Решение по дело №1923/2020 на Софийски градски съд

Номер на акта: 260298
Дата: 28 април 2022 г. (в сила от 31 май 2022 г.)
Съдия: Жаклин Димитрова Комитова
Дело: 20201100901923
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 9 октомври 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е

                   гр. София, 28.04. 2022 г.

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 СЪСТАВ,

в публичното заседание на девети март

две хиляди двадесет и втора година, в състав:

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАКЛИН КОМИТОВА

 

 

при секретаря Славка Д., като изслуша докладваното от Председателя т.д. № 1923 по описа за 2020 г., И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО

 

 

ПРЕДЯВЕН Е ИСК С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 25, АЛ. 4 ВР. АЛ.6 ОТ ЗЮЛНЦ.

Ищецът А.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:*** - чрез адвокат Б.Л., е подала на 08.10.2020 г. искова молба срещу ФОНДАЦИЯ “М.Ж.К.- СОФИЯ ”, ЕИК *******.

В исковата молба ищцата поддържа, че в качеството си на редовен член и Президент (председател) на Фондация с наименование “Международен женски кпуб-София или „МЖК-София“,ЕИК *******обжалва и моли да бъдат отменени като незаконосъобразни всички решения на извънредното Общо събрание на Фондацията, проведено на 25.09.2020 г. и по-точно решенията, с които: 1) е била освободена като Президент на Фондацията; 2) е извършен избор на нов Президент на Фондацията; 3) освободени са от длъжност други членове на Управителния съвет на Фондацията; 4) избрани са нови членове на Управителния съвет на Фондацията.

Твърди се в исковата молба, че процесното събрание е проведено въз основа на Решение № 1176 от 07.08.2020 г. на СГС, VI - 13 състав по т.дело 1163/2020 г.

Ищцата твърди, че преди всичко оспорва законосъобразността на проведеното Извънредно ОС с аргумента, че са налице висящи производства, пряко свързани с управлението на Фондацията, до приключването на които промени в Управителния й съвет са правно недопустими.

Така, висящо е регистърно производство за вписване на промени по партидата на Фондацията в регистър ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, образувано по Заявление А16 20200408155921, с което е заявен за вписване нов управителен съвет на Фондацията, избран с решение от 31.03.2020 г. на друго извънредно Общо събрание за избор на нов управителен съвет на Фондацията. Това регистърно производства е спряно с Определение от 09.04.2020 г., постановено по ч.гр.д. № 560/2020 г. на СГС, VI-21 състав (обявено по партидата на Фондацията в регистър ЮЛНЦ при Агенцията по Вписванията).

Спирането на регистърното производство по Заявление А16 20200408155921 е до приключване с влязъл в сила съдебен акт на исково производство, образувано по подадената от ищцата като съищец искова молба с вх. на СГС № 36916 от 09.04.2020 г., с която са предявени искове по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ и въз основа на която е образувано търговско дело № 669/2020 г. на СГС VI-21 състав, като с тези искове се сочи незаконосъобразността и се претендира отмяната на решението на извънредното Общо събрание от 31.03.2020 г. за избор на нов управителен съвет на Фондацията. Поддържа се, че до приключване на тези две производства - исковото и регистърното, не може да се свикват Общи събрания за промяна на Управителния съвет на Фондацията, тъй като е налице преюдициален правен спор и не е установено по окончателен начин какъв е неговият законен персонален състав. Това препятствие е особено релевантно по отношение на процесното Извънредно ОС, което взима решения за нови промени на състава на Управителния съвет (вкл. и на Президента като част от него), въпреки че по отношение на същия състав на Управителния съвет има решение за промяната му в проведено предишно извънредно общо събрание, които са заявени за вписване в Търговския регистър и е налице неприключило производство за това вписване.

Именно поради тези причини ищцата предупредила с имейл от 09.06.2020 г. (имейлът е бил изпратен от неин адвокат - пълномощник), организаторите на Извънредното ОС, че при наличието на такива висящи производства, провеждането на ново извънредно събрание, което отново да разглежда въпроси за управлението на Фондацията без да се изчака техния край, би било незаконосъобразно. Всички тези съществени обстоятелства (вкл. и имейлът), умишлено не били изложени пред Софийски градски съд при отправяне на искането за свикване на процесното Извънредно ОС. В този смисъл невярна е констатацията, че от страна на ищеца като Президент на Фондацията не е имало съдействие за свикването на Извънредно ОС - в действителност налице е категоричен мотивиран отказ, който е следвало да бъде представен на СГС при отправяне на искането за свикването на Извънредното ОС.

На следващо място в исковата молба се оспорва законосъобразността на проведеното Извънредно ОС поради факта, че искането за свикването му е извършено от лица, които са по-малко от 1/4 от активните членове на Фондацията, като това е съществено нарушение на Устава на Фондацията - мнозинството от лицата, подписали това искане, не са членове на Фондацията като по-голямата част от тях са загубили това качество поради неплащане на членски внос, а това е главно условие за членство във Фондацията, неспазването на което автоматично прекратява членственото правоотношение, както е изрично предвидено в устава на Фондацията.

В исковата молба е оспорен и начинът на провеждане на Извънредното ОС, който е бил позволен от СГС в нарушение на Устава на Фондацията не като физическо събитие, а като онлайн събитие през платформата ZOOM. Провеждането му по този начин не само противоречи на Устава, който не предвижда подобни он-лайн форми на провеждане на Общи събрания, но и създава очевидно ограничение за физическо участие на членовете на Фондацията на процесното Извънредно ОС, като допълнително ограничение представлява и фактът, че одобрената от съда и използваната онлайн форма на провеждане на Извънредното ОС предполага електронно устройство, технически знания и достъп до високо скоростен интернет за всеки член на Фондацията.

