Решение по дело №21/2022 на Софийски градски съд

Номер на акта: 359
Дата: 17 март 2023 г. (в сила от 17 март 2023 г.)
Съдия: Валерия Братоева
Дело: 20221100900021
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 6 януари 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 359
гр. София, 17.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-16, в закрито заседание на
седемнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:Валерия Братоева
като разгледа докладваното от Валерия Братоева Търговско дело №
20221100900021 по описа за 2022 година
РЕШИ:

Р Е Ш Е Н И Е №
гр. София, 17.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VI-16 състав, в закрито съдебно заседание на
седемнадесети март две хиляди двадесет и трета година, в състав:
СЪДИЯ: ВАЛЕРИЯ БРАТОЕВА

като разгледа търговско дело № 21/2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:

С решение № 215 от 10.03.2022 г. по т. д. № 21/2022 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав,
вписано в търговския регистър на 10.03.2022 г., е обявена неплатежоспособността на
„Л.****” ЕООД, ЕИК *******, със седалище с. Кривина, община София, съответно по
отношение на дружеството е открито производство по несъстоятелност, на основание чл.
632, ал. 1 ТЗ, дружеството е обявено в несъстоятелност и производството по търг. дело №
21/2022 г. е спряно, като на кредиторите и длъжника са указани неблагоприятните
последици от липсата на поискано негово възобновяване.
В преклузивния едногодишен срок по чл. 632, ал. 2 ТЗ, изтекъл на 10.03.2023 г.
(присъствен ден), не е постъпило искане за възобновяване на производството, поради което
1
и на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ, производството по несъстоятелност следва да бъде
прекратено, като длъжникът „Л.****” ЕООД, ЕИК *******, със седалище с. Кривина,
община София, се заличи от търговския регистър.
Така мотивиран и на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 21/2022 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав.
ЗАЛИЧАВА от търговския регистър „Л.****” ЕООД, ЕИК *******, със седалище с.
Кривина, община София.
Решението подлежи на вписване в ТРРЮЛНЦ и може да се обжалва в 7-дневен срок
от вписването пред Софийския апелативен съд.
Препис от решението да се изпрати на АВ за вписване, на основание чл. 622 ТЗ.

СЪДИЯ:
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
2