Протокол по дело №250/2023 на Апелативен съд - Варна

Номер на акта: 37
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Павлина Георгиева Димитрова
Дело: 20233000600250
Тип на делото: Въззивно наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 1 август 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 37
гр. Варна, 08.02.2024 г.
АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, III СЪСТАВ, в публично заседание на
осми февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Павлина Г. Димитрова
Членове:Ангелина Й. Лазарова

Светослава Н. Колева
при участието на секретаря Геновева Хр. Ненчева
и прокурора Р. М. Г.
Сложи за разглеждане докладваното от Павлина Г. Димитрова Въззивно
наказателно дело от общ характер № 20233000600250 по описа за 2023
година.
На именното повикване в 10:05 часа се явиха:
За Апелативна прокуратура – Варна се явява прокурор ГЕОРГИЕВА.
Жалбоподателят - частен обвинител и граждански ищец Б. Ф. М.,
редовно призована, не се явява, за нея се явява повереник адв.М. Д. Я. от АК
– Добрич, редовно упълномощен от преди.
Подсъдимият Ф. М. А., редовно призован, води се от органите на РД
Охрана- Варна, явява се лично и с адв.С. И. С. от АК – Добрич, служебен
защитник назначен от първата инстанция.
АДВ.Я.: – Подзащитната ми знае за датата на съдебното заседание, няма
да се явява.
ПРОКУРОРЪТ: – Да се даде ход на делото.
АДВ.С.: – Да се даде ход на делото.
АДВ.Я.: – Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по хода на делото,
делото е докладвано в предходно съдебно заседание.
Съставът на въззивната инстанция намира, че следва да се приобщят към
доказателствената съвкупност и другите доказателствени източници, а
именно да даде ако желае обяснения пред въззивния съд, доколкото не е дал
такива пред първоинст. съд, а също и тези от ДП при отказ да даде, което
налага извършване на въззивно съдебно следствие пред настоящата
инстанция, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
1
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДАВА ХОД НА СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ
ПРЕД ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ
СЪДЪТ пристъпва към разпит на подсъдимия.
ПОДС.Ф. М. А.: - На първа инстанция казах, признах се за виновен,
всичко това, което си признах по време на разследването и това което съм
казал е вярно.
Страните заявиха, че нямат въпроси към подсъдимия.
С оглед на изложеното СЪДЪТ намира, че следва да се прочетат
обясненията на подсъдимия, депозирани на ДП в качеството му на обвиняем,
на основание чл.279, ал.1, т.4 от НПК, протокол за разпит, който е бил
извършен пред съдия на 30.12.2021 година, находящ се в том 1, лист 78-82 в
присъствието на защитник и на основание чл.279, ал.2 във вр.ал.1, т.4 от НПК
да се приобщят обясненията, които е дал на ДП пред разследващия в
присъствието на защитник, а именно разпити проведени на 29.12.2021 година
ден, преди този разпит пред съдия на лист 52-53 от ДП, както и година по
късно на 18.08.2022 година листи 56-57 в присъствието на защитник, поради
което
О П Р Е Д Е Л И:
ДА СЕ ПРОЧЕТАТ обясненията на подсъдимия Ф. А., депозирани на
ДП в качеството му на обвиняем:
- на основание чл.279, ал.1, т.4 от НПК протокол за разпит пред съдия на
30.12.2021 година, находящ се в том 1, лист 78-82 в присъствието на
защитник и
- на основание чл.279, ал.2 във вр.ал.1, т.4 от НПК пред разследващия в
присъствието на защитник, а именно разпити проведени на 29.12.2021 година
пред съдия на лист 52-53 от ДП, както и тези, които са дадени на 18.08.2022
година листи 56-57 в присъствието на защитник.
ПРОЧЕТОХА СЕ.
ПОДС.Ф. М. А.: Поддържам ги.
Страните заявиха, че нямат искания за извършване на допълнителни
следствени действия.
На основание чл.317, вр.чл.286, ал.2 от НПК председателят обяви
съдебното следствие за приключено и на основание чл.317, вр.чл.291, ал.1 от
НПК съдът пристъпи към изслушване на
СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:
ПРОКУРОРЪТ: – Уважаеми Апелативни съдии поддържам казаното от
мен в предходно съдебно заседание в хода по същество.