На следващо място, ищцата поддържа, че при свикването и провеждането на процесното Общо събрание е било нарушено и законовото право на сведения поради липса на изпратен списък с квалифицираните кандидати за членове на управителния съвет, както и липса на всякакви кандидатури, които задължително е следвало да се представят предварително и по определен в устава ред на членовете на сдружението. Такъв актуален списък не бил изготвен и предоставен своевременно на всеки член на Фондацията, с което категорично се нарушава основното членствено право на сведение, с което всеки член на Фондацията разполага.

Ищцата поддържа също така, че редът за свикване и провеждане на общите събрания на Фондацията е уреден от императивни правила в закона и устава, неспазването на които опорочава процедурата по свикването и провеждането им. Този ред не допуска никакви отклонения, тъй като всяко едно от тях е от естество да препятства възможността на членовете да осъществят едно от най-съществените си права - правото на глас.

При провеждането на процесното Извънредно ОС не е спазено предвиденото в устава изискване за наличието на кворум при вземане на решенията, поради следното:

Съгласно Устава, управителният съвет се избира с обикновено мнозинство от присъстващите на съответното събрание членове на фондацията. Кворум за Годишното Общо Събрание и за другите общи събрания на фондацията е налице при присъствие на най-малко една четвърт от активните членове на фондацията, каквото не е било налице при провеждането на процесното Извънредно ОС, като извършените по време на събранието гласувания са и от физически лица, които са се легитимирали неправомерно като членове на Фондацията. Това е станало възможно, тъй като, отново в нарушение на Устава, не бил установен точният брой на членовете на Фондацията, отговарящи на изискванията на Устава, респективно имащи право на глас. Изразено е становище, че липсата на ясно установен кворум опорочава провеждането на Извънредното ОС, вкл. поставя по съмнение посочените мнозинства при вземане на решенията и води до незаконосъобразност на приетите решения.

Ищцата моли да бъдат отменени като незаконосъобразни решенията на извънредното Общо събрание от 25.09.2020 г. на Фондация М.Ж.К.- София”, с които: 1. Тя е била освободена като Президент на Фондацията; 2. Бил е извършен избор на нов Президент на Фондацията в лицето на Ф.С.Ю.; 3. Били са освободени от длъжност досегашните членове на Управителния съвет на Фондацията Д.И.и К.А.; 4. Били са избрани нови членове на Управителния съвет на фондацията - Л.Ф.за Вице Президент, М.Д.за Ковчежник, А.А.за Председател по благотворителност и Е.К.-Х.за Координатор на Базара.

              Претендира се присъждане на направените по делото разноски, в т.ч. платените държавни такси и разноски за адвокатско възнаграждение.

 

Ответникът ФОНДАЦИЯ „М.Ж.К.- СОФИЯ", ЕИК *******, чрез адв. З.Д., с адвокатски личен номер **********, определена за процесуален представител с Определение № 260503/22.01.2021 на СГС, TO, VI - 9 състав, съдебен адрес:***, е подал на 22.02.2021 г. отговор на исковата молба, в който заявява, че счита изложените в исковата молба доводи за неоснователни, като в тази връзка излага следните аргументи:

Във връзка с твърдението на ищеца, че са налице две висящи производства, представляващи преюдициален правен спор, изходът от който се явява от значение за легитимността на свикването на Извънредното общо събрание, счита че висящите производства не се явяват пречка за свикване на ново извънредно общо събрание. Наличието на преюдициални правни спорове не е основание за възпрепятстване на което и да било юридическо лице с нестопанска цел да извършва дейността си, включително членовете му да упражняват правото си да свикват общо събрание и да взимат решения от съществено значение за дейността му. По смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4, такава преюдициалност единствено е основание за спиране на висящо производство, а не за отмяна на решенията на общото събрание, както е поискала ищцата в петитума на исковата молба.

 На второ място, съгласно съдебната практика (Решение № 173 от 07.01.2020 г. по гр. д. 5406/2016 г. на ВКС, I -во гр. отделение) преюдициален е този спор, по който със сила на пресъдено нещо ще бъдат признати или отречени права или факти, релевантни за субективното право по спряното производство. Връзката, която има предвид чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, е обективна зависимост между две спорни правоотношения в съотношение на обуславящо и обусловено, която винаги е конкретно съществуваща, безспорно установена, пряко касае допустимостта или основателността на иска по обусловеното дело и поради това не предполага различия в преценката на съда по двете дела (Решение N 934 от 30.04.2020 г. по гр.д. № 2095/2018 г. на ВКС, IV ГО).       

              Според ответника правото за свикване на общо събрание е едно от основните членствени права на членовете на Фондацията. Това субективно право е признато на всеки член на Фондацията, независимо от изхода на висящите спорове, описани в исковата молба. Същото може да бъде упражнено по всяко време, а съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, когато управителният орган не свика общо събрание, то същото може да бъде свикано от съда. Самият ищец представя към подадената искова молба документ, от който е видно, че изрично отказва да съдейства на членовете на Фондацията, да свика общо събрание и то да бъде проведено по начин, който да не противоречи на заповедни и административни актове във връзка с обявеното в Република България извънредно положение, а по-късно извънредна епидемична обстановка. Ответникът поддържа, че изходът от висящите спорове относно състава и легитимността на управителния орган на Фондацията не са преюдициални спрямо признаването на членствени права на членовете на Фондацията.

