване на правен спор, възникнал по повод на конкретно сезиране, при спазване на състезателно производство в условията на независимост и самостоятелност на решаването. Тя е осъществена в защитата на реда на държавното управление. Представлява санкционираща управленска дейност, която е една от формите на административна /изпълнителна/ дейност, извършвана по административен ред, чрез властнически метод, въз основа на законово предоставена административно-наказателна компетентност. Затова в обхвата на незаконосъобразните актове, обуславящи отговорността по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ попадат и наказателните постановления, отменени с влязло в сила съдебно решение. За преценка приложното поле на цитираната законова норма, определяща е не правната природа на отменения акт, а основният характер на дейността на органа, който го е издал. Затова независимо че наказателното постановление не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК, той е властнически акт, издаден от административен орган, в резултат на изпълнение на нормативно възложени задължения, в рамките на административната му правосубектност. Следователно наказателното постановление е резултат от изпълнение на административна дейност и отмяната му като незаконосъобразен е основание за търсене на отговорност по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. В посочения смисъл са и мотивите на Тълкувателно постановление № 2/19.05.2015 г. по т. д. № 2/2014 г., постановено от ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

Настоящият състав не споделя становището на ответника, че адвокатското възнаграждение не представлява вреда, тъй като срещу него се дължи услуга. Заплатеният хонорар за оказана правна помощ и съдействие безспорно води до отрицателно изменение в имущественото състояние на ищеца. Действително, срещу него той получава услуга, която обаче не би му била необходима, ако не е издадено незаконосъобразното наказателно постановление и целта и е да изключи следващите от последното имуществени вреди.

Неоснователно е и твърдението на ответника, че е недопустимо да се претендира присъждане на съдебни разноски в самостоятелно производство, различно от това, в което са направени, тъй като в ЗАНН/в редакцията му до ДВ бр. 94/2019 г./ и НПК отсъстват процесуални норми в този смисъл. Направените в административно-наказателното производство разноски се претендират от ищеца като вреди от незаконосъобразна изпълнителна дейност. Допустимостта на претенцията се основава на общия правен принцип да не се вреди другиму, регламентиран в чл. 45 от ЗЗД. Той почива на правилото, че всеки трябва да обезщети вредите, които е причинил. Точно затова отсъствието на законова норма, уреждаща правилата за разпределяне на разноските в административно – наказателното производство, обуславя допустимостта на претендирането им в отделно исково производство, основано на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и представляващо частен случай на задължението за обезщетяване на причинените на другиму вреди.

Неоснователно е и възражението за прекомерност на заплатеното в административно-наказателното производство, адвокатско възнаграждение. По силата на чл. 36, ал. 2 от ЗА размерът му се определя по договаряне между адвоката и довереника. Той трябва да отговаря на критериите за справедливост и обоснованост и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа. В конкретния случай съгласно чл. 18, ал. 2, във вр. чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в приложимата и редакция ДВ бр. 7/2019 г., минималният размер на възнаграждението за осъществената от адв. С. правна защита и съдействие по АНД № 662/2019 г. по описа на Районен съд – Перник и по КАНД № 564/2019 г. по описа на Административен съд – Перник е 300 лв. Такъв е и размерът на заплатеното от ищеца възнаграждение във всяко от производствата пред двете съдебни инстанции, поради което не е прекомерен. Обстоятелството, че с решение № 13062/03.10.2019 г. по административно дело № 3586/2016 г. по описа на ВАС, оставено в сила с Решение № 5419/08.05.2020 г. по административно дело № 14384/2019 г. по описа на ВАС, петчленен състав е отменена Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г. не променя този извод. Съгласно чл. 195, ал. 1, във вр. с чл. 194 от АПК съдебните решения, постановени по оспорване на подзаконови административни актове, влизат в сила в деня на обнародването им в Държавен вестник, от когато се счита отменен и подзаконовия административен акт. Следователно към момента на приключване на съдебните производства по обжалване на процесното наказателно постановление, действаща е била редакцията на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувана в ДВ бр. 7/2019 г. и съобразно с нейните правила е определен размерът на заплатеното от ищеца възнаграждение за предоставената му правна помощ и съдействие в производствата по обжалване на акта на администрацията.

Предвид изложеното съдът намира за изцяло основателен предявеният иск за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 600 лв. и следва да се уважи.

Основателен е и акцесорният иск за присъждане на законната лихва за забава. Съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с § 1 от ДР на ЗОДОВ при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Вземането на ищеца няма определен ден на изпълнение, затова по силата на чл. 84, ал. 2 от ЗЗД, ответникът е в забава от деня на поканата. В настоящия случай забавата е настъпила с постъпването на исковата молба в съда – 27.01.2020 г. От този момент ответникът дължи заплащане на обезщетение върху присъдената главница. Затова предявеният акцесорен иск е основателен.

 С оглед изхода на делото и на основание чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ в тежест на ответника следва да се възложат направени от ищеца разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 100 лв. и 50 лв. – държавна такса. Съдът счита за основателно възражението на ответника за прекомерност на заплатеното в настоящото производство адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. Съгласно чл. 18, ал. 2, във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за минималните размери за адвокатските възнаграждения/ДВ бр. 45/15.05.2020 г., в сила от 15.05.2020 г./, минималният размер на адвокатското възнаграждение по делото е 100 лв. С оглед обстоятелството, че правният спор не разкрива висока фактическа и правна сложност, както и че разглеждането му приключва в едно съдебно заседание, съдът счита, че заплащането на възнаграждение над минимално определения размер е прекомерно и същото следва да бъде намалено на 100 лв.

Мотивиран от горното, Административен съд – Перник

 

Р  Е  Ш  И

 

              ОСЪЖДА на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 203, ал. 1 от АПК Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 13, представлявана от председателя да заплати на „****“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, кв. ****, представлявана от управителя В.А.К.по банкова сметка, ***: ***, BIG BUINBGSF, разкрита в ****АД сумата от 600 лв. /шестстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, в резултат на незаконосъобразен акт на администрацията – наказателно постановление № 05123/28.03.2019 г., издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София, отменено с влязло в сила съдебно решение № 396/17.07.2019 г., постановено по АНД № 662/2019 г. по описа на Районен съд – Перник, отменено с Решение № 453/28.10.2019 г., постановено по КАНД № 564/2019 г. по описа на Административен съд – Перник, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.01.2020 г. до окончателното плащане.

          ОСЪЖДА на основание чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 13 да заплати на „****“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, кв. ****, представлявана от управителя В.А.К.по банкова сметка, ***: ***, BIG BUINBGSF, разкрита в ****АД сумата от общо 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                      СЪДИЯ: /п/