Считам въззивната жалба за основателна, досежно оплакването за явна
несправедливост на наложеното наказание.
2
Намирам, че при индивидуализацията на същото от първоинстанционния
съд неправилно е счел като смекчаващо отговорността обстоятелство
настъпила по отношение на подсъдимия реабилитация, каквато с оглед
осъжданията е видно, че не е настъпила по последното му осъждане.
Считам, че събраните доказателства разкриват по-висока степен на
обществена опасност, както на деянието и на дееца и, че съдът правилно е
определил при възможните три алтернативи наказания такова да бъде
наложено наказание лишаване от свобода, но определения от него размер
намирам за занижен.
С оглед изложеното от мен Ви моля в този смисъл за Вашия съдебен акт.
АДВ.Я.: – Уважаеми Апелативни съдии, поддържам изцяло както
депозираната въззивна жалба, така и допълнението към въззивната жалба.
Разбира се поддържам и всичко, което сме изложили като основания пред Вас
в хода на предходни устни прения пред съдебния състав, няма да ги повтарям
отново.
Намираме, че с оглед тежестта на деянието, с оглед обществената
опасност на дееца по всички съображения, които вече сме изложили и които
поддържаме следва да бъде определено средното по тежест измежду
предвидените наказания в разпоредбата на чл.116 от НК, а именно Доживотен
затвор. Алтернативно пледираме това наказание, което му е определение като
вид лишаване от свобода в размер на 18 години да бъде завишено възможно
към максимума.
АДВ.С.: – Уважаеми Апелативни съдии, моля да оставите без уважение
подадената жалба от името на частния обвинител.
Според нас по отношение размера на наложеното наказание
първоинстанционния съд отчита поведението на подсъдимия, отчита неговото
съдействие при разследването.
При срещата с пострадалата той не е имал никакво намерение да
извършва това деяние. У него се е загнездила мисълта да си върне
семейството, да се прибере в къщи. Предвид интелектуалния и предвид
етноса доминира това негово решение и когато е получил от пострадалата
реплика, че тя си има приятел и повече да не я търси у него се създал този
функционален афект, което не е в неговата полза, не го оправдава и е
извършил това деяние.
Считам, че неговата обществена опасност за личността не е достатъчно
разкрита в стадия на ДП. Пред мен е характеристиката и има само едно
изречение, което може да говори за негови контакти, лицето има контакти с
криминалния контингент. Той няма регистрирани нарушения по Закона на
МВР, няма по УБДХ нарушения. Това не е достатъчно, действително
квалификацията е правилна, действително извършеното от него е
изключително укоримо и много тежко, с висока степен на обществена
опасност.
3
Но считам, че първото предложение на санкцията по чл.116 от НК
кореспондира с извършеното, досежно това за реабилитацията съм съгласен,
но при един по-задълбочен преглед на справката за съдимост се вижда, че
при останалите две присъди, тези които той е получил след първото по-тежко
наказание страна по тях е частния обвинител. Изглежда има създадени
семейни отношения на неприязън и тя и по двете други решения е страна и
там съвсем субективно е, аз не съм запознат с делото в първоинстанционния
съд, субективно е дали тя се чувства застрашена, основателен страх ли е, но
съдът е приел, приемаме го, че е така, но това е едно субективно
волеизявление на пострадалата.
Затова считам, че степента на обществена опасност е висока, но не в
такава степен, защото има и положителни неща в неговата характеристика,
които не са засегнати, добър строителен работник е, не е криминално
проявен, извън първото тежко деяние и тези семейни отношения.
Затова Ви моля да оставите без уважение въззивната жалба на
пострадалата.
ПОДС.А.: – Нямам какво да кажа, поддържам това, което каза моя
защитник.
ПОСЛЕДНА ДУМА:
ПОДС.А.: – Да си остане такава присъдата същата.
СЪДЪТ се оттегля на тайно съвещание.
СЪДЪТ след тайно съвещание обяви, че ще се произнесе със съдебен акт
в законния срок, за изготвянето на който страните ще бъдат уведомени
писмено.
ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:20
часа.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
4