Съгласно практиката на ВКС (Решение № 176/24.11.2017 по т.д. № 389/2017 на I ТО на ВКС) правното действие на спирането не може да се разпростира върху вписването на обстоятелства, възникнали на различно основание. В настоящия случай цитираното производство в исковата молба касае вписване на обстоятелства, произтичащи от взети решения на извънредно заседание на Общото събрание от 31.03.2020 г., а настоящото касае оспорване на законосъобразността на решението на Общото събрание, проведено на 25.09.2020 г. От горното ответникът прави извод, че спирането на регистърното производство не рефлектира върху законосъобразността на решенията, взети на последващо извънредно общо събрание на Фондацията.

Противното би означавало всяко наличие на висящ правен спор да парира дейността на дадено юридическо лице с нестопанска цел и да възпрепятства нормалното му функциониране. Съгласно т. 10 на ТР № 1/2002 по тълк д. № 1/2002 на ОСГК на ВКС, ограниченията за свикване на ОС се третират като недопустима намеса на съда в дейността на юридическото лице.

Ответникът изразява становище, че в случай че настоящото производство приключи преди производството, на база на което ищецът твърди преюдициапност, то предходното следва да бъде прекратено от съда поради отпаднал правен интерес.

По твърденията за наличие на пороци при свикването на извънредното общо събрание:

Ищецът е навел доводи за незаконосъобразността на проведеното общо събрание поради пипсата на искане за свикването му от минимум 1/4 от членовете на Фондацията. Ответникът счита това възражение за недоказано. В исковата молба не са посочени доказателства във връзка с това за кои пица става въпрос, на какво основание е прекратено членството на лицата, поискали свикване на общото събрание, не е посочен общият членствен състав и не са предоставени доказатепства за основания и/или за спазена процедура съгласно устава на Фондацията за прекратяване на тези членства.

В отговора се твърди, че всички лица, поискали свикване на ОС от съда, са пълноправни и активни членове с платен членски внос и съставляват минимум 1/4 от общия членски състав на Фондацията. Във връзка с изясняването на фактическата и правна страна относно тяхното членство и правата им да поискат от съда свикване на общо събрание ответникът моли към настоящото дело да бъде приобщено т.д. 1163/2020 г. по описа на СГС, TO, VI-13 състав, от където съдът служебно да се снабди с доказателства във връзка със спазването на всички законови изисквания за свикване на извънредно общо събрание на Фондацията, както и във връзка със спазена процедура по гарантиране правото на сведения на членовете, изпратен списък с кандидати за членове на управитепния съвет и всички други законови и подзаконови изисквания съгпасно ЗЮЛНЦ и Устава на Фондацията, които са от значение да бъде направен правипен извод досежно пегитимността и законосъобразността на проведеното на 25.09.2020г. общо събрание.

По твърденията за провеждане на заседание чрез комуникационна платформа ZOOM:

Ищецът твърди, че свиканото от Софийски градски съд, с решение от 07.08.2020 г. Общо събрание чрез комуникационна ппатформа Zoom противоречи на Устава на Фондацията. Ответникът поддържа, че провеждането на общо събрание чрез онлайн комуникационни платформи не влиза в противоречие с Устава на Фондацията, нито с разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Редът и начинът за свикване на общите събрания са уредени в чл. 9 от Устава на Фондацията. Според чл. 9 всички събрания следва да бъдат провеждани на български и английски език, всеки първи вторник на месеца и се свикват с покана, изпратена до всички членове най-малко един месец преди насрочения ден. Нито в чл. 9 от Устава, нито на друго място не е посочено задължително провеждане на присъствени общи събрания. Самият ищец също не сочи точно на коя разпоредба от Устава основава твърденията си, че съгласно Устава, събранията на Фондацията следва да бъдат присъствени. Освен това, с оглед обявеното извънредно положение в Република България, а по-късно обявената извънредна епидемична обстановка и административните актове за спазване на противоепидемични мерки при осъществяване на дейностите на всички физически или юридически лица, провеждането на Общо събрание чрез платформата Zoom е единственият начин за спазване на всички административни и законови задължения за провеждане на масови мероприятия. Твърди се, че доводите на ищеца, че членовете на Фондацията не разполагат с електронни устройства и технически знания са несъстоятелни и влизат във вътрешно противоречие с доказателствата, от които ищецът иска да черпи права, а именно приложената към исковата молба електронна кореспонденция между ищеца и останалите членове на Фондацията. Също така Уставът изрично предвижда, че електронната кореспонденция е позволена. Така например чл. 9 от Устава предвижда изпращане на покана за годишно общо събрание до членовете по имейл, а чл. 13 предвижда изпращане на призив за кандидатиране за позиции в Управителния съвет по електронна поща, като списъкът с кандидатите също се изпраща по електронна поща. Предпоставките за възможност за комуникация чрез електронна поща са същите като тези за възможност за комуникация чрез платформата ZOOM - наличие на техническо устройство, интернет връзка и технически познания за боравене с електронна поща, тъй като линкът към събитието се изпраща по електронна поща.

Ответникът моли по изложените по-горе аргументи да бъде отхвърлен искът на А.Д. като неоснователен и недоказан.

 

Ищцата А.А.Д., адрес: ***, чрез пълномощника адвокат Б.Л., Адрес: ***, е подала на 17.03.2021 г. допълнителна искова молба, поддържайки първоначално заявеното, взема становище по доводите на ответната страна.

 

Ответникът ФОНДАЦИЯ М.Ж.К.- СОФИЯ, ЕИК *******, чрез: адв. З.М.Д., определена за процесуален представител с Определение № 260503/22.01.2021 г. на СГС, TO, VI състав, съдебен адрес:***, е подал на 13.04.2021 г. отговор на допълнителната искова молба, с който е изразил отношение във връзка със становището на ищцата.

 

Съдът, като се запозна и прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

По делото е представено електронно писмо с дата на изпращане 09.06.2020г. от електронен адрес: b.liakov.com чрез адв. Б.Л., в което от името на ищцата А.Д. и в отговор на искане за предприемане на действия по свикването на извънредно общо събрание на фондация М.Ж.К.- София е заявена отрицателена позиция. Посочено е, че към настоящия момент, има няколко висящи съдебни производства, пряко свързани с незаконосъобразно проведено на 31.03.2020 г. Общо събрание и предприето на това основание, вписване на нов Управителен съвет на Фондацията в търговския регистър. Заявено е също така, че докато няма окончателно съдебно решение по тези производства, което да установи или че Фондацията няма нов Управителен съвет или обратното, че Фондацията има законно избран нов Управителен съвет, не е законосъобразно да се провеждат събрания, които да извършва промени в управлението на Фондацията и г-жа Д. няма да подкрепи такива действия.

 

Представено е Натоварване по чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ на  С.И.Я., ведно със Списък на членове на Клуба на ФОНДАЦИЯ „М.Ж.К.– София, желаещи свикване на ОС и натоварване на С.И.Я., която да депозира искане за свикването му от Съда.

Видно от Решение № 1176/07.08.2020 г. по т.д. 1163/2020 г. на СГС, VІ – 13 състав, постановено в проиводство по чл. на чл. 530 и сл. ГПК вр. чл. 35 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 изр. второ от ЗЮЛНЦ,  съдът е постановил по искане на С.И.Я. свикване на Общо събрание на Клуба на ФОНДАЦИЯ „М.Ж.К.- София“, ЕИК *******, на дата: 25.09.2020 г., час: 11,00 часа, място: JoinZoomMeetingfrtnW/us04web.zoom.us/j/77948829087?pwd =Q UtiNj B5W INrW UVtdUsrL2tJdDFROT09 Meeting ID: 779 4882 9087 Passcode: LY8Mlw, При следния дневен ред: 1.Освобождаване от длъжност на Президента на фондацията.; 2.Избор на нов Президент на фондацията.; 3.Освобождаване от длъжност на членове на Управителния съвет на фондацията.; 4.Избор на нови членове на Управителния съвет на фондацията.

 

По делото е представена Покана са свикване на събранието – изпратена по електронен път с дата 12.08.2020 г., без да е ясно от кого изхожда и до кого точно е изпратена, респ. е връчена.

Покана за свикване на процесното събрание е обявена по партидата на Фондацията в регистър Булстат към АВ на 10.08.2020 г.

 

Видно от Протокола от ОС на КЛУБА НА ФОНДАЦИЯ „М.Ж.К.- СОФИЯ от дата 25.09.2020 г.  от 11 часа, е проведено извънредно общото събрание на членовете на Клуба на ФОНДАЦИЯ „М.Ж.К.- СОФИЯ", ЕИК *******, със седалище и адрес гр. София, ЦУМ, бул. „*******. Събранието е проведено онлайн, при използване на видеоконферентна връзка чрез платформата www.zoom.com - Join ZoomMeetingfrtnW/us04web.zoom.us/j/779488 29087? pwd=QUtiNjB5WINrWU Vt d UsrL2tJdDFROT09 Meeting ID: 779 4882 9087. Отбелязано е още, че Общото събрание е свикано с Решение № 1176 от 07.08.2020 г. на СГС на основание чл. 26, ал. 1 изр. второ ЗЮЛНЦ. Решението е обявено в ТР на 11.08.2020 г. и е залепено на адреса на управление на Фондацията на 17.08.2020 г. До всички активно членове на Клуба на Фондацията е изпратен имейл на 12.08.2020 г. с информация относно Решението и свикването на Общо събрание на 25.09.2020 г. от 11 ч. Според отразеното в съдържанието на Протокола, след преброяване на присъстващите е било установено, че в 11 ч., участват лично 32 активни члена, а 23 се представляват с пълномощно от друг активен член. Прието е, че така общият брой на присъстващите активни членове с право на глас е 55 от всички 114 члена на Фондацията, поради което е налице кворумът по чл. 14, б. „а" от Устава на Фондацията и Общото събрание може да бъде открито. На основание чл. 12, ал. 3, б. „б" във връзка с чл. 11, ал. 4 от Устава на Фондацията, поради отсъствието на Президента г-жа А.Д., заседанието е било открито от Вице­президента г- жа Ф.С.Ю. в 11,35ч. Събранието е проведено при следния дневен ред – 1. Освобождаване от длъжност на Президента на Фондацията; 2. Избор на нов Президент на Фондацията; 3. Освобождаване от длъжност на членове на Управителния съвет на Фондацията; 4. Избор на нови членове на Управителния съвет на Фондацията.

Взетите Решения на извърнредното ОС са:

По точка 1 от Дневния ред  е прието Решение за освобождава от длъжност досегашния президент на Фондацията А.Д.. Общо гласували: 54, от тях Гласували за: 53; Гласували против: 1; Въздържали се: 0

По точка 2 от Дневния ред – е прието Решение събрание – за избора за нов президент на Фондацията в лицето на госпожа Ф.С.Ю.. Фондацията ще се представлява пред трети лица от Президента, който е член по право на Управителния съвет, съгласно Устава на Фондацията.  Общо гласували: 54, Гласували за: 54, Гласували против: 0, Въздържали се: 0

По точка 3 от дневния ред – е прието Решение за освобождаване от длъжност досегашните членове на Управителния съвет г-жа Д.И.и г-жа К.А.. Общо гласували: 54, Гласували за: 53, Гласували против: 0, Въздържали се: 1

По точка 4 от дневния ред – касаещ избор на членове на Управителния съвет на Фондацията, за съответните позиции в него са приети следните Решения:

За позицията Вице -Президент- при Общо гласували: 54 - Гласували за: 54 Гласували против: 0 Въздържали се: 0, Общото събрание е избрало Л.Ф.за член на Управителния съвет на Фондацията на позицията „Вице-Президент".

За позицията Ковчежник – При Общо гласували: 54 Гласували за: 54 - Гласували против: 0 Въздържали се: 0;  Общото събрание е избрало М.Д.за член на Управителния съвет на Фондацията на позицията „Ковчежник".

За позицията Председател по благотворителността – При Общо гласували: 54 -Гласували за: 54; Гласували против: 0 Въздържали се: 0; Общото събрание е избрало А.А.за член на Управителния съвет на позицията „Председател по благотворителността".

За позицията Координатор на базара –При  Общо гласували: 54 - Гласували за: 54, Гласували против: 0 Въздържали се: 0; Общото събрание е избрало Е.К. - Х.за член на Управителния съвет на позицията Е.К. – Хубер.

Според отразеното в Протокола от процесното извънредно ОС, по проведените гласувания и резултатите от тях не са постъпили възражения. Прието е, че Управителния съвет на Фондацията ще се състои от следните членове:  Г-жа Ф.С.Ю. – Президент; Г-жа Л.Ф.- Вице Президент; Г-жа М.Д.– Ковчежник; Г-жа А.А.- Председател по благотворителност Г-жа Е.К.-Х.- Координатор на Базара.

 

В изпълнение указания на съда, с молба от 09.03.2022г., ответникът е представил Списък на присъстващите,  както и Списък с квалифицираните кандидати за членове на управителния съвет и кандидатурите и Списък на всички членове на фондацията към датата на провеждане на процесното Общо събрание.

 

За установяване на обстоятелствата, свръзани с изпращане до членовете на Фондацията на Списък с квалифицираните кандидати за членове на управителния съвет и кандидатурите, по делото са представени електронни писма с дати 20.08.2020г.; 27.08.2020г.; 17.09.2020г. и 18.09.2020г., които в основната си част представляват кореспонденцията на английски език, без да се прилага превод  в съответствие с разпоредата на чл. 185 от ГПК.

 

Приети по делото още са: 1. Отказ № 20201007160041/08.10.2020 г. на длъжностно лице от ТРРЛНЦ, постановен по Заявление вх. № 20201007160041/07.10.2020 г., с който е отказано да се впишат промени по партидата на ответника, заявени въз основа на процесните решения на извънредното ОС на Фондация “Международен женски кпуб-София”, проведено на 25.09.2020 г.; 2. Влязло в сила Решение № 260286 от 06.11.2020 г. на СГС, TO, VI-8 състав, с което се потвърждава Отказ № 20201007160041/08.10.2020 г.; 3. Решение № 89 от 22.02.2021 г. на Апелативен съд - София, 5-ти търговски състав по въззивно търговско дело № 20201001002640/2020 г., с което е оставено в сила първоинстанционното решение на СГС № 260286 от 06.11.2020 г. на СГС, TO, VI-8 състав.

Представени в процеса са и доказателства за наличие на висящо регистърно производство за вписване на промени по партидата на Фондацията в регистър ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, образувано по Заявление А16 20200408155921, с което е заявен за вписване нов управителен съвет на Фондацията, избран с решение от 31.03.2020 г. на друго извънредно Общо събрание за избор на нов управителен съвет на Фондацията. Това регистърно производство е спряно с Определение от 09.04.2020 г., постановено по ч.гр.д. № 560/2020 г. на СГС VI-21 състав (обявено по партидата на Фондацията в регистър ЮЛНЦ при Агенцията по Вписванията). Спирането на регистърното производство по Заявление А16 20200408155921 е до приключване с влязъл в сила съдебен акт на исково производство, образувано по подадената от ищцата като съищец искова молба с вх. на СГС № 36916 от 09.04.2020 г., с която са предявени искове по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ и въз основа на която е образувано търговско дело № 669/2020г. на СГС VI-21 състав, като с тези искове се сочи незаконосъобразността и се претендира отмяната на решението на извънредното Общо събрание от 31.03.2020 г. за избор на нов управителен съвет на Фондацията.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл. 35, ал.1 вр. чл. 25, ал.4 от ЗЮЛНЦ, който по същността си представлява потестативно право да търси отмяна на решение на Общото събрание, когато то противоречи на повелителни норми на закона или на клаузи на устава. Искът има конститутивен характер. Молбата за отмяна на решението на Общото събрание би могла да се основава на процесуална незаконосъобразност на решението, състояща се в опорочена процедура по свикване на Общото събрание или вземане на решението. Това искане би могло да се основава и на твърдение за материална незаконосъобразност - противоречие на решението с материалноправна норма на устава или ЗЮЛНЦ. И в двата случая обстоятелствата, на които се основава искането за отмяна, следва да бъдат изрично посочени и конкретизирани съгласно изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК. В проверката съдът е ограничен при произнасянето си само от заявените от ищеца основания за процесуалната и материалната им незаконосъобразност, като всяко едно от тях представлява самостоятелно основание по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ.  

В настоящото производство, ищцата въвежда различни основания във връзка с незконосъобраността на приетите решения. Оспорва се законосъобразността на проведеното Извънредно ОС с аргумент за наличие на висящи производства, пряко свързани с управлението на Фондацията, до приключването на които се твърди, че промени в Управителния й съвет са правно недопустими. Твърди се още, че проведеното извънредно ОС е незаконосъобразно поради факта, че искането за свикването му е извършено от лица, които са по-малко от 1/4 от активните членове на Фондацията, тъй като - мнозинството от лицата, подписали това искане, не са членове на Фондацията като по-голямата част от тях са загубили това качество поради неплащане на членски внос, а това е главно условие за членство във Фондацията, неспазването на което автоматично прекратява членственото правоотношение, както е изрично предвидено в устава на Фондацията. Оспорен е и начинът на провеждане на Извънредното ОС, който е бил позволен от Софийски градски съд не като физическо събитие, а като онлайн такова през платформата ZOOM. Ищцата поддържа, че при свикването и провеждането на процесното Общо събрание е било нарушено и законовото право на сведения поради липса на изпратен списък с квалифицираните кандидати за членове на управителния съвет, както и липса на всякакви кандидатури, които задължително е следвало да се представят предварително и по определен в устава ред на членовете на сдружението. Твърди се също така, че при провеждането на процесното извънредно ОС не е спазено предвиденото в устава изискване за наличието на кворум при вземане на решенията.

Предвид изложеното и при съобразяване на пороците, въведени от ищцата  като основание на предявения иск, съдът в настоящото производството следва да провери спазена ли е установената в Устава на ответника процедура за свикване и провеждане на Общото събрание, на което са приети оспорените решения, както и дали са налице останалите изрично заявени от ищеца законови, респективно – уставни, материално-правни нарушения.

Видно от данните по делото  оспорените решения са взети на Извънредно Общо събрание на фондацията, проведено на 25.09.2020 г. чрез видео-конферентна връзка в платформата „зуум“ (zoom). ОС е свикано от съда, на осн. чл. 26, ал. 1, изр. второ, вр. чл. 35, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, с Решение от 07.08.2020 г. по т.д. № 1163/2020г. на СГС, TO, VI-13 състав. При постановяване на този акт съставът на СГС е действал като охранителен орган. Решението не разрешава спорен предмет и не формира сила на пресъдено нещо, но влиза в сила и поражда целените с него правни последици. С оглед необжалваемостта на този охранителен акт защитата срещу него при евентуалното му опорочаване следва да се осъществи от лицето, което има интерес, по предвидения в чл. 537, ал. 2 ГПК ред – с иск, какъвто е този по чл. 25, ал. 6 вр. ал. 4 от ЗЮЛНЦ за отмяна на решенията на общото събрание, при които е допуснато нарушение на правилата за свикване на събранието.

Страните по делото не спорят, че към датата на провеждане на процесното ОС ищцата е член на ответната Фондация. Същевременно, видно от данните, обявени в ТРРЮЛНЦ към 25.09.2020 г. А.А.Д. е и член на Управителния съвет и представляващ фондацията в качеството й на Президент. По правилото на чл. 26, ал. 6 ЗЮЛНЦ, приложимо и спрямо решенията на общите събрания на фондациите, споровете за законосъобразността на решенията на общото събрание могат да бъдат повдигани пред съда не само от всеки член на сдружението, но и от негов орган, какъвто Президентът на фондацията безспорно е.

Не се спори и относно обстоятелството, че на ОС на 25.02.2022 г. са взети атакуваните в настоящото производство решения. Тъй като последните са задължителни, без значение е дали съответният член на Фондацията е участвал в събранието и как е гласувал, като за ищцата е налице правен интерес от предявения иск.

Незаконосъобраността на приетите решения се твърди на различни основания (подробно изброени по-горе).

Настоящият съдебен състав не споделя заявеното от ищцовата страна, че наличието на висящи (регистърни и/или съдебни) производства има ограничаващо дейстността на Фондацията значение, поради което и продължаващи действия, включително и такива, засягащи вътрешните отношения не следва да определят като допустими. 

            За основателни обаче съдът намира твърденията за незаконосъобразност, касаещи процедурата по свикване и провеждане на Общото събрание, на което са приети оспорените решения, като мотивите в тази връзка са следните:

ЗЮЛНЦ е общият закон, който регламентира основните форми на ЮЛНЦ – фондация и сдружение и урежда необходимите правни стъпки за придобиване и загубване качеството на юридическо лице с нестопанска цел – учредяване, регистрация, устройство, дейност и прекратяване.

Като юридическо лице Фондацията се учредява с едностранен учредителен акт приживе или по повод на смърт (със завещание или със завет), с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигането на предвидената нестопанска цел. (чл.33, ал.1 ЗЮЛНЦ). Фондацията има управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен. Когато учредителният акт предвижда повече от един орган, правилата за Общото събрание и Управителния съвет на сдружението се прилагат съответно и за другите органи (арг. чл.35, ал.2 ЗЮЛНЦ).

Според актуалния учредидетелен акт на ответника, обявен по партидата му в ТРРЮЛНЦ към АВп   ответната фондацияте учредена с акт за дарение, извършено от три физически лица (чл.5). В чл. 3 от Устава са определени целите на Фондацията. Фондацията организира и участва в кампании за набиране на средства и други помощи, информационни и образователни кампании, посредничи и съдейства безвъзмездно в процеса на осигуряване на материална помощ от дарители, предназначена за групи, попадащи в категорията на чл. 6, ал. 1 от Устава, както и извършва други хуманитарни дейности, позволени от закона. За осъществяване на своите цели и дейност Фондацията създава и Клуб със същото наименование. Управителният съвет и Президентът на Фондацията са и управителни органи на Клуба. Членовете на Клуба се приемат от неговия управителен орган (чл.6). Активните членове на Фондацията са дееспособни физически лица от женски пол, които се стремят към постигането на целите на Фондацията и са съгласни с нейния Устав и вътрешноустройствени документи. Те биват четири категории (чл.7) - Международни членове; Български членове: Почетни членове и Асоциирани членове. Според член 11 от Устава органи на управление и представителство на Фондацията са - Президент на Фондацията; Управителен Съвет; Клуб към Фондацията. Управителният съвет се избира на Годишното Общо събрание на Клуба или на специално Общо събрание на Клуба, свикано с тази цел, с обикновено мнозинство от присъстващите на съответното събрание членове на Клуба (чл.12). Годишното Общо събрание се свиква от Управителния съвет с покана, изпратена до всички членове на Фондацията по имейл най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата се публикува също и в Бюлетина на Фондацията. (чл.9, б.“е“); Управителният съвет свиква специално общо събрание, ако е постъпило писмено искане от една четвърт от членовете (чл.9, б.“г“). Изискуемият по смисъла на чл. 14 кворум за редовността на Годишното Общо Събрание и за другите общи събрания на Клуба е налице при присъствие на най-малко една четвърт от членовете на Клуба; Решенията на общите събрания на Фондацията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен в случаите, изрично предвидени в Устава (чл.9, б. „б“).

В обобщение  може да се посочи, че Общо събрание на фондацията се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една четвърт от членовете. Същевременно, разпоредбата на чл. 26, ал.1, изр.2 от ЗЮЛНЦ предвижда, че ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. Във всички случаи изискуемият по смисъла на член 14 от Устава на Фондацията кворум за редовността на събранието е налице при присъствие на най-малко една четвърт от членовете на Клуба.

Във връзка с горното и с оглед позиците на страните като основен спорен въпрос за процеса е очертан този около броя на лицата, имащи право да поискат свикване на Общо събрание, респективно – да участват в провеждането му. В този смисъл следва да бъде отбелязано, че ЗЮЛНЦ не предвижда издаването на нарочен документ обективиращ факта на членство във фондация. Въможност за наличието му е установяване на заплащането, респективно приемането на плащането от фондацията, на определения членски внос от съответното лице. В рамките на настоящото производство ответната страна, в чиято тежест е установяването на това обстоятелство, не е ангажирала релевантни доказателства. Приложени единствено са следните два Списъка - един за натоварване на лице по чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и втори за членове, участвали в ОС, проведеното на 25.09.2020 г. По същността си така посочените документи са частни документи и се ползват с доказателствена сила само по отношение на авторството им (арг. от чл. 180 от ГПК). Поради това Списъците не установят обстоятелството свързано с актуалния към датата на провеждане на ОС на броя активни членове. Изложеното рефлектира и върху легитимността на лицата, разполагащи с правната възможност като заинтересовани такива да поискат свикване на общо събрание на Фондацията по правилата разписани в чл. 26, ал. 1, изр. второ ЗЮЛНЦ, съответно -  да формират необходимия кворум за законното провеждане на процесното ОС.

За основателни съдът намира и доводите на ищцовата страна във връзка с незаконосъобразното провеждане на процесното ОС. В този смисъл, следва да бъде отбелязано, че в съответствие с разпоредбата на чл. 26 от ЗЮЛНЦ облекчен режим в правилата се наблюдава единствено по отношение разгласяването на поканата за свикване на ОС. Същият е неотносим към съдържанието на поканата, съответно – към реда за неговото провеждане. Възприетият нормативен подход (законен или уставен) изисква физическо присъствие на членовете на сдружението при провеждане на общи събрания. В действителност във връзка с наложените през 2020 г. и 2021 г. ограничителни мерки беше уредена възможност за провеждане на онлайн (дистанционни) заседания на органите на централната и местната власт и на търговските субекти. Така проведждане от разстояние при спазване на изискванията за кворум и осигуряване на пряко и виртуално участие е предвидено за държавни органи (чл. 6а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. Доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), като подобна промяна е приета и по отношение на заседанията на Общински съвет с промени в Закона за местната власт и местното самоуправление (обн. ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г.).  Към датата както на процесното извънредно общо събрание, а така до настоящия момент нормативното въвеждане на подобна възможност за общите събрания на юридическите лица с нестопанска цел не е уредена. Не е налице такава и съгласно учредителния акт на ответника. С Решение № 1176 от 07.08.2020 г. по т.дело 1163/2020 г., VІ-13 състав по недопустим начин е извършил по същество нормотворческа дейност, с каквито правомощия съдът не разполага.

Нещо повече, свикването на ОС и определяне на произволно избран от съда ред и начин на провеждане в електронна платформа на онлайн събитие пряко засяга правата на членовете на Фондацията, противоречи на закона и Устава и само по себе си се явява нарушение. Основателни в този смисъл са доводите на ищцата, които настоящата съдебна инстанция споделя изцяло, че подобен начин на провеждане на ОС, без това да е уредено изрично в материалния закон, с точно и ясно дефинирани правила, създава ограничение за физическо участие на членовете на Фондацията на процесното Извънредно ОС, като допълнително ограничение представлява и фактът, че одобрената от съда и използвана онлайн форма на провеждане на Извънредното ОС предполага електронно устройство, технически знания и достъп до високо скоростен интернет за всеки член на Фондацията. Поради това, независимо, че свикването е извършено от съдебен орган, това не санира недостатъците на свикването на ОС като дори и само това основание – провеждане на ОС чрез онлайн платформа – способ неуреден все още законодателно в ЗЮЛНЦ, е достатъчно да обуслови незаконосъобразност на всички взети решения.

Следва да се посочи също така, че начинът на провеждане на процесното ОС е реализиран при липсата на ясно установени правила, гарантираща установяване самоличността и възможността за участие от разстояние в условията на електронна среда при вземане на решения и обсъждания за имащите право да участват в ОС, което обуславя  извода, че няма как да бъде проверено, че лицата, участвали в провеждането му действително като „присъстващи“ и „гласували“, а от тук - за редовността на проведеното ОС при спазване на изискваното за кворум, респективно – за наличие на мнозинство при вземане на решения. Не е установен способът за индентификация на лицата, кой и как е констатирал и удостоверил тези обстоятелства и е свързал присъединилото се към събитието лице със съответен член на фондацията. Още повече, че видно  от протокола, като лично участващи са приети 32 активни члена (същите са неиндентифицирани, като не е ясно и към коя от четирите категории , уредени в Устава принадлежат). Видно от протокола част от тях (неясно коя) представлява още 23 члена по пълномощие – способ за участие, неуреден в Устава. Ако се приеме, че подобно нещо е допустимо – в този смисъл е чл.28 ал.3 от ЗЮЛНЦ, представляваните лица е следвало да представят писмено пълномощно на ОС, което няма как да бъде осъществено на виртуално онлайн събитие. Нито Протокола от ОС, нито в приложените по указания на съда доказателства, присъстват пълномощни, липсват и данни за тяхната проверка за редовност от водещите виртуалното събитие, наречено ОС в платформата ZOOM, поради което не може да се направи извод за наличие на кворум от 55 члена.

В продължение и допълнение на изложеното, следва да бъде посочено още, че недоказано в процеса остава и спазването на условията по чл. 13 от Устава, относими към  законосъобразността на решенията в частта касаеща освобождаването от длъжност, съответно избор нови членове на Управителния съвет на Фондацията. Това е така, тъй като за установяване на обстоятелствата свързани с изпращане до членовете на Фондацията на Списък с квалифицираните кандидати за членове на управителния съвет и кандидатурите, от ответната страна по делото са представени електронни писма с дати 20.08.2020 г.; 27.08.2020 г.; 17.09.2020 г. и 18.09.2020г., които в основната си част представляват кореспонденцията на английски език, без да се прилага превод  в съответствие с разпоредата на чл. 185 от ГПК. С процесуалното си поведение  страната сама е препятствала възможността за даване на указания по чл. 101 от ГПК за отстраняване на нередовността, като не се е явил представител в ОСЗ, в което е приключено съдебното дирене, поради което приложените електронните писма не могат да бъдат обсъждани като част от доказателствения материал по делото.

Освен изложеното, т.нар. електронни покани не могат да обусловят извода за редовно уведомяване, тъй като не е ясно дали всички членове на сдружението, респ. кои от тях са били надлежно уведомени. Изпращането на определен електронен адрес, без да може да се направи връзка с конкретно лице - член на сдружението и съответния електронен адрес, е самостоятелно и допълнително основание за незаконосъобразност на свикването, респ. за провеждането на ОС.

 

Предвид на всичко изложено, съдът приема, че предявеният иск с правно основание чл.24, ал.4 във вр. с ал.6 от ЗЮЛНЦ се явява основателен и като такъв същият следва да се уважи, ведно с всички произтичащи от това последици.

 

          ПО РАЗНОСКИТЕ:

При този изход  на делото и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, ищецът има право на сторените по делото разноски. Искането е направено своевременно, като с оглед представените доказателства, същото е доказано до размер общо на 320 лв., представляващи заплатена по сметка на съда държавна такса.

Не се ангажират доказателства за разноски във връзка с договорено и заплатено от страната адвокатско възнаграждение, поради което, същите не следва да бъдат присъждани, нито е направено искане за присъждане на разноски за особен представител, като липсва и Списък на разноските, поради което такива не следва да бъдат присъждани.

 

Водим от горното, СЪДЪТ

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ на основание чл. 25, ал. 4 вр. ал.6 от ЗЮЛНЦ по иска, предявен от  А.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:*** - чрез адвокат Б.Л., против ФОНДАЦИЯ М.Ж.К.- СОФИЯ, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление -гр.София, ЦУМ, бул „*******, чрез адв. З.М.Д., определена за процесуален представител с Определение № 260503/22.01.2021 г. на СГС, TO, VI състав, Съдебен адрес:***, следните Решения, взети на Общо събрание на Сдружение „ФОНДАЦИЯ М.Ж.К.- СОФИЯ, ЕИК *******, проведено на 25.09.2020 г. онлайн, при използване на видеоконферентна връзка чрез платформата www.zoom.com Join ZoomMeetingfrtnW/ us04web. zoom.us/j/77948829087?pwd=QUtiNjB5WINrWUVtdUsrL2tJdDFROT09 Meeting ID: 779 4882 9087, а именно: 1. А.А.Д. е била освободена като Президент на Фондацията; 2. Бил е извършен избор на нов Президент на Фондацията в лицето на Ф.С.Ю.; 3. Били са освободени от длъжност досегашните членове на Управителния съвет на Фондацията Д.И.и К.А.; 4. Били са избрани нови членове на Управителния съвет на фондацията - Л.Ф.за Вице Президент, М.Д.за Ковчежник, А.А.за Председател по благотворителност и Е.К.-Х.за Координатор на Базара КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА ФОНДАЦИЯ М.Ж.К.- СОФИЯ, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление -гр.София, ЦУМ, бул „*******, да заплати на А.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:*** - чрез адвокат Б.Л., на основание чл. 78, ал.1 от ГПК сумата от 320 лв. (триста и двадесет лева), представляваща сторените по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните

 

                                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: